Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon

Să fie cuvânt! Să fie sărbătoare de cuvânt, căci Eu, Domnul, Cuvântul Tatălui Savaot, cu cuvântul le-am zidit pe toate, începând cu lumina. Amin.

Între cei cereşti Eu sunt de-a dreapta Tatălui, iar pe pământ sunt cuvânt, căci lucrarea Mea este să Mă fac cuvânt peste pământ şi peste om. O, dar lucrarea omului care este? Omul trebuie să se facă faptă din cuvântul Meu, şi acela este cel ce crede în Mine, iar cel ce nu lucrează aşa, acela se scrie cu cei necredincioşi, cu cei potrivnici lui Dumnezeu.

Mă fac cuvânt în mijlocul poporului Meu cel credincios, căci cel credincios se face cuvântul Meu cel împlinit, şi apoi se face sprijinul Meu pe pământ pentru venirea Mea după om. Amin.

Mă aşez cuvânt pe masa ta, şi cu sfinţii vin la tine, poporul Meu, iar tu ai de împlinit peste tine cuvântul Meu, aşa cum Eu, Domnul, îl împlinesc pe al tău când îl rosteşti înaintea Mea spre împlinirea lui. Toată împlinirea cuvântului Meu atârnă de dragostea ta cu care împlineşti tu tot cuvântul Meu de peste tine, poporul Meu, căci Mie Mi-a trebuit în toată vremea pe pământ un popor prin care Eu să împlinesc lucrările cuvântului Meu aşa cum sunt ele vestite prin Scripturi, poporul Meu. O, dacă Eu n-aş şti că omul poate împlini cuvântul Meu de peste el, nu i-aş rosti lui cuvânt de împlinit, dar omului îi trebuie credinţă şi apoi dragoste cu care să împlinească el cuvântul Meu, şi îi trebuie înţelepciunea Mea, nu înţelepciunea lui, şi îi trebuie supunere cu iubire. Acum două mii de ani le-am spus celor ce veneau la învăţat: «Învăţaţi de la Mine, că Eu sunt blând şi smerit cu inima», aşa le-am spus, iar ei numai cu înţelepciunea Mea puteau să înţeleagă rostul cel bun al cuvântului Meu de peste ei. Cel blând şi smerit cu inima are din el învăţătură curată şi sănătoasă, de vreme ce şi el este sănătos aşa, iar cei ce iau de la el învăţătură, aceia mai întâi iau în ei această sănătate şi se fac blânzi şi smeriţi cu inima mai întâi, şi numai apoi iau învăţătura şi o împlinesc pe ea, şi se fac ei sprijinul Meu pe pământ pentru lucrările Mele, pentru împlinirea a tot ce Eu am cuvântat să se lucreze şi să fie, căci lucrarea Mea este să-l întorc pe om la înţelepciunea drepţilor, şi cu ea să împlinească el zidirea Mea în el, şi a lui în Mine, viaţa Mea cea veşnică în el. Amin.

O, poporul Meu, când lumea cea rătăcită de la adevărul Meu îşi petrece sărbătorile ei, aşa cum zice ea că sărbătoreşte azi praznicul naşterii Mele, Eu petrec în tine sărbătoarea cea de azi, nemişcată de la locul ei, sărbătoarea arhiereului Meu Spiridon, cel blând şi smerit cu inima, cel supus lucrărilor Mele prin el înaintea oamenilor. Acest arhiereu M-a împlinit pe Mine în el, iar Eu am lucrat minunat din cortul lui şi Mi-am sprijinit pe el lucrarea Mea între oameni, biruindu-i pe cei necredincioşi cărora el le-a arătat faptele Mele prin el, puterea Mea de biruinţă prin cei credincioşi şi sfinţi ai Mei.

