Cuvântul lui Dumnezeu către alesul Său Irineu

Dragostea Mea şi pacea Mea şi oaspeţii Mei şi cuvântul Meu se îndreaptă către cel iubit al Meu, căci pe el îl am credincios lucrului Meu din vremea aceasta, pe el dintre toţi cei care slujesc întru orânduiala bisericii, căci pentru ceilalţi aceasta a rămas o orânduială făcută de oameni, căci ei nu slujesc Dumnezeului orânduielii.

Pace ţie, iubitul Meu, alesul Meu! Pace ţie, şi răcoare inimii tale, căci mare este inima ta, fiindcă Eu locuiesc în ea, încap în ea şi Mă bucur în ea! Pace ţie, şi pace Mie întru tine! Bucurie ţie, şi bucurie Mie întru tine! Nădejde ţie întru Mine, şi nădejde Mie întru tine, căci Eu nădăjduiesc în tine ca să-Mi desăvârşesc lucrul cel văzut şi lumina cea nouă, care-şi face cărare ca să se arate peste vremea aceasta. Aceasta este vremea să se aşeze la loc împărăţia lui Israel, şi iată, să fim mari, copilul Meu, să fim dârji, că noi acum trebuie să lucrăm ce n-a lucrat nimeni până acum. Să nu te temi, să nu cârteşti, să nu te temi de oameni. Ce-ţi poate face ţie omul? Nimic. Şi îi vei vedea pe cei ce se îndepărtează de Cel ce grăieşte din ceruri, căci judecata lor va fi mai aspră ca a acelora care n-au voit să asculte pe Cel ce le grăia pe pământ, că vine ceasul să se clatine prin cuvânt şi pământul şi cerul, şi vor cădea cele clătinate şi vor rămâne cele neclintite, împărăţie neclintită şi închinare plăcută lui Dumnezeu. Şi în acest început nou a trebuit să te am pe tine temelie, că pentru aceasta ai fost născut, şi dacă aşa a fost scris la Mine, Eu trebuie să am cuvântul tău temelie, şi cuvântul tău, acesta să fie: „Iată, vin ca să fac voia Ta, Dumnezeul meu. Fie mie după cuvântul Tău“.

Am carte întocmită spre tine în vremea aceasta şi am de scris în ea tot ce am de cuvântat şi de împlinit prin tine, şi apoi vor vorbi cuvintele acestei cărţi, vor vorbi de pe înălţimi şi vor mărturisi despre taina pe care o lucrăm, taină încă un pic acoperită, încă o clipă, iubitul Meu, servul Meu, unsul Meu, căci în locul în care Eu te-am uns pe tine peste Ierusalimul cel nou, iată, aşezăm acum piatră de mărturie, şi tu vei fi martorul Meu cel credincios. Un picuţ va mai sta sub ascundere această mărturie, dar a trebuit să te trimit către cel ce stă mare pe scaunul bisericii, căci dacă n-ar fi ştiut, n-ar fi avut păcat, şi ar fi avut îndreptăţire înaintea Mea.

Să nu te temi de ei, că ei nu sunt mai tari ca tine. Fii dârz ca Nicodim cel dintre preoţii din vremea trupului Meu, căci el nu s-a temut de cărturari şi farisei când s-a ridicat şi a purtat grijă de îngropăciunea trupului Meu. El a fost preotul care a făcut îngropăciunea Fiului lui Dumnezeu, fiindcă Fiul lui Dumnezeu S-a supus întru totul legii, căci n-am venit ca să stric legea, ci am venit să o desăvârşesc. O, şi nu s-a găsit atunci între preoţi decât numai unul care a crezut că sunt Fiul lui Dumnezeu şi că sunt din cer şi că am venit să împlinesc Scripturile.

