Utilizarea acestei pagini se supune Condiţiilor de utilizare a site-ului.


Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului
Maica Domnului grăiește păstorilor turmei creștine a neamului român

Îmi așez pe pământ cuvântul și Mă scriu în cartea Mea cea de azi cu sărbătoarea cea pentru mama Mea Fecioara, pe care Tatăl Meu Savaot a rânduit-o să fie cale a venirii Mele cu trup pe pământ, și iată zi de amintire dulce, praznic împărătesc peste neamul creștinesc: intrarea în biserică a Maicii Domnului, iar Eu, Domnul, așez har și pace peste cetatea cuvântului Meu ca să intru și să-Mi las slava peste cetate, să-Mi las cuvântul, să intru cu el și cu mama Mea Fecioara, să intrăm în biserică și să înseninăm și să împrospătăm puterea turmei, și a celor ce o păstoresc pe ea, și iată, întărim credința cea pentru venirea Mea, căci trebuie credință pentru biruința cea asupra duhului potrivnic lui Dumnezeu, care de șapte mii de ani se luptă cu puterea cea de nebiruit a Făcătorului cerului și al pământului, o, și trebuie întărită credința în puterea lui Dumnezeu și trebuie biruit satana, căci așa este scris.

O, pace vouă, celor ce-Mi deschideți ca să intru cuvânt în carte! Pace vouă, celor din cetatea Mea de cuvânt! Îmi fac cale cu cuvântul și cu mama Mea Fecioara ca să intrăm în biserică și să stăm la masă de cuvânt cu turma și cu păstorii.

Așa se cheamă praznicul de azi, și intră Maica Domnului, intră cu Fiul ei Iisus Hristos, intră Domnul în biserica neamului român și înseninează duhul ei, spre nădejde mare și sfântă și de nebiruit, numai să găsesc credință și primire ca să-Mi las darurile, să-Mi las harul proaspăt, biruința cea plină de har, căci vremea dă să încerce turma lui Hristos, iar Eu, Domnul, sunt la veghe, am masă de cuvânt pe vatra neamului român, și de aproape șaptezeci de ani Îmi las pe acest pământ cuvântul, mai întâi tainic, și apoi descoperit acest izvor, și iată-Mă izvor de cuvânt peste pământ din mijlocul neamului român, drag lui Dumnezeu!

Și pace ție, țara Mea cea de azi, că în tine Mi-a așezat Tatăl calea venirii cuvântului Meu la sfârșit de timp, iar Eu vin cu sfinții, cu oștiri cerești vin, precum este scris să vin și să Mă slăvesc în cuvânt și să Mă fac cunoscut peste pământ cu cuvântul, cu numele Meu cel nou: Cuvântul lui Dumnezeu!

Întăresc acum harul credinței sfinte ca să Mă cunoască în acest cuvânt cei care îl vor afla și să se bucure de statul Meu la veghe, de împlinirea Scripturii venirii Domnului, și să zică tot neamul creștinesc: „Vino, Doamne!”, iar Eu să vin să hrănesc, să dăruiesc, să întăresc, să înviorez, să fac cer nou și pământ nou, să biruiesc pe satana și să-l iau pe om în lucrarea Mea, căci omul este dorul Meu cel de șapte mii de ani, iar el să se aplece și să-Mi vindece rana și să se așeze la loc, lângă Dumnezeu, cu Dumnezeu, și apoi înnoirea lumii, precum este scris.

Acum, mamă Fecioară, mama Mea, intrăm în biserică, mamă. Această zi de amintire a intrării tale în casa Domnului a fost înainte-mergătoare a tainei întrupării Cuvântului lui Dumnezeu, care avea să se facă în lume prin tine, mamă, o, și te-au dat părinții tăi, te-au dat Domnului. Ai fost apoi în grija arhanghelului Gavriil și ți-a vestit el la plinirea vremii întruparea și nașterea Mea apoi, ca să se înnoiască iarăși lumea cea stricată prin păcat. Tu te-ai supus vestirii celei mari și ai fost dată în grija lui Iosif, verișorul tău cel după trup, ca să fie el păzitor și martor al fecioriei tale și slujitor ocrotitor atât la nașterea Mea cea mai presus de fire, cât apoi pe drumul spre Egipt, și la întoarcerea de acolo în pământul lui Israel, și a fost nevoie de credință pentru lucrările lui Dumnezeu, pentru tainele cele mai presus de fire ale împlinirilor cerești între oameni, o, și trebuie și azi să fie așa, că iată, coboară Domnul pe pământ cuvânt de naștere din nou a lumii, precum este scris să vină Domnul cu zecile de mii de sfinți, și trebuie credință și tot mai multă credință, că iată-l pe satana cât se desfășoară împotriva Mielului lui Dumnezeu, și lupta e mare și este scris să biruiască Mielul, o, și trebuie credință și iarăși credință mai mult decât în orice vreme, căci vremea e la sfârșit, nu e la început.

