Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea naşterii sfântului Ioan Botezătorul

Vin pe cărarea cărţii tale, Verginico. Venim în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Sărbătorim pe Ioan, naşul Meu de botez. Lucrăm cu cerul în cartea ta şi în cartea Mea şi cuvântăm peste Israel, Verginico. începem în zori lucrare cerească peste Israel care merge azi să-L mărturisească pe Dumnezeu la oameni. Să fie binecuvântată cărarea mergerii poporului Meu mărturisitor între oameni! Să fie cu nădejde, să fie cu credinţă, că Fiul Domnului este Domn peste toate ale Sale şi ale lui Israel. Să se adune norii de sub cer la un loc şi să se ivească seninul şi vreme cu soare pentru ca să fie pregătită ziua de mărturisire a lucrului Domnului pe pământ.

Verginico, binecuvintează şi tu din Mine.

– O, Doamne, toate câte Tu îmi spui eu lucrez, şi nimic de la mine nu fac. Tu eşti Cel ce faci totul, pentru că nu faci voia Ta, ci voia Tatălui, Care Te-a trimis. Toate câte auzi de la Tatăl, Tu le lucrezi, iar cei ce sunt ai Tăi fac ca Tine, Doamne.

Binecuvântat să fii, popor al Domnului. Mergi şi binecuvintează pe Dumnezeu mărturisindu-L! Să fie vreme bună. Să fie dragostea Domnului cu voi! Să se adune norii de sub cer la un loc şi să vă însoţească seninul şi cuvântul lui Dumnezeu! Voi sunteţi fiii nădejdii. Nădăjduiţi în Domnul, fiilor. El Se mărturiseşte pe Sine prin voi. Fiţi plini de Duh Sfânt. Amin, amin, amin.

– O, Verginico, trec în cartea Mea şi Mă fac cuvânt în ea şi lucrăm sărbătoare de cuvânt. Ioan, botezătorul Meu, este mângâiat de tot cerul în sărbătoare. Amin.

Israele, poporul Meu, mergi, tată, şi mărturiseşte pe Dumnezeu la oameni! Mergi, poporul Meu! Ioan botezătorul Meu şi sfinţii arhangheli Mihail şi Gavriil îţi fac cărare ca să mergi cu cuvântul Meu şi cu lucrarea lui spre oameni. Să-ţi fie mersul binecuvântat, şi tot lucrul tău de azi să fie binecuvântat, şi pentru cer să fie. Amin, amin, amin.***

Mereu, mereu Mă fac cuvânt peste tine, poporul Meu, românul Meu popor. Amin. Adevăratul popor român tu eşti, că tu trăieşti creştineşte, tată. Poporul român este poporul care trăieşte creştineşte pe pământul român. Amin.

Cuvântul Meu vine pe pământ înaintea Mea precum Ioan mergea înaintea Mea şi îmi gătea calea. Ioan s-a ivit prin rugăciunea lui Zaharia şi a Elisabetei, şi este rodul rugăciunii, şi a fost bucurie şi mulţi s-au bucurat de naşterea lui, şi a fost mare înaintea Mea, şi n-a băut nici vin, nici băutură ameţitoare, şi s-a umplut de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale, ca să se nască mare şi să întoarcă pe Israel la Dumnezeu. Dar în zilele tale, poporul Meu de azi, mare este pregătirea Mea pentru venirea Mea, că Eu îmi curăţ aria Mea şi îmi adun grâul Meu în hambar, iar pleava cât şi bobul sec le ard cu foc nestins.

Cartea cea cu şapte peceţi a fost deschisă, iar cuvântul Meu a luat puterea şi tăria ca să împărăţească, iar când am deschis pecetea a şasea, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, şi luna toată s-a făcut ca sângele, şi stelele cerului au căzut pe pământ, şi cerul s-a dat în lături şi toate s-au mişcat de la locul lor, iar cei mari ai pământului s-au ascuns în munţi de teama mâniei lui Dumnezeu. Nimeni pe pământ nu ştie să aşeze la locul lor şi la timpul lor cuvintele Scripturii, dar ele se împlinesc la timp, şi omul nu ştie de unde vin toate câte vin la timpul lor, căci când s-a deschis pecetea cea de a şasea a cărţii, soarele s-a întunecat şi s-a făcut ca un sac de păr. Soarele s-a făcut rău cu omul şi omul nu înţelege. Nimeni nu înţelege ce este soarele şi luna şi stelele, şi s-a umplut pământul de minciuna omului ştiinţific care a spus ce a voit despre soare şi lună şi stele, şi de aceea soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Şi ce înseamnă acest cuvânt al Scripturii? O, soarele s-a făcut duşman pe om, fiilor. Mai mare goliciune ca în zilele de azi n-a fost între oameni. Mai multă minciună şi rătăcire ca azi, n-a fost. Omul ştiinţei a hulit pe Dumnezeu şi a minţit pe om, şi soarele s-a făcut negru ca un sac de păr şi muşcă pe omul minciunii. Soarele loveşte în trupurile oamenilor, şi oamenii nu înţeleg mânia lui Dumnezeu, şi stelele cad din cer şi se fac pedeapsă peste oameni, şi oamenii nu înţeleg că n-au unde să se ascundă de mânia lui Dumnezeu. în zadar fug ei în munţi şi în peşteri, că al Meu este pământul tot, dar oamenii nu înţeleg aceasta, şi soarele s-a supărat pe om, şi omul nu înţelege Scriptura. E mare desfrânare sub soare, e mare goliciune. Omul a căpătat prea mare îndrăzneală sub ochii Mei, şi soarele şi-a făcut dinţi şi se răzbună pe oameni, şi oamenii nu înţeleg cuvintele Scripturii. Soarele muşcă pe oameni, şi oamenii n-au unde să se ascundă de mânia aceasta. Cine vrea să se ascundă, acela se poate ascunde numai sub mantia Mea, că M-am făcut cuvânt de ocrotire pentru cei credincioşi şi curaţi cu inima, pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu pe pământ.

