Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea tăierii capului sfântului Ioan Botezătorul

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, stau deasupra grădinii cuvântului Meu şi Mă fac carte cerească peste voi, fiilor unşi peste vremea aceasta de venire a Mea. E sărbătoare cerească peste voi. Amin. Ioan, botezătorul Meu, a intrat în ziua aceasta întru cele cereşti pe vremea trupului Meu când el Mă mărturisea pe Mine, şi Eu pe el, ca să facem lucrarea Tatălui pentru Fiul Tatălui, ca să creadă cei credincioşi în venirea Mea cu trupul între oameni, aşa cum s-a grăit şi cum se aştepta prin prooroci.

Mă fac cuvânt cu mărire în el, Mă fac peste voi înţelepciune a Scripturilor, că pe pământ fiecare om care scrie despre Scripturi scrie cum vrea el sau cum vrea omul de pe pământ, şi s-a stâlcit pe pământ înţelepciunea şi adevărul Scripturilor. Dacă într-o vreme scriu zece oameni mai cunoscători sau mai puţin cunoscători despre vremea lor numai ca să scrie, aşa cum s-a scris şi despre voi în vremea aceasta de către oamenii fără de înţelepciune cerească, şi dacă Duhul Meu Cel Sfânt nu încape în oameni ca să priceapă care este adevărul din cele ce se scriu, atunci piere adevărul de pe pământ, piere cunoştinţa despre Dumnezeu şi despre cele lăsate de Dumnezeu între oameni. De aceea am spus Eu vouă: «Vai de cei ce scriu cărţi peste cărţi, căci nu sunt cărţile acelea». Cartea Adevărului nu încape pe pământ, nu este iubită şi crezută, şi vai de omul care-L face mincinos pe Dumnezeu! Dar Eu voi birui pe om prin Cartea Adevărului. Amin, amin, amin. Care este Cartea Adevărului? Ea este lucrată din cuvântul Meu pe care Eu, Domnul, îl grăiesc peste omul cel ales de Mine ca să scrie. Nu toţi oamenii care scriu sunt aleşi de Mine ca să scrie, şi aceştia au fost şi sunt prea puţini, că nici nu trebuie degetele unei mâini ca să-i numere pe aceştia în fiecare vreme, că Eu aşa am spus: «Sunt până la sfârşitul veacului». Amin. Proorocii şi apostolii au fost aleşi de Mine ca să Mă aşeze pe Mine pe pământ cu toate câte Eu am grăit, dar oamenii se tem de adevărul Meu şi dau să-l numească neadevăr, aşa cum a făcut şi Irod, care a ascuns adevărul, şi pe Ioan, care-i descoperise lui pe cele acoperite şi adevărate. L-a ascuns Irod în temniţă pe Ioan numai pentru că-l dăduse de gol că Irodiada, soţia lui, a fost femeie şi a fratelui său, Filip. Atunci a văzut că Ioan este prooroc şi că descoperă adevărul cel ascuns pentru fărădelegea lui.

Fărădelegea este un adevăr atunci când ea este, dar este adevărul fărădelegii, iar Eu Mă descopăr că sunt Dumnezeu descoperind fărădelegile cele ascunse ale oamenilor care nu se leapădă de cele rele din ei. Ioan a trebuit să-şi pună capul său pentru ca să se adeverească adevărul dumnezeiesc, care descoperă adevărul fărădelegii omului. Ioan a trebuit să moară ca să i se vadă mărirea lui de la Dumnezeu, dar azi oamenii nu mai stau de partea adevărului, şi slujesc numai minciunii, măi fiilor. O, numai minciună este pe pământ! Nicăieri nu mai este Dumnezeu. Nicăieri, fiilor! Numai minciună, numai minciună, numai minciună! Atâta ştiu oamenii să lucreze, şi de aceea omul nu are nimic. Tot omul face şi iar face, ca să fie, ca să aibă, dar nimic, nimic nu are omul, căci minciuna este nimic, şi cu ea se alege omul, căci adevărul minciunii este veşnic, şi stă împotriva omului, fiindcă Eu, spre judecată am venit în lume, şi omul e deştept, şi ştie ce fac Eu, şi de aceea se face antichrist şi se zbate împotriva Mea. De aceea a zis Ioan: «Pui de vipere, cine v-a spus să fugiţi de mânia care vine peste voi?».

