Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul BobotezeiO, găseşte Domnul credinţă pe pământ pentru venirea Sa cuvânt de Duh Sfânt, acum, la sfârşit de timp.

«Când va veni Fiul Omului va mai găsi credinţă pe pământ?», aşa M-am întrebat Eu, Domnul, acum două mii de ani, şi Îmi dau răspuns tot Eu. Îmi răspund Eu, acum, când vin, după ce a trecut acest timp între venirea Mea cea de atunci şi cea de acum.

O, pace vouă, fii credincioşi venirii Mele de acum! Am pus credinţă în voi pentru venirea Fiului Omului, şi pe calea ei vin, aşa cum venea Domnul la Avraam, prin care Și-a început binecuvântarea Sa peste el şi peste cei de după el credincioşi ca şi el, căci lucrarea Domnului este binecuvântarea.

O, pace vouă, fii trudiţi pentru praznicul venirii Mele pe pământ cuvânt! Mă aplec şi vă mângâi inimioarele şi trupuşoarele trudite, fiilor. Cobor în carte până să vină zorile zilei Bobotezei şi pregătim întâmpinarea poporului credincios cuvântului venirii Mele acum la voi pentru ca să-l daţi voi celor ce cred ca şi voi. Vă găsesc veghind, fiilor, pe fiecare pe unde trudiţi în miez de noapte. Porţile pentru intrarea Mea sunt deschise, sunt la veghe, şi frumoasă este lucrarea Mea cu voi, iar cei din cer privesc la voi uimiţi.

Lucrăm tot ce este de pregătit, şi lucrăm cuvântul Meu, fiilor veghetori, şi îl aşezăm în carte, şi apoi pe masa de praznic spre hrana şi spre bucuria celor ce se strâng la izvorul apei de Bobotează, şi toţi se pregătesc acum de drum, iar Eu, Domnul, privesc cu cei din cer la bucuria lor pentru venirea lor la izvor. Le grăiesc lor de bucuria Mea de la ei, că Eu sunt fără de bucurii, iar ei Îmi dăruiesc bucuria lor cu lărgime de inimă şi cu dor ori de câte ori vin ei spre izvor. Le amintesc lor de Avraam cel credincios şi de bucuria lui când Domnul cobora în calea lui şi grăia cu el pe cele din cer venite spre lucrare pe pământ. Câtă bucurie avea Dumnezeu că era cunoscut de Avraam! Să stea cu mintea în loc o clipă cel ce citeşte din Scripturi venirea lui Dumnezeu la Avraam pe pământ, căci avea iubire mare acest om. L-am uns tainic prin îngeri şi am grăit cu el apoi, şi el M-a auzit, şi inima lui s-a umplut de foc sfânt pentru Domnul, iar apoi a trimis Domnul pe preotul Melchisedec şi l-a uns pe Avraam cu untdelemn şi l-a hrănit cu pâine şi cu vin din partea Domnului, şi a fost Avraam răsplătit pentru iubirea lui cea plină de credinţă pentru Dumnezeu, cea neprihănită, şi a locuit el întru Mine apoi cu iubirea lui şi a lucrat prin ea lui Dumnezeu pe pământ.

Îmi las în carte cuvântul întâmpinării Mele pentru cei ce vin în zi de praznic de Bobotează la izvorul Meu de cuvânt şi de apă sfinţită prin cuvântul Duhului Sfânt, o, fii de la izvor. Îngerii Mei sunt pregătiţi pentru însoţirea lor înspre izvor, iar Eu şi cu voi le facem întâmpinarea.

Pace vouă, celor ce veniţi! Duhul Meu vă cuprinde în cuvânt. Fiţi credincioşi ca Avraam, căruia i-am ieşit în cale prin slugile Mele, şi el M-a cunoscut şi a grăit cu Dumnezeu, şi a grăit Dumnezeu cu el cuvântul Său. Această lucrare de cuvânt este copacul vieţii, copacul cerului, plin de roade bune de mâncat, căci nu numai cu pâine am spus că trebuie să se hrănească omul cel credincios, ci mai ales din cer să aibă hrana sa, căci când ucenicii Mei Mi-au spus să stau să mănânc pe când petreceam cu ei din loc în loc pentru vestirea Evangheliei Mele acum două mii de ani, le-am spus lor că Eu am de mâncat altă mâncare, că am de pus pe masă lucrarea Tatălui, hrana Tatălui, Care M-a trimis, cuvântul Tatălui pentru hrana multora prin Mine, Cel trimis de El.

