Cuvântul sfintei Virginia către Nicu Spirea

Acest cuvânt este coborât din cerul sfânt şi cuvântul acesta se va împlini, căci este Dumnezeu, şi lucrează Domnul prin cuvânt, şi apoi Se aşează şi împlineşte Domnul. Să se pecetluiască acest cuvânt până la vremea hotărâtă, şi apoi, cuvântul cel împlinit, care lucrează acum în ascuns, va fi să se audă de pe acoperişuri. Amin.

Pace vouă, iubiţii mei copii cu care am mai rămas şi cu care merg înainte până voi termina lucrul ce-l am de lucrat în vremea aceasta! Pace vouă, copiii mei din acest acoperământ sfânt! Pace peste cei care am zis să fie aici în ziua aceasta, că iată, se coboară sfat ceresc în această zi, şi va fi scrisă şi această zi în cartea mărturiilor care se întocmesc şi care se vor mărturisi, în zilele ce vin, de pe înălţimea acestei lucrări de mărturie.

Stă mama Gigi în sfat cu Nicuşor Zidaru. Deschideţi-vă urechile, căci cine are urechi, trebuie să audă cu ele, iar cei ce nu vor să aibă urechi de auzit, aceia nu aud cuvintele mărturiei acestei vremi. Aceasta este vremea să se aşeze la loc împărăţia lui Israel, şi va începe Domnul de la acest popor, fiindcă aşa este proorocit în cartea acestei lucrări.

Nicuşor Zidaru, iată, mama Gigi îţi aduce salutul de bun venit în acest acoperământ, căci aici am adăpostire în vremea aceasta. Aşa este scris, că profetul nu este crezut şi primit de cei din casa lui, de cei din cetatea lui.

Nicuşor Zidaru, am stat în faţa lui Dumnezeu, şi apoi în faţa acestui popor, şi a cuvântat Domnul prin gura mea cuvânt ceresc, cuvânt proorocesc, vreme de douăzeci şi cinci de ani, dar n-a voit această viţă să facă rod de credinţă şi de mântuire. N-a voit acest popor să rămână întru Dumnezeu, căci a fost tare la cerbice creştinul acestei lucrări, şi iată, mi-a trezit Domnul duhul şi m-a trimis să lucrez, aşa după cum era scris în cuvintele proorociilor acestei lucrări. M-a trimis, dar ai mei nu m-au primit, şi au spus să plec din hotarele lor. Au făcut cu mine aşa cum a făcut poporul lui Israel cu Domnul, că L-au luat şi L-au dat spre moarte pe Domnul vieţii şi au spus că scapă de un răzvrătitor şi de un călcător de lege. Aşa au făcut ai mei, căci am voit să mă duc la ai mei dacă a venit vremea mea, dar ai mei nu m-au primit, şi m-au tăgăduit, şi iată, am ocrotit aceşti copii de când i-am adus lângă mine, şi numai eu i-am iubit şi i-am ocrotit, că eu, dacă am ajuns la Domnul, am ştiut şi mai bine planul lui Dumnezeu întru aceşti copii credincioşi acestei lucrări. Am văzut de când am ajuns în cer că Domnul are nevoie de ei, dar iată, am eu nevoie de ei pentru Domnul. I-am adus de departe. Le-a spus Domnul să lase mamă şi tată şi casă şi fraţi şi neam şi să urmeze acestei lucrări dumnezeieşti, şi au venit, măi Nicuşor Zidaru, căci au crezut în Dumnezeu şi au înţeles că este Dumnezeu prin acest cuvânt, fiindcă ei au avut inima curată, au avut înţelepciune şi pricepere de la Duhul Sfânt şi au avut dragoste, şi nu s-au smintit întru Dumnezeu. Şi n-a mai avut Domnul încă şi pe alţii ca şi pe ei, că n-au mai voit şi alţii să fie numai întru Dumnezeu, căci a fost împărţit cu inima creştinul acestui popor, şi iată, de când au fost chemaţi de Dumnezeu, au primit numai dispreţ şi vină şi ruşine şi hulă aceşti copii, dar ei n-au tăgăduit lucrul lui Dumnezeu, Care a lucrat în mijlocul acestui popor.