Nu este minune mai mare între oameni ca şi împlinirea cuvântului Meu. Când omul împlineşte în el cuvântul Meu, el se face minune a lui Dumnezeu pe pământ şi Îmi mulţumeşte Mie pentru aceasta şi se face blând şi smerit cu inima înaintea Mea şi înaintea oamenilor, şi aşa îi învaţă el pe oameni calea lor spre Mine, iar mai mult de atât el nu poate face bine peste oameni. Vai celor ce vor să fie din dreptul Meu învăţători omului fără să se asemene ei Mie, fără să aibă de la Mine lucrare în ei! Eu în toată vremea lucrărilor Mele între oameni M-am ascuns de cursa omului, de slava de la om M-am ascuns, iar cel ce are în el dragostea Mea, acela este ca şi Mine, blând şi smerit cu inima, şi acela nu caută slava Mea pentru slava lui, ci caută înţelepciunea vieţii, duhul umilinţei, duhul care nu strigă pe uliţă ca să fie văzut şi auzit, ci caută numai la mărturisirea lui Dumnezeu între oameni, aşa cum arhiereul Meu Spiridon Mi-a adeverit adevărul Meu prin credinţa lui cea tare înaintea oamenilor care nu iubeau duhul umilinţei lui, de vreme ce erau atât de îngâmfaţi în duhul lor, stând ei peste oameni în numele Meu cu acest duh al lor. Acest fel de oameni se mint pe ei înşişi mereu, mereu, crezând ei că în faţa omului pot fi într-un fel, iar în faţa lui Dumnezeu în alt fel prin ceea ce fac între oameni, iar arhiereul Meu Spiridon a ruşinat în vremea lui făţărnicia celor ce se dau mari în numele Meu ca să-i ţină lor robi pe oameni, şi nu lui Dumnezeu supuşi, de vreme ce nici ei nu pot să se supună adevărului, ci, din contra, mint împotriva lui, după cum este scris că nedreptatea a minţit sieşi, ca apoi să stăpânească ea între oameni. Iată, Eu Mă slăvesc în om când omul se face locaş al Meu pentru lucrările Mele între oameni, iar altfel Eu nu Mă slăvesc în om, oricine ar fi el să se creadă că este între oameni, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima, şi aşa sunt în cei în care sunt, şi altfel Eu nu sunt, şi altfel Eu nu lucrez. Amin, amin, amin.

– O, dacă Tu m-ai zidit locaş al Tău între oameni, Doamne, eu le spun celor ce stau aşezaţi în numele Tău peste mulţimi că alta este slava celor pământeşti, şi alta slava celor cereşti, iar pentru această înţelepciune trebuie duh blând şi inimă smerită, Doamne, şi aceasta este învăţătura cea mai sănătoasă peste om, Doamne. O, cum să facem, cum să facem, Doamne? Eu le spun arhiereilor care s-au făcut arhierei unul pe altul în numele Tău peste oameni, le spun că nu este după chipul şi asemănarea Ta păstorirea lor, căci dacă ei ar fi de la Tine păstori peste oameni, ar lucra ei ca Tine şi nu ca omul care caută slavă de la oameni şi nume între oameni. Tu Ţi-ai făcut nume mare între oameni, Doamne, dar Tu ai fost blând şi smerit cu inima, iar Duhul Tău a fost umilinţa. O, ce să facem, Doamne, ce să facem să ridicăm orbia de peste cei ce stau pe scaune de sfinţi în numele Tău peste mulţimi? Eu strig la ei ca să le fac trezirea dacă vor voi să se trezească. Eu strig, Doamne, la ei, căci adevărul Tău suspină sub încuietori. Ei au luat cheile împărăţiei cerurilor, pentru că ei nu au vrut să intre la Tine, ci au dat să oprească drumul pentru toţi cei ce ar afla adevăratul drum spre Tine al omului, Doamne.

