Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei mare muceniţe Ecaterina şi a sfântului mucenic MercurieSunt la hotar între cer și pământ și intru în cetatea cuvântului Meu cel de azi, iar acest hotar sunteți voi, cei ce-Mi primiți cuvântul și Mi-l așezați în carte, fiilor străjeri.

O, pace vouă, măi fiilor! E sărbătoare din cer între voi și vă dau din cer, căci sunt cu sfinții cei sărbătoriți bisericește în această zi. Mucenița Ecaterina este hărăzită prin cuvântul Meu cel de peste voi să fie îngerul acestui oraș, orașul Pucioasa, și lucrează ea lucrarea cea cerească a veghii și a înțelepciunii sfinte peste acest oraș, căci este cetatea cuvântului Meu acest oraș, iar mucenicul Mercurie are misiune de împlinire a cuvântului Meu peste pământ dimpreună cu îngerii împlinitori, căci Eu, Domnul, diriguiesc sarcini mari sfinților Mei. O, ce s-ar întâmpla cu tot cuvântul Meu rostit, dacă n-aș avea lucrători câți stelele cerului ca să meargă și să împlinească ei cuvântul gurii Mele, care nu poate să treacă fără să fie împlinit?

O, v-am dat de știre într-o zi și v-am spus, fiilor, că voi sunteți hotarele cetății în care Eu v-am așezat să fiți și să lucrați lucrul Meu și să străjuiți, iar Eu sunt Cel dintâi străjer lângă voi și lângă sfinți și lângă îngeri, căci scris este: «De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar păzi-o cei ce o păzesc pe ea».

Lucrăm cuvânt sfânt și lucru sfânt în ziua aceasta, fiilor, că v-am spus vouă că nu va fi pe nicăieri mai frumos și mai cerește pe pământ ca și aici, unde Eu locuiesc cu voi, în cetatea cuvântului Meu. O, v-am spus, și trebuie să fie împlinită această proorocie pic cu pic, iar voi trebuie să vegheați pentru împlinirea ei și să puneți pe hârtie și să-Mi aduceți aminte la altar, ca să vin să împlinesc rând pe rând minunile care vor mărturisi că Eu, Domnul Iisus Hristos, am coborât în țara românilor în anul 1955 și Mi-am sălășluit cuvântul gurii Mele în duhul și în pieptul unei ființe scumpe Mie și am făcut-o pe ea vas al lui Dumnezeu în mijlocul acestor meleaguri și am ales pentru Mine cetatea aceasta, orașul Pucioasa și sătuțul din deal cu numele de Maluri, și am coborât cu piciorul acum șaizeci de ani și am întărit coborârea Mea și am stat pe locul acela din satul Maluri aproape un sfert de veac, iar cei din sătuț M-au prigonit, Mi-au vândut vasul și lucrarea Mea și Mi-au chinuit pe fecioara în care Eu am coborât Duhul ca să curgă din această piatră râul vieții, cuvântul gurii Mele peste pământ, iar Eu, Domnul, M-am supărat cu jale mare și am adus suspin cu jale către cei din sătuț din pricina necredinței lor, iar în fruntea acestei prigoniri era preotul de peste cetate, ca și acum două mii de ani când tot preoții M-au prigonit și M-au răstignit. Și iată, azi tot așa, tot mai-marii bisericii își arată îngâmfarea asupra lucrării cuvântului Meu și a mersului Meu cuvânt peste pământ și a gătirii în slavă a acestei cetăți în care Eu lucrez cu cuvântul.

O, nu-i nimic. Eu sunt Cel ce străjuiesc, și sunt împlinitor prin cuvânt, iar cei ce nu vor iubirea Mea, cu care am coborât pe pământ ca să Mă împart cu ea și să așez peste oameni bucuria slavei Mele cea plină de mângâiere, ei vor vedea, și vor vedea curând cât au fost de neînțelepți și de trufași și le va părea rău mult, mult, căci cine se luptă cu Dumnezeu va afla negreșit cu cine s-a luptat, și niciodată n-a fost altfel asupra celor ce s-au luptat să încurce mersul lui Dumnezeu între oameni pe pământ.

O, voiesc să fac cu voi frumos, frumos în cetatea Mea de cuvânt, fiilor lucrători. Ca în basmele cele mai frumoase voiesc să așez lucrarea cuvântului Meu și semnele ei pe calea celor ce vin și trec, sau trec și vin, căci Eu trebuie să-Mi așez văzut pe pământ slava Mea, taina Mea cea de azi cu voi, că Mă fac cuvânt peste această cetate, iar sfinții și îngerii și voi, fiilor, sunteți împreună lucrători ca să fie împlinit și adus la vedere cuvântul Meu.