Și hai, mama Mea, fă-ți intrarea cu dulce cuvânt, mamă! Eu, Domnul, veghez și dăruiesc credință pentru primirea ta în mijlocul bisericii neamului român.

— Mă aplec și împlinesc cuvântul Tău, Fiule Iisus, că Tu ești Dumnezeul meu, Tu ești Păstor cu milă de turmă și mă trimiți din partea Ta.

Bat cu sfială, căci așa sunt cei din cer, și intru cu cuvântul în sfatul bisericii neamului român. Mai întâi mângâi cu dor duhul și trupul acestui neam. Grăiesc peste acest meleag, peste țara Fiului meu Iisus Hristos, țara venirii Lui cuvânt pe pământ la sfârșit de timp.

O, împrospătează-ți duhul și pacea și credința, iar copiii tăi să-ți fie cunună înaintea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, o, dulce țară a lui Dumnezeu Cuvântul! Ești binecuvântată încă de la facerea lumii pentru această vreme, și apoi binecuvântată acum două mii de ani, când Tatăl a ales pentru Fiul Său să fii țara venirii Lui cuvânt pe pământ la sfârșit de timp, căci țara lui Israel a lepădat pe Fiul lui Dumnezeu, iar tu ai fost atunci binecuvântată să fii țara Lui cea nouă, și de două mii de ani ai pecete creștină pe creștetul tău și ești însemnată și botezată cu numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și te-ai păstrat în credință din tată în fiu până azi, și să audă satana și să vadă ce nume mare ai tu, ce sfântă alegere a fost să ai de la Dumnezeu, și să se teamă acest vrăjmaș față în față cu tine, cea binecuvântată aparte între neamuri!

Grăiesc peste tine cu duhul și cu limba graiului tău. Sunt mama Fiului lui Dumnezeu și te am sub ocrotirea mea așezată să stai și te iubesc cu mângâierea mea de peste tine și cu veghea pe care ți-o port, cu dragostea Fiului meu. O, întărește-ți credința în venirea la tine a Fiului lui Dumnezeu în slavă de cuvânt, căci credința este cea care poate totul, iar necredința înjumătățește biruința, și nu trebuie așa, ci trebuie să biruiești cu Domnul Dumnezeul tău Iisus Hristos, căci fără El peste tine mereu tu n-ai mai fi fost acum, că te-ar fi pierdut de tot neamurile păgâne din jurul tău, dar tu ești o minune, ești o binecuvântare și ai fii frumoși, și ai părinți în cer, care au biruit pe satana și pe toți dușmanii tăi și sunt mari în cer părinții acestui neam și lucrează de deasupra biruința cea de la Dumnezeu pentru tine, o, țară a iubirii Fiului meu.

O, ce frumoasă ești în cer! Este și în cer o Românie. Ce slăviți sunt părinții și fiii neamului român în cer, ce trecere au, ce mult lucrează, ce mult doresc ei pentru biruința Domnului nostru Iisus Hristos! O, ești frumoasă pe pământ prin neamul creștinesc din mijlocul tău, și nu este neam mai mare și mai tare între neamuri ca și neamul creștinesc, neamul Domnului! Harul Domnului îți va întări frumusețea și strălucirea și vor vedea popoarele acest har, precum este scris despre cea binecuvântată să fie munte al lui Dumnezeu, înălțime de slavă în mijlocul popoarelor de pe pământ, acum, la sfârșit de timp. O, cine este să priceapă aceasta?

Te mângâi cu cuvântul păcii Domnului. Pace ție! Cu dulce cuvânt te înfășor și spun: Binecuvântată să fii între popoare! Pacea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să se reverse din tine peste pământ, să odrăslească pământul viță de neam creștinesc, după rânduiala cea de la începutul bisericii lui Hristos pe pământ, și să fie iarăși ca la început, un singur fel de biserică, și să se întărească această minune, o turmă, și Păstorul Hristos peste ea, iar turma Sa să nu fie în afara rânduielii bisericii de la început, căci vai oilor fără păstor peste ele!

Stau cu voi acum la masă de cuvânt, păstori ai turmei lui Hristos. Deschideți-vă brațele și îmbrățișați turma Domnului, ocrotiți-o de lupi, de duh rătăcitor și dezbinător, de necredință, de tot ce este străin de cer ocrotiți turma bisericii acestui neam creștin de două mii de ani, care a rămas aici din pricina credinței sfinte din neam în neam! Ridicați rugăciuni vii pentru împlinirea Scripturilor, pentru paza turmei și pentru biruința ei de partea lui Dumnezeu! Îndulciți duhul ei cel creștin! Întăriți crucea ca armă sfântă și biruitoare cu putere mare asupra lui satana și a duhului antichrist, neastâmpărat acest duh!