Pace vouă, celor ce veniţi! Cei din cer şi cei de pe pământ ai Mei lucrează pentru Mine şi pentru voi praznic de Bobotează. Vă botez în cuvântul Meu cel plin de Duhul Sfânt. Vă înfăşor în duhul învăţăturii cea de sus, vă bucur grăindu-vă vouă, vă privesc cu cerul tot înăuntru şi în afara voastră. Vă măsoară cerul fiinţa şi priveliştea ei, vă înveşmântez în puterea cea de sus ca să puteţi fi voia Mea, căci aceasta este bucuria pe care puteţi să Mi-o dăruiţi pe deplin şi s-o pot Eu arăta Tatălui că o am de la voi, şi aşa vă dau Eu putere să vă faceţi fii ai lui Dumnezeu, fii ai Tatălui Meu. Dacă vreţi şi dacă Mă iubiţi pe deplin cu duhul şi cu fapta vieţii voastre, călcaţi pe urmele ucenicilor Mei cei de azi, cu care Eu, Domnul, vă întâmpin la izvor. Călcaţi pe urmele lor precum ei calcă pe urmele Mele! Aş voi să fac din loc în loc oaze de iubire de Dumnezeu şi de împlinire ca şi aici, ca să fie binecuvântat pământul din loc în loc prin lucrarea Mea cea deplină în cei credincioşi venirii Mele de acum. Cu lumea grăiesc altfel, că ea Mă răstigneşte cumplit pe cruce ca să nu-i dau ei nici un ajutor din cer, ca să nu-i stau în cale, ci pe cruce să-Mi fie locul, dar cu cei credincioşi grăiesc dulce şi Mi-i fac dulci Mie şi Mă mângâi cu ei în crucea Mea cea de azi, în povara cea grea a fărădelegii lumii, căci lumea stă peste pământ în fărădelegi, iar pământul este facerea Mea. Vine pe pământ frica de Dumnezeu aşa cum a venit în vremea lui Avraam peste regele Gherarei, căruia i-a grăit Dumnezeu că va muri dacă ia pe femeia lui Avraam la el, şi i-a spus Domnul să meargă la Avraam şi să-i spună să se roage pentru el, căci acela este prooroc, şi se va depărta de la el apoi pedeapsa de la Domnul pentru fapta făcută asupra lui Avraam. Vine pe pământ frica de Dumnezeu pentru toţi cei ce nedreptăţesc lucrările Mele cu cei credincioşi Mie în vremea aceasta, şi se va împlini curând Scriptura care spune despre îngerul care zboară prin mijlocul cerului binevestind Evanghelia veşnică celor ce locuiesc pe pământ şi la tot neamul şi seminţia şi limba şi poporul şi strigând cu glas puternic: «Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi Lui mărire, că a venit ceasul judecăţii Lui şi va cădea Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul patimei şi al desfrâului ei! O, ieşiţi din ea, poporul Meu de peste tot al Meu, ca să nu vă împărtăşiţi din păcatele ei şi să nu luaţi din bătăile ei, că într-o singură zi vor veni bătăile peste ea, căci puternic este Domnul, Judecătorul ei!», precum este scris. Peste cei credincioşi ai Mei însă va veni învierea şi-i voi scoate pe ei din întunericul de pe pământ aşa cum l-am scos pe Lazăr din mormânt pentru credinţa lui Maria, sora lui cea plină de iubire pentru Mine şi plină de credinţă în Mine prin iubirea ei.

O, trebuie iubire pentru ca să fie credinţă, căci iubirea le poate pe toate, iar fără ea nu vine Domnul cu slava Sa pentru cei credincioşi, că iată, biserica Mea, ortodoxia, n-a vegheat cu candela aprinsă şi a rămas fără untdelemn pentru întâmpinarea Mirelui, căci cei ce vând n-au untdelemn bun pentru venirea Mea, n-au credinţă, şi n-a avut ea de unde să ia şi să aibă, căci îi trebuia iubire şi înţelepciune pentru iubire, dar n-a avut, şi Eu nu mai sunt de mult cu ea, că dacă eram cu ea, învia, nu murea, dar ea a murit, a murit fără lumânare, căci n-a crezut în Mine că sunt Lumina lumii, ci a crezut ea în cei străini ei, şi aceia i-au pătat rochiţa, i-au pătat veşmântul, şi apoi ea a murit ca şi duşmanii ei, după ce au înşelat-o ei pe ea. Eu am spus: «Cel ce crede în Mine nu va muri niciodată!», aşa am spus, şi iată, cel ce nu crede moare mereu şi moare de tot apoi.

