Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie

Slava Mea este deasupra ta, Ierusalime al venirii Mele. Eu pentru slava Mea te-am zidit, căci este scris că «Domnul va zidi Sionul şi Se va arăta întru slava Sa şi va lua aminte la cererea celui sărac şi umilit şi nu va dispreţui rugăciunea lui». Amin, amin, amin.

Eu sunt Dumnezeu mare şi stau pe heruvimi. Nori şi negură Mă împresoară. Dreptatea şi judecata cea dreaptă sunt temeliile cele tari ale tronului slavei Mele. Din Mine iese foc şi curăţă calea înaintea Mea, iar fulgerele Mele brăzdează lumea şi o luminează, şi pământul vede şi se cutremură de spaimă în faţa Stăpânului a tot pământul. Amin. Slava Mea este ca focul, şi cu ea M-am lăsat văzut de ucenicul cel credincios al proorocului Meu Ilie. Car de foc M-am făcut în ochii lui, şi cu slava Mea l-am învăluit pe învăţătorul lui şi l-am luat pe el în cele ce nu se văd, l-am luat cu carul cel de foc al slavei Mele, căci din Mine iese foc şi merge înaintea Mea şi îmi curăţă mergerea de toţi vrăjmaşii din văzduh şi de pe pământ şi din adânc atunci când fulgerele slavei Mele taie văzduhul şi luminează lumea, şi tremură pământul de faţa Mea, căci sunt Stăpânul a tot ce e pe el. Amin.

Focul slavei Mele nu este foc care arde ca focul cel de pe pământ, care se mistuie pe sine când arde. Slava Mea este foc care luminează şi înţelepţeşte şi supune lumea şi pe împăraţii ei, căci «Dumnezeu este foc mistuitor», după cum este scris. De două mii de ani focul slavei Mele se face har de Duh Sfânt peste omul cel credincios care umblă după Mine, care trăieşte în Mine, şi fericit sunt Eu în omul în care trăiesc şi din care luminez cu slava şi cu fapta slavei cuvântului Meu, căci Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit în cei ce au văzut mărirea Mea ca a Unuia născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. Amin. O, de două mii de ani Mă fac har şi adevăr în cel în care Mă sălăşluiesc şi Mă slăvesc între oameni ca să-Mi fac sfinţi pe pământ prin lucrul slavei Mele cea de peste om. Focul slavei Mele nu se mistuie, ci se slăveşte înaintea omului prin lucrarea harului, aşa cum în zilele lui Moise rugul sub care Eu Mă ascundeam cu glasul Meu nu se mistuia de focul de peste el când Eu grăiam lui Moise, iar pe piatră se scria cu foc cuvântul gurii Mele, ca să rămână el pe pământ poruncă de viaţă veşnică şi plină de har. Amin.

Mă revărs peste tine cu râu de cuvânt, şi mare este cuvântul Meu, poporul Meu, şi râuri să se facă el în tine, şi râurile să bată din palme, precum este scris, şi să slujească Domnului cu bucurie, căci zice Duhul: «Veniţi la porţile Domnului cu cântare de slavă; intraţi în curţile Sale cu mulţumiri şi cu laude, şi numele Lui să fie binecuvântat, că Domnul este bun, şi mila Lui ţine în veci, căci El îşi arată credincioşia din neam în neam». Amin.

O, poporul Meu, Mă slăvesc în mijlocul tău cu sfinţii şi te îndemn la râvnă pentru Dumnezeu, la har din har, căci râuri de har voiesc să fiu Eu din tine peste pământ, ca să-Mi ajungă Mie şi Tatălui şi cerului de sfinţi şi de îngeri lucrarea ta de har, căci din har iese lucrare minunată pentru cer, poporul Meu. V-am învăţat şi Eu, fiilor, v-am învăţat şi prin sfinţi să iubiţi viaţa care doare în voi, căci omul nu-şi simte viaţa decât atunci când ea doare în om, şi atunci durerea ei e cea mai scumpă, căci în ea se cuibăreşte împărăţia Mea cu omul. Când apostolul Pavel Mă ruga să-i vindec suferinţa, Eu i-am spus lui: «îţi este de ajuns harul Meu, care se desăvârşeşte în suferinţa cea din om, în neputinţa cea din om».

O, cât har şi câtă lucrare de har a curs peste oameni din inima proorocului Meu Ilie! Harul Meu din om îl face pe om să Mă iubească, şi apoi să-Mi slujească cu mare râvnă, cu mare dor, cu mare milă de rana Mea cea pricinuită de pierderea omului, de rătăcirea omului. Plâng în cer şi pe pământ după om cu har, după om cu durere în el pentru Dumnezeu, pentru rana Mea cea de la om, şi de aceea te hrănesc Eu mereu cu cuvânt din gura Mea, poporul Meu, şi voiesc să te văd împărţindu-l omului cel care Mă caută şi nu ştie să Mă caute şi să Mă afle, căci omul care Mă caută în afara lui, acela nu poate să se facă locaş al împărăţiei Mele şi izvor de har prin durerea lui cea după Dumnezeu. Ilie proorocul îşi mistuia viaţa de dor de Dumnezeu şi se ruga să vadă faţa lui Dumnezeu, şi a văzut faţa slavei Domnului, şi harul lucra din el cu putere pentru fiii lui Israel ca să-i întoarcă pe ei la dragostea de Dumnezeu.