Coboară Domnul cuvânt pe pământul român de aproape șapte zeci de ani prin acest izvor, iar acum trebuie biruința să se arate prin biserică, precum este scris, prin voi, care aveți lucrare de păstorire a turmei. O, nu vă temeți că nu veți putea peste acest timp amenințător. Postul și rugăciunea cea cu putere în ea sunt armele tăriei sfinte, o, și n-a fost să nu poată vreodată această putere, iar acest neam și biserica din el are Cuvântul lui Dumnezeu, are glasul Domnului acum peste el aici, și poate Domnul și pot creștinii.

Hai să stăm la veghe împreună, hai să lucrăm lucrare sfântă, să ridicăm biruitor pe Mielul Care stă în luptă cu fiara! Hai, copii români, hai păstori, hai să-L ținem pe Domnul în față și să întețim biruința cu El și să păzim turma de sfâșiere, ba chiar să-i adunăm iarăși pe cei răzlețiți de turmă și de păstorii ei.

Să te certe pe tine, Domnul, satano, iar tu să te depărtezi cu toată lucrarea ta cea neagră asupra meleagului şi neamului român, că n-ai tu loc aici! Aici e Domnul cu lucrarea Sa cea sfântă, iar tu cuminţeşte-te şi ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, de Cel ce a făcut cerul şi pământul şi omul! Şi acum depărtează-te! Mama lui Hristos îţi spune ţie, depărtează-te de pământul român şi de fiii acestui neam pecetluit cu pecetea lui Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh! Amin.

Voi, păstori ai turmei creştine a neamului român, fiţi pildă de credinţă în zilele acestea. Aşezaţi turma sub pecetea binecuvântărilor cerești, și stați cu brațele desfăcute pentru îmbrățișarea celor păstoriți de voi, ca să vadă lucrarea lui antichrist credința voastră pentru turmă și pentru țară. Turma creștină n-are de pe pământ ocrotire decât de la voi, iar din cer, de la Noi. Vă trebuie iubire și credință, iar eu vi le înmulțesc ca să fie din destul, că sunt mamă, care plânge și veghează pentru copiii lui Hristos.

Am intrat la voi în casă în ziua mea de amintire a intrării în casa Domnului din vremea prunciei mele ca să mă pregătească păstorii de cale a Domnului pe pământ, o, și a venit pe pământ Fiul meu Iisus Hristos și păstorește El de două mii de ani, precum este scris.

Am intrat acum la voi cu Fiul meu Iisus Hristos. Pace vouă dacă am intrat! Dulcea țară a venirii Domnului acum cuvânt peste pământ, păstrați-o în cinstea pe care o are de la facerea cerului și a pământului, și păstrați-vă și voi în această dulce binecuvântare, și mai ales păstrați și ridicați turma Domnului pe brațe, ca să vadă satana și ceata antichristă că este toiag de veghe peste turmă și să se rușineze toți și să se vadă că Domnul este aici, cu voi și că poate Dumnezeu.

Iisuse Doamne, mă aplec și Te rog pentru biserică și pentru turmă. Fă minunea ocrotirii acestui neam, peste care stai cu numele Tău mare: Cuvântul lui Dumnezeu.

— O, mama Mea, cuvântul Meu cârmuiește, mamă. Eu sunt la cârmă și știe aceasta furtuna. Binecuvintez credința bisericii și să crească ea, că e nevoie de Dumnezeu și de credință mare acum, mamă.

Cuvântul Meu veghează. Să se teamă de glasul lui Dumnezeu toți potrivnicii Lui și ai bisericii Lui!

Iar peste biserică și peste turmă pacea Mea o las, și spun peste toți cu glas blând de Păstor: Pace vouă, pace vouă, pace vouă!

Amin, amin, amin.

04-12-2021

Cuvântul lui Dumnezeu la Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și GavriilMai întâi întăresc pacea Mea pentru calea cuvântului Meu peste pământ și spun: Pace ție, cetatea Mea de Nou Ierusalim pe pământ, și pace vouă, fiilor din cetate, ca să așezăm în carte cuvântul sărbătorii arhanghelilor Mei Mihail și Gavriil și a tuturor cetelor îngerești, și sunt deasupra oștiri de îngeri în sărbătoare, fiilor, căci Eu, Domnul, am cetele de sfinți de jur-împrejur și Ne așezăm în decorul sărbătorii și vă avem primitori, și suntem împreună la masa cea sărbătorească a îngerilor, o, fiilor!