Voi, cei scumpi pentru credinţa voastră cea plină de iubire şi de dor pentru venirea Mea cuvânt peste pământ acum, o, botezaţi-vă în acest cuvânt! Zi de Bobotează să aveţi peste voi ori de câte ori vă spălaţi viaţa şi faţa în acest râu de cuvânt. E mare frumuseţe cerească aici acum. Sunt aici cu voi la izvor, sunt cu îngerii Mei şi cu botezătorul Meu Ioan şi sunt cu sfinţii Mei toţi. Îngerul apelor are însoţitori suite de îngeri şi cântă cântare de Bobotează în văzduhul de aici, iar şoapta văzduhului de îngeri umple cerurile toate. Iordanul cuvântului lui Dumnezeu este acest râu de cuvânt. Să se boteze în el toţi cei care pot crede că Eu vin acum cuvânt pe pământ ca să botez în el pe mulţi şi să fie ei vii apoi, căci Eu am venit din Galileea la Iordan către Ioan, care Mă binevestea că vin cu împărăţia Mea peste cei credincioşi, şi am fost botezat de Ioan, şi el Mi-a zis: «Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, iar Tu vii la mine?». M-a botezat Ioan, iar când am ieşit din apă s-au deschis cerurile şi S-a coborât Duhul Sfânt asupra Mea ca porumbelul, şi glasul Tatălui a zis: «El este Fiul Meu Cel iubit, întru Care am binevoit!».

I-am arătat la Iordan omului pilda supunerii Mele şi l-am învăţat aşa toată lucrarea pe care el trebuie s-o aducă în numele Meu înaintea Mea. Tot cuvântul care iese de la Dumnezeu îl cunosc numai cei ce fac voia lui Dumnezeu, şi îl cunosc până la sfârşit, nu numai un timp. Sunt mulţi care se aprind puţină vreme şi apoi se usucă dragostea lor, căci cei ce nu sunt până la sfârşit cu Mine, aceia au dragostea slabă şi sunt fără vlagă în ei pentru ea, căci au inima aplecată spre cele ale lor şi slăbesc cu iubirea şi nu stau ei ai Mei aşa cum stau Eu cu ai Mei până la sfârşit, precum le-am făgăduit lor.

O, vine vremea iubirii cea fără de sfârşit, veacul ce va să fie, veacul iubirii, căci Domnul este iubire şi este fără de început şi fără de sfârşit. Mă doare de cel ce nu poate până la sfârşit şi tot mai mult cu iubirea lui cea pentru Mine. E mare lucrarea iubirii, nu e o nimica toată cum crede omul care simte în el iubirea că-l hrăneşte. Iubirea trebuie hrănită ca să fie, ca să nu piară ea, iar altfel nu rămâne ea în om, căci omul este împărţit. Ea are nevoie de multă curăţenie, de hrană curată, de pâine curată, de bucate curate, de vin curat, de învăţătură curată şi sfântă, hrană pentru cei cu duhul umilit, precum Avraam era mereu înaintea lui Dumnezeu.

Vă rog, o, vă rog cu suspin adânc, pe voi, cei ce veniţi cu dor la izvorul Meu de Bobotează prin cuvânt, fiţi ca Avraam cel credincios! Învăţaţi de la el lucrarea credinţei care nu se îndoieşte, căci Domnul Se descoperă cu mare taină, numai să fie credinţă între om şi Mine. Mă descopăr şi celor care nu Mă iubesc cu viaţa lor, dar ca să-i înspăimânt Mă descopăr lor, nu ca să le dau lor aşa cum le dau celor credincioşi şi sfinţi cu viaţa lor cea pentru Mine în ei. O, câtă deosebire era între Maria şi Marta, surorile lui Lazăr cel înviat! Iubirea din Maria o făcea pe ea să uite de tot şi de toate şi să creadă numai în Mine, Cel ce pot totul la credinţa omului iubitor de Dumnezeu, iar jertfirea lui Marta o împrăştia pe ea în griji, căci avea griji, care îi ocupau fiinţa, şi din pricina cărora ea avea credinţa mai mică, mai omenească, mai veche, că nu putea trece ea mai departe pentru cele ce erau în ochii ei şi nici nu avea ea atâta iubire ca Maria, căci iubirea crede mult, crede mereu, crede totul, crede sfânt şi crede ca Dumnezeu.