O, binecuvântată să fie toată împlinirea cea de la Mine hărăzită peste acest oraș, Pucioasa și peste acest cartier, Glodeni, căci au nume hărăzite de Dumnezeu aceste petecuțe de pământ: Pucioasa, Glodeni, Maluri, și trebuie credință, ca să se vadă lucrarea Domnului împlinită și slăvită, iar voi cereți, fiilor, cereți la altar aceste împliniri, căci slava Mea așteaptă la hotare.

O, iată ce spun: Cuvântul Meu este slavă și mângâiere și putere și binecuvântare peste cei credincioși și cuminți, peste toți cei cu inima curată, iar pentru cei necredincioși și neumiliți înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, pentru aceia este foc și pucioasă cuvântul Meu, de vreme ce îi arde pe ei și încep să-și grăiască nemulțumirile și necredința și neprimirea. O, cum să primească ei, când se văd așa de mari pe pământ și peste oameni? Dar ei nu sunt decât niște oameni care s-au suit sau au fost suiți sus, și care nicicum nu seamănă cu Mine, cu Păstorul Cel cu crucea, Care Și-a pus viața Sa pentru oi. Că iată, mai-marele bisericii din cetatea Târgoviște a ales să pedepsească pe slujitorii de altare care au rostit rugăciuni de sfințire peste cruci, peste fântâni, așezate acestea spre slujire oamenilor din cetate.

O, nu e vai de cei apăsați cu fruntea în jos sub mâna celor tari, așa cum se simt ei tari, ci e vai de cei ce apasă ca să-i supună sub ei pe cei apăsați. Dar este scris că unui mai-mare pus peste cetate dacă-l vezi că se împotrivește lui Dumnezeu și faptelor plăcute Lui, să nu te supui lui, ci să te împotrivești cu orice preț.

Și să se întărească cei credincioși și să arate pe cele lucrate de ei că sunt întru Dumnezeu și că de Domnul trebuie să asculte toți cei credincioși, și nu de oameni mai întâi. Și iată, grăiesc și spun: ferice și iar ferice celor credincioși, care nu se tem de împărați și de oameni mari, că acelora li se scrie mucenicie puterea credinței lor și tot ce ar pierde ei pentru Hristos. Sfințirea unei troițe sau a unei fântâni este pecetea lui Dumnezeu peste ele, dar ce slujitor mare este acela care pedepsește pe cei ce sfințesc după harul Duhului Sfânt lăsat de Dumnezeu peste cei credincioși? O, Tată, Tată, iartă, Tată, că nu știe ce face acest mai-mare, care stă el peste turma sa! Eu, Fiul Tău, Hristos mijlocitorul, Eu Te rog aceasta, căci îngâmfarea este păcat al păcatului de moarte al mândriei cea cu multe ramuri, iar cel cu nume de slujitor al lui Dumnezeu ar fi să se ferească să facă pe față acest păcat dacă-l are în măruntaiele lui lucrător.

O, nu cei credincioși pierd, ci pierd cei necredincioși, și n-a fost altfel niciodată, și pot să spună aceasta sfinții Mei cei azi sărbătoriți, căci au găsit ei mare împotrivire adevărului lui Hristos din ei, și aceasta de la mai-marii de peste oameni, care n-au câștigat, ba chiar au pierdut, de și-au pierdut și mințile, crezând că dacă ei îi sting de pe pământ pe cei credincioși se pot spăla pe mâini de păcatul idolatriei de fiecare zi, de minciuna vieții lor cea fără Dumnezeu pe pământ.

O, sfinților iubiți și sărbătoriți în cer și pe pământ în ziua aceasta, aveți din partea Mea sarcini sfinte ca să lucrați din cer ocrotire peste cetatea cuvântului Meu și să puneți darurile voastre la lucru peste această cetate. Binecuvântată să vă fie grăirea în ziua voastră de slavă între sfinți! Amin.