Fiilor, ce înseamnă această Scriptură: «Pui de vipere, pui de năpârci!»? Vipera are scris pe cap numele ei. Ea nu se poate ascunde ca să înşele cu lucrarea ei. Ea are semn pe frunte şi lucrează prin veninul ei care îl omoară pe om. Dar omul este mincinos, omul îşi ascunde lucrarea, şi prin aceasta lucrează minciună şi fuge prin ea, fuge de mânia Mea, de plata fărădelegilor lui fuge. De ce fuge? Pentru că el ştie că este Dumnezeu şi că este mânie pentru fărădelege, ştie de la Mine, că Eu am spus de mânia care vine pentru fărădelege. Ioan le-a spus oamenilor: «Nu fugiţi, ci mai degrabă pocăiţi-vă, că vine după mine Cel mai mare decât mine ca să-Şi adune rodul cel bun de pe pământ şi să dea în foc fărădelegea».

Oamenii sunt stăpâniţi de femeie, nu de Dumnezeu, fiindcă omul aceasta şi-a ales. Omul şi-a ales femeia. S-a lăsat omul de Creatorul său şi s-a unit cu femeia şi n-a mai fost un trup cu Dumnezeu aşa cum a fost el creat la început. Iată ce este pe pământ: bogaţi şi săraci, împăraţi şi ostaşi, drepţi şi păcătoşi, robi sau liberi, sunt sub robia trupului, sub robia femeii care este luată din trupul omului cel zidit de Dumnezeu. Femeia s-a făcut păcat şi cădere pentru om, şi de atunci e numai minciună pe pământ, iar Eu, Domnul, suspin fără odihnă, fără locaş, căci capul omului este femeia, şi nu mai am om în care să-Mi plec capul şi să fiu capul omului.

Biserica n-a voit să fie biserică a Mea, şi a rămas a oamenilor care s-au aşezat dumnezei în ea. Fiilor, am spus pe vremea trupului Meu că Eu nu voi veni mai înainte de a se arăta văzut păcatul lepădării de credinţă, păcatul iubirii făţarnice lângă numele lui Dumnezeu. Fiilor, nicăieri nu mai este Dumnezeu, că scris este: «Eu nu locuiesc cu cei ce fac fărădelegea». Eu pe oameni i-am părăsit mai mult decât în vremea lui Noe, şi oamenii se mint unii pe alţii cu numele Meu, ca orbii care nu se pot călăuzi unul de altul.

O, tu, biserică! Tu, care nu mai ai Tată! Tu, care ţi-ai lepădat Dumnezeul unindu-te în numele Meu, zici tu, cu tot neamul străin de calea adevărului! De ce ai făcut aceasta? Iată, ai scris cu mâna ta judecata Mea peste fapta ta. Oare, Eu, Domnul, ţi-am spus să faci aceasta? O, Eu am venit spre tine şi ţi-am spus să nu faci aşa ceva, ca să nu vin să te lovesc pe neştire. Iată, te-am părăsit ca odinioară pe Israel, care se lepădase de Mine prin necredincioşia lui. În zilele ce vin vei vedea că te-am părăsit, şi vei crede atunci că Eu sunt Cel ce am ieşit în calea ta ca să te strig şi să te întorc de la păcatul lepădării de credinţă de dinaintea arătării Mele, precum este scris în Scripturi despre venirea Mea. Este scris că îţi vei vinde pe bani întâietatea, şi aşa ai făcut. Eu pe bani am fost vândut, şi iată, de atunci nimeni nu Mă mai poate vinde sau cumpăra decât cel ce are semnul tău pe el, semnul bisericii care şi azi Mă vinde pe bani. Cel ce Mă ia prin preot, Mă plăteşte preotului şi se face fiu al bisericii cumpărându-şi cu bani înfierea aceasta.

O, oare, care este hristosul tău, biserică? Cel răstignit n-a venit să I se slujească, ci a venit să slujească tuturor. Cel răstignit pentru tine grăieşte peste tine şi te întreabă: de ce ai făcut aceasta? Cum de ai făcut pace cu păgânii în numele Meu când între Mine şi tine nu este pace, nu este sfinţenie de la tine spre Mine? O, n-ai voit să fii a Mea, şi ai voit să fii a lumii, a babilonului. Ai voit să fii a ta şi eşti a ta, şi nu eşti a Mea. Dar din tine Eu aleg pentru slava Mea pe mulţi care plâng acum cu Mine pentru cele ce ai făcut tu. Te-ai despărţit de Mine acum şaptezeci de ani, şi acum nu te-ai întors la strigătul Meu, şi tot departe ai rămas. Ba te-ai unit cu cei ce nu au Dumnezeu, căci Eu sunt Dumnezeul celor sfinţi.