Voi, cei ce vă strângeţi lângă izvorul Meu de cuvânt, vă ies mereu înainte şi vă întâmpin cu îngerii şi vă hrănesc din gura Mea când veniţi să ne bucurăm aici, unde-Mi am Eu coborârea Mea. V-am trimis carte că vă voi ieşi înainte cu slava Mea ca să vă dau şi ca să Mă cunoaşteţi tot mai desăvârşit şi să staţi credincioşi, că n-aveţi, fiilor, de unde să mai aflaţi păşune curată, hrană mereu, că e numai otravă şi credinţă lepădată apoi, şi este scrisă în Scripturi această vreme rea, pe care Eu, Domnul, trebuie s-o scurtez pentru cei credincioşi, aşa cum am făgăduit. Fiţi înţelepţi, căci Eu după ce am fost botezat M-a purtat satana prin duhul ispitirii ca să Mă împingă să fac ca el, să zic ca el, şi l-am biruit mereu prin voia Tatălui în Mine şi prin ascultarea de Tatăl, Căruia Eu Îi închin toată lucrarea Mea. O, fiţi înţelepţi, ca să luaţi de la Mine pildă şi ca să puteţi şi voi birui aşa cum Eu am biruit toată ispitirea care lucra spre Mine ca să încerce calea Mea. Nici voi nu sunteţi lipsiţi de ispitiri dacă Eu n-am fost, dar Mă aveţi pe Mine dreptar pentru biruinţă asupra diavolului, numai să iubiţi voi să călcaţi pe urmele Mele, fiilor, căci altfel nu aveţi putere în lupta lui satana spre voi. O, atâtea suflete au băut din acest izvor de Duh Sfânt mai bine de jumătate de veac, de când cuvântul Meu se varsă peste pământ prin acest izvor, şi puţini au fost să nu se lase ispitiţi şi traşi iarăşi din lucrarea veghii sfinte, şi au păţit aceştia ca şi cele cinci fecioare neînţelepte, care n-au vegheat până la venirea Mea şi pentru ea şi pentru iubirea Mea cu ele.

Luaţi din Duhul Meu! Când luaţi din duhul vostru sunteţi slabi şi vă ispiteşte slăbiciunea voastră, dar când luaţi din Duhul Meu, se fac tari pentru Mine şi cei care vă văd îmbrăcaţi în Duhul Meu, şi măcar nu vă mai încurcă ei mersul vostru cel sfânt. O, fiţi sfinţi, că Eu sunt sfânt! Aceasta este viaţa cea cerută pentru cei ce Mă iubesc aşa, şi nici să moară nu mai pot ei, căci sunt ca îngerii. Fiţi înţelepţi cu multul când vă grăiesc, căci îngerii cântă mereu. Cântaţi şi voi ca ei, mereu cântaţi, căci cei ce nu cântă nu sunt ca îngerii. E mare taină să cântaţi ca îngerii, nu e o nimica toată această taină, căci îngerii sunt slava Mea şi se umilesc mult, ca să nu se ardă lângă focul slavei Mele cea vestită de ei, căci ei umplu cerul şi pământul şi spun cântând şi vestind: «Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Domnul Dumnezeu Savaot; plin este cerul şi pământul de mărirea Lui!».

Iată ce vă spun: mărturisirea este pentru cei ce văd, pentru cei ce aud şi văd, aşa cum îngerii aud şi văd şi mărturisesc, aşa cum Avraam a văzut şi a auzit şi a mărturisit, şi aşa cum Eu, Domnul, l-am văzut pe el şi l-am auzit şi l-am mărturisit credincios Mie şi neprihănit prin credinţa lui, căci nu s-a îndoit nici cât de puţin de întâlnirile Mele cu el, de grăirea Mea cu el, după ce Eu am socotit să lucrez peste el. Numai cei ce aud şi numai cei ce văd de la Dumnezeu, numai aceia pot mărturisi, iar altfel omul mărturiseşte de la el. Eu, Domnul, mărturisesc de la Tatăl şi nu fac voia Mea sau gândul Meu sau cuvântul Meu, ci fac voia Tatălui Meu, Care este în ceruri, iar mărturia Mea este duhul proorociei, este duhul mărturiei. Amin.

