Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor trei ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan

Mă vestesc la porţi ca să intru cuvânt în carte şi să Mă aşez cu masă de cuvânt pentru cei din cer şi pentru cei de pe pământ care iubesc glasul Meu de azi, luându-Mă de mângâiere şi de Învăţător peste ei.

Sunt Domnul Iisus Hristos, iar slava cuvântului Meu bucură cerul de sfinţi şi de îngeri. Toate oştirile cereşti se aşează la masa Mea de cuvânt pe pământ. E cerul sfânt în sărbătoare pentru sfinţii Mei arhierei Vasile, Grigorie şi Ioan. Ei au lucrat pe pământ mărturisirea Mea şi harurile ei, iar lucrarea lor i-a aşteptat în slavă şi i-a încununat şi i-a făcut lucrători din cer peste pământ, şi toţi sfinţii sunt acum în venirea Mea, şi mulţi pe pământ se hrănesc din gura Mea când Eu Mă fac cuvânt în mijlocul poporului Meu.

O, popor hrănit din cer, te hrănesc, fiule, te hrănesc mereu, mângâindu-Mă când îţi grăiesc. Întăresc peste tine mângâierea Mea ca să te îndumnezeieşti, ca să te am sălaş al Meu, căci mângâierea Mea îi dă omului puteri cereşti dacă-l poate pătrunde pe el taina şi lucrarea ei, taina Mea cu omul pe pământ, căci Eu, Domnul, sunt Cel tainic, şi sunt învăluit în Tatăl, iar Tatăl este în Mine şi cu Mine, şi numai credinţa cea din cer îl poate ajuta pe om să rămână de partea adevărului Meu cel tainic, căci credinţa de pe pământ e ca şi omul care trece, şi nu e ca Dumnezeu, căci Domnul este veşnic, poporul Meu, şi tot aşa au fost şi sunt sfinţii Lui cei mărturisitori adevărului cel mai presus de toate şi care s-a făcut moştenire de vecii a sfinţilor Mei. Amin.

Eu, Domnul, întăresc în mijlocul tău mângâierea Mea, poporul Meu. Ea este cuvântul Meu cel mângâios, care te îndeamnă să ridici spre Mine lucrarea cea mărturisitoare: credinţa, nădejdea şi dragostea, iar acestea se zidesc una pe alta în om când omul împlineşte în el porunca vieţii, iubirea pentru Dumnezeu cu toată fiinţa în toată vremea, şi iubirea de fraţi, iar fraţii sunt cei ce iubesc pe Dumnezeu după porunca iubirii cea de sus, porunca vieţii, despre care glasul apostolului a spus: «Noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă pentru că iubim pe fraţi». Amin, amin, amin.

– Binecuvintează intrarea sfinţilor Tăi, Doamne. Amin. Intrăm în cartea Ta, o, Doamne, că Tu ne-ai luat de-a dreapta Ta, acum, în coborârea Ta, şi Te mărturisim Stăpânul iubirii şi al celor ce Te iubesc, căci Tu iubeşti pe Tatăl şi pe toţi cei care îi ai de la Tatăl fii ai iubirii cea de sus, care au avut şi au ca lucrare a lor credinţa, nădejdea şi dragostea, hrana pentru iubirea cea de sus în om, o, Doamne al sfinţilor Tăi.

Noi, cei mărturisiţi azi între sfinţii Tăi, am fost fraţi prin iubirea cea de sus lucrată pe pământ între oameni, căci am iubit taina frăţiei şi puterea ei cea din cer peste fraţi, Doamne. O, nu este mai mare putere de împlinire a Ta, de mărturisire a Ta, ca şi puterea cea hrănită de frăţia cea plină de Tine între fraţi. Acolo unde totul însemni Tu, acolo se împlineşte cu mare putere porunca vieţii, iubirea Ta între fraţi, Doamne. Numai cei ce Te au pe Tine de viaţă a lor, numai aceia sunt fraţi cu frăţie care nu se strică, şi care este dăinuind între fraţi în cer apoi, Doamne. Noi am trecut mereu, mereu de la moarte la viaţă, căci i-am iubit pe ai Tăi, şi am lucrat mult pentru biserica Ta, Doamne, iar lupii care o pândeau pe ea se temeau de noi, şi de aceea se înrăiau în ei şi între ei ca unii care nu împlineau porunca iubirii, porunca vieţii, Doamne.

Acum, Doamne, le întărim iubirea de Tine la cei pe care i-ai făcut acum fiii Tăi pe pământ, şi le spunem lor aşa: Iubiţi porunca vieţii şi lucraţi-o mereu, trecând de la moarte la viaţă mereu, mereu prin iubirea dintre voi, o, fii ai poporului sfânt, căci Domnul stă în mijlocul vostru şi nu Se împuţinează împărţindu-Se vouă ca să aveţi în voi iubirea Lui şi să fiţi asemenea Lui între frate şi frate. Fiţi înţelepţi, fiţi tot mai înţelepţi. Fraţi sunt cei ce se iubesc ajutându-se, dăruindu-se unii altora, curăţindu-se unii pe alţii şi hrănindu-şi iubirea cea de sus în ei şi între ei în toată vremea, că mare este taina frăţiei cereşti pe pământ, iar lucrarea ei se face lumină a oamenilor şi naşte din ea mărturisitori ai lui Dumnezeu, aşa precum noi am lucrat şi am împlinit, şi apoi ne-am odihnit în roadele credinţei prin care am nădăjduit pentru dragostea cea de sus, şi întru care noi am lucrat pe pământ.

