Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfântului Ioan Botezătorul

Vin iar la ieslea cuvântului Meu. Vin şi iar vin, căci sunt fără început şi fără de sfârşit, şi sunt începutul şi sfârşitul a toate câte sunt de lucrat. Amin. Vin cu hrană din destul, că fără hrana de la Mine nu e om să poată cu Mine.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, se aşează în iesle cuvântul. El vine cu norii, precum este scris în Scripturi. Curând, curând trupul cuvântului Meu vine să adeverească tot cuvântul. Până atunci vin cuvânt, căci sunt Domnul sfinţilor, şi cu ei vin. Ei sunt cei vii, ca şi Mine, fiindcă aşa am spus prin Scripturi: «Cel ce crede în Mine are viaţă veşnică»; şi iarăşi: «Cel ce îşi pierde viaţa sa pentru Mine, acela şi-o va câştiga», iar cuvântul Meu rămâne în veci de veci, dimpreună cu împlinirea lui. Amin.

Vin mereu cuvânt pe pământ şi am sfinţii întru venirea Mea. Ei sunt cei vii până la venirea Mea şi lucrează între Mine şi cei ce cred în Mine pentru adeverirea vieţii veşnice a celor ce cred în Mine dându-şi viaţa lor pentru viaţa Mea în ei, şi ei sunt asemenea Mie, veşnici, şi Mă văd pe Mine cum sunt, căci scris este în Scripturi: «Vor fi asemenea Lui, căci Îl vor vedea cum este». Amin. Taină de nepătruns este viaţa cea veşnică a sfinţilor, căci omul stă pe pământ fără această cunoştinţă. Eu, Domnul sfinţilor, am stat în mormânt cu trupul, şi tot atunci am fost şi în rai şi în iad, ca să-Mi întocmesc lucrarea pe care am avut-o de lucrat prin moartea Mea pe cruce. Apoi am ieşit deasupra, şi sunt viu în vecii vecilor, şi sunt Domnul învierii celor credincioşi, şi am casă în cer şi vin cu ea pe pământ, purtat de ea. Trupul cel sfânt se îmbracă pe deasupra cu nestricăciunea, cu casa lui cea din cer, şi «ceea ce este muritor, este înghiţit de viaţă», precum scrie în Scripturi.

Când eram pe cruce în ziua răstignirii Mele între doi răstigniţi, i-am spus celui răstignit în dreapta Mea: «Astăzi vei fi cu Mine în rai». Şi aşa a fost, că mare este taina vieţii, haina vieţii, omul îmbrăcat şi nu gol. El s-a îmbrăcat cu haina vieţii atunci când s-a născut din Mine la cuvântul Meu care i-a vestit lui învierea. Iată, eram cu trupul în mormânt, şi în rai cu tâlharul cel îmbrăcat în haina învierii încă pe când era pe cruce răstignit. Eram cu trupul în mormânt, şi în iad după om, că Mă aştepta de cinci mii de ani omul să vin să-l îmbrac cu haina lui cea din cer, cu casa lui cea din cer.

Aşa este scris despre sfinţi: «Vor fi asemenea Lui, căci Îl vor vedea cum este». Sfinţii nu sunt goi; sunt îmbrăcaţi, sunt cu haina vieţii pe ei, iar când trec întru cele cereşti, se îmbracă pe deasupra cu casa lor cea din cer, casă nefăcută de mâini, nefăcută de om. Taină de nepătruns este viaţa cea veşnică a sfinţilor. Casa lor cea din cer este taina răscumpărării trupurilor lor, căci ceea ce este muritor este înghiţit de viaţă, şi merg sfinţii între cer şi pământ, iar cei muritori nu-i văd, căci casa vieţii e trup tainic, trup care lucrează cu putere peste nestricăciune ca s-o biruiască. Ioan şi-a luat casa lui cea din cer când a fost mucenicit pentru numele Meu şi s-a dus la cei din locuinţa morţilor şi M-a vestit şi lor, şi M-am dus şi Eu, şi le-am vestit şi Eu că el este cel ce M-a mărturisit pe Mine „Mielul Tatălui“ şi „Răscumpărătorul“, botezându-Mă în apa Iordanului şi scufundând în ea, prin trupul Meu, păcatele făpturii. O, fericiţi cei ce au fost găsiţi îmbrăcaţi în haina vieţii, că aceia au luat peste ea casa lor cea din cer, taina răscumpărării trupurilor lor.

Pe pământ toată învăţătura este numai minciună. Tainele cele de nepătruns ale vieţii veşnice sunt băgate la întuneric, sunt învelite în minciună, căci omul este mincinos ca şi tatăl său, diavolul. Vin să dezgolesc minciuna, şi ea nu va mai fi crezută adevăr, căci cuvântul Meu este adevărul, şi în el toată minciuna îşi află pieirea. Şi iată ce spun: e minciună toată învăţătura cea care vine de la om. Omul s-a ridicat să răstălmăcească taina învierii, taina răscumpărării trupurilor, şi s-a tăiat în sabia cuvântului Meu cel din Scripturi, şi Eu zic: nici un trup muritor nu înviază în alt trup muritor. Nu. Fiecare suflet poartă numai o dată trup pe pământ, şi apoi vine învierea numai o dată pentru trupul cel muritor. Omul este trupul şi sufletul şi duhul lui, şi fiecare om este el, nu şi un altul care a fost sau care este sau care va fi. Când sfinţii lucrează peste pământ dinspre cer, ei vin ei înşişi cu trupul lor cel sfânt, şi sunt asemenea Mie întru putere şi iau din slava Mea, din lucrarea Mea. Locuinţa lor cea pământească se înnoieşte prin îmbrăcarea pe deasupra cu cea din cer, şi lucrează sfinţii între cer şi pământ împotriva minciunii, împotriva răutăţii, împotriva necredinţei, la strigătul omului credincios şi la porunca Mea cea pentru lucrarea cu sfinţii peste pământ. Cel ce se ridică să răstălmăcească Scripturile cele pentru învierea şi răscumpărarea trupurilor, acela este proorocul cel mincinos care se semeţeşte ridicându-se împotriva adevărului cel dumnezeiesc.

