Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoşatei judecăţi

Poporul Meu, Eu sunt Domnul Iisus Hristos, Fiul Tatălui Savaot, şi vin din cer, de lângă Tatăl, şi îţi grăiesc ţie şi te numesc poporul Meu. Amin.

Ia aminte, Israele, că Domnul Dumnezeul tău este Mântuitor şi Judecător. Stau pe nori de slavă şi îţi grăiesc ţie, Israele de azi, şi să se răspândească în cele patru zări grăirea Mea cu tine, că tu eşti cel învăţat de Dumnezeu. Învăţătura Mea s-o dai peste tot, ca să ştie toate neamurile pământului că Eu vin cu dreptatea Mea, şi voi da fiecăruia după cum este fapta sa. Amin. Eu sunt Cel ce grăiesc ţie, Israele român, şi sunt Fiul lui Dumnezeu Tatăl, şi sunt Mântuitorul celor ce umblă după Mine ca după Păstorul Cel Bun al oilor, şi sunt Judecătorul celor ce umblă fără Dumnezeu în căile lor.

O, poporul Meu, te-am învăţat să fii pildă şi semn între popoare, că rău Mă ustură ranele răstignirii când Mă uit peste pământ şi văd oi amestecate cu capre. Antichrist Mă încurcă de peste tot, şi nu-i pot alege pe cei buni dintre cei răi ca să-Mi pun deoparte ce este al Meu. În zadar vin din cer şi Mă rog de tot omul să Mă aleagă pe Mine. Antichrist se face văzut cu momeala lui peste tot, şi omul se lasă slăbit de cele ce se văd, iar Eu, Domnul, cu greu lucrez să-i dau de-a dreapta Mea pe cei buni, pe cei credincioşi şi cuminţi, care caută cu iubirea Mea în ei.

O, poporul Meu, tu eşti ajutorul Meu pe pământ. Dacă nu te-aş avea pe tine credincios glasului Meu, care vine din cer la tine şi se face cuvânt în mijlocul tău, dacă nu te-aş avea pe tine munte al Meu în care Eu stau şi grăiesc peste pământ, Eu n-aş mai fi putut să-i aleg pe cei buni dintre cei răi, după cum este scris cuvântul Meu cel din Scripturi, cuvântul Dreptului Judecător. Mare-Mi este grija de tine, că tu trebuie să poţi prin puterea Mea şi prin voinţa Mea peste pământ, iar puterea şi voinţa sunt aceeaşi lucrare.

Am rane adânci, poporul Meu. Ţi le arăt prin cuvânt şi te fac vindecătorul ranelor Mele. Mare-Mi este mângâierea că te am pe tine şi am cum să-ţi spun durerea Mea cea mare. Puterea şi voinţa sunt aceeaşi lucrare în omul cel credincios Mie. Mi-e mare durerea să aud glas de pe pământ zicând: „Doamne, nu pot, ajută-mă să pot“. Ia aminte, şi ţine apoi minte, poporul Meu, căci cel ce voieşte, acela este cel care poate, iar cel ce nu voieşte, este cel ce nu poate. În zadar Îmi spune omul cel credincios: „Doamne, nu pot, ajută-mă să pot“. Eu am lăsat omului credinţa în Mine, şi nu se poate omul dezvinovăţi că nu poate. Eu aşa am spus: «Totul este cu putinţă celui ce crede». Amin, amin, amin. Acela voieşte crezând în Mine, şi poate voind, şi voieşte putând, căci putinţa şi voinţa sunt aceeaşi lucrare.

