Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae

Vin la voi cu sfinţii, fiilor din grădina Mea. Ei sunt Ierusalimul cel de sus, rădăcina bisericii Mele, rădăcină care odrăsleşte sfinţi. Amin. Se bucură sfinţii că am unde să-Mi plec capul pe pământ. Mi-am făcut loc la voi, ca să am unde veni cu sfinţii, dar cine mai este pe pământ ca să creadă în Scriptura aceea care prooroceşte şi spune: «Iată, vine Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi!» ca să facă judecată împotriva celor necredincioşi şi să-i mustre pentru fărădelegile lor şi pentru înfruntarea pe care ei, netemători de Dumnezeu, au rostit-o împotriva lui Dumnezeu prin cuvinte trufaşe, căci sunt purtaţi de pofte şi sunt făţarnici, dând cinste lui Dumnezeu pentru câştigul lor trufaş, oameni fireşti, care nu au Duhul Meu. Eu însă vin cu sfinţii şi Îmi lucrez lucrarea venirii Mele şi împlinesc Scripturile venirii Mele cu sfinţii. Amin, amin, amin.

Vin să vă zidesc mereu şi să vă îndemn mereu să vă zidiţi pe voi înşivă în credinţa voastră, rugându-vă Mie mereu în Duhul Sfânt şi păzindu-vă în dragostea de Dumnezeu, aşteptând mila Mea şi viaţa cea veşnică, fiilor. Vin să lucrez cu voi, că Mi-e milă de om şi voiesc să-l smulg din foc, dar omul nu Mă lasă şi n-are cine-l trezi pe om la trezie şi la credinţă şi la aşteptarea Mea.

«Vine Domnul!», aşa zice Scriptura, dar cei ce-şi zic biserică a Mea, numai de venirea Mea nu le arde lor, numai de Mine nu le arde inima din ei. S-au aşezat mai mari peste turma Mea oameni trufaşi, care nu au Duhul, şi cei mulţi se pleacă lor, şi nimeni nu se mai scoală ca să stea înaintea Mea la venirea Mea. «Vine Domnul!», aşa zice Scriptura venirii Mele, şi Eu vin, şi Mă vestesc că vin, ca să Mă spăl de sângele celor netemători de Dumnezeu, care nu Mă aşteaptă să vin, căci scris este: «Vine Domnul întru zeci de mii de sfinţi ai Săi ca să facă judecată împotriva tuturor şi să mustre pe toţi necredincioşii de toate faptele păgânătăţii lor întru care au făcut fărădelege, şi de toate cuvintele de înfruntare pe care ei, păcătoşi şi netemători de Dumnezeu, le-au rostit împotriva Lui».

Acum, copilaşi din grădina Mea, să lucrăm sărbătoare de cuvânt, căci cuvântul Meu s-a făcut sărbătoare cerească peste voi, sărbătoare pentru sfinţi în cer şi pe pământ. Cuvântul Meu cel de peste voi este cuvânt nou, este zidit acum, şi se bucură sfinţii de venirea Mea la voi, şi ascultă cuvântul Meu cel de peste voi, şi aşteptarea lor a ajuns la sfârşitul ei. Sfinţii Mei au trudit pe pământ pentru Ierusalimul cel de sus, şi Eu cobor cu ei din cer în lucrare de nou Ierusalim pe pământ, căci aceasta este plata sfinţilor Mei, care M-au întrebat mereu: «Doamne, până când?». Iată, până acum, le răspund. Iată, noi le fac pe toate, aşa le răspund. Dar omul este împietrit, şi Eu lucrez greu, şi voi lucraţi greu, sfinţi ai Mei, căci omul nu vă mai cheamă ca să lucraţi prin viaţa omului sfânt, prin credinţa omului credincios, dar Eu rostesc cuvânt nou şi zic: iată, noi le fac pe toate, căci aşa este scris în Scripturi despre Domnul, Care şade pe tron şi grăieşte lucrarea Noului Ierusalim, zicând: «Iată, noi le fac pe toate». Amin.