O, poporul Meu de azi, e mare azi pregătirea pentru venirea Mea, că Eu îmi curăţ aria Mea şi îmi adun grâul în jitniţă, iar pleava cât şi bobul sec le ard cu foc nestins. Amin. Vin şi îţi dau învăţătură, că Eu îl ocrotesc sub cuvântul Meu pe cel ce Mă ascultă. Să te scoli în zorii zilei şi să-ţi faci lucrul tău, fiule, iar când soarele arde de sus, să intri şi să te odihneşti şi să Mă slăveşti pe Mine şi să te linişteşti cu duhul şi cu trupul, iar după miezul zilei, după ceasurile vecerniei, să ieşi din nou să-ţi termini lucrul tău, căci soarele muşcă pe omul necredincios şi pe cel ce face rău înaintea Mea şi pe cel ce se dezgoleşte înaintea luminii soarelui Meu. Lumina soarelui e tristă, căci oamenii au întunecat soarele, l-au înnegrit, l-au înrăit, şi el s-a făcut negru pentru om, negru ca un sac de păr, iar luna s-a făcut ca sângele, s-a făcut rană pentru om, şi stelele cad din cer ca să prindă pe oameni, şi nimeni nu ştie ce este soarele şi luna şi stelele. Oamenii de ştiinţă zic că ştiu, dar ei n-au făcut altceva decât că au adus mânia lui Dumnezeu peste pământ, iar fiii neascultării sunt pedepsiţi de ştiinţa oamenilor. Ştiinţa omului este moarte pentru om, dar ea va înceta, căci tot ce înseamnă moarte se va lua de pe pământ, şi oamenii vor căuta ştiinţa, şi ea nu va mai fi, şi va fi numai Dumnezeu peste toate câte au fost făcute de Dumnezeu. Amin.

Cuvântul Meu merge şi încurcă limbile omului de pe pământ, şi descurcă limbile Domnului peste oameni. Ca şi Ioan Botezătorul şi înaintemergătorul, aşa merge şi cuvântul Meu peste pământ şi îmi curăţă calea şi Mi-o pregăteşte ca să vin. Dar pe tine te ocrotesc, poporul Meu, căci tu faci voia Mea şi aduci binecuvântare peste pământ şi faci cer nou şi pământ nou prin credinţa ta, prin ascultarea ta şi prin trăirea Mea în tine. Tu eşti salvarea oamenilor, dar dacă oamenii nu înţeleg ce am făcut Eu din tine pe pământ pentru om, atunci oamenii vor pieri prin rătăcirea lor, prin ştiinţa lor. Voi arăta oamenilor toate zilele Mele cu tine pe pământ, şi nimeni din ei nu va putea spune că n-am fost printre ei să-i strig şi să-i îndemn cu fericirea şi cu veşnicia, iar spinii şi pălămida vor pieri, şi vor rămâne numai florile, numai binecuvântarea. Şi voi veni mereu lângă tine, poporul Meu iubit, şi te voi învăţa viaţa, tată, căci orice ştiinţă se va face sul, şi tu vei avea învăţător pe Domnul, iar cei fără învăţător vor alerga la tine cel ce ai învăţătura Mea, şi se va împlini Scriptura aceea care spune că multe noroade vor veni la tine, la muntele cel sfânt al învăţăturii Mele, şi vor lua legea Mea cea sfântă şi vor spune: „Veniţi să ne suim în muntele învăţăturii ca să luăm de la Dumnezeu, să ne înveţe El căile Sale, iar noi să mergem pe cărările Sale”. Şi te voi sprijini, poporul Meu, şi în toate neputinţele tale de pe pământ Eu voi fi cu tine şi îţi voi lua jugul şi îl voi duce Eu, şi îţi voi da jugul Meu cel uşor ca să-l duci; Eu pe al tău, şi tu pe al Meu, şi va fi uşor, şi vom lucra tot ce este de lucrat pentru cerul cel nou şi pământul cel nou şi pentru dreptatea care va locui cu cele noi şi curate.

Voi ridica oameni din oameni şi Mă voi ajuta cu ei, şi nu voi uita sprijinul Meu de la om, că greu e pe pământ, greu e şi pentru Mine, nu numai pentru tine, poporul Meu. Greu e pe pământul necredincioşilor, dar pământul este al Meu, şi necredincioşii îşi vor pierde averea, căci Eu sunt Stăpânul cerului şi al pământului şi strig la oamenii necredincioşi şi Mă vestesc Stăpânul celor create de Mine, iar Tatăl îi va face moştenitori pe toţi fiii Lui, care L-au ştiut pe Tatăl, făcând voia Lui înaintea Lui. Atunci soarele va străluci de şapte ori mai mult, şi veşnicia îşi va îmbrăţişa fiii. Amin, amin, amin.

07-07-1997