Biserica Mea de pe pământ face astăzi pomenirea venirii Mele a doua oară pe pământ ca Mântuitor şi ca Judecător. Eu sunt Păstorul şi Mântuitorul Cel Bun, şi tot Eu sunt şi Cel Drept, Judecătorul Cel Drept, Care vine să dea fiecăruia după cum este fapta sa. O, poporul Meu, nu mai este pe pământ biserică după voia Mea. Slujitorii de altare şi turmele slujitorilor bisericii de pe pământ nu calcă după voia Mea, căci cine nu voieşte, nu poate. Eu sunt Cel Drept şi nu pot face judecată strâmbă celui ce-Mi zice: „Doamne, nu pot şi n-am putut, ajută-mă Tu“.

O, omule dorit de Dumnezeu! Omule, dorul Meu cel de şapte mii de ani! Oare, ce n-ai avut de n-ai putut? Ţi-am dat tot rodul dragostei Mele, omule. Tot ce am avut ţi-am dat ţie ca să ai şi ca să poţi, şi ca să voieşti apoi. Dragostea pe toate le poate, şi totul este cu putinţă celui ce crede în Mine şi are dragoste de Mine. Cum pot Eu să judec drept cuvântul acesta: „Nu pot, Doamne, şi n-am putut“? Oare, ce n-ai avut de n-ai putut, omule înzestrat cu Dumnezeu şi cu toate darurile lui Dumnezeu? Cel ce zice „Nu pot“, acela zice „Nu voiesc“. Mai bine Mi-ar zice: „Doamne, atâta pot, căci atâta voiesc şi tot atâta Te şi iubesc“. Aceasta este dreptatea pentru cuvântul celui care zice: „Nu pot, Doamne!“.

O, poporul Meu, mare este nepăsarea omului. Duhul nepăsării se face antichrist în om, şi de aceea te-am învăţat şi ţi-am grăit: „Fugi, poporul Meu, fugi de duhul nepăsării, că omul nepăsător se face antichrist prin nepăsare de Dumnezeu“.

Biserica de pe pământ face pomenirea Duminicii înfricoşatei judecăţi. O, ce să-i spun Eu bisericii care se numeşte biserică a lui Hristos şi nu face voia Mea şi nu calcă bisericeşte şi nu este bisericoasă? Cel ce nu face voia Mea, este cel ce nu voieşte s-o facă, fiindcă duhul nepăsării se face antichrist în om, şi omul nepăsător se face antichrist el însuşi prin nepăsare de Dumnezeu. Nu mai am pe pământ păstori care să-i ajute pe oameni să facă voia Mea. Vin Eu Însumi şi învăţ oamenii. Vin din cer şi Mă fac Păstor cu milă şi chem oile să se adune la masa cuvântului Meu.

Grăiesc ţie, poporul Meu cel credincios. Grăirea Mea cu tine se face păşune pentru oi, se face chemare, se face hrană vie pentru cei ce caută hrană vie, că Eu vin la tine cuvânt ca să lucrez cu tine şi să-Mi strâng oile de-a dreapta Mea şi să le deosebesc dintre capre, dându-le învăţătura cea pentru oi. Învăţătura Mea e numai pentru oi, căci numai oile o mănâncă. Cei ce mănâncă de la Mine, aceia sunt oile Mele, şi Eu vin cuvânt peste pământ ca să-Mi adun oile Mele în staulul Meu, că Eu am spus: «În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri, dar Eu Mă duc să pregătesc locul Meu de-a dreapta Tatălui, ca acolo unde sunt Eu, să fie şi oile Mele». Eu sunt uşa, Eu sunt pilda oilor Mele. Cel ce intră prin uşă, este Păstorul oilor. Eu am venit cuvânt pe pământ. Eu Însumi am venit la oi, ca viaţă să aibă, şi din belşug să aibă. Oile Mele Mă cunosc şi vin după Mine, şi am multe oi răzleţe, şi pe acestea trebuie să le aduc să audă glasul Meu, şi apoi va fi o turmă şi un Păstor, după cum este scris în Scripturi. Cei ce nu cred că Eu sunt acest cuvânt, aceia nu sunt dintre oile Mele şi aceia nu cred cuvântul Meu, şi Scriptura nu poate fi desfiinţată. Amin.