— O, cât de prețuite trebuie să fie învățătura și Învățătorul, Doamne! Mama mea, creștină fiind, m-a iubit cerește, o, Doamne, și mi-a dat învățătură pentru credința în Tine și în adevărul cel despre Dumnezeu și mi-a dat învățător pentru viața mea duhovnicească, dar dacă n-aș fi avut de la Tine harul înțelepciunii aș fi rămas în necredință ca și cei ce se smintesc cu idolii. O, mi-ai trimis vedenie de sus și mi-ai dăruit inel și ai rămas Mirele meu, și a fost puterea mea iubirea mea cea pentru Tine, și a Ta pentru mine, mărturisită prin inelul ce mi l-ai dăruit, și am inelul în mână de atunci și până azi, și nu se tem cei necredincioși în fața acestei văzute mărturii, o, Mire Doamne.

O, ce frumos, ce măreț Te-am mărturisit eu pe pământ! S-a dus vestea în lung și în lat atunci și apoi de puterea înțelepciunii mele cea pentru credință. Venise ziua cea pentru jertfire idolilor, iar eu am ieșit și am arătat împăratului minciuna cea despre idoli, căci aveam adunată toată învățătura de pe pământ și toată știința ei, cu care am biruit pe împărat, dar rușinea lui i-a fost mare și mi-a pus în față o ceată de filozofi ai vremii ca să-mi biruiască ei înțelepciunea și credința, dar eu am purtat victoria între mine și ei și i-am rușinat și pe ei și i-am rugat să mărturisească pe Domnul, nu pe idoli, și m-am rugat Ție în taină, Doamne, pentru ei, iar înainte să fie ei arși de vii Te-au mărturisit, Doamne, și a avut rod rugăciunea mea pentru ei, și așa i-ai primit pe ei prin lucrarea mea cu Tine și pentru Tine și pentru oameni.

Am fost pusă apoi pe roată spre chin, și ai trimis înger și m-a vindecat și a sfărâmat roata. Am tras spre lepădare de idoli pe mai-marele oștirii împărătești și pe mulți soldați ai oștirii și pe însăși împărăteasa apoi, și toți aceștia Te-au mărturisit și au trecut la Tine bucuroși, căci Tu i-ai întărit prin tainica mea rugăciune pentru ei, o, Doamne. Te-ai arătat apoi mie și m-ai mângâiat cu tot cerul, și am primit eu mucenicia pentru numele Tău, pentru dragostea mea de Tine, și fericită am trecut la Tine, la Mirele meu ales. Iar acum, când Tu lucrezi pe vatra neamului român și-Ți pregătești ziua slavei pentru sfârșit de timp, iată, m-ai ales să fiu îngerul păzitor al cetății cuvântului Tău, patroana orașului Pucioasa, și harul înțelepciunii de sus să-l revărs peste cei din cetate ca să creadă ei taina cuvântului Tău și să Te primească și să Te mărturisească ei că Tu ești Dumnezeul Cel adevărat, iar cei ce slujesc plăcerilor vieții păcătoase, să învețe ei plăcerea pe care am ales-o eu pe pământ și pentru vecia mea, pe Tine de plăcere a lor să Te aleagă, Doamne, căci eu stau din partea Ta cu harul înțelepciunii care luptă ca și atunci să pună credință în oameni, să pună iubire și trezire, ca să vadă ei deșertăciunea vieții pământești și să se aleagă de partea Ta și să mărturisească pe Domnul aici, pe Cel ce a lucrat din anul 1955 și până azi și până mâine cuvântul Său peste această cetate coborât, căci la Tine este scrisă ca întâia cetate, fiindcă Tu ești și lucrezi aici, și ai întâietate, Doamne, și nume și slavă ai, și așezi slava Ta peste cetatea în care eu stau veghetoare și lucrătoare din partea Ta ca să ajut înțelepciunii sfinte pentru cei din cetate.

Binecuvintează mereu paza și duhul acestui orășel ceresc, căci cei din cer își au aici așezământ, și lucru mult au, și lângă Tine au, ca să așezi Tu aici slava Ta la vedere, Doamne.

O, la fel și cel sărbătorit lângă mine în această zi de serbare, mucenicul Mercurie, tot la fel are și el aici lucrare din partea Ta, și iată, vestește și el cuvântul său, iar cuvântul se scrie de îngeri în cer, și pe pământ de cei străjeri înaintea Ta, o, și ce frumos este totul acolo unde Tu ești și lucrezi, Mire și mireasă prin toată lucrarea Ta, o, Doamne! Aceasta este ceea ce eu mărturisesc. Amin.

