Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Iezechiel

Eu iar vin la voi, fiilor din grădină, ca să vă grăiesc, ca să vă învăţ ce este de lucrat, căci Ilie proorocul Meu se roagă la Mine să Mă ating de fărădelegea de pe pământ, de fărădelegea din bisericile din lume, căci pentru aceste fărădelegi vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Vin iar la voi, vin cu grabă la voi şi iar grăiesc. Ridicaţi şi voi mâinile şi rugăciunile cele pentru stârpirea necredinţei de la oamenii bisericii, că iată, de câte ori se ridică aceştia să lovească în cuvântul Meu aşa cum au făcut în toate veacurile, aduc ei mânia Mea peste pământ. O, şi Mi-e milă de oamenii necăjiţi, de oamenii lipsiţi de cunoştinţa Mea, că n-are cine-i învăţa calea luminii Mele, şi sunt loviţi de mânia Mea pentru necredinţa oamenilor bisericii. Mereu, mereu apăr acest sătuţ în care Eu Mă cobor cuvânt ca s-o fac pe România ţară a nunţii Mele, munte al fericirilor să fac din ea, şi cu ea să lucrez peste neamurile pământului mântuire de la Mine. Mereu, mereu lucrez ca să păzesc toate cetăţile din jurul acestui sătuţ, sătuţul cuvântului Meu. Mereu, mereu lucrez cu mila Mea până la hotarele cetăţilor care ţin de cetatea Târgovişte, căci am milă până la marginile acestei cetăţi pentru darul pe care-l are ea în acest sătuţ al cuvântului Meu. O, mereu, mereu Mă căznesc să am milă de ţara Mea română, de ţara cuvântului Meu, dar oamenii bisericii sunt plini de nelegiuiri, şi aşa stau înaintea Mea pentru România, şi dacă stau aşa, ei aduc mânia Mea peste oameni. Eu am ocrotit în toată vremea ei pe România, chiar dacă şi ea a greşit înaintea Mea, dar am avut pe ici, pe colo în ea, am avut când şi când câte un om care era plăcutul Meu, şi făceam din el cuvânt ceresc şi salvare prin pocăinţă.

Vin la voi cu grabă. Ridicaţi mâinile şi cereţi la Mine cu duh de pocăinţă pentru toţi cei ce nu iubesc pocăinţa, cereţi să strâng la locurile lor norii şi să se ivească seninul şi să se oprească mulţimea ploilor cele peste măsură, că Mi-e milă de cei necăjiţi, de cei oropsiţi şi lipsiţi, Mi-e milă să-i văd fără de hrană, Mi-e milă, că timpul apasă greu, şi cresc oamenii răi, iar cei mici şi buni şi săraci şi credincioşi stau apăsaţi sub răutatea timpului şi a oamenilor timpului, care-şi zidesc împărăţie în timp.

O, Ilie proorocul Meu se roagă să Mă ating de duhul necredinţei din biserică. Vor oamenii bisericii să lovească în tine, grădiniţă a cuvântului Meu cel plin de mântuire şi de pace şi de iubire şi de sfinţenie. Vor să se ridice să se lupte cu Mine, Cel ce Mă fac Duh Sfânt şi cuvânt peste grădiniţa Mea din România. Mi-am ales în România petecuţul de pământ care s-a ivit prima dată din apă atunci când am făcut cerul şi pământul, şi acest petecuţ l-am numit grădiniţa cuvântului Meu, taina Mea cea dintru început ivită din apă, primul petecuţ de uscat, capul pământului, piatra cea din vârf, iar când l-am zidit pe om din pământ, acesta a fost locul de unde am luat pământ. Grăiesc desluşit această taină, ca să Mă audă oamenii bisericii şi să ştie de la Mine cu cine au pornit război.