O, voi, cei curaţi cu înţelepciunea şi cu mâini curate în mijlocul bisericii care s-a lepădat de Mine! Aşezaţi-vă de-a dreapta Mea, căci cuvântul Meu este sabia care desparte pe creştin de păgân, că n-am venit să aduc pacea, ci sabia, şi iată, am adus-o, şi cu ea judec pentru adevăr. Amin, amin, amin.

Ce înseamnă om păgân? Tot omul care face păcat după păcat după ce Eu am arătat calea şi viaţa întru adevărul Meu cel ceresc, acela are viaţă păgână, chiar dacă are semnul bisericii pe creştetul lui. Acela este ca vipera care muşcă, şi apoi fuge de pedeapsa faptei sale. Dar Eu voi birui pe om prin Cartea Adevărului, care este lucrată din cuvântul Meu pe care Eu îl grăiesc peste omul cel ales de Mine ca să audă şi ca să scrie, aşa cum Eu i-am poruncit lui Ioan apostolul să scrie cartea cea pentru sfârşitul fărădelegii. Iată zilele judecăţii, aidoma ca în zilele din vremea lui Noe când Eu strigam ca şi azi, şi oamenii beau şi mâncau, se însurau şi se măritau şi se făţărniceau, ca şi azi.

O, fii ai oamenilor, până când? Oare, nu voiţi să vă treziţi ca să vedeţi păcatul lepădării de credinţă pe care mai-marii cei care stau peste sufletele voastre l-au scris cu mâna lor? Vine mânia Mea din pricina acestora. Treziţi-vă! Strigă glasul lui Dumnezeu peste voi. Treziţi inimile voastre şi staţi în faţa slavei Mele, căci cuvântul Meu de azi este înger trimis de Mine ca să adune în barca salvării pe cei care gem şi plâng sub întunericul depărtării de Dumnezeu.

Voi, slujitori ai bisericii care mai sunteţi vii cu inima, sculaţi şi sunaţi şi apăraţi izvorul credinţei şi pe fiii voştri care se aleg de partea vieţii veşnice! Vă voi da un nume nou şi o inimă nouă, căci vinul Meu este vin nou, şi nu-l pun în vase vechi. Sculaţi, şi înnoiţi-vă pentru vinul cel nou, pentru veacul cel nou, zidit din sfinţi pe pământ. Fugiţi de bani, fugiţi de lăcomie, fugiţi de bogăţie, fugiţi de slava care vine de la om, fugiţi de-a dreapta Mea şi staţi sub harul credinţei sfinte până ce voi pune pe antichrist aşternut sub puterea Mea. Amin, amin, amin.

Antichrist este împărat mare în numele Meu, zice el. Toţi împăraţii pământului îi slujesc lui, şi nu-i cunosc faţa. Dar iată zilele când Eu, Domnul, vin, şi îl voi nimici cu suflarea gurii Mele şi îl voi numi fiul fărădelegii, împăratul babilonului, cu care s-au desfrânat toţi împăraţii şi toţi supuşii împăraţilor. Scris este în Scripturi că sfârşitul tuturor nu va veni înainte de lepădarea de credinţă când se va arăta omul fărădelegii. Iată, cuvântul Meu este suflarea gurii Mele, care grăieşte adevărul despre păcatul pustiirii, aşezat la loc sfânt şi îmbrăcat în veşmânt sfânt. Eu sunt Dumnezeu Cuvântul. Iată zilele Mele, şi va fi răsplată după faptă peste tot pe unde nu pătrunde harul pocăinţei, pe care Eu îl suflu peste pământ ca să-l ia cei ce se vor umili spre iertarea păcatelor lor.

Eu stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el, şi el cu Mine. Amin. Cuvântul acesta este cina pe care Eu, Domnul, o aşez între Mine şi cel ce va deschide glasului Meu. Amin.

Iată, Mirele vine! Cuvântul Meu este înger trimis de Mine, după cum este scris: «În zilele când va grăi al şaptelea înger, atunci săvârşită este taina lui Dumnezeu, precum Domnul bine a vestit robilor Săi, proorocilor». Amin, amin, amin.

11-09-1998