Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii pildei fiului risipitor. Sărbătoarea sfântului mucenic Haralambie

Te strâng la gura cuvântului Meu, poporul Meu Ierusalim. Nu trebuie să se mire nimeni de pe pământ că Eu, Domnul Atoatefăcătorul, îţi zic ţie Ierusalim. Eu aşa îl numesc pe poporul Meu, pe oriunde ar fi fost să fie el pe pământ. Dar omul cel fără de minte, cel fără de cap, cel fără de călăuză nu cunoaşte vorbirea Mea cerească, şi se aşează să judece cuvântul Meu şi graiul său cel ceresc pe pământ. Eu grăiesc ca în Scripturi, iar Scripturile venirii Mele sunt scrise cu pană de mâna omului, dar cuvântul lor este cuvântul Meu, şi au fost scrise pe pământ mai înainte de venirea Mea cea de atunci şi cea de acum, numai că omul cel fără de călăuză nu poate să desluşească tainele cuvântului Meu, fiindcă Eu numai duhovniceşte şi numai pentru cei duhovniceşti am grăit şi grăiesc, şi trec pe sub ochii omului şi împlinesc, iar omul cel fără de Domnul în viaţa lui de zi cu zi nu pricepe lucrul Meu peste pământ.

Te strâng pe tine lângă cuvântul gurii Mele, poporul Meu ales din români, şi Mă scriu cu mâna ta pe pământ cu venirea Mea, cu cuvântul Meu care te găteşte pe tine pentru ziua când Eu te voi arăta întru slava venirii Mele la tine şi Mă voi desăvârşi cu totul văzut, când ochii tuturor vor fi deschişi de însăşi puterea Mea, după cuvântul Meu care spune că «Toate neamurile pământului vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi cu slavă multă, când El va aduna prin îngeri pe cei aleşi ai Lui din cele patru vânturi, ca să le dea împărăţia». Toate, toate sunt scrise la începutul venirii Mele şi la sfârşitul slavei cuvântului Meu, şi Eu le voi împlini cu cuvântul pe toate, aşa precum le-am spus. Amin.

Scriu peste tine numele cel întreg al tău, poporul Meu, că tu eşti cetatea Mea, Ierusalimul Meu de azi. Te cresc şi te ud din cer, nu de pe pământ. Te nasc din cer şi îţi dau din cer să mănânci mult cuvânt şi te numesc popor din cer, nu popor de pe pământ, iar umilinţa ta să strălucească mult ziua şi noaptea înaintea Mea, că Eu îţi dau nume nou, cetate iubită, căci în Scripturi scrie aşa: «Am văzut Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, coborâtă din cer, de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă, împodobită pentru Mirele ei». Amin, amin, amin. Te înscriu pe pământ cu numele tău cel întreg: Cetatea Sfântă Noul Ierusalim. Până acum te-am ţinut sub văl şi ţi-am zis: Cetatea Noul Ierusalim. Dar acum vine tot mai mult vremea cea sfântă, vine cu sfinţii din cer pe pământ, vine puterea Mea care împlineşte Scripturile sub ochii celor tari la cerbice care stau împotriva Duhului Sfânt. Dar Eu suflu cu putere pe Duhul Sfânt cuvânt şi îi adun cu suflarea gurii Mele pe cei sfinţi şi pe cei ce se sfinţesc la auzul venirii Mele care-i adună pe toţi cei ce vor umbla pe cărările vieţii şi care vor învăţa de la Mine, fiindcă ucenici nu se nasc dacă nu este învăţător. Iată-Mă Învăţător tainic, venit de la Tatăl pe pământ ca să-i adun sub mantia Mea pe cei risipiţi ai lui Israel şi pe toate neamurile pământului, care vor vedea slava cuvântului Meu coborând pe pământ peste poporul Meu cel din români, poporul Noului Ierusalim, cetatea cea sfântă, gătită ca o mireasă pentru Mirele ei. Amin.

Binecuvântat să fie numele tău cel nou, cetate iubită, şi te voi învăţa curând, curând să sărbătoreşti cu sfinţii pe pământ în mijlocul noroadelor, şi tu vei asculta aşa cum Eu te învăţ, că vreau să-i adun sub dragostea cuvântului Meu pe cei risipiţi ai lui Israel şi să-i fac să umble pe căile Mele cele sfinte şi să asculte de Dumnezeu după ce atâta vreme au stat departe de voia Mea prin îndărătnicia lor, risipindu-şi averea în plăceri şi în desfătări între neamuri, ca unul tânăr care-şi doreşte desfătări. Dar Eu voi aduce pe pământ durere mare, foamete de pace şi de desfătări, ca nimic, nimic să nu-l mai bucure pe om, şi să împlinesc Eu apoi pilda întoarcerii fiului risipitor, care şi-a cheltuit viaţa şi averea ei în plăceri. Amin.

