Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea tăierii capului sfântului Ioan Botezătorul

Eu sunt pururea cu voi, copilaşi ai veacului nou. Focul trebuie să aibă mereu hrană ca să nu se stingă. Voi sunteţi focul pe care Eu l-am aprins pe pământ ca să ard cu el tot ce nu este cu Dumnezeu. Amin. Focul este locul din care am grăit Eu alesului Meu Moise atunci când l-am peţit pentru Mine ca să-Mi scape poporul de robie. «Foc mistuitor este Dumnezeu», după cum este scris în Scripturi, foc care arde tot ce stă împotriva Lui. Amin.

Fiilor, pregătiţi de veghe pe poporul Meu de azi, că am făcut din voi rug aprins, ca să grăiesc din foc peste pământ. Să stea în lumină poporul cel iubitor de venirea Mea, căci «cel ce lucrează adevărul vine la lumină, ca să se arate faptele lui că în Dumnezeu sunt săvârşite», după cum este scris. Această taină întăreşte duhul şi taina frăţiei întru Hristos, fiilor învăţători. Vă dau învăţătură mereu nouă, mereu proaspătă, ca să fiţi învăţători din partea Mea peste cei ce sunt poporul Meu de azi, poporul Meu de la venirea Mea.

O, mult popor a venit să fie poporul Meu în vremea vorbirii Mele de azi peste pământ. De când Mi-am început cuvântul, din anul 1955 şi până azi, mulţi au venit să vadă această lucrare, dar puţini din ei au venit la Mine, puţini au venit la lumină. De ce, oare, n-au venit la lumină toţi cei care M-au găsit grăind prin acest cuvânt? O, e mare lucru să vină omul la lumină, şi să stea apoi în lumină. Cel ce iubeşte lumina vine la ea şi rămâne în ea şi lucrează adevărul, fiilor. Iată, cel ce nu lucrează adevărul nu vine la lumină, căci este scris cuvântul Meu în Scripturi, şi aşa spune: «Cel ce face rele urăşte lumina şi nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească». O, puţini au venit la lumină din cei ce Mă căutau prin cuvântul Meu de azi. Veneau şi rămâneau în rele şi nu-şi vădeau faptele sufletului lor, iar când Eu veneam ca un bun să-i vindec de întunericul faptelor lor, ei fugeau de lumină, fugeau de adevăr, fugeau de Mine, căci Eu eram Dumnezeu şi ştiam adâncul din ei, faptele lor ascunse în ei.

O, fiilor, mare taină vă spun azi: cel ce crede că este Dumnezeu, acela nu se ascunde cu cele tainice ale lui, şi stă cu ele la lumină, căci este scris în Scripturi cuvântul Meu care spune: «Cel ce lucrează adevărul vine la lumină, ca să se arate faptele lui că în Dumnezeu sunt săvârşite». Fiilor, omul care crede că este Dumnezeu, acela lucrează numai binele pe care i l-am arătat Eu omului să-l lucreze ca să fie viu. Pregătiţi pe poporul Meu pentru veghe, că vin să-l învăţ duhul frăţiei întru Hristos pe cel ce stă în trupul poporului Meu, care-Mi este Mie mireasă.

Am zi de sărbătoare de sfinţi azi cu voi. Ioan, naşul Meu de botez, se bucură de glasul Mirelui, că el aşa a spus când M-a mărturisit pe Mine ca trimis al Meu, aşa a spus: «Nu sunt eu Hristos, dar sunt trimis înaintea Lui. Cine are mireasă, Acela este Mirele, iar prietenul Mirelui, care stă şi ascultă pe Mire, se bucură cu bucurie mare de glasul Lui».

