Cuvântul lui Dumnezeu către alesul Său Irineu

Iată, copiii mei, cuvânt nou, căci începutul de la voi este nou. V-am spus că facem un lucru nou, un popor nou, un popor ceresc, nestricăcios. Iubiţii mei, facem o biserică nouă, o biserică veşnică, un început de biserică veşnică, nestricăcioasă. Amin.

Se coboară cu dragostea cerească cuvânt ceresc şi dulce pentru iubitul cel iubit şi cel aşteptat de tot cerul, pentru cel iubitor de Dumnezeu, pentru cel chemat şi ales şi credincios, căci este credincios. Se coboară către el cuvânt de împodobire şi de viaţă nestricăcioasă, cuvânt de înveşmântare, cuvânt de taină cerească. Domnul Iisus Hristos îmi spune să aduc la voi cuvântul Său către acest iubit al nostru, că e al nostru, măi mămică.

V-am spus că fără voi nu pot aduce nimic de la cer. V-am spus că voi sunteţi mâinile şi picioarele mele, că sunteţi glasul şi răsunetul meu. V-am spus că sunt în voi, şi voi în mine.

O, iubitul meu, aceştia sunt copiii mei, sunt rodul lucrării lui Dumnezeu, sunt mădularele mele, că eu i-am născut, şi în dureri i-am născut. Sunt aici la ei, sunt cu ei, sunt în ei, şi ei mă ajută să fiu aici cu cuvântul cel ceresc, că aşa zice Domnul, că al meu este acest popor, şi a venit vremea să mă înfăţişez cu el la Dumnezeu ca să facă din fiii acestui popor unelte de lucru, ca să facă Domnul înviere pe pământ prin acest popor ales şi crescut prin mine cu cuvântul lui Dumnezeu. Amin.

Mă trimite Domnul acum la aceşti copii cu cuvântul Său pentru cel iubit al Său, pentru ca să-l îmbrace întru puterea cea de sus, pentru ca să-l facă ceresc. Iată cuvântul Domnului:

– Ia aminte din nou, iubitul Meu, copilul Meu iubit. Se împlinesc cele scrise în carte, cele scrise pentru vremea aceasta. Iată, dă muguri, iată un lucru nou; vin să-l desăvârşesc. Ia aminte, că vom lucra un lucru nou, un Ierusalim nou, o viaţă nouă şi veşnică. Amin.

Iubitul Meu, mare este taina nestricăciunii, şi această taină trebuie lucrată de noi, trebuie aşezată pe pământ, că vom face ceruri noi şi pământ nou, şi va coborî Domnul în mijlocul acestui Ierusalim ceresc şi va aşeza cele scrise în carte. Am adus pomul vieţii, am adus mărul vieţii, ca să fie lucrat şi să fie aşezat în mijlocul Ierusalimului ceresc, căci cel ceresc va coborî la cel pământesc şi va fi numai unul, un Ierusalim ceresc pe pământ; pe pământ, că pământul se va curăţi, se va înnoi, va fi nou.

Am venit la tine ca să te aşez întru acest început nou, ca să fii ceresc, că dacă vei fi din cer, te vei cunoaşte că eşti din cer, şi vei lucra, măi iubitul Meu, şi Se va vedea Domnul, şi se va lucra pe pământ taina nestricăciunii, şi biserica va triumfa şi se va îmbrăca de sărbătoare. Fii cu luare-aminte şi cu dragoste, că vreau să te hrănesc cu pâinea vieţii, aşa cum ştiu Eu că trebuie să fie această pâine a vieţii. Nimeni nu mai înţelege, nimeni nu se mai teme, nimeni nu mai moşteneşte pâinea vieţii întru putere de viaţă. Nu se mai vede această putere, nu se mai vede lucrată, că nu este putere de viaţă întru cei ce zic că lucrează pâinea vieţii, şi iată că nu se vede înviere de la Mine prin cei ce zic că lucrează pâinea vieţii. Eu sunt pâinea vieţii, dar şi astăzi, ca şi atunci, toţi Mă răstignesc. Învăţătorii legii cei de atunci aduceau jertfă şi închinăciune lui Dumnezeu, iar când a venit Dumnezeu la ei, o, ei L-au omorât. Au omorât Viaţa, măi iubitul Meu. Numai cuie şi durere Îmi dau şi azi învăţătorii legii, şi apoi zic că Îmi slujesc şi zic că lucrează pâinea vieţii. Numai răni şi răstignire, măi iubitul Meu.