O, iubitul Meu popor, cel ce nu poate, este cel ce nu voieşte. Cel ce nu crede, este cel ce nu voieşte să creadă. Eu grăiesc cuvintele Tatălui Meu, şi oamenii sunt nepăsători din pricina păstorilor lor cei necredincioşi în cuvântul Meu, cel ce are în el viaţă veşnică. Dacă nici cuvântul Meu n-ar avea în el viaţa cea veşnică, atunci n-ar avea păcat cei ce nu cred în el. Eu sunt Judecătorul Cel Drept, şi de aceea am grăit acest cuvânt. Amin. Cuvântul acesta este judecător celor ce nu cred în el. Amin, amin, amin.

Credinţa este dar de la Dumnezeu pentru cei plăcuţi lui Dumnezeu, şi nu pentru toţi este credinţa. Fericiţi cei plăcuţi lui Dumnezeu, că al acelora este darul credinţei în cuvântul acesta care vine din Fiul Tatălui mai înainte de venirea Lui cea mare şi înfricoşată. Amin.

Poporul Meu, ţine minte, fiule: cel ce voieşte, acela este cel ce poate. Cel ce poate, acela este cel ce voieşte. Aceasta este şi în ce este bine, şi în ce este rău.

Poporul Meu, orice cuvânt pe care ţi-l pot Eu grăi este o bucurie pentru Mine că l-am putut grăi, că am avut cum să-l cobor din cer pe pământ. Tu eşti scara Mea de coborâre din cer pe pământ, căci totul este cu putinţă celui cu credinţă. Dacă nu erai credincios, poporul Meu, Eu M-aş fi zbătut în zadar între cer şi pământ cu acest cuvânt de viaţă veşnică, aşa cum în zadar M-am zbătut pentru cei ce au fost în acest staul al Meu, în acest popor al Meu, şi au plecat din staulul Meu prin necredinţă şi prin nepăsare, căci omul nepăsător se face antichrist prin nepăsare de Dumnezeu.

Spune, fiule, spune oamenilor să-şi lase faptele rele şi să-L ia pe Dumnezeu de faptă. Spune-le de la Mine să facă ce am spus Eu omului să facă. Poporul Meu, spune neamului român să trăiască viaţă ca în cer pe pământ, că ţara românilor e ţara venirii Mele a doua oară pe pământ, şi să nu-i găsesc mâncând şi bând, însurându-se şi măritându-se, petrecând şi rătăcind când voi veni. Ţara aceasta va fi ţara creştinilor care fac voia Tatălui Meu, precum Eu am făcut-o. Ţara românilor va fi ţară de sfinţi şi de ucenici, va fi ţară de fii ai lui Dumnezeu, care vor trăi la chip şi la asemănare cu Dumnezeu, şi altfel nu se va mai putea în ţara venirii Mele.

Poporul Meu, le spun românilor să semene cu Mine la port şi la hrană şi la băutură şi la faptă, că altfel nu vor mai fi români, căci numele de român este numele lui Israel cel nou, cel după chipul şi asemănarea Mea. Le spun românilor să ţină minte că Eu sunt Domnul Iisus Hristos, Cel Bun şi Drept, şi am venit la ei cuvânt pentru ei şi pentru toate neamurile de pe pământ, şi Îmi pregătesc ziua venirii Mele, Mi-o pregătesc prin cuvânt şi o fac prin cuvânt, căci Eu pe toate le fac cu cuvântul, de la început şi până la venirea Mea cu trup slăvit. La prima Mea venire trupul Meu a fost fără slavă, dar acum vin cu trupul plin de slavă văzută şi voi sta în mijlocul tău, poporul Meu, şi vei face parte din slava Mea şi te voi purta din slavă în slavă, precum este scris în Scripturi despre cei de la venirea Mea care vor fi găsiţi lângă Mine. Ai grijă mare să fii lângă Mine, Israele român, că tu eşti mijlocitor pentru neamul român.

