Cuvântul lui Dumnezeu către regele Mihai

Să se scrie iarăşi un cuvânt de mărturie, căci Domnul coboară cuvântul, şi apoi Se aşează să împlinească cele vestite prin cuvânt. Iată cuvântul Domnului către regele Mihail al României, căci el este vestit prin prooroci.

Pace ţie, rege al celei binecuvântate, că voi coborî cu slavă văzută şi voi împărţi lumină şi viaţă vie peste noroadele de pe pământ, iar ea va fi regina Mea. Pace ţie, şi mirul mângâierii peste creştetul tău! Amin. Iată încă o carte către tine, ca să te vestesc că voi aşeza peste locul izvorului cuvântului Meu piatră de mărturie şi locaş de slăvire a numelui Meu, ca să ştie apoi noroadele şi să bea din această piatră apă vie, şi va fi aceasta spre tămăduirea neamurilor, căci aşa este scris despre acest munte care se va ridica deasupra munţilor, deasupra înălţimilor, deasupra înţelepciunii de pe pământ, şi noroade multe vor veni spre această piatră, spre acest izvor din cer coborât, căci România va fi pământul cel nou al slavei Domnului din zilele ce vin, iar tu vei fi mare peste acest neam. Eu sunt Domnul puterilor, şi totul este cu putinţă la Dumnezeu, dar fii credincios lucrului Meu şi planului Meu cel din veci împlinit, şi vei sta pe tronul tău, iar mlădiţa ta va sta lângă tine.

Am coborât cuvânt şi am spus că voi ridica piatră de mărturie la locul izvorului Meu prin care Eu vestesc lucrul planului Meu şi lucrul României Mele, căci din acest izvor, iată, scot şi pentru tine. Am pe servii Mei prin care Eu lucrez cuvântul Meu prin acest izvor, şi voiesc să scot deasupra această fântână de miere, că vine ziua împlinirilor vestite prin acest izvor; vine, şi se grăbeşte să vină; vine, şi vreau să lucrez cu grabă, ca să înfigem crucea în vârful acestei pietre şi să rostesc din acest vârf cuvânt coborât din cer, să rostesc numele unsului cel de la Mine, căci tu prin Mine vei fi, rege al României. Dar vreau să scriu numele tău pe această piatră, ca să-ţi gătesc venirea prin această putere, prin această temelie cerească, prin această mărturie care va mărturisi în ziua aceea. Domnul puterilor este numele Meu, şi nu este aceasta cu neputinţă la Dumnezeu, şi este din planul Meu această lucrătură.

Vreau să fac unire bună şi legătură apropiată cu casa ta. Vreau să fac această unire prin martorul Meu cel credincios, care este de la Mine şi care va fi să-l aşez cel dintâi peste biserica Mea, peste biserica cea binecuvântată, căci acest martor ştie de la Mine ce am să fac peste acest neam, şi între voi va fi să fie o pace desăvârşită, şi Eu voi fi în sfatul vostru, spre slava neamului cel ales din zilele ce vin. Mai e un pic până la seceriş, şi voiesc să lucrez cu grabă această corabie, această piatră de mărturie, că prin ea voi birui, iar tu vei veni apoi, şi vom aşeza viaţă înviată şi lumină din lumina cea neapropiată peste acest neam, şi toate popoarele vor veni şi vor vedea slava celei oropsite.

Aşează-te lângă Mine ca să Mă sprijin cu tine şi să ridicăm această piatră la locul ei, rege al României, căci am în cerul sfânt voievozi sfinţi, din trupul acestui neam, care au adus jertfă de slavă pentru Mine şi pietre de aducere-aminte în zilele lor, şi aceştia strigă la Mine ziua şi noaptea: „Doamne, până când ca să ridici numele nostru, după făgăduinţele Tale?“. Dar am lângă acest izvor pe servii Mei, lucrători în trup, care strigă zi şi noapte înaintea Mea, şi Îmi amintesc aceştia de vremea făgăduinţelor pe care Eu le-am făcut peste acest neam ales, şi totul este scris, şi vor mărturisi lucrurile cuvintelor Mele. Şi Îmi amintesc aceştia de tine, regele lor, pentru că Eu le-am dat poruncă să aducă jertfă de fiecare zi şi să aducă în faţa Mea numele tău şi venirea ta pe pământul tău. Aşa eşti pomenit în acest loc ascuns, aşa este auzit la tronul slavei Mele: „Pe Mihail, rege al României, să-l pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa!“. Amin. Am dat poruncă să ceară aceştia la Mine să dobor capul fiarei roşii, şi am auzit şi am împlinit la vremea hotărâtă această biruinţă. Lucrez aici prin servii Mei, ca să ştie ei cum este planul Meu întocmit, să ştie ce să ceară la Mine, şi iată, Eu sunt şi împlinesc, şi am făcut aici aşezare după schiţa planului acestor zile, căci lucrez din cer, după planul ceresc, dar lucrez prin aceştia care Mă aduc cu cuvântul, căci Eu rostesc, şi apoi vin ca să împlinesc.