O, oameni ai bisericii, o, arhiereilor care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila! O, slujitorii Mei care pedepsiţi păcatele oamenilor, dar voi nu vă opriţi nicicum de la fărădelegi, de la desfrânare şi de la beţie şi de la hulă împotriva proorocilor Duhului Sfânt despre care ziceţi că au demon şi nu pe Dumnezeu! O, vin şi vă întreb, iar voi să-Mi răspundeţi. Ce vă face vouă rău grădiniţa cuvântului Meu? Eu sunt Cel ce curg cuvânt peste acest petecuţ de grădiniţă cu fii mici în ea, nu mari ca voi, căci ei slavă de la oameni nu voiesc şi nu primesc, ci fug de slavă deşartă aşa cum am fugit Eu şi apostolii Mei şi sfinţii Mei cei adevăraţi sfinţi. Eu am înfiinţat această grădiniţă în România, ca o binecuvântare peste ea şi pentru ea. De ce vă temeţi de planurile Mele şi de întocmirea lor? Oare, nu este mai bine şi mai sfânt să lucrez Eu ca să vină mântuirea şi pacea şi lumina Mea peste pământ? Oare, este mai bine să lucraţi voi? Iată, voi lucraţi necredinţă şi o puneţi şi peste oameni, şi din pricina voastră şi a fărădelegilor pe care le săvârşiţi în biserică vine mânia Mea peste fiii voştri şi suferă şi fiii cei credincioşi Mie, iar Eu sunt ocrotitorul celor credincioşi şi curaţi cu duhul şi cu viaţa.

Ziceţi că nu credeţi că sunt Eu cuvântul cel trimis vouă, şi peste pământ trimis. Dar ce vă împiedică să Mă puneţi la încercare? Ziceţi că trebuie să treacă timp mult ca să se adevereze cuvântul Meu şi mântuirea care vine din el. Dar cei de azi peste care Mă fac cuvânt n-au nevoie de mântuire prin acest cuvânt mântuitor? Cine v-a învăţat pe voi că trebuie să treacă timp peste cuvântul Meu? O, Eu sunt mereu astăzi, şi Scriptura aşa spune: «Astăzi, cei ce auziţi cuvântul Meu, nu vă împietriţi la auzul lui». Cuvântul Meu îşi dobândeşte singur adevărul cel din Scripturi, dar voi de ce nu sunteţi vii? de ce nu sunteţi credincioşi ca cei dinainte care primeau pe Duhul Sfânt şi nu-L goneau prin necredinţă? Voiţi, oare, să aduceţi mânia Mea peste ţara alegerii cea din zilele acestea? O, nu vă voi lăsa să biruiţi cu necredinţa voastră cursul râului cuvântului Meu care vine în vremea aceasta de lângă Tatăl pe pământ precum este scris în Scripturi.

Nu mai osândiţi, nu mai batjocoriţi, nu mai înjosiţi pe arhiereul cel uns de Mine peste ţara Mea de nuntă. Dragostea lui de voi vă va osândi. Bunătatea lui şi ascultarea lui de voi vă îndeamnă la pocăinţă, vă îndeamnă să ascultaţi de Mine precum ascultă el de voi, căci cel mai mic este cel mai mare între voi. El n-a făcut nici un rău. El a împlinit cuvântul Meu, căci cuvântul Meu poartă în el putere să se împlinească. Am pus peste arhiereul Meu duhul înţelepciunii şi al credinţei şi al împlinirii Scripturilor. Mă uit la voi cum îl înjosiţi, cum râdeţi de el, cum îl ameninţaţi, cum îl învinuiţi, şi el suferă de la voi pentru numele Meu. O, dacă n-ar fi el printre voi cu mila lui de voi şi cu rugăciunea lui cea caldă care Mă pleacă spre milă pentru voi, ce aţi face voi în vremea aceasta când toate ale voastre dau să se descopere şi sunt urâte faptele voastre cele făcute la întuneric? El este binecuvântarea Mea printre voi, dar iată, sunteţi necredincioşi, şi se uită sfinţii părinţi la voi, se uită cum călcaţi învăţăturile lor, cerând altora să le împlinească. Voi trebuie să le împliniţi cel mai întâi, iar voi nu aveţi dragoste de Mine.