Ţine minte, poporul Meu, ţine minte că Eu, Domnul Iisus Hristos, vin mereu la tine şi Mă fac cuvânt peste tine şi te numesc poporul Meu. Amin. Te-am învăţat să fii pildă şi semn al Meu în mijlocul oamenilor. Mare-Mi este grija pentru tine, că tu trebuie să poţi şi să voieşti prin puterea şi prin voinţa Mea peste pământ. Antichrist Mă încurcă de peste tot, ca să nu-i aleg pe cei buni dintre cei răi, dar Eu Mă grăbesc să-i dau de-a dreapta Mea pe cei plăcuţi Mie. El se face văzut cu momeala lui peste tot, şi omul se lasă momit de cele ce se văd. El a îmbrăcat haină sfântă şi se strecoară peste tot, dar el nu face voia Mea, şi nu este oaie, chiar dacă are deasupra lui pielea oii.

Poporul Meu, ţine minte că antichrist nu face voia Mea, şi prin aceasta este vădit şi este prins în însăşi cursa lui cea ascunsă, şi prin aceasta a fost şi este judecat. Amin.

Eu sunt Cel Drept, şi voi face din România pământ al dreptăţii Mele, iar dreptatea este veşnică. Amin. Eu sunt Cel ce vin a doua oară de lângă Tatăl pe pământ, şi trupul Meu cel plin de slavă va fi văzut în mijlocul tău, poporul Meu. Eu vin curând, şi plata Mea este cu Mine şi voi da fiecăruia după cum este fapta sa. Amin.

Iată-i pe cei făţarnici, iată-i cum se ascund de faţa Mea şi de mânia Mea, dar împărăţia omului va cădea. Amin. Şi se va ridica între cer şi pământ împărăţia Mea. Amin. Şi ţara română va fi tronul Meu, tronul împărăţiei cerurilor pe pământ. Amin. Cei ce voiesc să fie, să se dea de partea Mea ca să-i sfinţesc prin cuvânt, şi să fie sfinţi apoi, şi să trăiască cereşte pe pământul cel nou. Pământul cel nou este făcut din om nou pe el, şi omul cel nou va înnoi pământul, iar omul cel vechi nu va mai fi, căci toate se fac noi la cuvântul Meu, care zice şi se face. Fericiţi cei plăcuţi lui Dumnezeu, căci al acelora este darul credinţei în cuvântul acesta care vine din Mine şi cu Mine mai înainte de venirea Mea cea mare şi înfricoşată, iar Eu, Domnul, le voi da putere să se facă fii ai lui Dumnezeu, născuţi din cer la cuvântul Meu, fii ai învierii, precum Eu sunt. Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au putere şi voinţă şi credinţă prin cuvântul acesta, căci credinţa este pentru sfinţi.

Poporul Meu, ţine minte şi nu uita că antichrist nu face voia Mea, şi face voia lui. Poporul Meu, ţine minte că tot cel ce-şi caută slava sa, acela vorbeşte de la sine. Nu uita că cel ce caută să-şi câştige viaţa, acela şi-o va pierde, că omul e neputincios. Poporul Meu, să ştii, fiule, că cine-şi pune viaţa sa în slujba cuvântului Meu şi a împărăţiei Mele care vine cu Mine, acela va câştiga tot ce va rămâne. Amin.

Poporul Meu, mare-Mi este grija pentru tine, că tu trebuie să poţi tot ceea ce voiesc Eu să pot prin tine, că tu eşti unealta cea din mâna Mea, cu care Eu Îmi curăţ aria Mea şi Îmi adun grâul Meu de-a dreapta Mea, ca să vin apoi cu dreptatea Mea şi să dau fiecăruia după cum este fapta sa. Amin, amin, amin.

22-02-1998