Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Botezului Domnului (Boboteaza)

Binecuvântată să fie sfinţirea apei mari, care este serbată în ziua de serbare a botezului Domnului. Domnul Iisus Hristos binecuvintează din dreapta Tatălui ceresc această serbare de praznic sfânt.

Pacea Mea este cu voi. Pace vouă de la Fiul lui Dumnezeu, Cel ce S-a lăsat aplecat sub mâna slujitorului cel ceresc care era pe pământ, care se născuse pe pământ mai înainte de Mine, căci Eu eram venit în trup în urma acestuia, iar prin aplecarea Mea sub mâna acestuia, a ieşit atunci Scriptura care spune: «Iată, cel mai mic este mai mare întru împărăţia cerurilor».

Pace peste această zi de sfinţire cerească! Pace şi putere de Duh Sfânt, făcător de viaţă vie, peste toţi cei credincioşi care au aşezat la locul lor serbările Domnului aşa precum au fost ele aşezate dintru început! Şi vor veni la această scăldătoare mulţimi multe, iubiţii Mei, aşa precum în vremea lui Ioan venea Ierusalimul şi Iudeea şi veneau cei din ţinuturile Iordanului să-şi cureţe păcatele prin botezul cel de la Ioan. Şi va veni şi clipa aceea, aşa precum a mai fost atunci. Vor veni cărturarii şi fariseii care sunt acum, căci vor vedea puterea Domnului care este aici şi vor fugi spre ea ca să scape de mânia ce va să fie; vor veni, căci vor înţelege atunci că Domnul a ridicat pe cei de jos şi a împlinit Scriptura care spune că are putere Dumnezeu să împlinească neamul lui Avraam din cei neluaţi în seamă; vor veni şi vor vedea minunile Duhului Sfânt şi vor fi botezaţi cu Duhul Sfânt şi cu foc, fiindcă aria va fi curăţată şi va fi sortarea între grâu şi paie, şi iată, va fi zi mare de botez cu Duh Sfânt şi cu foc, şi mulţi din cei necredincioşi se vor mântui atunci, după cuvântul care spune: «Se vor mântui ca prin foc».

Venise vremea să-Mi aplec capul sub mâna lui Ioan ca să fiu botezat de el, căci el era solul cel ce mergea înaintea Mea ca să creadă apoi mulţimile în Cel ce vine după Ioan. Venisem din Galileea spre Iordan, şi iată, Ioan vestea mulţimilor ce se botezau, vestea despre Cel ce trebuia să vină după el ca să rămână apoi mai mare decât el. Am venit şi M-am plecat sub mâna lui Ioan, căci Nouă Ni se cuvenea să lucrăm dreptatea celor ce erau vestite să se împlinească, iar după această împlinire, Duhul Sfânt al Treimii Dumnezeieşti a deschis cerurile şi S-a coborât şi a grăit cuvintele Tatălui Meu: «Acesta este Fiul Meu iubit, întru Care am binevoit», şi iată, de atunci şi până acum, mulţime de sfinţi s-au ridicat, căci au stăruit să fie primiţi întru împărăţia aceasta şi s-au făcut fiii ei.

Cine are urechi de auzit, să audă cele de la Duhul Sfânt coborâte spre înţelegere, căci se împlineşte o Scriptură neînţeleasă până acum. Iată, se ridică un popor nou în zilele ce vin, un popor care este aşteptat de toţi proorocii şi drepţii care sunt din Avraam prin făgăduinţă. Se ridică un neam nou spre o împărăţie nouă, şi iată, cel mic este mai mare acum întru împărăţia lui Dumnezeu, căci cel mic va primi slava răbdării tuturor celor ce au răbdat ca să vadă venind slava lor, şi va fi cel mic împărţitor de slavă pentru cei ce au moştenit slava care va fi împărţită după plinirea ei.

Astăzi Duhul Sfânt, Care are pregătită această iesle nouă, deschide iarăşi cerurile şi rosteşte cuvânt de mărturie, şi iată cuvântul rostit de Duhul Sfânt: aceasta este ieslea cea iubită întru care binevoieşte Treimea Cea Dumnezeiască; acesta este Siloamul cel aşteptat de veacuri; acesta este tronul din care vor curge apele Siloamului, apele Iordanului cel ceresc spre care se vor îndrepta înălţimile de pe pământ şi se vor apleca să fie botezate cu Duhul Sfânt al plinirii vremurilor mântuirii. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu Cuvântul, care a fost calea cea înaintemergătoare a slavei Treimii Dumnezeieşti pentru plinirea celor ce trebuiau desăvârşite, căci din zilele lui Ioan şi până acum nu s-a mai ridicat o lucrare mai mare ca aceasta, şi iată, cea din urmă este mai mare decât cea dintâi, precum este scris: «Mai mari decât acestea se vor lucra». Amin.