Eu, fiilor, mereu Îmi învăţ poporul, că mireasa are nevoie de podoabe de mireasă ca să fie mireasă. Mereu vin cuvânt cald şi naştere nouă prin fiecare cuvânt, ca să-l ţin pe cel ce este în trupul Meu, să-l ţin mereu nou, mereu treaz întru venirea Mea, căci focul trebuie să aibă mereu hrană ca să nu se stingă, iar focul le învederează pe toate, fiilor. Cuvântul Meu este foc care arde tot ce este rău. Cu el spăl, cu el netezesc, cu el mătur şi scutur, cu el înnoiesc, cu el Îmi lucrez mireasa, căci cine are mireasă, Acela este Mirele. O, fericit este cel ce iubeşte lumina, că acela vine la ea şi rămâne în ea şi lucrează adevărul. Amin. Ioan mergea înaintea Mea şi lucra adevărul înaintea oamenilor şi îl mărturisea mărturisind despre Mine, şi zicea: «Cine are mireasă, Acela este Mirele, iar prietenul Mirelui, care stă şi ascultă pe Mire, se bucură cu bucurie mare de glasul Lui, căci Cel ce vine din cer este deasupra tuturor, şi ce a văzut şi a auzit, aceea mărturiseşte, dar mărturia Lui n-o primeşte nimeni. Iar cine a primit mărturia Lui, a pecetluit că Dumnezeu este adevărat, căci pe cine l-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură». Aşa mărturisea Ioan despre Mine. El Mă creştea pe Mine înaintea oamenilor şi le zicea lor: «Cine nu ascultă pe Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el». Iată, omul care lucrează răul, acela nu ascultă pe Dumnezeu, Care dă viaţă oamenilor, iar plata răului lucrat de om, este mânia lui Dumnezeu, care rămâne peste om.

Fiilor, Îmi pregătesc poporul pentru veghe, şi despecetluiesc Scripturile ca să-l fac să le înţeleagă şi să le trăiască. Duhul frăţiei întru Hristos este mare minune între cei adunaţi laolaltă în numele Meu ca să-Mi facă voia întru venirea Mea. Cel ce iubeşte duhul frăţiei, acela nu are nimic al său, nici cu mintea, nici cu inima, nici cu fapta, nici cu năravul firii, şi se aşează după trebuinţa celor ce sunt cu Hristos, căci scris este: «Dragostea nu caută ale sale». Duhul frăţiei întru Hristos este dragoste nefăţarnică între cei de acelaşi nume. Duhul acestei frăţii se stinge ca un foc care nu are hrană atunci când năravurile firii trupeşti se vor înţelese în omul care pune răul la socoteală pentru el şi împotriva fratelui pe care-l apasă, fiindcă năravul firii omului îl face pe om să calce legea lui Dumnezeu pentru legea lui. Duhul frăţiei întru Hristos este veghea asupra ta şi asupra fratelui tău pentru dragostea de Dumnezeu. Aceasta înseamnă frăţia cea întru Hristos. Amin. Pe ei înşişi şi unii pe alţii se dau lui Dumnezeu în toată clipa cei ce sunt fraţi în numele Meu; unii pe alţii se iubesc precum i-am iubit Eu, iar Eu i-am iubit dându-Mă lor şi pentru ei. Aceasta înseamnă frăţia întru Hristos, iar cel ce o voieşte altfel, să se aşeze sub învăţătură şi să înveţe aşa cum îi spun Eu despre taina aceasta. Amin.

Viaţa îngerească în om, face îngeri în jurul lui, îngeri din oameni, după cum voiesc Eu să fiţi voi, poporul Meu, îngeraşi şi îngeraşe după plăcerea Mea, viaţă fără de păcat prin sfinţenia duhului, a sufletului şi a trupului. Amin. Iar cel ce lucrează acestea vine cu ele la lumină, ca să se arate că în Dumnezeu sunt săvârşite. Acestea întăresc duhul şi taina frăţiei întru Hristos, iar fără de acestea nu este bucurie sfântă, nu este, fiilor. Este scris că cei ce sunt ai lui Hristos s-au răstignit, ca să trăiesc Eu în ei, Eu cu Duhul Meu, Care stă deasupra tuturor prin răstignirea trupului. Amin.