Pace vouă, pace și mângâiere, o, că numai Eu am grijă de aceste daruri peste voi ca să-Mi puteți fi sprijin să Mă așez cuvânt peste pământ și să așez întăritori îngerești peste voi și peste țară și peste cei ce-Mi cer pe pământ, că mângâieri voiesc să împart, și pace cerească voiesc să întăresc ca să vadă satana și să se înfricoșeze de mâna lui Dumnezeu, de puterea Făcătorului lumii, de Cuvântul Care a făcut cerul și pământul, o, fiilor.

Iată, iată oștirile îngerești și cetele de sfinți stau înaintea cuvântului Meu ca să se așeze la hotarele celei binecuvântate încă de la început, că am pe România de țară pregătită de Tatăl pentru Mine la început și la sfârșit și lucrez în ea lucrările lui Dumnezeu, tainele cele nepricepute oricum, tainele lui Dumnezeu, și spun acum:

Să se așeze cete-cete oștiri de îngeri de jur-împrejur, și sus și jos, și să fie țara Mea sub pecetea cea ocrotitoare a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, și să știe satana, și să știe duhul omului antichrist că acest meleag are această pecete peste el și să se înfricoșeze de ea, căci Eu, Domnul, sunt Cel ce împlinesc Scripturile, o, și nu se poate altfel, și toate slugile potrivnice lucrărilor Mele peste pământ și peste noroade să vadă și să se teamă de Dumnezeu din zi în zi mai mult, până când ziua Mea cea de slavă va împlini biruința Mea mai mult decât acum două mii de ani a stăpânitorului acestui veac trecător, o, și va fi frumos și va fi Dumnezeu, numai Dumnezeu și frumusețile Lui cele veșnice și cei frumoși pentru El, iar satana și slugile lui și lucrările lor se vor topi ca ceara sub puterea Duhului Sfânt, Care stă la cârmă, fiilor, o, și să se întărească în această credință neamul român, căci țara Mea este acest meleag, și fericiți sunt fiii acestui neam, mai ales cei iubitori de Dumnezeu și de slava Sa peste acest meleag, că iată-Mă cu râul cuvântului gurii Mele în mijlocul acestui neam binecuvântat de la facerea lumii pentru atunci și pentru acum, după alegerea lui Dumnezeu, și pace sfântă peste acest pământ, și pe Duhul Sfânt Mângâietorul lucrător aici, și de aici vestitor peste tot!

Așez acum îngeri de jur-împrejur, și sus și jos aici, peste cetatea Mea de cuvânt.

Fiilor, fiilor, scriu cu voi pe stâlpi numele arhanghelilor și cete de îngeri din stâlp în stâlp. Scriem pe piatră nume de sfinți, numele cetății Domnului, numele Domnului, numele cetelor cerești, rugăciuni, laude Domnului, aripioare de cuvânt, pecetea Domnului, toate acestea așezate sub semnul sfintei cruci din loc în loc, din stâlp în stâlp, ca loc de închinare, și la care se apleacă oștiri cerești cu Mine în sărbători, fiilor. Arhanghelii Mihail și Gavriil vor împlini această ordine sfântă acum peste țara Mea de azi și peste cetatea Mea în mijlocul ei, iar voi veți sluji cu ei aceste întărituri sfinte, căci duh este satana, și trebuie să întâlnească acest duh potrivnic biruința lui Iisus Hristos mai mult decât acum două mii de ani, că a venit această vreme, iar vremea lui e pe sfârșite, pe când vremea Mea e tot la început mereu, mereu, căci sunt Cel veșnic, sunt Cel ce sunt.

Cuvânt de mângâiere așez peste tine, țara Mea, țara venirii Mele cuvânt peste pământ. O, să te mângâie pe tine păstorii de suflete, țara Mea, să treci cu Mine prin toate ca și până acum și să biruiești ca Mine mereu, mireasa Mea! O, ești frumoasă. Te-am zidit frumoasă să fii pentru mângâierea Mea, pentru ca să Mă mângâi cu tine și de la tine, că duc lipsa mângâierii, iubito. Mi-e dor de mângâiere, că pe toate le-am zidit ca să-Mi fie de mângâiere.

E lipsă de duh de mângâiere pe pământ, și voiesc să te fac izvor de mângâiere, țara Mea. Îngerii Mei dau să facă din mijlocul tău această minune și s-o împartă, dar trebuie să se lucreze și de pe pământ la această minune.