Vă strig pe voi, din Domnul vă strig pe voi, cei ce staţi pe scaune înalte în numele Celui ce a stat pe cruce pentru salvarea din întuneric a omului! Vă strig la lumină şi vă spun că Domnul a stat pe cruce înaintea oamenilor, şi n-a stat cum staţi voi acum, căci voi staţi fără de lucru sfânt şi nu-I aduceţi Domnului miei. Lăsaţi mândria, lăsaţi îngâmfarea şi dorul de nume şi de slavă, lăsaţi această lăcomie, căci a Domnului este slava, după cum Îi şi rostiţi Lui când daţi să vă înveliţi cu haina Lui înaintea oamenilor. Slava voastră se vede pe toate uliţele voastre, dar slava Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh cum de nu puteţi s-o arătaţi aşa cum am arătat-o eu la cei necredincioşi arhierei din vremea mărturisirii mele înaintea Domnului şi înaintea lor şi înaintea oamenilor de atunci? Cărui stăpân îi slujiţi voi, oare? Vă întrebaţi voi aceasta? O, ce lucraţi voi pe pământ? Vine lumina din cer pe pământ, vine Domnul cuvânt peste oameni, căci El a proorocit prin Scripturi şi a zis aşa: «Eu Însumi voi purta grijă de oile Mele şi le voi păstori, iar pe păstorii care le păstoresc hrănindu-se cu laptele lor, îi voi împiedica să le mai păstorească, şi le voi cere din mâna lor viaţa oilor Mele». Iată, voi nu-I slujiţi lui Dumnezeu, ci vouă, iar aceasta este nedreptate adusă Domnului, Stăpânului viei. O, căutaţi la înţelepciunea Domnului, căci a voastră este de pe pământ şi este amestecată cu doririle voastre de slavă vouă şi nu lui Dumnezeu prin voi. Umiliţi-vă pentru adevăr, căci s-a împuţinat adevărul la fiii oamenilor şi nu mai este cel cuvios ca să taie vicleşugul de pe pământ şi din oameni, iar nedreptatea îşi minte sieşi, după cum este scris. O, este o răsplată pentru toate cele lucrate. Umiliţi-vă şi căutaţi-vă viaţa şi cuibăriţi-vă cu ea în Duhul lui Dumnezeu, căci fărădelegea şi fiii ei va fi nimicită şi dusă la locul ei, precum scrie despre soarta ei în Scripturi. Învăţaţi de la Dumnezeu şi deprindeţi-vă să faceţi loc luminii, căci Domnul numai în lumină le lucrează pe toate. Lăsaţi-L pe Domnul să împlinească El Scripturile Lui şi ale proorocilor Lui, căci iată, voi nu le purtaţi în inimi ca să le împliniţi şi ca să cereţi împlinirea lor aşa cum cer sfinţii ivirea cerului nou şi a pământului nou şi a Ierusalimului nou, despre care scrie în Scripturi ca să fie. Sculaţi-vă spre înţelepciune, căci nu veţi mai putea dormi. Cereţi-L pe Domnul să facă sfinţenie în oameni. Nu mai mâncaţi carne, că e vreme cu durere pe pământ şi în cer. Nu mai mâncaţi carne! Luaţi Duh Sfânt! Sfinţiţi-vă trupurile ca să le aibă Domnul de casă, căci slujitorii care stau în numele Domnului peste mulţimi trebuie să fie temple ale Duhului Sfânt, ale sfinţeniei de trup şi de duh, iar cel ce mănâncă carne nu poate să fie altceva decât carne, precum cel ce ia Duh Sfânt din Dumnezeu se face sălaş ceresc pentru Domnul şi pentru sfinţii Lui, şi lumina lui se vede, căci slava Domnului luminează şi înviază, după cum este firea ei. O, nu vă ruşinaţi să vă aplecaţi să beţi din vinul Domnului, din cuvântul Domnului. Îndrăzniţi! Biruiţi-vă pe voi şi daţi-I Domnului viaţă şi faţă în voi, căci eu am fost şi sunt ca şi Domnul, blând şi smerit cu inima, şi aşa vă învăţ, ca să puteţi voi învăţa. Amin.

Eu, Doamne, aş voi să Te slăvesc pe Tine şi azi prin minunile credinţei şi ale iubirii mele de Tine, Doamne, şi dau să Te ajut pentru săvârşirea planului lucrărilor Tale, şi de aceea m-am apropiat de cei ce stau cu nume de arhierei peste mulţimi. O, ce mare minune ar fi să se vadă pe pământ dacă aceştia ar căuta să înţeleagă lucrarea unui arhiereu în slujba Ta, Doamne! O, ce dulce primăvară ar veni pe pământ cu Tine dacă aceştia Ţi-ar înlesni Ţie calea spre ei şi spre oameni apoi, Doamne. Vine peste ei ziua aceea când nu vor mai putea îndura nici o mărire înaintea slavei Tale care va vădi întunericul din om, Doamne. Dau să mă pornesc spre ei cu duhul umilinţei mele şi să-i scutur de ei şi să-i umplu de dorul de Tine şi de odihna Ta în ei, căci eu, Doamne, vreau să le vindec mintea, ca să simtă ei amarul deşertăciunii în care stau înfăşuraţi, şi nu se poate să fie vreun adevăr în deşertăciune, iar ei cred că în faţa omului pot fi într-un fel, şi în faţa Ta în alt fel, şi aceasta este deşertăciune mare, Doamne, şi este vicleşugul care a umplut pământul de moarte, Doamne, şi nimic nu se mai vede în afară de aceasta sub soare, Doamne, şi omul ţine cu omul, şi omul se foloseşte de numele Tău ca să se ascundă sub ocrotirea Ta de faptele lui cele ţinute în întunericul din el, Doamne. O, hai, Doamne, hai să le arătăm lor lucrarea sfinţilor Tăi, căci eu am fost umilit sub haina de arhiereu, şi aşa ruşinam eu vicleşugul arhiereilor din vremea mea, care nu erau plăcuţii Tăi, aşa cum nici cei de azi nu sunt, Doamne.