Fiilor din grădină, Eu sunt Cel ce am grăit din mijlocul focului şi am scris cu mâna Mea pe piatră poruncile vieţii veşnice. Voiesc să am în voi focul Meu, din mijlocul căruia Eu grăiesc în zilele cele de pe urmă. Oamenii bisericii din lume, care zic că stăpânesc peste învăţătura cea de la Dumnezeu, grăiesc despre voi în fel şi chip, ascunzându-se de lumină pentru faptele lor rele, dar Eu le zic cum zicea Ioan: «Nu poate un om să ia nimic dacă nu i s-a dat lui din cer». Mie Tatăl Mi-a spus să vin la voi. N-am făcut voia Mea, am făcut voia Tatălui şi v-am dat din cer cuvântul Meu, ca să fiu mare prin voi şi peste voi, căci scris este: «Cel ce vine din cer este deasupra tuturor, şi ce a văzut şi a auzit la Tatăl, aceea mărturiseşte, dar mărturia Lui n-o primeşte nimeni; iar cine a primit mărturisirea Lui a pecetluit că Dumnezeu este adevărat», după cum Ioan a grăit prin Scripturi. Iată, fiilor, ce este scris în Scripturi: «Cel ce vine din cer este deasupra tuturor, şi ce a văzut şi a auzit, aceea mărturiseşte, dar mărturia Lui n-o primeşte nimeni». Acesta este semnul că El vine din cer: semnul că mărturia Lui n-o primeşte nimeni. Aşa şi cu voi am făcut acest semn. V-am dat din cer, ca să nu grăiţi de pe pământ, căci cel ce este de pe pământ, de pe pământ este, şi de pe pământ vorbeşte. M-am luat din cer şi M-am dat vouă ca să fiu la voi din partea Tatălui, căci pe cine l-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu. V-am dat cuvântul Meu să-l vorbiţi peste pământ, că Eu nu dau Duhul cu măsură dacă-L dau. Duhul nu poate fi măsurat, fiilor, dar cine a primit mărturia Mea a pecetluit că Duhul Adevărului este Dumnezeu adevărat, este Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Fiilor, acesta este semnul că voi aveţi pe Dumnezeu cu voi şi la voi: semnul că mărturia voastră n-o primeşte nimeni. Voi pentru cuvântul Meu, care grăieşte din cer la voi, care şi-a făcut cuibar la voi, voi pentru aceasta sunteţi nepreţuiţi de oamenii bisericii din lume, care-şi zic că stăpânesc peste învăţătura cea de la Dumnezeu. Dacă lumea vă urăşte, acesta este semnul că sunteţi fiii lui Dumnezeu printre fiii oamenilor, fiindcă pe Mine mai înainte de voi M-a urât lumea. Dar este scris în Scripturi: «Cine nu ascultă pe Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el». Amin.

Iată cuvântul Meu despre Scripturi, despre cartea care se numeşte Biblie, şi pe care am scris-o Eu prin mâna omului sfânt, căruia i-am spus să scrie şi să mărturisească faptele lui Dumnezeu. Eu am grăit din Scripturi în vremea trupului Meu, şi le-am adeverit. Am vorbit despre Scripturile facerii, am vorbit despre toate Scripturile. Am citit din ele în templu şi am despecetluit adevărul cel ascuns în ele, căci despre Mine au mărturisit ele. Am grăit din Scripturi în vremea trupului Meu, şi le-am împlinit, căci Duhul lui Dumnezeu le-a făcut pe ele, nu Avraam, nu Moise, nu Isaia, nu Ieremia, nu David, nu Zaharia. Nu. Duhul Meu, Duhul lui Dumnezeu; Duhul Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh le-a întocmit pe ele, şi sunt Scripturile Domnului, nu ale omului. Toată Scriptura vorbeşte despre Mine mărturisind că vin. Şi am venit. Şi vin, că aşa este scris în Scripturi. N-a scris omul din voia lui, din mintea lui în Scripturi, căci David a proorocit cu multă vreme înainte şi a zis: «Împărţit-au hainele Mele loruşi, şi pentru cămaşa Mea au tras sorţi». Eu sunt Cel ce grăiam prin David judecând încă de pe atunci pe cei ce M-au omorât prin răstignire. Eu sunt Cel ce am grăit prin profeţi proorocind lucrarea cuvântului Meu cu voi. Nimic n-am făcut decât ce este scris în Scripturi să se facă. Nimic nu fac decât ce este scris în Scripturi să se facă, şi prin Mine s-au făcut şi se fac toate, fiindcă sunt Fiul şi Cuvântul Tatălui, cuvânt şi faptă sunt, aşa cum şi Scriptura lui David scrie despre Mine când zice: «El a zis, şi s-a făcut». Amin.