Se așează acum îngeri la hotare de jur-împrejur, sus și jos, țara Mea. Îmi ești dragă, fiindcă te am de la Tatăl încă de la facerea lumii. O, gătește-te frumos pentru Domnul tău, pentru Mirele tău! Îmbracă-ți rochița de mireasă și ieși de sub povară, așa cum am ieșit Eu ca să biruiesc ca un puternic atunci când vrăjmașul s-a încumetat să Mă doboare, și n-a priceput el că Eu sunt Cel veșnic, că sunt Cel ce sunt, o, și așa va păți și acum acest vrăjmaș, ba cu vârf și îndesat va primi acum rușinea și se va topi de tot.

O, pace ție, pace ție, țara Mea de Nou Ierusalim! Să te cânte fiii tăi cei credincioși Mie și ție, să cânte ei iubirea Mea de tine! Binecuvântarea Mea de peste tine este armă asupra vrăjmașului Meu și al tău. O, pace ție! Eu sunt Domnul Dumnezeul tău încă de la început. Duhul Sfânt Mângâietorul să stăpânească peste tine, și de jur-împrejur pentru tine, căci Duhul Sfânt cârmuiește lumea, precum este scris.

Grăiesc cu voi acum, fiilor din cetatea Mea de cuvânt. Mă aplec cu mângâiere pentru voi. Ați pregătit mângâiere pentru cei ce așteaptă să primească strigarea Mea la masa de aici, și daruri, fiilor. V-am sprijinit, iar voi ați pregătit masă de pomenire pentru ei și ați împărțit poporului cuvântului Meu, așa cum i-am spus, că va primi binecuvântarea Mea.

O, să nu uiți, să nu uiți, măi popor hrănit din cer, o, nu uita că mari minuni face împlinirea cuvântului Meu de către cei care-l iau de la Mine când el vine pe pământ. O, ai grijă să fii împlinitor, și nimic să nu dorești mai mult pentru tine, decât pe Domnul împlinit peste tine cu voia Sa, cu cuvântul Său cel sfânt, că iată ce face omul pe pământ! El strânge comori, și nu știe cui le adună, precum este scris, că pierde apoi tot ce-și strânge, pierde ca și sluga aceea care, lucrând într-o zi la un om înstărit, s-a căpătat seara cu o cofiță de lapte ca să-l aibă de hrană acasă și i-a spus omul bogat: „Roagă-te să-l înmulțească Domnul”, și ducându-se l-a pus la foc să-l fiarbă, iar când dădea să fiarbă a dat pe foc, iar el striga bucurându-se și rugându-se: „Sporește-l, Doamne!”, o, și a sporit pentru foc. Iată, așa e cu bogățiile, și nu știe omul de ce le strânge, bietul de el, și uită el de Dumnezeu și uită de suflet și uită de viață, până ce se sfârșesc toate bucuriile, până ce dă totul în foc. Dar împlinirea cuvântului Meu face minuni care nu trec, o, și de aceea să știi, poporul Meu, să faci tu această minune și vei fi ocrotit prin ea, prin iubirea ta de Dumnezeu, Care Se dă ție cuvânt prin acest izvor.

O, fiilor care vă hrăniți din masa Mea de cuvânt, păstrați-vă aproape cu îngerul vostru păzitor, păstrați-vă lângă el, păstrați-l lângă voi, și învățați această lucrare ocrotitoare din partea lui Dumnezeu pentru voi. Nu știu oamenii, nu știu nici creștinii puterea acestei taine, ocrotirea cea de la Dumnezeu împărțită s-o aibă omul aproape. De aceea de multă vreme tot spun: păstrați-vă sub ocrotirea Mea, umblați în lumină, fiți veghetori!

Și acum îngerii lui Dumnezeu se împart cu daruri de sus pentru cei ce împlinesc cuvântul Meu peste ei, și iarăși spun că e mare minune să împlinească omul acest cuvânt venit de sus ca să-l facă pe om asemenea lui Dumnezeu prin împlinirea cuvântului Său!

Îngerii Mei slobozesc glas între ei și Mine și spun în cor, în cete spun:

— Îți mulțumim, Doamne, că Tu împărățești și că ne dai lucrarea Ta s-o lucrăm pe pământ ca și în cer! Ne este dor de biruința Ta cea de la sfârșit de timp, Stăpâne Doamne. Ne este dor de serbarea Ta de biruință, de ziua Ta cea mare pe pământ. Așteptăm porunca Ta ca să sunăm din trâmbițe și să cadă Babilonul și să biruiască duhul credinței sfinte, Duhul lui Dumnezeu în toți pământenii.

O, slavă Ție în mijlocul celor ce sunt credincioși venirii Tale cuvânt pe pământ! Ei sunt bogăția cea de mare preț din zilele acestea, bogăție care nu piere, Doamne.