Înnoiţi-vă mereu în dragostea Duhului Sfânt, copii ai cuvântului Meu, căci Eu grăbesc înnoirea facerii, şi cu voi Mă ajut, fiindcă n-am găsit credinţă pe pământ acum, la venirea Mea. Am pus însă credinţă în voi, şi am pecetluit-o ca să pot veni prin credinţa voastră, ca să Mă primiţi când vin la voi, căci vin pentru toată făptura când vin la voi, şi sunt «piatră de încercare şi stâncă de poticnire pentru cei mulţi, şi sunt spre ridicarea şi spre căderea multora», după cum este scris despre Mine în Scripturi. Fiţi cu inima mare pentru venirea Mea, căci voiesc să ardă în voi râvna Mea, voiesc să ard Eu în voi cu râvna venirii Mele, căci Eu vă ocrotesc rostind cu cuvântul ocrotire peste voi. Poruncesc puterilor cereşti să vă ocrotească, iar voi ocrotiţi-Mi calea ca să pot veni venind. Întăriţi-Mi venirea, că pentru aceasta v-am tocmit. Curând, curând voi, cei slabi şi fără nume, veţi fi cununa Mea în mâna Mea, şi Mă voi arăta cu voi lângă Mine înaintea celor ce nu cred acum că lucrarea Mea cu voi este venirea Mea, este cartea venirii Mele, cartea prin care judec făptura. Curând, curând «se vor bate în piept toate seminţiile pământului şi vor vedea pe Fiul Omului viind pe norii cerului cu putere şi cu slavă multă de sfinţi şi de îngeri», precum este scris în Scripturile venirii Mele. Şi iată, Eu trimit pe îngerii Mei cu glas răsunător de trâmbiţă, ca să se audă de la marginile cerurilor până la celelalte margini vestea venirii Fiului lui Dumnezeu cu sfinţii. Amin. Cerul şi pământul vor trece, şi cuvintele Scripturilor Mele se împlinesc, şi voi veni ca în vremea lui Noe, precum am zis Eu prin Scripturi, şi nu va înţelege nimeni până ce Eu voi veni. Iată, strig ca în vremea lui Noe, şi oamenii îşi văd de ale lor, şi de ale Mele nu se mai îngrijeşte nimeni până ce voi veni. Voi însă staţi în lucrarea venirii Mele, şi zidiţi-vă mereu pe voi înşivă în credinţa voastră sfântă pentru venirea Mea, şi vestiţi-Mi venirea, vestiţi în lung şi în lat că vine Domnul venind şi Se vesteşte prin îngeri.

Voiesc, fiilor din grădină, să-l mângâi pe cel ce M-a vestit cu piatra de la voi în mijlocul bisericii. Am pe creştetul lui ungere mare, ungere nouă, rostită prin lucrarea cuvântului Meu de azi, lucrare nouă, căci aşa am zis prin Scripturi: «Noi le fac pe toate». El, ca un înger trimis de Mine, M-a vestit că vin, iar Eu Mi-am făcut lucrarea Mea, şi am ieşit cu voi, şi sunt «piatră de încercare şi stâncă de poticnire pentru mulţi», precum este scris în Scripturi despre Mine. El a fost apoi defăimat de toţi cei din biserică, şi aşa este şi azi, dar Eu l-am pregătit pe el pentru slava Mea, şi îl voi aduce lângă lucrarea Mea curând, curând. El de mila Mea şi de iubirea multora a stat şi a răbdat, doar, doar vor veni spre credinţă cei mulţi, dar n-au venit, şi îşi văd de ale lor, şi numai de împlinirea Scripturilor Mele nu le arde lor. Curând, curând voi trimite pe îngerul Meu şi îl va ridica pe el pentru slava Mea cu el, şi Îmi va ridica el turmă sfântă, şi toţi cei curaţi cu inima se vor da de partea Mea, dar Eu sunt Cel ce voi cerceta, căci scris este: «Nimic pângărit şi nimeni care este dedat cu spurcăciunea şi cu minciuna nu va fi în turma Mea, ci numai cei scrişi în cartea Mea, Cartea Vieţii Mielului».

Voi zgudui din temelii casa care poartă pe ea scris numele Meu, şi voi întreba pe toţi străjerii ei de rodul lor cel pentru Mine, căci ei s-au păstorit pe ei înşişi şi au stat cu cruzime şi cu slavă omenească peste mulţimile cele flămânde de viaţă şi de mângâiere. Dar iată, Eu sunt Păstorul Cel ce poartă de grijă pentru viaţa oilor, şi le păşunez cu cuvântul vieţii, cu cuvântul învierii, iar păstorii care au intrat sub acoperământul casei Mele Îmi închid uşa şi Îmi iau casa, dar şi Eu le voi lua turma, că e turma Mea, şi le voi cere socoteală de viaţa oilor Mele. Amin.

«Vine Domnul!», aşa scrie în Scripturile venirii Mele, dar toţi Mi-au înfundat calea ca să nu vin. Voi însă neteziţi-Mi calea venirii, fii ai cuvântului Meu, că Eu în toată vremea Mi-am lucrat lucrarea Mea cu cei neluaţi în seamă, şi am făcut de ocară pe cei tari prin cei slabi în care Eu încăpeam prin umilinţa lor. Un picuţ, şi cei tari vor fi ruşinaţi de venirea Mea peste ei, căci voi veni să le cer rodul lucrului lor, le voi cere răspuns pentru casa Mea şi Îmi voi face loc, căci sunt Cel Atotputernic.