Am spus pe vremea trupului Meu, am spus aşa învăţăceilor Mei: «Iată, mai sunt patru luni până la seceriş», şi mulţi s-au smintit întru Mine, căci tainele Mele sunt adânci, iubitul Meu, unsul Meu întru care binevoiesc în zilele ce vin. Şi iată, din nou zic cuvintele cele de atunci: mai sunt patru luni până la seceriş, şi cât aş voi să-Mi trezesc lucrătorii şi să biruiesc prin această izbândă!

Aşează-te lângă Mine, căci vreau să însemnez pe piatra aceasta şi să sap numele tău. Iată, pun această piatră înaintea ta, rege al României, şi fi-va apoi ca într-o singură zi să îndepărtez nedreptatea din ţara Mea şi a ta, şi voi împlini. Fii credincios, că voi fi împlinitor în ziua aceea, căci ziua aceasta este hotărâtă, iubitul Meu, dar credinţă ca a ta să nu mai fi fost vreodată în neamul celor credincioşi, căci vom lucra biruinţa cea pentru sfârşit de Babilon şi cea pentru început de veac nou, şi voi începe cu neamul Meu cel sfânt, cu slava acestui neam nou ales. Am zis, şi voi împlini, şi voi alege din nou Ierusalimul, şi aceasta va fi în zile de strâmtorare. O, e mare întunericul acestei vremi, şi aceasta este strâmtorare pentru Domnul celor credincioşi, dar iată, la sfârşitul plinirii nelegiuirii voi aşeza un împărat care va fi întru Mine, şi prin el voi aşeza împărăţia păcii. Amin.

Ridică-te acum şi hai să ridicăm această piatră, că voi cuvânta din vârful ei, şi cele şubrede vor cădea, şi vom face un lucru nou, şi se vor pleca noroadele de pe pământ în faţa acestui semn. Fii iscusit, iubitul Meu, fii întru Mine, ca să fiu cu tine, dar să fiu, iubitul Meu, unsul Meu, binecuvântatul Meu. Vremea e târzie, rege al României, şi Eu, iată, zoresc să-ţi gătesc venirea, dar acesta este planul Meu pentru venirea ta, şi după el trebuie să se lucreze. A venit vremea să aduci această jertfă Mie, şi Eu o voi aşeza spre mărturie peste acest izvor care a curs în mijlocul acestui neam ales, care a vestit în vremea aceasta despre vremea ta care vine. Iar în ziua aceea voi mărturisi şi voi împlini prin cuvânt, iar când voi rosti cuvânt, toate înălţimile se vor pleca la glasul Meu, căci Eu sunt Domnul puterilor.

Eu sunt. Nu te teme, rege al României. Te voi uni cu cele vestite prin cuvântul Meu, ca să crezi lui Dumnezeu şi să te aşezi lângă Domnul, ca să se împlinească lucrul lui Dumnezeu şi taina lui Dumnezeu peste acest neam. Scoală-te şi fii întru Dumnezeu, că iată, Domnul este peste tine cu mirul binecuvântării şi al puterii cereşti.

Pace ţie! De la izvorul care curge în România, pace ţie! Dar vreau să-ţi spun „Pace ţie!“ din vârful acestei pietre care va fi să se ridice pe acest izvor. Pace ţie, rege al României! Dumnezeu grăieşte în România mai mult decât în toate veacurile de până acum.

Pace peste casa unsului Meu Mihail! Amin, amin, amin

05-06-1991