A fost prins în planul acestei lucrări copilul acesta care este peste acest acoperământ, şi când a venit vremea să-l aduc şi să-l lipesc lucrului lui Dumnezeu, l-am chemat şi l-am adus la aceşti copii, ca să-i dea creştere cerească şi inimă cerească şi dragoste din cer, fiindcă n-aş fi avut cui să-l dau ca să-L fi crescut în el pe Dumnezeu. L-am adus la ei, şi le-am mai adăugat o cruce, că ştiam că nu vor cârti sub greutate cu Domnul, ştiam că vor fi huliţi şi defăimaţi pentru ridicarea acestui copil. M-am luptat cu împotrivirea care se ridicase de peste tot şi am întărit aceşti copii ai mei, ca să poată ei călca peste toate neputinţele, peste toată răutatea care dădea de peste tot să-i zdrobească, să-i alunge, să-i slăbească. Şi când a venit vremea şi mai grea peste ei, când am văzut ameninţată viaţa lor de răutatea creştinilor mei, i-am scos dintre ei, şi ei au lăsat căsuţa, căsuţa pe care tot mâna ta a zidit-o, căci eu te-am chemat şi atunci şi ţi-am spus de la Domnul cum să le-o zideşti, şi apoi ei au fost alungaţi din căsuţa aceea. Şi i-am adus acum în acest acoperământ, ca să-i ocrotesc şi să-i mângâi aşa cum şi ei mi-au purtat grijă de acest tinerel iubit de cer, căci şi el, ca şi ei, a fost hulit şi batjocorit şi socotit cu cei desfrânaţi. Dar iată, aceştia sunt primii care au iubit împărăţia cerurilor, căci a unora ca aceştia este credinţa întru împărăţia lui Dumnezeu, fiindcă Domnul a fost mai întâi hulit şi batjocorit şi scuipat şi socotit prieten al vameşilor şi al desfrânaţilor.

Am coborât iubirea cea din cer peste cei huliţi şi alungaţi şi vorbiţi de rău şi i-am ocrotit şi i-am întărit şi mi-am găsit locaş la ei, căci ai mei nu m-au mai primit, şi lucrez cu cei din acest locaş lucrare de înviere şi de trezire peste acest popor, şi va vedea acest popor cât rod voi ridica în zilele ce vin. Că mă voi îndrepta spre lume, şi lumea se va ridica şi va alerga cu năvală să vadă împărăţia lui Dumnezeu, care se va aşeza în zilele ce vin, prin această lucrare, căci voi ieşi deasupra cu ea şi cu copiii cei care au lucrat cu cerul şi cu mine, iar peste cei care m-au tăgăduit şi m-au prigonit se va aşeza atunci pecete de ruşine, şi pace nu vor afla aceia, căci vor vedea slava lui Dumnezeu între cei care au fost scuipaţi de ei. Iată, un picuţ mai este, şi Domnul va vorbi de pe înălţimi prin această lucrare, şi vor veni mulţimile să vadă rodul acestei lucrări, şi se vor lucra lucruri minunate, mai mari decât toate care s-au lucrat în toate veacurile de până acum.

Taină vă spun vouă, că sunt în lucru de la cer, şi voi ridica acum piatră de mărturie prin care va mărturisi Domnul taina acestui izvor care a curs atâta vreme în mijlocul acestui popor, şi apoi va fi mare poporul cel credincios, care va fi născut într-o clipă atunci, şi acesta se va numi poporul român, poporul neamului cel nou, poporul Noului Ierusalim. Şi va fi acesta un neam sfânt, care va primi slava cea dintâi între toate noroadele de pe pământ şi va împărţi lumină şi înviere şi sare peste mulţimile care vor curge spre acest munte.

Nicuşor Zidaru, deschide-mi ca să intru cu această taină şi scrie această zi, scrie această taină pe tăbliţa inimii tale, şi închide apoi uşa până vor veni zorii acestei împliniri, căci voi coborî spor din cer şi vom lucra cu grabă şi vom ridica piatră de mărturie peste acest izvor, căci din acest izvor vor curge râuri de apă vie, şi pe laturile lor vor creşte pomi care vor rodi hrană peste mulţimi şi care vor purta frunze dătătoare de tămăduire peste neamuri. Fii înţelept, căci mare şi adâncă şi minunată este această taină. Şi va ridica Domnul piatră de mărturie în vremea aceasta şi va lucra cu grabă, ca să scoată apoi deasupra această fântână de miere, iar copiii mei de aici vor fi ridicaţi biruitori, ca să ştie şi cei care i-au împuns pe ei că Domnul a binevoit în cei credincioşi.

Întăreşte-te şi te ridică cu credinţă, că Domnul te tocmeşte pe tine, Nicuşor Zidaru, şi se va şti numele tău de pe această piatră, alături cu cei aleşi ai mei cu care am lucrat ca să ridic în vârful acestei pietre semnul Fiului Omului, Care Se va arăta biruitor în vremea aceasta, şi spre putere de înviere peste noroade, căci Dumnezeu Îşi va arăta apoi slava prin această lucrătură. Aşează-te lângă Domnul, aşează-te lângă mine şi lângă cei ce lucrează întru mine, Nicuşor Zidaru, căci aşa am rostit cuvânt: „Vino după mine! Vino, de acum! Vino, Nicuşor Zidaru, şi te voi face zidar de case vii, de inimi vii, fiindcă de la această piatră va ieşi izvor de înviere, şi Domnul Se va arăta în zilele ce vin“. Fii credincios întru această chemare, căci ce este cu neputinţă la om, este la Dumnezeu cu putinţă, şi vom lucra această piatră, căci Moise a izbăvit pe Israel prin cuvântul credinţei, dar în această lucrare este mai mult decât Moise.

