Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiilor, nu din mamă pământească sunteţi voi, ci sunteţi născuţi din mamă duhovnicească. Ochii tăi nu au văzut când Dumnezeu ţi-a trimis pâine în casa ta. Ţineţi bine minte, că nu este libertate cum era odată. Sunt lacăte puse pe bisericuţe. La câte o portiţă, mai este câte o potecuţă. O, cum erau odată uşile deschise şi intrai şi nu te înfricoşai!

O, copii ai Ierusalimului, o, copii ai cetăţii care vine! Duhovniceşte s-a spus că va veni iarăşi vremea când vom fi liberi. O, să nu cauţi fără această lucrare, căci cu tine vreau să descui. Tu eşti un bulgăre de sare, care va săra tot pământul acesta. Tu eşti cheia veacului de la sfârşit. Domnul o poartă. Dar cui am dat această cheie? Vedeţi că nu ştiţi dacă nu citiţi legea? Că este scris un calendar mare, pe care l-am lăsat.

Veniţi-vă în fire, căci această lucrare nu se vede bine, dar va veni vremea când se va vedea mare şi se va vedea bine, căci aceasta este casa lui Zaheu, şi să ştiţi că unii din voi veţi intra, şi unii nu veţi intra, că Domnul va pregăti un loc care nu va fi ca pe pământ, căci vine vremea de pe urmă. Dacă nu credeţi, să ştiţi că nu veţi moşteni pământul acesta.

... Fiule, dezbracă-te de hainele cele vechi şi îmbracă-te cu cele noi, că va sosi Domnul la voi şi vă va ridica pe norii cerului. De vei fi în casă, ieşi din casă la auzirea acestor cuvinte. De vei fi la câmp, lasă câmpul la auzirea acestei şoapte. Ridică-te şi vino după Mine. De vei fi sus pe casă, să nu te cobori să-ţi iei nimica pe tine din casa ta. Vino! La ale Mele şoapte, ridică-te! Fiule, grăbeşte şi vino după Mine! De vei fi în slujbele Mele, atâta îţi îngădui, să ceri de la Mine binecuvântare în călătoria ta, căci la şoaptele Mele tot iadul geme, şi la cuvintele Mele tot iadul se teme, căci la chemarea Mea tot iadul se va scula. Dar să fii atent, creştine, cum vei pleca, că-ţi vor ieşi în cale neamurile tale şi te vor opri. Nimic să nu le spui de şoaptele Mele. Tu vino după Mine. Tu cunoşti cum va fi timpul acela, că şi cel mai iubit prieten te va ţine pe tine ca să întârzii. Să nu fii codaş, căci Eu te voi numi pe tine fiu după inima Mea şi te voi iubi cum n-am mai iubit pe nimeni. Mai presus de ziua de înviere te voi numi. Mai presus de ziua de naştere te voi numi. Mai presus de naşterea omului dintâi te voi numi pe tine. Vino la Mine, cel din plan, omule din simbol, omule din vremea de acum, care n-ai uitat toate câte s-au lucrat, care nu L-ai uitat pe Tatăl tău, ce Se cheamă Dumnezeu, şi Mi-ai urmat Mie cu tot ce ai avut şi nimic nu te-a rupt de la adevărul sfânt. Vino la Mine, că ce bine-ţi va părea ţie când te voi chema!

... De şaptezeci de ori câte şapte te-am hrănit cu lapte, şi nu cu lapte pământesc, ci cu lapte duhovnicesc, căci te-am hrănit mai mult ca pe fiul ce a stat lângă Mine. Te-am hrănit mult de tot şi ţi-am pus brăţară la mână, ca să te cunoască această lume. Ţine-te bine, tată, că ai mâncare la Mine, că ai băutură la Mine. Adu-ţi aminte de praznicul Meu ce-l sărbătoresc, căci praznicul Meu nu a fost în nici un timp aşa ca acum, căci acum ne sunt vitele sterpe, dar când ne-or făta, ne vor da lapte mult de tot.

... Poporul Meu, ţi-am dat pâine, dar să nu spui că nu ţi-am dat. Poporul Meu, ţi-am dat apă, dar să nu spui că nu ţi-am dat. Poporul Meu, ţi-am dat viaţă; primeşte viaţă de la Mine. Poporul Meu, intră în corabia Mea şi să nu spui că nu e vremea. Poporul Meu, pentru ce păcat ai căzut în sabia lui faraon?

... Fiul Meu, pentru ce a venit la tine Dumnezeu? Pentru ca să-ţi îngăduie păcatul tău şi fărădelegea ta? Pentru ce este căsătoria? Acest altoi este de la facerea Celui Înalt, şi am zis, şi spun: naşteţi fii în duhul şi nu în trupul, căci altfel nu te voi chema creştin după legea Mea şi te voi chema creştin împotriva Mea. La acest cuvânt nu ne putem împăca, nu Mă pot împăca cu neînfrânarea ta.