O, arhiereule de Târgovişte, lucrezi cu planuri ascunse împotriva grădiniţei cuvântului Meu, că tu n-ai dragoste de Dumnezeu. Dai să înjoseşti în faţa neamului român pe arhiereul cel uns de Mine. Dar el este curat şi nu v-a greşit. Nu erai tu atunci peste bisericile din cetatea Târgoviştei. El nu ţi-a greşit băgându-se peste tine. Eu l-am trimis pe el la cel mai mare peste biserică şi i-a dat de veste planul Meu şi i-a spus de cuvântul Meu care cere ridicarea acestei pietre, iar cel mai mare nu i-a spus să n-o ridice, ci i-a spus să aibă grijă ce face, şi el a avut grijă şi a făcut cu grijă lucrul cel poruncit de Mine. Dar când ai venit tu peste această cetate şi ai găsit această piatră care străjuieşte cu duh de mântuire peste cetatea ta, te-ai sculat cu răutate şi cu necredinţă şi cu şiretlic şi ai osândit pe arhiereul Meu cel credincios, şi de atunci faci numai tulburare în biserică, fiindcă tu nu iubeşti biserica. Tu te iubeşti pe tine şi nu păstoreşti pe fiii bisericii, ci îi îndemni la faptele fărădelegii, pe care le faci şi tu.

O, arhiereule de Târgovişte, câtă tulburare, câtă dezbinare ai lucrat tu în biserica din România! Ce bine-ţi era ţie şi României şi bisericii din ea dacă foloseai duhul înţelegerii şi al iubirii faţă de taina cuvântului Meu şi a bisericii pe care Eu am zidit-o prin arhiereul cel uns de Mine! Şi de ce este uns de Mine? Iată taină îţi spun ţie, şi taina să fie cunoscută în biserică: Eu am rostit cuvânt şi l-am trimis prin fiii cuvântului Meu către cel mai mare din biserică şi aşa i-am spus aceluia: «Ia aminte, cârmuitor al bisericii! Ridică-te, şi aşează sfat, şi apoi să-Mi ungi cu untdelemnul sfinţeniei pe unsul cel de la Mine, că acesta este de la Mine şi nu de la tine, şi cu el voi încheia legământ viu pentru biserică şi voi face din România Ierusalim nou şi slavă a Mea peste popoare». Aşa i-am spus celui mai mare, şi el M-a ascultat şi l-a uns pe cel de la Mine şi a împlinit cuvântul Meu. A voit sau n-a voit, a crezut sau n-a crezut, l-a uns pe cel de la Mine, ca apoi să pot Eu să aşez prin el piatră curată şi sfântă, biserică fără pată, fără zbârcitură, biserică cerească pe pământ; cerească şi nu pământească. I-am spus arhiereului Meu că-l voi ridica peste biserică, i-am spus cu ani în urmă prin cuvântul Meu, şi el Îmi zicea: „Doamne, mi-e teamă. Nu pot. Îmi place mănăstirea şi liniştea şi viaţa umilă“. Dar Eu îl aveam în planul Meu cel pentru biserică sfântă şi curată şi l-am luat din mănăstire ca să treacă prin treptele cele până la arhierie ca să lucrez cu el pentru România, că România este ţara strălucirii rostită prin Scripturi.

O, arhiereule de Târgovişte, bagă sabia ta în teaca ei, căci sabia Mea este sabie cu două ascuţişuri, şi ea este cuvântul Meu! Amin. Tu eşti necredincios şi nu Mă iubeşti şi nu faci voia Mea şi nu iubeşti viaţa cea sfântă, iar biserica Mea are nevoie de sfinţenie. Iată, aduci mânia Mea peste fiii tăi, peste fiii bisericii tale, căci fiii bisericii Mele sunt cei ce fac voia Mea în trupul şi în duhul lor. Te ridici şi împingi pe arhiereul Meu să blesteme grădiniţa Mea, dar Eu le-am zis fiilor din grădină: binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă şi faceţi bine celor ce vă urăsc, căci Eu sunt cu voi. Fiii grădiniţei Mele nu vă greşesc vouă cu nimic, nu greşesc nici duhului şi învăţăturii bisericii şi a sfinţilor. Voi sunteţi cei ce greşiţi poruncilor Mele, şi v-am dat în dar această piatră de altar sfânt, ca să vă fie vouă de izbăvire, căci scris este: «Dacă într-o cetate sunt zece sau cinci care fac voia Mea, voi scăpa toată cetatea de la sabie».