Ia aminte cu iubire, că vreau să te hrăneşti din acest început de lucru nou. Nu mai mânca la masă cu Anna şi Caiafa, nu mai sta la masă cu Iuda. Mănâncă, iubitul Meu, cu Mine, mănâncă în fiecare zi de la Mine. Nu te lipsi de Mine niciodată, şi vei fi ceresc. Eu am venit aici, M-am coborât aici cu împărăţia Mea şi am făcut aici început de cer şi de pământ nou, început de nestricăciune. Mănâncă, iubitul Meu, cu Mine, că la această masă Eu sunt cu toată dragostea Mea coborât, cu toată puterea Mea, cu toată viaţa Mea. Îmbracă-te întru viaţă cerească, măi iubitul Meu, că te voi încorona să stai pe scaunul Meu, pe scaunul bisericii Mele, ca să fii pildă bisericii Mele.

Iubitul Meu, în curând cele vechi vor trece, şi Eu voi face un popor cu trupuri cereşti, îmbrăcate în nestricăciune. Taina aceasta, nepricepută până astăzi, neaşteptată de nimeni, starea aceasta îngerească pe care vreau s-o desăvârşesc pe pământ şi cu care voi minuna lumea la vederea acestei trăiri cereşti pe pământ, pe pământ nou, o, taina aceasta a nestricăciunii, această stare cerească vreau s-o aşezăm pe pământ. Iată, iubitul Meu, taina lui Dumnezeu. Aceasta este taina de mântuire a omenirii. Vom întări acest început nou, şi vom lărgi apoi cortul acestui Ierusalim ceresc, şi va fi apoi ca Domnul să-Şi anunţe împărăţia, căci trâmbiţa va suna şi va răsuna, că de aceea întăresc acest început. Şi Mă voi face cunoscut întru cei ce bine am voit, că va învia omul cel nou pe pământ şi vom face un popor nestricăcios, un neam veşnic, şi lumea va vedea această minune şi va învia şi va intra între cei veşnici şi se va sfinţi, şi va creşte numărul neamului lui Dumnezeu, şi asta va fi minunea minunilor, că moartea nu va mai fi, şi va fi mărul vieţii, şi noapte nu va mai fi, că Domnul va lumina.

O, fericit va fi cel care-şi curăţă haina vieţii, că acela va avea stăpânire peste viaţă, acela nu va sări peste poartă, şi va intra pe uşă în cetatea lui Dumnezeu, în raiul cel veşnic, că se vor aduna popoarele să vină să vadă această slavă, căci cerul cel nou şi pământul cel nou vor fi şi vor rămâne pe veci, şi neamul lui Dumnezeu va dăinui veşnic, şi va fi fericire şi mângâiere peste Ierusalim.

Ridică-te şi te încinge şi te împlineşte, copilul Meu iubit, că iată, mare şi minunată este taina nestricăciunii, că de la acest început voi revărsa râu de viaţă, râu de înviere, iar când viaţa se va arăta, noroade însetate vor bea şi vor lua Duh Sfânt şi se vor adăuga la Dumnezeu.

Copilul Meu iubit, cu câtă dragoste te port şi te cresc! Iată, vezi cum te ridic. Te ridic din zi în zi, şi apoi te voi arăta mare. Iată, îţi dau să mănânci din mărul vieţii pe care l-am coborât şi pe care în curând îl voi aşeza la mijloc, că voi descoperi puterea Mea la cei fără putere şi voi împărţi putere şi viaţă.

Îţi aduc aminte iar, să fii cum am fost Eu. Am pus peste tine duhul înţelepciunii cu care am lucrat Eu când eram un copil în mijlocul cărturarilor şi învăţătorilor legii, şi după Mine au mers apoi noroade întregi să-Mi asculte înţelepciunea. Fii întru Duhul Meu, căci Duhul Meu este întru Tatăl. Fii întru Duhul Meu, ca să fii fiul Tatălui Meu.