Iată, în cetatea Târgovişte şi-a făcut loc păstor viclean, bătându-se pentru scaunul acesta, dar Eu, Domnul, am zis că al Meu este scaunul acesta, şi nimeni n-a crezut ce am spus. Eu însă sunt credincios cuvintelor Mele şi le împlinesc, şi zic: al Meu este scaunul acesta! Amin, amin, amin.

Voi, fiilor, staţi sub lumina cuvântului Meu, căci Eu vă sunt Păstor, iar dacă acest păstor viclean dă să caute spre voi cu vicleşug, să-i spuneţi că Eu, Domnul, nu-l primesc pe el, că Eu, Domnul, nu-l cunosc pe el, că lucrează nelegiuire, căci în Scripturi aşa scrie: «Depărtaţi-vă de la Mine, voi, cei ce lucraţi fărădelegea, că nu vă cunosc pe voi!». Acest păstor este fur, şi iubeşte mărirea deşartă, şi pe Mine Mă micşorează, şi stă cu cruzime pe scaun de biserică. Voi însă staţi sub scutul Meu până voi mătura şi voi scutura în casa Mea, ca să-Mi fac loc cu slava Mea, căci casa Mea este turma de oi, nu zidul de piatră în care se ascunde omul care se vrea mare în numele Meu peste mulţimi. Casa Mea este a Mea, nu a omului, iar păstorii cei vicleni îşi caută mărirea lor, nu pe a Mea, căci Eu Mă măresc în om atunci când omul trăieşte în voile Mele împlinind sfinţenia Mea în el prin umilinţa duhului şi prin răstignirea trupului pentru Mine.

Voi, fiilor din grădină, lucraţi după cum Eu vă învăţ, că vremea este grea. Şi voi lucra să-l mângâi şi pe cel ce M-a vestit peste biserică cu piatra aceasta în mijlocul bisericii, darul Meu peste cei credincioşi şi umiliţi şi dornici de Duhul Sfânt, Care suflă pentru învierea făpturii. Îl voi mângâia curând, curând, fiilor. Îi voi da putere să se ridice şi să sune peste oi cu glas răsunător de trâmbiţă, şi să se adune cei buni şi să se facă sfinţi şi să fie oile Mele. Şi mulţi din cei ce dorm vor învia şi se vor ridica pentru slava venirii Mele, căci pământul se va face nou şi va purta pe el turmă sfântă, turma Mea, oile Mele păşunând cuvântul Meu în lucrare de veac nou, viaţă de nou Ierusalim pe pământ sfânt, căci am zis: al Meu este scaunul din cetatea aceasta şi stau pe el şi cuvintez şi păstoresc cu cuvântul. Amin.

Mă voi face cuvânt cu putere peste voi, şi îl voi împărţi în lung şi în lat, şi Mă voi arăta biruitor peste mulţi, căci voi grăi, şi mulţi vor pricepe locaşul Meu de la voi şi salvarea pentru cei ce vor crede că vin. Şi voi face cu cuvântul judecată împotriva tuturor, ca să mustru pe toţi necredincioşii de toate faptele păgânătăţii lor întru care au făcut fărădelege, şi de toate cuvintele de înfumurare pe care ei le-au rostit împotriva Mea, împotriva cuvântului Meu, care este peste voi, chemând omul de la moarte la viaţă.

Sfinţii Mei vin cu Mine în coborârea Mea la voi. Ei sunt Ierusalimul cel de sus, rădăcina bisericii Mele, rădăcină care odrăsleşte sfinţi pe pământ, rod a cărui rădăcină este în cer. Amin. Mi-am făcut locaş la voi, ca să am unde veni cu sfinţii, dar cine mai crede pe pământ în Scriptura care spune că Eu, Domnul, vin cu sfinţii? Ierarhul Nicolae, sfântul cerului Meu, aduce vouă urare arhierească, binecuvântându-vă pentru lucrarea Mea cu voi şi sărbătorind cu voi sărbătoare arhierească peste grădina Mea cu voi. El se roagă Mie pentru voi, cei micuţi, că voi duceţi povara Mea în vreme grea, vremea necredinţei dinaintea venirii Mele cu sfinţii. Toţi sfinţii stau înaintea Mea rugându-Mă pentru voi şi pentru cer nou şi pământ nou, Ierusalimul cel de sus întru lucrare de nou Ierusalim pe pământ, după Scriptura care zice: «Noi le fac pe toate». Amin.

Iar voi, copii ai venirii Mele, zidiţi-vă pe voi înşivă întru credinţa voastră sfântă, cea pentru vremea Mea, rugându-vă Mie în Duhul Sfânt şi păzindu-vă în dragostea Mea, aşteptând mila Mea spre viaţa cea veşnică, căci Eu cu bucurie mare v-am aşezat neprihăniţi înaintea Mea, spre lauda venirii Mele. Amin, amin, amin.

19-12-1999