O, arhiereilor, nu mai urâţi locul grădiniţei cuvântului Meu. Lucraţi cu duhul păcii Mele. Nu lucraţi cu răutate. Nu osândiţi pe nimeni fără să judecaţi pricina, că nu vă dă voie Scriptura la judecată fără cercetare. Lucraţi duh de pocăinţă faţă de Mine, şi Eu vă voi vindeca pe voi de necredinţă. Lucraţi cu dragoste, căci toate se vor dovedi prin lumina Mea. Lucraţi voia Mea în biserici, că altfel aduceţi mânia Mea peste fiii voştri. Scris este despre cei făţarnici: «Vai vouă, că din pricina voastră vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării». Iată, proorocul Ilie strigă la Mine să Mă ating de faptele voastre, şi rugăciunea lui rodeşte. S-a umplut pământul de ape şi ies apele din matca lor şi fac durere peste oameni, şi oamenii sunt necăjiţi. De ce să sufere ţara Mea? De ce să nu aibă binecuvântarea Mea peste ea prin faptele credinţei voastre?

Iată, v-aţi hotărât să veniţi cu ameninţare peste grădiniţa cuvântului Meu, şi Eu M-am mâniat peste toate cetăţile Târgoviştei şi oamenii suferă, căci apele cele de sus le strică roadele, şi glasul Meu grăieşte prin semnele Mele. Nu mai aduceţi mânia Mea prin necredinţa voastră. Lăsaţi pacea Mea peste voi, şi între voi. Lăsaţi binecuvântarea să vină peste România. Eu am trimis pe fiii cuvântului Meu să desfacă nodul cel cu legătură de peste cetăţile Târgoviştei, căci fărădelegea cea de demult a adus mânia Mea şi a făcut legătură peste cetate. Lăsaţi binecuvântarea să rodească. Nu mai aţâţaţi la mânie. Daţi râu dragostei, că împotriva dragostei nu stă legea, nu stă, ci cade prin dragoste, căci Eu sunt dragoste cerească între fiii dragostei.

Iată, încă vă spun: vă atrageţi dispreţ din partea tuturor celor care văd că luptaţi împotriva grădiniţei Mele din România şi a fiilor ei. Ea este nădejde şi duh de nădejde şi de pace sfântă peste România. România este împânzită de tagme străine, de credinţe străine de duhul ortodoxiei, şi Eu voiesc s-o curăţesc de duhuri străine de ortodoxie, că voi nu puteţi s-o curăţiţi. România este ortodoxia Mea şi aşa s-a născut ea şi aşa a fost ea botezată. Fiţi ortodocşi adevăraţi, că am grăit de atâtea ori peste voi prin cuvântul Meu cel de azi! Am rostit cuvânt peste voi, şi cu grabă l-am rostit, căci vă pregătiţi să faceţi răutate peste grădiniţa Mea. Întoarceţi-vă de la faptele voastre cele rele, şi Eu vă voi vindeca de neascultare şi de necredinţă. Amin, amin, amin.

Iar tu, poporul Meu, şi tu, grădiniţă de fii ai poporului Meu, binecuvintează pe cei ce te blesteamă şi fă bine celor ce te urăsc, că Eu sunt cu tine şi sunt cu pacea Mea peste tine. Amin. Sunt venit cu duhul dreptăţii, şi am descoperit fărădelegea care dă să se aşeze peste tine, grădiniţa Mea, căci Eu sunt Cel ce te ocroteşte. Amin, amin, amin.

03-08-1997