Vă îndemnăm pe voi, cei unşi cu mirul harurilor noastre, să vă uniţi mereu, mereu în duhul rugăciunilor sfinte, prin care să cereţi peste voi lucrarea harului, şi prin ea să lucraţi lumina în mijlocul poporului sfânt, lumină de care să se teamă duhurile întunericului, duh fără de astâmpăr acum, şi să se depărteze el din calea lucrului lui Dumnezeu cu voi. Fiţi însă fiii iubirii frăţeşti, căci puterea frăţiei cea de sus naşte binecuvântarea Domnului peste fraţi. Purtaţi cu viaţă multă în voi darurile puse peste voi şi lucraţi lucrarea lor adunându-vă în Domnul tot lucrul lucrat, ca să fiţi bogaţi pe pământ şi în cer, precum noi am fost şi suntem. Credinţa, nădejdea şi dragostea se hrănesc una pe alta când au ele ca lucrare iubirea dintre fraţi, lucrare dulce, fiilor unşi, lucrare care uneşte cerul cu pământul, şi pe sfinţi cu oamenii, iar duhul ascultării de Dumnezeu şi de tot cuvântul Lui să vă fie vouă cărare spre Domnul cu toate cererile voastre sfinte, prin care să stăruiţi la Domnul pentru izbăvirea voastră şi a lumii, căci lumea este nepăsătoare de mântuire, iar voi sunteţi aşezaţi de Domnul mijlocitori pentru înnoirea lumii. Fiţi înţelepţi şi lucraţi în duhul umilinţei şi al pocăinţei, căci înnoirea lumii este lucrare cu greutate şi e Scriptură care trebuie împlinită prin voi, fiilor unşi.

O, Doamne, de lângă Tine lucrăm, şi ca Tine lucrăm şi Te mărturisim, şi îi mărturisim pe cei pe care i-ai făcut ai Tăi şi care au datoria să Te urmeze, Doamne, şi să se facă ei iubire din cer pe pământ, iar Tu să poţi în ei şi prin ei, Doamne, căci toţi sfinţii aşteaptă biruinţa Ta cea deplină care va să se arate curând, curând prin poporul Tău cel nou, poporul cuvântului Tău, care are în mijlocul lui masa Duhului Sfânt, cerul şi pământul împreună la masa Duhului Sfânt, o, Doamne. Amin, amin, amin.

– Mă slăvesc prin voi, sfinţi iubiţi ai Mei, aşa cum M-am slăvit şi pe pământ când vă aveam vase ale sfinţeniei, vase pline de mir, de mirul învăţăturii sfinte, vase pline de dor sfânt, cel mai mirositor mir, cea mai dulce jertfă adusă Mie de cei pe care Eu îi iubesc pentru iubirea lor cu care ei se dau lui Dumnezeu ca să-I facă Lui bine pe pământ. Aduceţi Domnului rugăciuni pline de dor pentru poporul Meu de pe pământ, că vreau să-l îmbrac pe el în iubirea cea de sus, şi din zi în zi mai mult să lucreze el puterea care se naşte de la frăţia cea sfântă dintre ei. Curată este taina frăţiei, dar prea puţini sunt cei ce o iubesc şi o lucrează pe ea, căci cei ce nu ştiu să se lepede de sine pentru lucrul iubirii, aceia nu ajung şi nu ating taina şi puterea frăţiei cea de sus între fraţi. Cei ce se iubesc în duhul frăţiei cereşti, aceia nu-şi trag loruşi roadele dragostei frăţeşti, ci, din contra, şi le dăruiesc mereu, mereu unii altora pe pământ ca şi în cer, căci dragostea nu poate altfel lucra, fiindcă ea este cea care nu caută ale sale, şi iată ce departe sunt oamenii de adevărurile sfinte, pe care nu mai au de unde să le înveţe şi să se deprindă cu ele în lucrarea lor cea pentru viaţa lor.

O, poporul Meu, Eu te voiesc pe tine porunca Mea cea împlinită, căci viaţa este o poruncă, şi au călcat oamenii porunca vieţii şi viaţa care iubeşte cu dragostea cea care nu caută ale sale, şi care se înmulţeşte în om dăruindu-se, şi nu altfel lucrând ea.

O, poporul Meu, când pot să-ţi grăiesc, Mă alin. Alină-te şi tu cu grăirea Mea şi îmbogăţeşte-te din ea şi lucrează tu mereu taina şi puterea iubirii frăţeşti, iubirea cea de sus, căci locul unde fraţii locuiesc împreună trebuie să fie foc care arde luminând în lături şi care se dă lui Dumnezeu izvor şi prinos şi miros de bună mireasmă, spre adeverirea binecuvântării Mele peste cei ce se iubesc întru Mine şi, iubindu-se ei, se fac ei împărăţie a Mea, odihnă a Mea, rai pentru Dumnezeu, şi lumină a lumii se fac ei prin duhul păcii şi al frăţiei sfinte între ei, şi cărări se fac ei pentru cei ce se mântuiesc. Amin, amin, amin.

12-02-2007