Iată şi acum, sunt prin cuvânt, sunt cu ai Mei, de la început şi până la sfârşitul veacurilor, sunt veşnic cu ai Mei, căci sunt fără sfârşit întru ai Mei, după cum am rostit făgăduinţa. Sunt coborât cu cuvântul în mijlocul acestui neam şi am ieslea cuvântului Meu aici, unde, iată, ridicăm turn de mărturie, stâlp tare, piatră de înviere, căci mărturia cuvântului cu care am fost în lucru, este piatra pe care zidim acum începătura cea nouă, căci este nouă, este legământ nou, este începătură de neprihănire, de curăţenie, de sfinţenie, precum în cer aşa şi peste acest început. Şi vom aşeza cuvânt de mărturie la această temelie, şi zile noi de prăznuire, şi vom prăznui aici înviere şi Duh Sfânt, şi vom prăznui numele trâmbiţei prin care Domnul a lucrat în această vreme despecetluirea celor şapte tunete care au vorbit în timpul vedeniei apocaliptice, despre care a mărturisit apostolul iubirii, Ioan evanghelistul, căci duhul lui a fost deşertat tot în acest vas prin care a cuvântat Dumnezeu în vremea aceasta, fiindcă îngerul i-a spus atunci lui Ioan: «Ia cartea şi mănânc-o, căci tu trebuie să mai prooroceşti încă o dată, la vremea de sfârşit».

Când am venit întrupat pe pământ, a lucrat tainic Tatăl Meu întru Mine, şi nimeni n-a ştiut că sunt Fiul lui Dumnezeu şi că sunt venit de la Tatăl Ceresc şi de la Duhul Sfânt, nimeni n-a ştiut până când a venit de la Tatăl glasul care a grăit: «Acesta este Fiul Meu preaiubit, întru Care am binevoit». A lucrat Tatăl Meu ascuns, ca să-Şi împlinească lucrarea Sa care era prin Mine. Aşa a lucrat şi în vremea aceasta, căci Verginica M-a purtat pe Mine vreme de douăzeci şi cinci de ani, şi Eu am vorbit gură către gură cu Israel în vremea aceasta, şi am vorbit prin Verginica, şi ea a fost ascunsă de înţelesul celor din jur, căci aşa a fost această lucrare. Am luat-o la Mine pe Verginica, şi apoi am trimis-o iar, căci aşa a fost scris în cartea acestei proorocii. I-am trezit duhul, şi are fii Verginica pe pământ, şi fiii ei au prăsit, şi are fii din fii Verginica. Ea este cea care va sta la temelia acestei pietre, şi pe această piatră, pe această mărturie va sta acest locaş de mărturie.

Am pus peste tine duhul înţelepciunii, căci Eu sunt întru tine, dar să crezi că sunt întru tine. Îţi amintesc de cel care s-a rugat la Domnul şi a zis: «Doamne, dacă poţi, fă bine fiului meu bolnav!». Şi Domnul i-a spus aceluia: «De poţi crede, totul este cu putinţă». Şi I s-a răspuns: «Cred, Doamne, ajută necredinţei mele!». Îţi amintesc câte ceva de pe vremea aceea ca să te întăresc, copilul Meu, şi să fii credincios, că prin cei care sunt ai Mei prin această lucrătură, voi lucra lucruri şi mai mari decât cele de atunci.

Ia înţelepciunea Mea şi întocmeşte cu ea cuvânt de temelie şi pune numele tău la temelia acestui cuvânt de temelie nouă, şi pune în cuvântul acesta numele unsului Meu Mihail, căci voiesc să rostesc numele lui din vârful acestei pietre când vom termina de lucrat această piatră. Eu sunt Cel Care-l va aduce pe unsul Meu. Eu sunt Dumnezeul puterilor, şi ce este cu neputinţă la cei neputincioşi, aceea este cu putinţă la Dumnezeu. Dar această ţară binecuvântată va fi curăţită de toată fărădelegea, de toată murdăria, de toată nedreptatea, căci peste ea va străluci slava Fiului lui Dumnezeu, Care iarăşi vine, după cum este scris, şi vine să-Şi aşeze aşternutul picioarelor Sale pe acest pământ ales şi binecuvântat.

Voiesc să stai de vorbă cu unsul Meu Mihail, cu regele acestui neam, şi Eu ţi-am dat ţie misiune cerească să aşezi peste el şi peste toată casa lui şi peste mlădiţa lui, care va sta alături de el, să aşezi sfinţenie, după asemănarea lui Dumnezeu, după aşezarea lui Dumnezeu, cu care Se va desăvârşi Domnul peste acest pământ cu nume sfânt, cu nume nou de nou Ierusalim.