V-am spus acestea vouă ca să le ştiţi de la Mine, că trebuia să vi le spun şi să le ştiţi pentru duhul umilinţei din voi, fiilor, iar cel ce are urechi de auzit, să audă de la Dumnezeu. Amin. Eu voi sta cu voi în cuvânt iarăşi, că am pe botezătorul Meu Ioan cu acest praznic de Bobotează, şi vă spune el acum aşa:

— În Iordan L-am botezat pe Domnul şi L-am auzit grăindu-mi să mă aplec şi să-L botez cu apă, şi L-am văzut, şi L-am auzit apoi pe Tatăl mărturisindu-L pe El din ceruri, zicând: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru Care am binevoit. Ascultaţi-L pe El!». Aceasta este mărturisirea mea cea de la Iordan, şi ceea ce am văzut şi am auzit, aceea am mărturisit. Amin.

— O, Botezătorule al Meu, masă de cuvânt de Bobotează am aşternut Noi în zi de praznic sfânt. Avem de lucrat în ziua aceasta şi în cea de după aceasta, ziua cea pentru tine, pentru sărbătorirea ta lângă Mine cu praznic de Bobotează, căci suntem cântaţi de îngerii cei mărturisitori, care umplu cerul şi pământul de mărirea lui Dumnezeu.

Rostesc cuvânt de Duh Sfânt peste ape şi pun peste ele prin mâna şi prin cuvântul celor unşi pentru slava Mea cea de acum, şi spun:

Se binecuvintează şi se sfinţeşte apa de Bobotează şi cei ce se binecuvintează şi se sfinţesc prin ea în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh! Amin. Din ape în ape să se reverse pentru cei credincioşi Boboteaza aceasta şi binecuvântarea ei, aici rostită acum, iar peste cei necredincioşi să lucreze ea înviere şi trezire şi iubire, şi credinţă apoi prin iubire. Amin.

Pace vouă, fii ai poporului Meu de la izvor, că Mi-aţi aşezat masă de Bobotează şi poposesc cu voi şi cu poporul care vine ca să ia!

O, pace vouă, celor ce veniţi venind! Veniţi, fiilor, ca să petrecem cereşte aici şi să ne vadă Tatăl, şi El întru Mine binevoieşte, şi apoi Eu întru voi, dacă veţi fi voi asemenea Mie ca să auziţi şi să vedeţi şi să mărturisiţi. O, v-aş grăi vouă despre purtarea voastră înaintea Mea. Vă trebuie mai multă râvnă, mai multă împlinire ca să fiţi după chipul şi asemănarea Mea şi să pot Eu mult în voi şi pentru voi împotriva satanei, care vă ispiteşte pe voi din pricina Mea că Mă iubiţi. El ispiteşte pe Dumnezeu şi pe cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. Voi însă să nu ispitiţi, ci să fiţi credincioşi ca Avraam, că frumoasă este cartea lui cu Mine, şi am putut să aşez prin el pe pământ pe Dumnezeu şi mărturisirea cea pentru Dumnezeu, şi am binecuvântat în el pe toţi cei de după el fii ai credinţei cea fără de prihană în lucrarea ei, cea fără de ispitire pentru adeverirea ei.

Vă cuprind în cuvânt, şi aşa vă înfăţişez Tatălui, căci îngerii umplu văzduhul de cântare pentru slava Mea cea de aici. Amin.

O, Tatăl Meu, preaslăveşte pe Fiul Tău, Tată! Amin.

— Aceasta fac Eu, Tatăl, o Fiul Meu iubit. Peste toată sărbătoarea Ta de azi, Eu stau cu cerul deschis pentru intrarea şi ieşirea sfinţilor şi a îngerilor slavei zilei de Bobotează a Ta, şi spun peste cei adunaţi şi peste cei ce vor mărturisi acest cuvânt: Tu eşti Fiul Meu Cel iubit, Unul Născut din Mine mai înainte de vecii şi eşti Lumină din Lumină şi Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat şi eşti de o Fiinţă cu Mine, Fiule scump al Meu, şi întru Tine Eu, Tatăl, binevoiesc, şi aceasta este mărturisirea Mea cea despre Tine, Cel ce eşti, Cel ce ai fost şi Cel ce vii, căci aşa este scris, şi în Tine se împlinesc toate cele ce sunt scrise să fie, iar Eu, Tatăl, Te mângâi şi-Ţi mângâi bucuria Ta între cei credincioşi ai Tăi, căci ei sunt cei ce Ne mângâie pe Noi pe pământ, o, Fiule scump, Fiul Meu iubit Emanuel, şi botezat pe pământ de Ioan în râul Iordan acum două mii de ani, o, Fiul Meu iubit. Amin, amin, amin.

19-01-2012