O, dau să mă apropii cu duhul puterilor cereşti şi să întăresc credinţa, nădejdea şi dragostea arhiereului cel martor al Tău în biserica de azi, şi cu care Tu Ţi-ai aşezat iarăşi pe piatră biserica Ta şi slava Ta peste pământ. Voiesc să întăresc în jurul lui puterile cereşti şi slava împlinirilor Tale, căci el este alesul Tău şi stă între lei şi nu poate umbla. Dă-i lui jos legăturile, Doamne, şi dă-i iarăşi pe buze cuvântul Duhului Sfânt, puterea învăţăturilor Tale, de la care să vină oamenii să ia lumină şi să umble ei în legile vieţii, o, Doamne. Aşa Te rog eu să împlineşti, aşa Te rog eu, Doamne. Amin, amin, amin.

– Am ascultat în cer şi pe pământ cuvântul iubirii tale, o, arhiereu blând şi smerit ca şi Domnul tău. Amin. Iar tu, popor martor al cuvântului Meu care vine cu norii, deprinde-te să ceri împlinirile Mele pe pământ, aşa cum sfinţii le cer. Învaţă să fii drept, poporul Meu. Fii drept pe pământ şi în cer, poporul Meu. Fii drept între oameni şi între sfinţi, pentru oameni şi pentru sfinţi, fii drept, poporul Meu. Tu să nu cauţi să te deprinzi cu minciuna acestui veac, tu să nu crezi că te poţi purta într-un fel cu omul şi în alt fel cu Dumnezeu, căci omul se vădeşte când este probat, şi acela este omul, căci aurul în topitoare se vădeşte şi se lămureşte. O, caută să te porţi între frate şi frate ca şi cu Dumnezeu, poporul Meu, şi aşa să ştii tu că se stă în faţa Mea, căci altfel de jertfă de la om Eu nu pot să iau, şi altfel omul nu-şi strânge ca să aibă în cer, şi mult să aibă în cer. Învaţă-te să naşti în cel din faţa ta adevărul cel sfânt din tine, dar să-l lucrezi ca să fie, poporul Meu, iar dacă nu-l ai, lasă-te lucrat pentru el, lasă-l să lucreze peste tine, fiule. Învaţă-te să împlineşti cuvântul Meu, ca să te scrii cu cei credincioşi, şi arată-ţi mereu faţa şi lasă-te la gătit pentru împărăţia Mea şi lasă-te curăţat de cele omeneşti, căci fericit este cel ce primeşte tot adevărul cel despre el, ca apoi să poată el să se lase gătit pentru faţa Mea în el, pentru împărăţia Mea în el, şi care este probată dacă este sau dacă nu este în el, căci viaţa Mea din om trebuie încercată, trebuie mereu întrebată dacă este în om, şi aşa vei fi tu unealta Mea de împlinire a Scripturilor Mele de cer nou şi de pământ nou, poporul Meu. O, nu uita, nu uita învăţătura Mea de azi: omul nu poate să se arate într-un fel cu omul şi în alt fel cu Dumnezeu. Eu, Domnul, îl citesc şi îl scriu pe om după cum se poartă el cu omul, şi aşa îl văd Eu pe el cât slujeşte pentru împărăţia Mea în el, şi aceasta este faţa pe care omul şi-o dovedeşte înaintea Mea, şi aşa îl citesc şi îl socotesc şi îl scriu Eu pe om, şi fac aceasta prin îngeri, poporul Meu. Amin, amin, amin.

25-12-2006