A coborât Domnul la aceşti copii cuvânt şi schiţă, şi toate vin după planul cel ceresc, şi am martor credincios din biserica din vremea aceasta, şi acest martor stă cu credinţă neclintită întru această lucrătură şi lucrează după cuvântul cel din cer, şi este mare la lucru, şi va fi alături de lucrul acestei pietre, şi apoi va fi cel dintâi peste biserica cea vie, care va cuvânta în zilele ce vin. Şi când biserica va cuvânta, toate se vor face noi, şi va fi o turmă sfântă, care va sta înaintea Domnului, aşa cum este scris în Cartea Adevărului. Mama Gigi este trimisă de la Sfânta Treime ca să pregătească în vremea aceasta calea poporului care va fi şi se va sfinţi, dar Domnul începe cu această piatră, căci de la ea, apoi, toate se vor face noi. Avem acest martor mare, şi este martor al cerului, aşa cum a fost preotul Nicodim, care a fost de partea Domnului pe vremea patimilor Sale. Aşa şi acesta, va sta alături la această temelie, şi apoi va mărturisi şi va întări mărturisirea acestui izvor de mărturie, căci l-am aşezat ca să fie apoi martor peste toţi învăţătorii legii şi peste toţi cărturarii care au cunoscut căile Domnului, dar n-au umblat întru ele, şi se vor ruşina atunci înţelepţii acestei vremi. Aşa este scris: «Domnul va ridica pe cei slabi ca să ruşineze pe cei tari», şi va fi să se împlinească cuvântul care zice: «Unde este înţeleptul şi cărturarul acestui veac?», căci Domnul locuieşte cu cei smeriţi ai Săi.

Fii înţelept şi fii pe piatra credinţei, că iată ce a făcut acest popor: a ispitit şi a pus degetul şi s-a dus şi a împrăştiat pe jos taina cea de sus şi nu s-a temut de Domnul, şi ţipă acest popor şi stă cu parul în mână, ca nu cumva să pună Domnul mâna pe el şi să-l scoale şi să-l ridice pe piatră. Fii aşa cum sunt acum cei ce vor fi, căci poporul care va rămâne va fi curat şi sfânt. Păstrează această taină şi acest loc, că Domnul a pus aici poruncă şi a pus hotar şi a pus străjer, ca să nu intre aici nimic întinat, nimic necurat, nimic străin de cele ce se cer acum, nimic lumesc şi nimeni lumesc, măi copilul meu.

Iată de ce a trebuit să mă dau deoparte şi să las această vărguţă să te însemneze, fiindcă tu eşti scris în schiţa acestei pietre şi ai acum un lucru curat de făcut, şi va fi cu putere această lucrătură, că aceasta e porunca: cine se va atinge de această piatră, acela să fie curat, amin, căci această piatră va fi spre ridicarea multora şi, iarăşi, spre dărâmarea multora.

Să nu te superi pe Domnul, dar aşa este această lucrătură, şi de aceea S-a atins Domnul de tine, ca să mergi curat în zilele acestea şi să fii în ziua mărturiilor alături cu toţi cei aleşi care vor avea numele scris pe această piatră. Vom lucra după planul cel de sus, şi aceasta va fi o taină mânuită numai de Domnul, până vom ajunge în vârful ei. Să nu te temi că vei muri dacă vei ţine în tine această mărturie. Este scris că vine vremea când cei ce aud nu vor mai auzi, şi apoi cei surzi vor fi să audă. Iată, fă-te mut şi fă-te surd pentru cele tăinuite de Dumnezeu, şi vei fi între cei puţini ai lucrului cel tainic. Pecetlui-voi această taină între ucenicii mei şi voi înscrie numele lor pe această piatră, şi va fi spre mărturie. Amin.

Stai lângă acest început de Ierusalim nou, stai lângă cei aleşi ai mei, Nicuşor Zidaru; stai, şi vei fi întru înţelepciunea cea de sus. Domnul lucrează să-Şi desăvârşească cele proorocite pentru această vreme, şi va aşeza Ierusalimul, şi iată cum începe, căci pe această piatră voi zidi începutul cel nou al zilelor ce vin.

Pace vouă, copii ai acestei taine! Să se pecetluiască această mărturie până la vremea împlinirii acestei taine. Amin.

Pace vouă, celor cu care am făcut sfat ceresc, căci lucrăm după cuvântul ceresc! Eu sunt la această cârmă, şi vom ieşi în curând la ţărm şi vom cânta cântarea cea de biruinţă a lui Moise şi va fi din nou Eden ceresc pe pământ, iar voi, cei credincioşi, veţi fi cei dintâi.

Pace vouă întru cele de sus, căci locul pe care staţi este sfinţit, şi va fi spre sfinţirea celor ce vor crede, şi aceia se vor mântui. Amin. Această aşezare este de la porunca cerească, şi fericit este acela care va fi viu prin credinţa în această aşezare cerească, fiindcă a fost schiţă cerească pentru aici. Bucuraţi-vă, şi iarăşi zic: bucuraţi-vă, că numele vostru este scris în ceruri, şi această bucurie va mărturisi pe pământ, şi veţi fi copiii slavei şi veţi fi mângâiaţi în Ierusalim.

Voi fi la vreme cu tot sfatul şi vom lucra totul după cuvântul cel din cer. Amin, amin, amin.

06-06-1991