O, slavă Ție, Doamne, pentru această zi de serbare pentru noi, pentru cetele îngerești! Ne aplecăm acum, aici, în așternutul care ne adăpostește această zi de serbare pentru noi.

O, nu este biruință fără Domnul. Să știe toți de pe pământ, toți care doresc să fie biruitori, să știe că numai cu Domnul biruiesc cei ce sunt biruitori, culegându-și cerul de bogăție a lor pe pământ și în cer.

Am grăit în Tine și din Tine în ziua noastră de serbare în cer și pe pământ și Te-am mărturisit, Doamne, și duhul mângâierii l-am zidit prin cuvânt.

— Slava Mea este zidită de voi, din voi, o, slujitori cerești ai Mei, purtători de Dumnezeu din loc în loc. Mi-e dor să dau deoparte ceea ce Ne acoperă ca să stăm în taină între om și Dumnezeu. Mi-e dor de cele veșnice peste pământ și peste oameni. Voi lucra să întăresc credința în tot mai mulți, și să lucrez prin puterea credinței lor, prin statornicia credinței să lucrez. Mi-e dor să poată omul pentru Dumnezeu, și Dumnezeu pentru om. Mi-e dor, Mi-e tot mai dor de părtășia Mea cu cei de pe pământ. O, de M-ar aștepta ei! Mi-e tare dor să vin, să vin curând, să spună omul: „Vino, Doamne!”, iar Eu să-i răspund: „Vin curând!”, și apoi să vin.

O, pace vouă în zi de sărbătoare îngerească, fiilor! Cetatea Mea de cuvânt e plină de sărbătoarea îngerilor, și e plină de bucuria celor ce au poposit la masa îngerilor Mei pentru mângâiere în zi de pomenire pentru ei, pentru cei ce așteaptă de la Domnul prin voi.

O, mângâiați-vă slujind, măi fiilor! Le-aș spune celor ce așteaptă de la voi pentru ei puteri și mângâieri, iar și iar le-aș spune să nu vă mai slăbească puterile, căci voi sunteți plăpânzi și mici cu puterea. I-aș ruga iar și iar să caute spre cer, că am nevoie de putere în voi pentru Mine, fiilor.

Vă cuprind și vă strâng spre mângâiere, măi fiilor. Doar Eu mai sunt Cel ce vă întăresc și vă dau să puteți. Puțini sunt cei cu care vă puteți sprijini, căci suflețelele vă sunt plăpânde, fiilor. O, așa sunt ai Mei, ca să pot fi Eu de partea lor și pentru ei.

Mă aplec pentru tot ceea ce lucrați și trudiți pentru popasul Meu la voi cu sfinții și cu îngerii Mei, fiilor, așa cum a fost și ziua aceasta. O, pace vouă! Vă alin cu acest dar sfânt: Pace vouă, fiilor!

Ascundeți-vă în această minune, în acest acoperământ, în pacea Mea de peste voi, o, fiilor. Amin, amin, amin.

21-11-2021

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de MirCuvântul Meu se așează în carte prin voi și se așează peste voi, fiilor din cetatea cuvântului Meu, iar Eu, Domnul, așez pace peste voi. Pace vouă, fiilor!

Este nevoie multă de pacea Mea peste pământ, numai să aibă cine să o cunoască pe ea, iar Eu voiesc să întăresc sub pacea Mea pe poporul cuvântului Meu, pe cei ce așteaptă și iubesc și fac faptă peste ei cuvântul Meu de peste ei pentru viața lor cu Dumnezeu, căci viața cea fără Dumnezeu în om e străină de Dumnezeu și de pacea lui Dumnezeu.

Îi trebuie omului dragoste din cer, fiilor, că de pe pământ el nu poate cunoaște taina dragostei și lucrarea ei cea plină de răbdare până la sfârșit, ca nu cumva să se stingă ea mai devreme și să nu-și împlinească lucrarea ei cea binefăcătoare peste sufletul și trupul și duhul omului.

O, fiilor de la izvor, pace vouă, măi fiilor! Căutați să aveți mereu această lucrare a păcii Mele cu voi, ca să fiți sănătoși pentru Domnul prin ea și ca să vă păstreze ea în duhul ascultării, fiilor. E zi de sărbătoare de sfinți, iar Eu ascult de dorul cel din sfinți și le dau lor mângâiere, și vă dau și vouă lângă ei când vin cu ei la voi ca să-i bucur pe ei, ca să lucreze ei cu Mine peste voi ceea ce dorul îi învață pe ei, căci dorul sfinților Mei este să biruiesc Eu, Domnul, toată împotrivirea asupra lui Dumnezeu pe pământ și să-L cunoască desăvârșit pe Dumnezeu toată suflarea omenească, tot omul greoi la auzul adevărului cel despre Dumnezeu pe pământ și în cer, iar Eu vin curând, o, și nu dă omul să știe și să creadă și să se așeze cumva să Mă poată primi cu pace, cu umilință, cu credință, fiilor.