Am spus atunci când M-am dus către Tatăl Meu, am spus că Mă duc să vă pregătesc loc, ca acolo unde voi fi Eu, să fiţi şi voi, şi iată, iar vă spun că pregătesc loc, ca acolo unde sunteţi voi, să fiu şi Eu. Voi sunteţi prietenii Mei şi nimic nu tăinuiesc ca să nu ştiţi, căci nimănui n-am descoperit aceste taine pecetluite până acum. Iată de câtă iubire aţi avut parte.

Copilul Meu iubit, fii plin de iubire, fii plin de credinţă, că iubirea Mea se va vărsa ca un râu peste fiii ascultării. Toate merg spre glorie, că România este gloria lui Dumnezeu, este pământul strălucirilor, este regină peste popoare, este binecuvântată şi iubită şi aleasă, că aşa este scris, că Domnul va alege din nou Ierusalimul. România este cetatea cea iubită, şi voi aduce pe regele ei, că el este de la Dumnezeu. Şi vei avea sfânta datorie să-l faci ceresc şi nestricăcios, pe el şi pe toată casa sa, şi va fi să-l înveţi de la Mine, şi va fi să asculte de Mine întru toate căile sale şi va domni întru Mine, că aşa este scris.

O, iubitul Meu, rămâi întru dragostea Mea, fii fiul dragostei Mele, căci cu dragoste te privesc întru toate căile tale, şi va fi să lucrezi numai dragostea Mea în mijlocul bisericii Mele, căci dragostea Mea este cea mai înaltă stare. Cu ea am întocmit lumea şi cu ea voi veni mereu şi vă voi da-o ca s-o întronaţi pe pământul Noului Israel. Cu dragostea Mea vom face popor nou, neam nou, şi acest popor se va numi poporul iubirii, cetatea iubirii Mele, căci Duhurile lui Dumnezeu vor sufla peste pământ şi toate tainele vor fi arătate, şi atunci se va vedea scris pe creştetul fiilor lui Dumnezeu nume nou şi numele cetăţii celei noi, al Ierusalimului ceresc.

Iubitul Meu, se apropie sărbătoarea sărbătorilor în cer şi pe pământ. O, şi cât vă iubesc de mult! Dar hai să ne iubim unii pe alţii ca să se vadă iubirea noastră, că împărăţia iubirii începe în curând peste tot. Va împărăţi iubirea noastră pe pământ nou, măi copilaşii iubirii Mele, şi se va revărsa ca un râu peste mulţimi, şi pomul vieţii va străluci şi va rodi, şi vom sta la masă.

Hai, iubitul Meu, să fim iubire, să fim înviere şi să fim lumină peste pământ. Stai întru taina Ierusalimului ceresc până te voi arăta cu putere, căci va trebui să aşezăm raiul pe pământul cel nou, şi vom trăi cu fericire în Edenul iubirii, şi toată suflarea de pe pământ va cunoaşte taina iubirii cereşti, că mare şi minunată şi veşnică este taina aceasta. Lasă-Mă să stau cu toată sfinţenia Mea întru tine, şi nimic să nu-ţi fie mai sfânt şi mai mare decât grija aceasta, şi atunci Eu voi fi Cel dintâi întru toate căile tale şi voi locui în inima ta întru toată mărirea Mea, că vreau să Mă arăţi întru tine, vreau să Mă vadă şi să se ruşineze cărturarii şi învăţătorii legii când vor vedea sfinţenia şi măreţia Mea întru tine. Şi vom ieşi la iveală cu puterea Mea şi vom sufla şi vor cădea cele şubrede, şi vom înălţa biserică vie şi viaţă vie şi sfinţenie pe pământ, căci cele dintâi vor trece de acum.

Îmbracă-te frumos, găteşte-te de sărbătoare, măi copilul Meu iubit, că Domnul te iubeşte şi face legământ cu tine. Ne vom ridica şi vom aşeza cele proorocite, şi taina lui Dumnezeu se va desăvârşi în strigătele mulţimii, cu har şi cu iubire.

Te port întru tăria cea de sus, te binecuvintez cu toate darurile Mele şi te îmbrăţişez întru slava cea coborâtă în toată vremea, cu taina păcii Mele cereşti. Te învăluiesc întru pacea Mea mereu şi nici o clipă nu te las. Eşti scris pe inima Măicuţei Mele şi ca pe un fiu dulce ea te păzeşte mereu şi te întăreşte cu harul şi cu binecuvântarea sa. Amin, amin, amin.

22-10-1990