Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Schimbării la faţă a Domnului

Eu sunt, fiilor. Vin la voi să vă schimb tristeţile în bucurii şi să întăresc puterea Mea în voi, că voi trebuie să puteţi în numele Meu tot ce voiesc Eu, tot ce trebuie să pot Eu în voi. Amin.

Eu am schimbat tristeţea apostolilor Mei în bucurie. Eu le-am schimbat văzul lor ca să Mă vadă pe Mine în slavă şi să se bucure, şi le-am spus să nu spună nimănui despre vederea lor cea bună până ce nu voi fi slăvit de Tatăl Meu prin învierea Mea. Am mâncat apoi Paştele cu ei şi le-am zis: «Mult am dorit să mănânc cu voi acest Paşti mai înainte de patima şi învierea Mea, că de acum nu voi mai mânca din acesta până nu se va împlini în împărăţia lui Dumnezeu, până nu va veni împărăţia lui Dumnezeu».

O, copilaşi slăbuţi şi micuţi, Eu voiesc să împlinesc cu voi această Scriptură ca să se împlinească în împărăţia lui Dumnezeu, şi să fiţi voi împărăţia lui Dumnezeu în care să fie împlinit Paştile, fiilor. Eu voiesc mereu să Mă împlinesc în voi, şi vă ajut şi pe voi să vă împliniţi întru Mine, şi să voim din amândouă părţile, ca să se împlinească Paştele Meu cel nou în voi în faţa şi în inimile multor noroade, fiilor. Dar fiţi precauţi, şi în slăbiciunile voastre căutaţi să fiţi tari întru taina împărăţiei Mele în voi, ca să se împlinească Scripturile Mele, fiilor, să am cu cine să le împlinesc aşa cum le-am împlinit prin proorocii Mei.Vin la voi să vă îmbrac întru tărie de Duh Sfânt şi ca să staţi bine întru numele Meu în faţa oricui v-ar cere vouă socoteală pentru credinţa voastră, că iată, vor preoţii să vină la voi să vă amăgească cu cuvintele lor deşarte, căci pentru acestea vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Cum aşa, fiilor? Fiţi atenţi că Eu am spus celor credincioşi: «Vedeţi, să nu vă amăgească cineva, că mulţi vor veni în numele Meu zicând: „Eu sunt Hristos“, şi pe cei mulţi îi vor amăgi. Să nu vă luaţi după ei.». Am mai zis şi aşa prin Duhul: «Să nu vă amăgească nimeni cu nici un chip, căci Eu nu voi veni până nu se va umple cupa necredinţei la cei ce trebuiau să creadă; nu voi veni până mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, potrivnicul creştinilor Mei înălţându-se mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu sau e făcut pentru închinare, aşa încât să se aşeze în biserica lui Dumnezeu şi să se dea drept Dumnezeu, şi pe Mine să Mă pună la tăcere».

Potrivnicul Meu este în biserică, fiilor, şi este mai mare decât Mine în biserică, şi cu Mine nu se întreabă în lucrările lui şi dă în oile Mele şi le face sectă. Aceştia îi numesc pe cei lumeşti creştini, iar pe creştini, sectă. Aceştia umplu locul făcut pentru închinare cu lume care nu face voia Mea, iar pe creştinii cei credincioşi cu inima şi cu fapta îi numesc rătăciţi şi sectă, aşa cum a făcut şi potrivnicul din vremea Mea care s-a înălţat mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu sau e făcut pentru închinare, care s-a înălţat atât de mult până ce prin necredinţă L-a răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, Fiul Stăpânului viei. Dar Eu am luat de la ei via Tatălui Meu şi am dat-o altora care au lucrat peste ea cu cuvântul Meu, nu cu cuvântul lor. Şi aşa am făcut şi azi cu potrivnicul, cu omul fărădelegii care s-a aşezat în biserică, şi via e a Mea, şi Eu o păstoresc, şi pe el îl împiedic să-Mi mai pască turma, căci cuvântul Meu este păstor şi este toiag de fier, şi cu el păstoresc neamurile pământului, iar potrivnicul care s-a ascuns în biserică se zvârcoleşte şi caută să pună sub obroc cuvântul Meu. Când erau şi ei prigoniţi credeau creştinilor, dar acum au scăpat, zic ei, şi îi prigonesc ei pe creştini, de teamă să nu le ia careva via, dar via e a Mea, nu e a lor. Acum cezarul aleargă la Dumnezeu şi nu mai e cezarul rău cu creştinii. Acum preoţii îi defaimă pe cei binecredincioşi, căci preoţii s-au înălţat mai presus decât tot ce se numeşte Dumnezeu sau e făcut pentru închinare, căci stau în biserică şi se dau drept Dumnezeu, de vreme ce nu Mă primesc în cuvânt. Dar ei trebuia să fie doar slujitori care ascultă de Mine făcând voia cuvântului Meu care are viaţă veşnică în el.