Voi sunteţi mărturisiţi de Scripturile proorocilor şi ale apostolilor Mei de după Mine, şi iată, sunteţi mărturisiţi de Mine din cer, fiilor, că Eu grăiesc din cer, iar Cel ce este din cer, este deasupra tuturor. Amin. Acesta este semnul că voi sunteţi de la Dumnezeu: semnul că mărturisirea voastră n-o primeşte nimeni, semnul că lumea nu vă iubeşte, precum nici pe Mine nu M-a iubit. Dar voi, staţi în lumină, ca să se vadă faptele voastre că în Dumnezeu sunt săvârşite şi că după poruncile Mele umblaţi şi trăiţi. Această taină întăreşte duhul frăţiei întru Hristos, fiilor învăţători. Vă dau mereu învăţătură nouă, vă dau mereu cuvânt de naştere nouă, ca să-l ţin pe cel ce este în trupul Meu, în trupul bisericii vii, să-l ţin mereu nou, mereu treaz întru venirea Mea, căci focul fără hrana lui se stinge, fiilor. Cuvântul Meu este focul care le învederează pe toate. Duhul frăţiei se învederează în foc, fiilor. Focul încearcă pe fiecare, focul dovedeşte pe fiecare, focul este lucrul care arată la lumină pe cel ce este sau nu este în duh de frăţie plăcută Mie în trupul bisericii Mele.

Eu sunt capul bisericii, şi v-am învăţat pe toţi să aveţi gândul lui Hristos, gândul Meu cel plin de umilinţă, căci duhul umilit este lucrător de Dumnezeu în om. Duhul umilit Îl face pe Dumnezeu înăuntrul omului, Îl zideşte pe Dumnezeu Om nou în om. Şi încă o taină mare în această lucrare, fiilor: duhul umilit din om, trebuie să caute rod numai pentru Dumnezeu, nu şi pentru sine. Vă învăţ aşa pe voi, ca să audă şi cei care n-au învăţătură peste ei, şi care caută prin duh umilit rod pentru ei înaintea oamenilor, şi chiar înaintea lui Dumnezeu. Cel ce caută rod pentru Dumnezeu, are Duhul lui Dumnezeu lucrător în el peste oameni, iar cel ce caută rod pentru el, are duhul umilit cu făţărnicie, spre căutarea slavei deşarte, care-l ridică pe om spre mulţumire de sine, spre bucurie sufletească în numele Meu, zice el, dar sfinţii Mei sunt cei ce nu caută bucurie sau slavă deşartă. Sfinţii Mei sunt cei ce se umilesc pentru Mine, nu pentru om, nu pentru ei. Mulţi sunt cei pe care Eu îi văd şi îi aud că voi nu aveţi umilinţă şi că de aceea n-aţi fi de la Dumnezeu, dar Eu la aceştia aşa le spun: umilinţa Mea din om nu slujeşte la oameni, ci slujeşte slavei lui Dumnezeu, care lucrează peste pământ prin omul umilit înaintea Mea. Umilinţa Mea din om îl face pe cel ce o are pe ea puternic în cuvântul mărturiei despre Mine şi despre venirea Mea, îl face neînfricat şi nebiruit de om, îl face lumină pentru cei ce caută să vină la lumină lepădându-se de faptele lor rele. Dar cei ce nu se leapădă de faptele lor rele, aceia fug de lumină, ca faptele lor să nu se cunoască, să nu se vădească. Voi însă pregătiţi poporul pentru veghe sfântă, învăţându-l duhul frăţiei întru Hristos, duhul care nu voieşte pentru sine în om. Amin.