O, poporul Meu, e mare şi multă lucrarea harului, iar omul care dă să lucreze peste om cu dragostea lui de Mine nu poate să lucreze bine fără de învăţător, fără Duhul Sfânt, prin Care Eu fac peste oameni prooroci. Omul care dă să lucreze în numele Meu peste om nu ştie că nu este de ajuns numai să-l ajuţi pe om să creadă că este Dumnezeu şi să vină de pe calea cea lumească după Dumnezeu. Omul trebuie apoi să înveţe calea şi viaţa ei şi lucrarea de pe ea şi rodul acestei lucrări care se învaţă de la Dumnezeu şi nu de la om, iar Eu sunt Cel îndurerat de când l-am făcut pe om şi până azi, căci omul nu mai învaţă de la Dumnezeu ca să ştie apoi.

O, nu mai foloseşte omul viaţa care doare în el, harul şi izvorul cel de la Mine în om, ca să Mă fac Eu din om apoi povăţuitor de la Mine peste om, făcător de semne şi minuni peste cei necredincioşi de la care se molipseşte de duh de lume tot omul. Nu pot să mai povăţuiesc pe om cu cuvântul, că nu vine spre Mine dacă nu fac semne şi minuni pe pământ ca să-l fac pe om să creadă că este Dumnezeu şi că aşteaptă Domnul pe urma omului ca să se întoarcă omul la viaţă şi să urască moartea, căci viaţa care nu doare în om, nu doare pentru că omul stă în moarte.

M-am rugat la Tatăl să Mă scoată semănător şi secerător peste pământ. Mă rog Tatălui pentru voi să-Mi fiţi sprijin tare în lucrarea Mea cea grea peste om. Ridicaţi-vă în ziua aceasta de pomenire a proorocului Ilie şi rugaţi-vă fierbinte şi cu har prin toate cuvintele de rugăciune pe care Eu, Domnul, vi le-am dat să le aduceţi pentru voi şi pentru tot omul înaintea Mea. Harul Meu să se înflăcăreze în voi, căci viaţa cea plină de har e viaţă dulce, şi în ea Eu Mă slăvesc din om, fiilor. Marele prooroc Ilie îşi mistuie duhul între cei din cer, ca şi pe pământ când era în trup, şi râvna lui cere la Mine izbăvirea Mea de omul necredincios de pe pământ.

Eu, poporul Meu, aştept învierea morţilor şi, iarăşi, aştept pentru tot trupul care a fost şi care este, viaţa veacului ce va să fie pentru cei ce se sfinţesc înaintea Mea. Eu plâng cu Tatăl şi cu sfinţii, plângem după odihnă, iar omul stă în nepăsare pe pământ. M-am rugat Tatălui să Mă scoată semănător peste pământ. Mă rog Tatălui să am lucrători, să am rugători, să am mijlocitori pentru om, dar nu are Tatăl de unde să-Mi dea, căci lumea şi învăţătorii ei sunt o apă şi un pământ, şi nu e om să vrea, nu e nimeni să râvnească cu râvnă după Mine, nu are omul de unde să ştie şi să creadă că Eu sunt calea, adevărul şi viaţa şi că nu omul este.

O, fiilor unşi din grădiniţa cuvântului Meu, fiţi rugători fierbinţi pentru biruinţa Mea peste pământ şi cereţi să vă dau mereu în lucrul vostru cu Mine râvna proorocului Ilie, care plângea de mila Mea înaintea Mea. Cereţi la Mine, şi lucraţi tot ce cereţi, şi cereţi nedespărţiţi când cereţi, şi un duh să fiţi, căci scris este: «Dacă se unesc doi şi trei în numele Meu ca să ceară de la Mine cu credinţă că vor primi, aceia vor avea împlinirea cererilor lor». Amin.

Slava Mea este ca focul. Cuvântul Meu de peste voi este foc, fiilor. Mâncaţi-l mai mult decât pe pâine, şi veţi simţi în voi arsura Mea, jalea Mea, şi vă va durea în voi durerea Mea şi veţi înmulţi în voi harul Meu, viaţa care doare în om, şi veţi căuta vindecarea Mea. Amin. Eu am venit să arunc foc pe pământ, şi el să se aprindă. Eu v-am făcut pe voi unşii Mei din zilele acestea ca să am pe pământ lucru din cer. Cereţi cu foc, cu inimi de foc, cereţi mângâierea Mea în om. Lucraţi cu duhul şi cu puterea lui Ilie proorocul, şi binecuvântată să vă fie credinţa, şi de la Mine să fie ea în voi, şi prin ea Eu să-Mi împlinesc tot ce am de săvârşit pentru împărăţie de cer pe pământ. Tot ce v-am spus să lucraţi nu lăsaţi neîmplinit, iar ceea ce nu v-am spus Eu, voi să nu lucraţi, fiilor, căci pe pământ e ca pe pământ, şi în cer e ca în cer, iar voi să nu faceţi pe pământ voia omului, ci să faceţi voia Mea. Amin. Dacă vă uitaţi pe pământ peste o casă mare când vine peste ea întrebare dacă a lucrat ea după legea cea de pe pământ, atunci mai-marii casei dacă nu au răspuns bun pentru toată împlinirea, ei dau daruri la cei ce întreabă despre împlinirea legii, şi aceia îi păsuiesc pe ei, căci aşa e pe pământ. Iată, pe pământ e ca pe pământ, iar în cer e ca în cer, unde dreptatea şi judecata cea dreaptă sunt temeliile cele tari ale scaunului Meu, şi din gura Mea iese foc care curăţă calea Mea înaintea Mea ca să fie ca în cer pe pământ. Amin.