Fiilor, fiilor, s-au pornit preoţii spre voi ca să vă amăgească cu cuvinte deşarte şi îşi umplu cupa necredinţei prin cuvintele lor, dar voi fiţi în veghe şi luaţi aminte la cei ce cred că vă pot fura minţile cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească după stihiile lumii şi nu după Hristos. Luaţi aminte la cele ce stau scrise în Scripturi despre Mine cum că întru Mine locuieşte trupeşte toată plinătatea dumnezeirii, şi Eu sunt cap a toată domnia şi stăpânirea; Eu şi nu stihiile de pe pământ; Eu şi nu cei care se dau drept Dumnezeu neprimindu-Mă. Luaţi aminte, fiilor, şi precum M-aţi primit pe Mine aşa să umblaţi întru Mine, înrădăcinaţi şi zidiţi fiind întru Mine, întăriţi în credinţă după cum Eu v-am povăţuit şi propăşind în credinţă cu toată mulţumirea inimilor voastre, fiilor copilaşi. Privegheaţi în toată vremea rugându-vă ca să vă învredniciţi a scăpa de toate acestea care au să vină şi să staţi înaintea Mea la venirea Mea. Amin. Privegheaţi în toată clipa rugându-vă, căci s-au sculat prea mulţi hristoşi mincinoşi care s-au aşezat în biserică în numele Meu şi amăgesc pe mulţi cu filozofia cuvintelor lor deşarte pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, peste fiii necredinţei, măi copilaşii Mei cei credincioşi. Hristoşii mincinoşi nu-şi au nume de hristoşi decât în biserică, fiilor, căci au împrumutat numele Meu şi l-au pus peste filozofia cea deşartă a cuvintelor lor şi scris este: «Nimeni să nu vă amăgească cu cuvinte deşarte, căci pentru acestea vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării». Iar când va veni împărăţia lui Dumnezeu, Eu voi fi Hristosul Cel adevărat al Tatălui Meu, şi se vor împlini Paştile pe care Eu l-am mâncat cu dor în mijlocul ucenicilor Mei cei credincioşi şi împreună cu ei mai înainte de patima şi învierea Mea, căci scris este că Paştile acela se va împlini în împărăţia lui Dumnezeu când ea va veni. Amin. Atunci hristoşii mincinoşi vor vedea ce este Hristos adevărat şi Paşti împlinit în împărăţia lui Dumnezeu, care vine, dar Eu zic că ea a şi venit, şi cei mari se ascund de mânia lui Dumnezeu, că n-au privegheat ca să ştie şi ca să nu li se surpe casa, şi au căzut în ascuţişul sabiei cuvântului Meu, căci M-au alungat cu cuvintele lor deşarte şi cu filozofia înşelăciunii din predania omenească după stihiile lumii şi nu după Hristos.

O, copilaşii Mei, nu vă temeţi că au sosit aceste vremuri. Ridicaţi capetele voastre, căci împărăţia Mea se apropie spre vedere, şi nu va trece cerul şi pământul până nu se vor împlini toate acestea. Privegheaţi în toată vremea, fiilor. Privegheaţi rugându-vă ca să vă învredniciţi a scăpa de toate acestea care au să vină şi să staţi înaintea Mea la venirea Mea. Amin.

Fiilor copilaşi, mângâiaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte, căci întristarea voastră se va preface în bucurii. Daţi de ştire până la toate marginile toate cuvintele Mele. Mereu, mereu să meargă cuvântul Meu, şi peste tot să meargă, căci Eu, Domnul, sunt în drum spre voi cu împărăţia lui Dumnezeu în care se va împlini văzut Paştele cel nou; Hristos, Paştele cel nou. Eu sunt Arhiereul vostru Cel din cer, şi Mă aveţi mijlocitor la Tatăl, iar voi să-Mi fiţi apostoli şi profeţi şi să împliniţi împărăţia cuvântului Meu peste pământ, ca să Mă las în ea cu slava Mea, şi cu ea să-i schimb la faţă şi la văzul duhului pe toţi cei care iau pe ei veşmântul nestricăciunii pe care Eu îl dau celor care cred în Mine, Cuvântul lui Dumnezeu, Care vine cu norii până în tine, grădiniţa Mea.

Hristos, Arhiereul Cel mare, te binecuvintează, o, grădiniţă, şi în curând El te va schimba la faţă ca să vadă oamenii slava Mea din tine, grădiniţă sfinţită de cuvântul Meu care curge din Mine peste tine. Amin, amin, amin.

19-08-1997