Este scris că Eu lucrez cu binecuvântarea Mea peste toate ale celor ce locuiesc laolaltă pentru frăţie întru Hristos. Frăţia cea întru Mine este taină despre care voi trebuie să grăiţi cu Mine, fiilor. Spuneţi-Mi voi despre ea, în grăire prin cartea Mea, ca să ia omul învăţătură, că v-am făcut învăţători din cer peste pământ şi staţi ca şi Mine deasupra tuturor, pentru că aveţi şi împărţiţi din cer, fiilor. Spuneţi-Mi despre frăţia cea întru Hristos, despre trăirea împreună a fiilor lui Dumnezeu. Amin, amin, amin.

– Această taină adâncită în cer nu-şi găseşte trăirea între cei adunaţi laolaltă în numele Domnului dacă cei ce se adună se strâng pentru ei laolaltă în trupul lui Hristos, în trupul bisericii. Cel ce vine să-i fie bine lângă Dumnezeu, acela nu este în trupul bisericii, fiindcă biserica înseamnă fii răstigniţi, fii lămuriţi în focul încercărilor. Cei împreună cu adevărat, sunt cei care-şi cercetează mereu duhul şi trăirea lor, şi apoi pe ale celorlalţi cu care vieţuiesc ei, pentru nestingherirea Duhului Sfânt lucrător în mijlocul lor. Cei cu adevărat împreună întru duhul frăţiei sfinte, au grijă asupra lor fiecare în parte şi primesc cârmă peste ei pentru lucru binecuvântat prin darul supunerii sfinte. Ei îşi întăresc straja cea de peste ei prin iubire, prin lucrare pentru Hristos, prin cuminţenie de inimă şi de minte, pentru slava lui Dumnezeu între fraţii de acelaşi fel. Ei se lasă vindecaţi de năravurile firii şi lucrează în lucrul cel greu al mărturisirii lui Dumnezeu peste oamenii care caută să vină la Dumnezeu.

Duhul frăţiei întru Hristos este Duhul lui Hristos, Care locuieşte în cel ce se dă, precum Hristos S-a dat pentru viaţa oamenilor prin faptă. Acest duh locuieşte pe deplin în cel ce are înăuntrul său duhul înţelepciunii sfinte, Duhul Sfânt, Care desăvârşeşte pe sfinţi. Amin.

– O, grăirea voastră cu Mine este bucuria Mea că Mă pot slăvi în voi, fiilor. Grăiţi unii peste alţii despre duhul frăţiei sfinte, şi aşa să vă aflu la venirea Mea. Vă fac atenţi pentru veghe, fiilor. Cereţi gândul lui Hristos în voi, şi lucraţi-l apoi la lumină. Cereţi, că Eu vă cer să cereţi. Amin. Eu sunt pururea cu voi. Am făcut din voi rug aprins din mijlocul căruia Eu stau şi grăiesc pe pământ. Trăiţi între voi faptele învăţăturii Scripturilor venirii Mele, căci cel ce lucrează adevărul se arată cu faptele lui că în Dumnezeu sunt săvârşite. Această lucrătură întăreşte duhul şi taina frăţiei întru Hristos, iar cei ce sunt ai lui Hristos au gândul lui Hristos faţă de orice cuvânt, faţă de orice faptă. Amin.

Acum, vă dau binecuvântare ca să vă zidiţi unul pe altul pentru duhul frăţiei sfinte, care stă de veghe în voi pentru venirea Mea. Fiilor, trăiţi şi lucraţi pentru venirea Mea şi daţi-Mi mâna să vin! Amin. Fiilor din porţi, lăsaţi porţile deschise pentru Domnul! Amin, amin, amin.

Mai am prin voi să dau ştire celor ce vor să ştie, şi zic aşa: voi, cei care voiţi să ştiţi despre soarta cea din cer a celei care a trăit pentru Dumnezeu cu faptele ei, vă aduc de ştire că ea are loc în cer, aşa cum am şi Eu loc pe pământ în grădina dobândită de la ea. Eu sunt Cel ce dau celor ce Mă împrumută pe Mine, iar celor ce-Mi dau fără să aştepte plata pe pământ, acelora le dau loc în grădinile cereşti pentru credinţa lor care a miluit pe Dumnezeu între fiii oamenilor în vreme de pribegie. Amin. amin, amin.

11-09-1999