Fii martorul Meu, fii martorul acestei vremi de glorie cerească şi sfinţeşte pe unsul Meu Mihail prin cuvintele acestei mărturii şi prin aşezare de viaţă sfântă peste el, după orânduiala dumnezeiască, fiindcă această orânduială va fi cărarea care-l va aduce în ţara Mea cea aleasă, în ţara lui cea iubită lui.

Cine iubeşte pe România şi nu este cu Mine şi cu poruncile Mele, acela nu iubeşte acest neam şi acest pământ, acela nu poate nimic pentru acest neam ales. Voi coborî legile Mele peste unsul Meu Mihail şi voi coborî legile acestui pământ ales, căci este pământul cel ales de cer, şi peste el este ochiul lui Dumnezeu, care vede cele rele, cele ascunse, care pătrunde şi descoperă, care curăţă până în adânc şi scoate din acest pământ tot ce este întinat şi stricat şi dedat cu stricăciunea, ca să fie nou acest pământ şi să se coboare peste el curcubeul României, însoţit de slava cea nouă a Ierusalimului ceresc. Aceasta este soarta acestui pământ, a acestui nou Canaan, a acestui nou Eden care va străluci peste noroade, iar unsul Meu Mihail şi mlădiţa sa vor fi întru Mine, şi nu vor fi fără Mine peste acest nou pământ.

Acum vei veni, şi voi aşeza cu mâna ta piatra de început a locaşului mărturiei lucrării lui Dumnezeu, Care este şi lucrează prin cuvânt, şi toate aşa se vor lucra până ce vom termina, şi vom lucra cu grabă începătura cea nouă de la care va răsări înviere peste făptura Mea. Slujeşte pentru împărăţia Mea pe care, iată, M-am ridicat să o aşez peste acest neam, şi toate celelalte să-ţi fie ţie adăugate de Dumnezeu. Caută cel mai întâi întruparea cuvântului Meu care vine peste tine, căci cuvântul Meu trebuie să ia trup după ce îl rostesc, iar celelalte îţi vor fi uşurate de Domnul şi lucrate prin puterea Sa, prin îngerii Săi, care sunt trimişi mereu în slujba ta, în ocrotirea ta, în jurul tău.

La început a fost Cuvântul, şi Cuvântul Se întrupa, căci Dumnezeu a zis, şi toate s-au făcut prin cuvânt. Aşa şi acum, Domnul rosteşte cuvânt, şi cuvântul ia trup spre desăvârşirea împărăţiei care vine. Amin.

Pace ţie, iubitul Meu, dar să nu fii plăpând! Fii dârz şi nu te teme. Eu sunt cu tine şi voi fi, şi toate vor fi lucrate, dar dragostea Mea să fie dragostea ta. Dragostea ta să slujească acum fericirii care vine, şi apoi ne vom odihni şi vom serba zile noi, praznic de înviere şi serbare de Duh Sfânt, căci din această piatră se va auzi imn de înviere şi cântarea Duhului Sfânt, cântarea celor răscumpăraţi care vor purta veşminte albe şi veşmânt de har şi de neprihănire.

Praznic de înviere şi praznic de coborâre a Duhului Sfânt să pui peste poporul cel binecuvântat. Aşa să fie acestea, zile de praznic peste acest locaş sfânt, care se ridică acum de puterea lui Dumnezeu întru cei credincioşi ai Săi.

Pace ţie! Pace de la sfinţii din cer, care privesc în cer mărturia zilei în care tu ai fost uns în Ierusalimul cel din cer coborât! Fii credincios ungerii care este pe creştetul tău, căci ne vom ridica şi vom sădi pomi din loc în loc, şi aceşti pomi se vor hrăni din seva pomului vieţii, care este lucrată aici prin servii Mei cei credincioşi, şi acest pom va fi aşezat în Ierusalim.

Binecuvântată să-ţi fie credinţa în Mine şi în lucrarea cuvântului Meu prin care sunt cu voi. Ţine ce ai până voi veni, şi nimeni să nu-ţi ia slava ta, căci vin curând.

Sărutarea Mea pe creştetul tău, şi mirul mângâierii peste tine şi cu tine mereu! Amin, amin, amin.

15-07-1991