A fost nevoie pe pământ mereu de mărturisitori pentru Dumnezeu ca să nu se stingă adevărul lui Dumnezeu între oameni când prea mult se căuta nimicirea Lui de către cei îngâmfați până la scaunul lui Dumnezeu, o, și așa a fost și cu mucenicul scris azi în calendarul sfinților cu mărturisirea lui, a credinței lui mărturisitoare de Dumnezeu, și iată-l pe el, pe cel ce nu s-a rușinat să-și arate credința și pe Dumnezeul lui, pe cel așteptat de sfinți să lucreze peste pământul oamenilor, peste mintea lor, peste inima lor, ca să-L știe oamenii pe Dumnezeu de Stăpân în cer și pe pământ, și iată-l mărturisitor pe mucenicul Dimitrie, pe cel ce a biruit doi împărați păgâni, fugind el de măririle pământești și rămânând mărturisitor credincios lui Dumnezeu pe când creștinii erau pedepsiți pentru credința lor și pentru Dumnezeul lor, o, și s-a arătat slava lui Dumnezeu pentru cei credincioși Lui și mărturisitori până la sânge, și iată ce lucrare are credința, fiilor!

O, ce să fac cu cei care nu știu să-și mărturisească credința? Cum Mă pot Eu, Domnul, sprijini pe unii ca aceștia? Credinței îi trebuie măcar ascultare de Dumnezeu dacă nu o mai mare mărturisire a ei. Vin din cer pe pământ cuvânt în vremea aceasta și se apropie să ia cei ce Mă știu sosit pe masă la voi, fiilor, dar lor le trebuie ascultare de tot cuvântul Meu, care îi ocrotește el însuși pe cei ce cred în el ascultând și împlinindu-l peste ei, peste pașii lor cu Dumnezeu.

O, fiilor, ascultarea este cel mai puternic înger păzitor al celor ce se dau de partea lui Dumnezeu cu pașii lor. Aș vrea să se bizuie toți cei ce se hrănesc din gura Mea, aș vrea să se bizuie ei pe ascultarea lor de cuvântul Meu, și nu pe voi, căci pe voi vă slăbesc de tot cele puse peste voi când ele vin să încerce pe cei puțin ascultători între cei ce Mă iau de la voi cuvânt. Mă uit peste voi cum vă slăbesc puterile când se lasă peste voi greul de peste cei ce ascultă mai puțin de Dumnezeu. Îi povățuiesc pe ei pe toți să asculte de cuvântul Meu, și așa să vă ajute și pe voi, să vă ajute cu împlinirile cerute lor de Mine pentru binele lor.

O, poporul Meu de peste tot, tu, care iei de la izvorul lui cuvântul Meu, mărturisește-L pe Dumnezeu prin ascultarea ta de El, și vei fi ocrotit și ajutat de Dumnezeu și Mă vei ajuta să pot să merg și să pot, căci mersului Meu de azi îi trebuie putere, îi trebuie vlagă, îi trebuie pace și mângâiere, și iată, e nevoie să asculți de Dumnezeu ca să-ți fie bine, ca să-l ținem departe pe satana cu toate ispitele lui.

O, nu mai pot creștinii de acum ceea ce puteau cei de la începutul mărturisirii Mele prin ei. Măcar să fie ascultători și blânzi, plini de umilință, de aplecare, toate pentru credința care îl alătură lui Dumnezeu pe om. Blând și smerit cu inima, această lucrare s-o lucreze cei ce caută pe cărarea cuvântului Meu, iar aceste lucrări îi vor ajuta întru totul pe cei care le vor lua în lucrarea lor cu semenii lor, căci inima ta, creștine, este probată când purtarea ta lângă frați îți arată inima cum este, ce aluat are în ea, și, văzându-ți greșelile, poți să-ți repari purtarea după purtarea Mea, căci am zis: «Învățați de la Mine, Eu sunt blând și smerit cu inima», și cu această împlinire să-L urmezi tu pe Dumnezeu între cei ce sunt ai Săi pe pământ.

Acum mucenicul Dimitrie așează pe masă grăirea lui cu Mine și Îmi spune duios:

— Duios după Tine am fost când a trebuit să aleg între Tine și oamenii măririlor de jos, Doamne. N-am putut să Te îndurerez, să Te părăsesc, să mă dau de partea păgânilor legați la ochi ca să nu vadă prăpastia de lângă ei. Am rămas îmbrățișat cu Tine și Te-am dovedit Dumnezeu adevărat și tare peste necredința în Tine a celor păgâni.