Ilie, proorocul Meu, se hrăneşte cu slava Mea din mijlocul tău, poporul Meu. Eu pentru slava Mea te-am zidit, căci scris este: «Domnul va zidi Sionul şi Se va arăta întru slava Sa şi va lua aminte la cererea celui umilit şi lipsit şi nu va dispreţui rugăciunea lui». Amin, amin, amin.

– O, ia aminte, Doamne, la cererea mea, că mă unesc în rugăciunea celor ce se roagă Ţie pentru poporul Tău, ca să Te faci prin ei cunoscut Dumnezeu al veacurilor, Doamne. înalţă-Te cu poporul Tău şi cu mâna Ta deasupra neamurilor, ca să vadă ele tăria Ta. înnoieşte minunile şi dovedeşte prin ele puterea Ta şi braţul Tău cel drept, ca nimeni să nu mai zică: „Nu este nimeni afară de noi”. Miluieşte pe poporul Tău pe care l-ai închipuit ca întâiul născut al Tău, şi Te îndură de cetatea Ta, de casa Ta, de locul slavei Tale, pe care umple-l de strălucirea Ta. întăreşte pe pământ adevărul lucrării Tale din zilele acestea şi împlineşte tot cuvântul Tău, răsplătind pe cei ce răbdători şi încrezători aşteaptă; şi dă, Doamne, crezământ proorocilor Tăi şi ascultă cererile celor ce strigă la Tine pentru poporul Tău, ca să Te faci cunoscut peste pământ Dumnezeul veacurilor, Doamne. Amin.

O, vă dau din râvna mea cea pentru Domnul Dumnezeul meu, pe Care L-am iubit mai mult decât toţi cei care L-au iubit pe pământ, o, copii din urmă! Nu uitaţi unirea mereu cu Domnul. întăriţi-vă în El de câte ori simţiţi lipsa voastră din El, iar dacă nu simţiţi, primiţi-vă unii pe alţii precum Hristos v-a primit pe voi, căci voi aveţi peste voi lucrarea aşteptată de şapte mii de ani de toţi sfinţii. Staţi în El nedespărţiţi. Căutaţi odihna Domnului în voi. Nu are Domnul în cine să Se odihnească de dureri pe pământ. Fiţi alinarea Domnului, fiţi focul durerii Lui şi cereţi Tatălui mângâierea Fiului Său, Căruia eu îi pregătesc mereu calea spre voi şi calea voastră cu El peste pământ şi unirea voastră cu El, căci El pentru slava Lui v-a zidit. Amin. Trăiţi întru El şi pentru El, căci El pentru El şi nu pentru voi v-a zidit acum. Harul Domnului este cu voi, căci scris este: «El celor smeriţi le dă har». Amin.

O, dă-le, Doamne, dă-le mereu iubirea Ta de Tatăl, ca s-o poarte ei ca şi Tine, şi să fie fii iubitori şi miloşi de Tatăl ca şi Tine, şi le dă ajutor în nevoi şi le dă înţelepciunea pe care Tu o dai celor ce Te iubesc, celor ce se bizuie pe Tine împlinindu-Te în ei cu harul Tău. Amin.

– O, numai pe ei îi mai am pe pământ, iar pe voi, în cer, o, sfinţi ai Mei care vă rugaţi pentru Mine şi pentru ei! Ascult de pe pământ rugăciunea cea cu unire şi sunt împlinitor prin har. Amin.

O, poporul Meu, înţelepciunea Mea din tine să sporească, şi să dai din ea ca să sporească şi ca să se desfacă ea ca izvoarele care se desfac atunci când ele curg. Eu pentru slava Mea te-am zidit, şi iau aminte la rugăciunea ta, dar îmbrăţişează-Mă cu toată durerea din Mine şi fă-te tron şi aşternut Mie, ca să pot din locul slavei Mele să păstoresc pământul, căci Eu, Ierusalime, pentru slava Mea te-am zidit, pentru ca să fiu din mijlocul tău Păstor după inima Tatălui, căci Tatăl te aşteaptă cu Mine şi Mă aşteaptă cu tine, şi aşteaptă Tatăl tot mai mult să Se arate peste tot pământul cu slava Mea din mijlocul tău, ca să Mă fac cu tine cunoscut pe pământ Dumnezeu al veacurilor şi al vieţii veacului ce va să fie. Amin, amin, amin.

02-08-2004