Eu sunt Domnul Dumnezeul sfinţilor, iar în Scripturi am scris aşa: «Dumnezeu a făcut cerul şi pământul», iar cel ce vorbeşte de la sine, acela grăieşte minciună, şi spune că sunt multe pământuri între pământ şi cer, şi spune că sunt multe neamuri omeneşti. Aceasta este lucrarea proorocului mincinos care grăieşte de la sine hulă împotriva lui Dumnezeu, urâciunea pustiirii pe pământ, nimicind peste tot prin minciună sufletele şi trupurile şi duhurile oamenilor. Este scris în Scripturi despre fiara cea roşie, plină de nume de hulă, având şapte capete şi zece coarne, care dă război cu Mielul. Dar Mielul va birui, că El este Domnul, şi vor birui şi cei ce sunt cu El chemaţi, aleşi şi credincioşi. Amin. Atunci proorocul mincinos va fi aruncat împreună cu fiara roşie, de vii, în iezerul de foc, unde arde pucioasă, iar cei ce au purtat semnul fiarei şi s-au închinat chipului ei vor fi ucişi de sabia care iese din gura Mea. Amin.

Sfinţii Mei vor împlini împreună cu duhurile îngerilor Mei tot cuvântul care iese de la Mine, şi nu va mai fi cel ce crede minciuna, căci învăţătura Scripturii aşa zice: «Nimeni nu s-a suit în cer decât Cel ce S-a coborât din cer», suindu-Se şi coborându-Se, coborându-Se şi suindu-Se, şi iarăşi coborându-Se, iar tot omul este mincinos când spune că ştie mai mult decât Dumnezeu. Eu am venit din cer pe pământ şi n-am vorbit ce vorbeşte omul. Cum, dar, se ridică omul grăind de la sine altfel decât am grăit Eu despre adevărul cerului şi al pământului? Eu însă vin mereu din cer pe pământ, că e vremea venirii Mele, şi vin şi grăiesc adevărul cel din Scripturi împotriva minciunii omului, şi vin cu sfinţii, că e vremea venirii lor cu Mine, Domnul sfinţilor, iar ei mărturisesc ca şi Mine, căci sunt asemenea Mie şi văd adevărul cel din Scripturi. Vin cu sfinţii şi botez pământul în lung şi în lat cu cuvântul adevărului, şi îi dau omului peste gură cu cuvântul Meu, căci omul nu are cunoştinţă despre taina vieţii veşnice a sfinţilor Mei. Cei ce n-au nădejde nu ştiu cum să şi-o facă din nimic, căci minciuna nu hrăneşte nădejdea omului căzut din Dumnezeu, iar cei ce au nădejde sunt cei ce au cunoştinţă despre taina vieţii veşnice aşteptând venirea Mea cu sfinţii şi descoperirea fiilor lui Dumnezeu prin care Eu, Domnul, voi întoarce în om lucrarea vieţii veşnice pe care o pun Eu în omul cel zidit de mâna Mea. Sfinţii Mei sunt cei vii care sunt până la venirea Mea şi lucrează între Mine şi cei ce nădăjduiesc în Mine de pe pământ.

Curând, curând trupul cuvântului Meu vine şi adevereşte cuvântul, aşa cum cuvântul lui Ioan, botezătorul Meu, s-a adeverit prin venirea Mea la Iordan, ca să fiu botezat înaintea celor ce veneau să se boteze şi să fiu mărturisit de Tatăl Savaot Fiu al Său prin întărirea cuvântului adeverit de Duhul Sfânt, Cel venit de la Tatăl în chipul porumbelului. Amin.

Taină de nepătruns este viaţa cea veşnică a sfinţilor îmbrăcaţi în casa lor cea din cer, pe care şi-o lucrează în vremea trupului lor prin faptele sfinţeniei lor. Ei sunt cei vii cu care Eu vin ca să împlinesc proorocia venirii Mele cu ei, cu sfinţii Mei, care au viaţă veşnică. Cununile lor vor străluci ca şi ale celor ce vor întâmpina în trup venirea Mea cu sfinţii. În zilele acestea cei din morminte aud glasul Meu de la iesle şi se gătesc pentru înviere, învierea celor adormiţi, care va fi încununată de cei vii din cer şi de pe pământ, căci taină minunată este viaţa cea veşnică a sfinţilor Mei cu care lucrez peste pământ.

Vin cu hrană din destul, cu hrană grasă, căci fără hrană de la Mine nu e nimeni să mai poată cu Mine. Hrana Mea este aşteptată şi de cei din cer şi de cei ce se hrănesc cu ea pe pământ, şi curând, curând trupul slavei Mele se va arăta şi va adeveri cuvântul Meu cel tainic al vieţii veşnice, taina învierii morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin, amin, amin.

20-01-2000