O, Te doare, Doamne, Te doare mult când vezi creștini de-ai Tăi cum se aleg pe ei înșiși când e vorba de lepădare de sine și cum Tu n-ai bucurii de la ei. Ești plin de cuvânt de veghe peste cei ce caută cuvântul Tău să-l aibă ei. E o mare iubire în vremea aceasta să poată creștinul să lucreze cu atenție împlinirea cuvântului Tău. Vremea de atunci a mărturisitorilor Tăi s-a făcut temelie a creștinătății și a rămas mărturisitoare până azi. Toți sfinții Tăi lucrăm cu Tine la tainele Tale de azi pentru așezarea lor pe pământ. Dacă satana lucrează încă prin servii săi, Tu mult mai mult lucrezi și mergi și poți, și slavă iubirii și milei Tale de oameni, Doamne! Venirea Ta cuvânt pe pământ ne poartă în ea, căci Tu Te uiți în Scripturi când lucrezi, și așa împlinești, și vii cu sfinții în zeci de mii și vii.

O, vino, Doamne! Așa să strige ai Tăi de pe pământ, iar Tu le spui lor: Vin curând! Și acum pace Ție de la sfinții Tăi, și să lucrăm duhul mângâierii peste cetatea cuvântului Tău, Doamne, căci cei mici ai Tăi au nevoie de Tine, au nevoie de mângâierea Ta. Amin.

— Cu multă milă Mă las peste ei ca să întăresc puterile lor cele pentru Dumnezeu, o, sfinți iubiți ai Mei. Oricâte ar fi pe pământ încercări pentru trezirea celor ce dorm față de Dumnezeu, Eu, Domnul, am grijă să poată ei pe cele de la Mine să le împartă spre împlinirea lor, o, și n-am o grijă mai mare ca aceasta, să poată ei, să poată de la Mine ca să-Mi așez pe pământ cuvântul.

O, fiilor din cetatea cuvântului Meu, am nevoie de putere în voi. Nimeni nu știe să vă păzească pe voi pentru ca să pot numai Eu prin voi. Ocrotiți-vă și voi, fiilor, și vom pune hotar de îngeri de jur-împrejur și vom scrie numele cetelor îngerești și numele sfinților Mei pe toate hotarele așa cum am spus, că dor le este celor din cer să-Mi lucreze, să Mă ajute să împlinesc Scripturile și să le fac bine celor ce Mă iubesc și Mă așteaptă să biruiesc, să-l culc pe satana sub picioare și să răscumpăr vremea cât el a lucrat și a stricat ajutat de oamenii lui, de cei învinși de el ca să-Mi fie potrivnici.

O, iată, pregătiți apoi voi jertfa cea pentru cei adormiți, și să fie ea trimisă cu pomenirea lor și vor sta ei la masă de prăznuire odată cu sărbătoarea îngerilor lui Dumnezeu, iar Eu, Domnul, voi fi cu ajutorul tot și vom împlini. Și apoi vom numi îngeri la hotare, cete cerești de sfinți și de îngeri, fiilor, dar învățați să stați cu ei la veghe, ca să fie cerul și pământul în lucrare, ca să poată Domnul peste pământ, fiilor.

Apoi întăriți-vă în ascultarea de tot cuvântul Meu, și dragoste multă și mare să puneți pentru această împlinire și ținere de minte a cuvântului Meu, fiilor, și așa precum în cer să se lucreze și la voi ascultarea de Dumnezeu.

Vom trimite celor ce Mă iau de la voi cuvânt, vom trimite din masa de praznic, așa cum am lucrat și până acum, și le urez la toți duh de mângâiere și de putere pentru Dumnezeu la toți cei care vor gusta din masa îngerilor, și îngerii vor împărți celor ce așteaptă de aici pentru ei spre pomenirea lor cea de toamnă, așa cum este așezarea aceasta în mijlocul poporului cuvântului Meu.

Acum pun peste voi putere de pace, fiilor din cetate. Vă întăresc sufletește și trupește și duhovnicește, iar voi să-Mi arătați că ați primit ceea ce Eu vă dăruiesc spre lucrul vostru cel sfânt cu Dumnezeu.

Duhul ascultării de cuvântul Meu să se aștearnă la lucru peste cei ce sunt popor al acestui cuvânt de hrană pentru el!

Luați din urmă pe cele ce nu sunt încă împlinite bine și puneți în lucru cuvântul cel de împlinit, voi, fii ai acestui izvor de cuvânt, și pacea Mea să se așeze peste voi, iar pacea voastră peste Noi, cei din cer, și pace vouă, pace vouă, pace vouă, fiilor! Amin, amin, amin.

08-11-2021