— Iată și eu, mucenicul Mercurie, și eu tot la fel Te slăvesc și tot aici lucrez Ție, lângă ucenicii Tăi de azi, și secer de peste tot toată împotrivirea, toată dușmănia care ar da să se ivească de peste tot, și-Ți sunt slujitor, Doamne, aici, ca și în vremea vieții de pe pământ când slujeam oștirii împăratului pământesc, iar când Tu ai văzut pe dușmanii oștirii pe care eu o aveam sub comandă, mi-ai trimis înger de la Tine și mi-a pus în mână sabie din partea Ta și am făcut biruință mare peste vrăjmașii împărăției, și m-a pus și mai mare împăratul și mi-a dat sub stăpânire toată oștirea regatului său. Păcatul necredinței însă era mare și atunci, și a lucrat de lângă mine invidie și am fost pârât la împărat printr-un om păcătos și am fost aflat că sunt creștin și că în taină îmi păzesc această putere, dar nu s-a rușinat împăratul să mă mucenicească, chiar dacă Tu ai venit în temniță la mine și mi-ai dat vindecare mare, după ce am fost făcut fâșii, fâșii de sus până jos în carnea mea. O, și am trecut la Tine tăindu-mi-se capul, și am vindecat pe cei bolnavi apoi în văzul tuturor, și iată, sunt scris cu mucenicii și, mai mult, mi-ai dat slujire mare acum în lucrarea cuvântului Tău de azi și a poporului Tău, care trebuie vegheat de sus și de jos, și trebuie vegheată cetatea, Doamne. Iar azi avem serbarea Ta cu noi aici, unde avem lucrul cel pentru veghe, și binecuvântăm noi pe poporul cuvântului Tău și toată cetatea. Iar inimilor celor din cetate dă-le, Doamne, duhul credinței și al mărturisirii și al bucuriilor sfinte, că noi privim peste timp, privim și tot privim, o, și ce frumos, ce frumos va fi totul, totul, toată taina cetății Tale, ascunsă acum în cele nevăzute ale Tale, toată arătată și văzută și mărturisită apoi, așa o privim noi acum, și vei da celor mari de peste cetate duhul cunoștinței de Dumnezeu și le vei da lor credință și împlinire mare a voii Tale, așa cum făceai odinioară cu poporul Israel când slujeau lui împărații pentru voia Ta cu ei pe pământ.

Iată, am mărturisit noi pe Dumnezeu în această zi sfântă în cer și pe pământ. Rugă de împlinire a toată slava Domnului să fie pe altar pentru această cetate. Din cer și de pe pământ să dea mână cu mână rugăciunea, spre slava Ta cu noi și cu toți cei credincioși pe pământ, Iisuse Doamne. Amin.

— Pun pecetea Mea peste cuvântul vostru, iubiții Mei din cer. Pun binecuvântare și întărire mare peste ei și pun paza voastră peste cetate. Sfatul Meu ceresc este mereu în mijlocul ucenicilor din cetate și lucrăm cu sfat și împlinim una după alta toate minunile care mărturisesc și vor mărturisi, spre slava Mea și a creștinilor credincioși, care se sfințesc pentru Mine, și spre rușinea celor necredincioși și tăgăduitori în credință pentru cuvântul Meu de azi, prin care Eu, Domnul Iisus Hristos, Îmi pregătesc cărarea slavei și tot frumosul Meu de pe ea.

O, nu vă mirați de cei necredincioși, căci n-au putere prin necredința lor. Veni-va vremea și a și venit să fie rușinați și tot mai rușinați. Iar voi învățați lucrarea slavei Mele și arătarea ei pic cu pic, căci voi vedeți cum împlinesc, fiindcă aveți credință și vedere, fiilor.

O, pace vouă! Am stat cu voi în cuvânt și cu sfinții sărbătoriți azi cu viața credinței lor, viață care a fost învățătura cea de azi, învățătură de credință, fiilor.

Voiesc să cobor pe Duhul Sfânt peste mulți din cei cu duhul umilit, și voi fi împlinitor, și vor plânge mult cei ce au avut putere să Mă părăsească în vremea lucrului Meu cel mult și tot mai mult pentru venirea Mea cea de azi.

Vă cuprind în puterile cerești, fiilor, de jur împrejur vă cuprind. O, nu e vreme de neputință, căci e vremea lucrului mult. Pace vouă pentru tot lucrul Meu cu voi! Mereu, mereu pace vouă, fiilor! Amin, amin, amin.

08-12-2015