Fiule, dacă vei reuşi cu lucrarea Mea, vei vedea taina soarelui, vei vedea toate lucrurile aşezate şi vei vedea toate tainele întru lucrurile Mele.

... Am rămas cu poporul lui Israel, dar cu rămăşiţa lui, nu cu cei pe care i-am scos din robia lui faraon, ci cu fii din fii ai neamului lor, ca să moştenească ţara Canaanului. O, poporul Meu, nu mai avem atâta vreme, şi de aceea lucrul este scurt. Cuvântul Meu în faţa poporului Meu este ca toiagul lui Aaron.

... O, apropie-te de Mine, ţară românească, că de nu Mă vei asculta, va rămâne întru tine semn de la Mine cum a rămas ca amintire din mănăstirile împăraţilor. Apropie-te de Mine, oştire română, căci copiii care vin, nu sunt de la Mine, nu sunt cu Mine, că Dumnezeu va strica şcoala cea pământească şi va înălţa biserică dacă va fi ascultare. Dumnezeu va strica zămislirea pruncilor dacă va fi ascultare în oştirea română, căci am luat altoi pentru voi şi pun altoi de la început, ca cel născut să rămână înviat. Dacă voi reuşi, bine va fi, aşa cum scrie în carte la rugăciune: «precum în cer aşa şi pe pământ», fără păcat. Credinţa să o păstraţi, căci multă credinţă este întinată. Crede în Dumnezeu, dar face şi păcat lumea.

Fiţi în apropierea lucrării de azi. Nimeni să nu-şi ducă planul după voia sa, ci toţi să-şi ducă planul după voia lui Dumnezeu. Căsătoria nu este după voia sa, ci este după planul lui Dumnezeu. Nici un creştin să nu trăiască cu femeia sa după voia sa, şi să trăiască numai după voia lui Dumnezeu. Este scris în lege despre cel ce strică cuvântul lui Dumnezeu. Pe acela îl numeşte vrăjmaşul Său. Bagă bine de seamă, Israele, că pentru tine s-a pogorât legea de pe muntele Sinai.

Dacă voi reuşi cu tine, voi pune acest pământ ca să fie raiul pentru tine; viaţa cea veşnică va fi pe el; fii ai Edenului ceresc veţi fi. Supuneţi-vă voii cereşti, fiilor. O, ascultă, Noule Ierusalime! Ce zici, vei merge fără de păcat? Nu greşi, tată, ca să pot reuşi cu tine, ca să-ţi dau în folosinţă patria creştin-ortodoxă.

O, am vorbit aşa din pricina dragostei de tine. Creştine, când Eu sunt cu tine, mergi cu Mine. Când Eu sunt cu tine, nu greşi. Înfrânează-te, fiule, înfrânează-ţi mădularele tale, că Eu sunt mereu cu tine. Înfrânează-te, tată, că vine vrăjmaşul peste tine dacă nu faci ca Mine. Ascultă-Mă, căci Eu sunt Care ţin piept asupra vrăjmaşului tău. Să se ducă această veste la tot poporul Meu. Şi fiţi atenţi, să nu vă latre câinii păgânilor.

Fiilor, a sosit timpul legământului nou, căci cineva din creştini spune că Dumnezeu a venit să căsătorească. Eu am venit cu neprihănirea şi n-am găsit fecior şi fecioară în toată ţara să nu dorească de căsătorie trupească, dar Eu am venit din legea lui Dumnezeu.

O, astăzi nu i se mai spune român la nimeni, decât celui creştin. Poate să fie el german, indian, dar dacă este creştin, este român. Pace poporului român! Pace ţie, poporul Meu!

... Ah, Verginico, dacă tu cauţi în sfânta Scriptură, vei găsi cum a proorocit David şi Matei evanghelistul şi cum s-a lucrat şi cum se lucrează şi astăzi, prin Duhul Sfânt. O, fiica Mea, multe descoperiri s-au descoperit, şi tot nu pricep oamenii. Verginico, acest vas pe care tu îl vezi, a fost la începutul legii şi acum. Acest vas este pus în faţa creştinilor, în faţa preoţilor, dar în chip ascuns, şi se descoperă numai în pilde. Fericit cine a cunoscut planul lui Dumnezeu şi s-a folosit de priceperea sa, căci cine şi-a spălat viaţa în vasul acesta, acela s-a învrednicit şi a intrat întru împărăţia lui Dumnezeu, şi astăzi s-a descoperit pruncilor lui Israel acest sfânt vas, şi cine se va spăla în acest vas, se va învrednici să intre în cortul lui Dumnezeu, în biserica Noului Ierusalim. Aşa grăieşte Duhul Sfânt, căci cortul acesta se mai numeşte şi biserica creştinilor, biserica Noului Ierusalim, şi acest vas se numeşte vas de spălare al cortului, al bisericii creştinilor, ca orişicine va voi să vină în cortul acesta ca să se închine prin sine lui Dumnezeu, se cade lui să se spele întâi, căci creştinului nu i se mai îngăduie să mai stea în prietenie cu necredincioşii, căci Domnul grăieşte: «Cu cei necredincioşi nu voi şedea».