Ferice celui ce nu se îndoieşte întru această lucrare, căci acela va ajunge stâlp în templul Dumnezeului Cel viu şi va vedea cerurile deschizându-se şi pe îngeri coborându-se şi ridicându-se şi iarăşi coborându-se peste această iesle cerească, peste această taină neînţeleasă de cei ce nu se silesc să intre pe această intrare, pe această poartă, căci poarta despre care vorbesc este legea sfinţeniei, care este lăsată peste această scăldătoare.

Iată solul Meu care Mi-a vestit atunci arătarea Mea de la Iordan, iată-l pe naşul Fiului lui Dumnezeu! Ioan Botezătorul, iubiţii Mei, a venit cu finul său, cu Stăpânul său, şi vrednic este Ioan să dezlege încălţămintea Mea, căci a fost vrednic să boteze pe Cel Unul născut din Tatăl, şi lui i se potriveşte această slavă. Iată-l pe Ioan! Deschideţi ochii! Iată-l pe Ioan, care a venit să Mă vadă între ai Mei la această scăldătoare proorocită de toţi proorocii şi drepţii! Iată-l pe cel ce Eu l-am botezat pe el încă din pântecele maicii sale; Eu, Cel ce eram sălăşluit prin Duhul Sfânt în sălaşul cel care a fost numit Maica Fiului lui Dumnezeu, Fecioara cea proorocită de prooroci. Eu l-am botezat pe el cu botezul Duhului Sfânt atunci când cele două sălaşuri ale trupurilor Noastre s-au întâlnit şi s-au plecat unul altuia aceste două sălaşuri, s-au plecat una alteia aceste două fiice binecuvântate şi şi-au rostit urare cerească, proorocie cerească, de la Duhul Sfânt, iar când această urare ieşită prin gurile acestor două sălaşuri, când această urare a fost rostită, atunci a săltat pruncul Ioan în pântecele Elisabetei şi a primit botezul Duhului Sfânt de la Fiul lui Dumnezeu, Cel sălăşluit în pântecele Fecioarei care a luat în pântece de la Duhul Sfânt pe Fiul Cel proorocit de prooroci.

Iată-l pe Ioan! Este aici cu Mine şi îşi pleacă fruntea împreună cu Mine în această iesle, în acest cort ceresc, aşteptat de veacuri să ia trup în mijlocul grădinii alese pentru slava plinirii Domnului. Iată-l pe Ioan! Este serbat astăzi lângă Mine în acest cort de slăvire cerească, iar lângă Noi serbează cerul împreună cu voi pe cel ce poartă numele de Ioan, pe cel ce pregăteşte calea slavei Mele din zilele ce vin, şi are nume pus de Mine, nume de copil, numele cel mic, care vine de la numele lui Ioan, căci acesta este Ionel. Aşa este scris în cer, Ionel este scris, căci cerul poartă pe braţe pe ai săi, precum este scris despre fiii Ierusalimului cel nou, când zice: «După cum mama îşi mângâie pe fiii săi, aşa veţi fi voi mângâiaţi în Ierusalim».

Îngerii din ceruri cântă îngerului bisericii, despre care este scris: «Am trimis pe îngerul Meu să mărturisească bisericilor».

Domnul Iisus Hristos dă rând lui Verginica să-şi lase peste voi urarea cea pentru această zi de serbare:

– Pace vouă, copii ai Duhului Sfânt, copii ai Sfintei Treimi! Pace acestei zile, şi de la ea, pace peste voi şi peste această grădină binecuvântată! Bucurie din cer să fie peste inimile voastre şi sărbătoare veşnică să fie de acum şi peste toţi vecii în această zi, care este din zilele cele noi care vin de la Dumnezeu.

Nu vă temeţi de duhul rău. Eu stau de veghe de la cer peste această grădină şi voi împărţi pace peste cei curaţi cu inima, iar peste cei ce vor lovi în această stâncă de neclintit, peste aceia voi rosti dreptate.

Pace vouă! Tot cerul serbează aici cu voi. Iar celui iubit care este serbat lângă cei din cer în această zi de serbare, duh de bărbăţie îi sortesc, căci scris este: «Fericit este bărbatul cel plin de bărbăţie, care nu stă în sfatul necredincioşilor şi cu cei călcători de lege nu se aseamănă, a cărui voie este legea Domnului. Acesta va fi ca pomul cel răsădit lângă râul vieţii, care-şi va da rodul în vremea aceasta, şi toate câte va face se vor înmulţi, căci Domnul vede calea celor drepţi, iar puterea necredincioşilor va fi luată de vânt». Amin.

Binecuvântată să fie această zi de serbare care vine de la Domnul Savaot. Binecuvântată să fie jertfa acestei zile şi hrana cea pentru fiinţă pe care o luaţi astăzi împreună cu noi, cei din cer, şi să rămână pace peste voi, iubiţii mei, copii ai Duhului Sfânt, căci iată-mă în faţa Domnului, iată eu şi pruncii mei pe care mi i-a dat Domnul spre semne şi minuni peste Israel. Amin, amin, amin.

19-01-1992