O, poporul Meu, am mare lucrare de împlinit peste pământ, iar tu eşti mic şi plăpând şi n-ai decât cuvântul Meu ca stăpân al tău. Dar el se rosteşte şi se împlineşte, numai să te am pe tine semn al venirii Mele, că mult Mi-a trebuit Mie om şi popor căruia să-i dau cuvântul Meu cel de azi, şi cu care-Mi pregătesc slava venirii Mele. Aşează-te mult la lucru cu Mine şi Mă vesteşte ca un fiu ascultător şi dă de ştire venirea Mea la tine, ca apoi să Mă împlinesc cu ea peste pământ, că scrie despre Mine: «Din gura Lui iese sabie ascuţită, ca să lovească cu ea neamurile şi să le păstorească cu toiag de fier, iar pe haina şi pe coapsa Lui are nume scris: Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor». Amin, amin, amin.

Să te scoli spre slava Mea cu tine, poporul Meu, şi să te faci tu sărbătoare a venirii Mele în toată vremea şi să fii frumos cu frumuseţea Mea şi s-o moşteneşti pe veci şi să le dai să mănânce din gura Mea la toţi cei ce se vor întoarce din căile lor cele rele, iar Eu să le zic lor: «Aceştia, morţi au fost şi au înviat, şi pierduţi au fost şi s-au aflat». Să te ridici cu puterea Mea şi să Mă dai pe Mine omului milostenie, că avutul tău este cuvântul Meu, mana cu care Eu te hrănesc pe tine ca să semeni cu Mine între neamurile de pe pământ, iar Eu să-ţi dau numele Meu să-l moşteneşti, că de atâtea veacuri Eu n-am mai avut popor cu care să grăiesc după cum Îmi este Mie lucrarea şi firea între Mine şi om. Dar iată, M-am întors cuvânt pe pământ la om ca să-Mi împlinesc Scripturile venirii Mele a doua oară de lângă Tatăl, şi să-i spun aceasta şi lui Israel cel după trup, care s-a îngâmfat peste neamuri cu averea lui cea de la Mine, cu numele lui lângă numele Meu. Dar Eu acum două mii de ani l-am învârtoşat pentru păcatul semeţiei lui şi i-am stat împotrivă venind de la Tatăl în chip tainic, născut din Fecioară, ca să-l vădesc cu nedragostea lui de Dumnezeu, şi atunci Eu l-am judecat pe el, după cum a fost scris în prooroci despre învârtoşarea lui şi despre lepădarea lui de Dumnezeu. Dar acum, după două mii de ani de rătăcire a lui, Eu, Domnul, Fiul Tatălui Savaot, îl strig să vină după Mine ca să nu fie pedepsit. Să vină să-i dau să mănânce din cer şi să nu se mai încânte cu mâncare amară, cu slava lui cea de la semeţia lui, căci curând, curând nu va mai fi om semeţ pe pământ, ci va rămâne un neam blând şi smerit, care urmează dreptatea şi pacea, după cum este scris în prooroci. Amin.

Vreau să-l aud pe Israel cel după trup rugându-se Tatălui Meu şi al lui şi zicând: „Am greşit, Tată, la cer şi înaintea Ta, nemaifiind vrednic de fiu al Tău, dar fă-mă ca pe unul din argaţii Tăi“. Iar Tatăl, încă departe fiind el şi gândind la întoarcerea sa la Tatăl, îl va vedea Tatăl şi I Se va face milă de el şi îi va ieşi înainte cu glas blând şi îi va da lui haina cea dintâi şi îi va da încălţăminte şi îl va aşeza la masă ca pe unul care mort a fost şi a înviat, şi pierdut a fost şi s-a aflat.

O, poporul Meu Ierusalim cel din români, tu să te uiţi bine în cuvântul Meu de peste tine, şi aşa să creşti cu orice cuvânt, şi aşa să crezi, că Eu am o aşa de mare lucrare de lucrat prin tine de se minunează sfinţii şi îngerii. Iar porţile Mele din mijlocul tău să fie deschise şi ziua şi noaptea pentru intrarea Mea cuvânt la tine, că multe noroade va fi să hrănesc, fiindcă voi trimite mare foamete pe pământ ca să pot să-i întorc la Mine pe cei aleşi ai Mei şi să-Mi zărească ei izvorul, şi să-i adăp apoi din el. Tu să te aşezi în genunchi şi să te rogi Tatălui şi Mie pentru toate împlinirile rostite de Mine, şi acesta să-ţi fie lucrul tău, iar biserica ta va fi întâia, va fi mireasa Mea, după voia Mea, iar lumina ei va lumina neamurile, şi apoi «nici un neam nu va mai ridica sabia sa împotriva altui neam», precum este scris. Amin.

Acum, păcatul semeţiei omului Îmi stă încă împotrivă, dar îngerul Meu va doborî această fiară şi pe toţi proorocii ei cei mincinoşi şi pe antichrist cu tot numărul lui, cu toţi puii lui, cu tot planul lui cel întunecat şi pe care Eu, Domnul, îl voi scoate la lumină şi îl voi nimici cu suflarea gurii Mele, cu cuvântul Meu care suflă peste tine, Ierusalime al venirii Mele. Tu eşti mic, şi de aceea nu te temi, căci cel mic are tată, şi tatăl are grijă, nu copilul, iar copilul are grijă să stea copil, să stea numai în împărăţia tatălui său. Amin.