... Spune, Verginico, la creştini, că aşa zice Domnul: cine voieşte să intre în cortul acesta, să se spele mai întâi de păcatele sale. Verginico, Verginico, cum odinioară nu puteau creştinii nebotezaţi să intre întru împărăţia cerurilor, aşa şi în vremea de astăzi, nu poate intra omul nepocăit, în cortul acesta, adică în biserica Noului Ierusalim.

... Ţine, Verginico, bine tot ce ai, că dreaptă este lucrarea Mea.

... Verginico, spune tu, fiica Mea, poporului acesta la care Eu am grăit, că Domnul le-a pus întrebare: de ce nu ascultaţi de sfaturile Mele? Eu i-am numit pe ei fiii Noului Ierusalim, fetele Noului Ierusalim, popor al cortului sfânt, popor al Noului Ierusalim, dar ei Îmi sunt plini de tină şi acum, după atâta vreme de profeţie. Eu, Domnul, am lucrat taine mari cu oamenii, şi nu în folosul trupului, ci în folosul Duhului Sfânt, căci trupul este pământ şi ţărână, iar duhul este nemuritor. Să o iau de la zidirea omului şi până în clipa de până acum numai tainele lui Dumnezeu sunt, dar în vremea de acum, nu s-au descoperit lucrurile.

Astăzi am luat altoaie din toate lucrările ce s-au lucrat la început, ca să le unesc una cu alta, adică începutul cu sfârşitul, dar greu Îmi este ca să le unesc una cu alta, căci străin s-a făcut sfârşitul de început.

... O, Verginico, spune, tată, la creştini cum Mă vezi tu pe Mine, Domnul, lucrând numai taine, numai simboluri şi numai lucruri cereşti, şi mulţime peste mulţime de popoare s-au îndepărtat de adevăr, luând aminte la duhurile înşelătoare. Verginica, vasul Meu, pe care l-ai văzut tu, sunt toate tainele lui Dumnezeu şi toate simbolurile, toate pildele şi toate lucrările pe care le-am lucrat, şi vorbirile cu proorocii, de la facerea lumii şi până în ziua de astăzi.

... Verginico, aminteşte-i poporului despre căsătoria de acum, că străină viaţă poartă bărbaţii de acum, faţă de cei de atunci. Acest păcat Îmi este mare povară călătoriei Mele de acum. Încă mai avem un altoi pe care nu l-am lucrat, şi prin acest altoi vă veţi cunoaşte între fiii oamenilor că-Mi sunteţi ucenicii Mei, şi prin altoiul acesta toate neamurile vor mărturisi de credinţa voastră dreaptă şi multe neamuri se vor întoarce la credinţă şi, dimpreună cu poporul Meu, vor dobândi împărăţia veşnică, în vecii vecilor.

... O, măi popor român, măi popor român, pentru tine a venit Domnul din cerul sfânt, să fac cu tine ce a rămas de lucrat. De ce, poporul Meu, mai întârzii a crede? Pentru ce mai zăboveşti a te pocăi? Nu este scrisă venirea Mea de acum? Nu eşti tu scris în lege despre această lucrare sfântă? Pentru ce mai întârzii a crede? Pentru ce întârzii a veni la Mine? Vă zic vouă, popor român, că vor veni străinii de departe, iar tu, o palmă de loc, te leneveşti să vii. Nu socotiţi voi că alţi creştini, din străinătate, au lăsat odihna şi curţile lor, femeile şi feciorii lor, şi în ţară străină au călătorit, căutând pe Domnul Iisus Hristos? Dar voi nu vă înduraţi să lăsaţi nimic. Iată, Eu am lăsat cerul şi am venit la satele voastre, unde este scris, dar scump va fi preţul venirii Mele la voi. Ce lucru să mai fac, afară de această lucrare să mai întorc pe om de la păcat? Ce lucrare să mai fie afară de aceasta? Cine n-a auzit şi să nu se mire? Şi cine nu a auzit şi nu s-a mirat? Cine nu o socoteşte şi să nu se înspăimânte? Domnul a venit iarăşi pe pământ, a venit în Duhul Sfânt. Cum să nu vă cuprindă frica pe voi? Inimă de piatră, cum mai stai în amorţire? că şi morţii gem în mormintele lor, de groază.

Popor român, trezeşte-te! Ce mai stai? Este ziuă, nu este noapte. De ce dormi? Este ora întârziată. Hai, popor român, ce mai zăboveşti? Oare, nu tu eşti în planul Meu?

... Pentru aceasta M-am plecat Eu acestei copile, să vă fac pe voi fii şi fiice ale Noului Ierusalim. Oare, aceasta nu e o taină?

... Verginico, Eu închei vorbirea şi binecuvintez cu binecuvântare sfântă această scrisoare, şi s-o dai în faţa poporului ce face parte la toţi de lucrurile Mele. Amin, amin, amin.

07-01-1966