Te binecuvintez cu duhul sfinţeniei şi al curăţeniei de duh şi de suflet şi de trup, şi aceasta să-ţi fie lucrarea, iar cei din mijlocul tău călăuză a Mea peste tine, să lucreze cu Mine peste tine şi să te aşeze în această binecuvântare. Amin. Eu sunt Cel sfânt, şi Mă dau celor sfinţi în cer şi pe pământ, şi voi veni curând din nou cuvânt peste tine şi îţi voi vorbi despre taina aceasta, taina sfinţilor Mei. Amin.

Duhul sfinţeniei şi al curăţeniei de duh şi de suflet şi de trup va fi să-l înveţe toţi cei ce vor iubi viaţa cea de veci aşa cum au iubit-o sfinţii cu care Eu azi cobor la tine în slava cuvântului Meu cel de peste tine, Ierusalime. Acest duh să-l ai mereu proaspăt înaintea Mea, nu înaintea ta, nu înaintea omului, că nu tu şi nici omul, ci Eu te voi slăvi cu slava Mea, ca să Mă bucur Eu pentru viaţa ta. Învaţă-te să ştii bine să stai înaintea Mea cu duhul tău, ca să pun Eu şi nu tu, să pun Eu în duhul tău duh dătător de viaţă prin şcoala Mea de peste tine, şi la care te voiesc neadormit şi iubitor şi silitor la învăţat, ca să te pot pregăti pentru tot ce voi avea Eu de lucrat prin tine, poporul Meu, că vreau să-Mi măresc numărul celor ce vor învăţa să lucreze ca Mine şi în numele Meu cu trimitere, că iată, Mă uit pe pământ şi mulţi dau să vorbească peste alţii în numele acestei lucrări. Numai că Eu, Domnul, am porţile Mele prin care Israel iese şi intră la Mine, şi prin care trimisul Meu se duce şi vine, şi prin care omul aude de la Mine ca să vină sau ca să nu vină, după cum Eu voiesc, după cum Eu îl văd pe om. Amin.

Am pus în mijlocul tău sărbătoare de cuvânt şi am bucurat întru venirea Mea cu sfinţii pe marele mucenic Haralambie, făcătorul de minuni, căci sfinţii îl serbează azi pe el în soborul lor, după cum biserica îl pomeneşte pe el pe pământ rugându-se lui să fie mijlocitor spre Mine pentru om. Iar Eu îi spun lui să se bucure cu voi păzindu-vă cu mână tare şi cu minuni despre care nu s-a mai vorbit pe pământ şi în cer, că mare este harul lui de la Mine dat pentru cei se roagă prin el înaintea Mea. Amin.

– Eu, Doamne, aşa voi lucra, după cum Tu cuvintezi acum, bucurându-mi duhul în lucrul Tău dat mie pentru multă ocrotire peste poporul Tău, ca să vadă neamurile pământului cât har şi câtă iubire ai pentru cei ce Ţi-au fost Ţie casă de venire acum, după două mii de ani de la venirea Ta în mijlocul lui Israel cel după trup. Noi, sfinţii Tăi, Îţi vom urma cuvântul Tău de azi şi vom merge spre Israel cel ce Te-a lepădat şi le vom da lor din Duhul Tău, că avem de la Tine putere să facem aceasta, că Tu vii cu sfinţii, şi altfel nu vii, iar aceasta este scris în prooroci, Doamne, şi mulţi sfinţi s-au suit la cer, tăiaţi de pe pământ pentru mărturisirea lor, pentru mărturia lui Iisus Hristos. Amin, amin, amin.

– Vă dau mare lucrare, o, sfinţi care v-aţi dat viaţa împotrivindu-vă păgânilor pentru mărturisirea Mea. Ajutaţi şi mângâiaţi pe poporul Meu cel mic de azi şi desfaceţi ochii celor ce nu vor să Mă vadă venind, că iată, Eu vin negreşit, fiindcă este scris în Scripturi să vin. Amin.

Iar voi, copii ai Ierusalimului Meu cel sfânt de pe pământ, să ştiţi că toate neamurile de pe pământ vor vedea curând, curând ţara strălucirii când Eu o voi arăta cu degetul, cu slava Mea cea cerească de peste ea.

Să ştii, Ierusalime român, că vine curând, curând slava întoarcerii Mele în pământul ţării tale, iar tu atunci vei fi copilul cel purtat pe braţe când toţi vor veni şi vor lua din mâna ta mângâierea Mea, duhul mângâierii Mele pentru cei ce aşteaptă cu prelung suspin venirea Mea, slava Mea cu care vin şi îi mângâi pe cei ce Mă aşteaptă cu ea. Amin, amin, amin.

23-02-2003