Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Întâmpinării Domnului

Glasul Meu strigă iar la porţi să se deschidă. Vin din nou, vin cu sărbătoare împărătească pentru pomenirea aceea când Eu, Domnul, şi cu mama Mea Fecioara, însoţiţi de Iosif cel ales ca să Ne fie Nouă acoperământ şi tată pământesc şi cu grijă de Noi, am mers la templu ca să ducem jertfă de curăţire după naştere, şi să Mă dea pe Mine Domnului, şi apoi să Mă răscumpere până la creşterea deplină de slujitor al Tatălui. Eu M-am plecat legii şi omului, ca un om supus păcatului, ca omul care se naşte cu păcat din păcat. Eu am întocmit legea de pe muntele Sinai prin îngerul Meu înaintea lui Moise, legea Mea cea sfântă, poruncind-o peste om, şi M-am aplecat, ca să nu spună omul că nu poate. În toate i-am arătat omului cum să facă, şi apoi să facă. Dacă un învăţător îl învaţă pe om fără să fie văzut că face şi el tot aşa, acela este fariseu care învaţă făţărnicia pe care o lucrează şi el. Fiecare învăţător trebuie să-l înveţe pe om ceea ce face el, nu altceva. Fiecare meşter îi arată ucenicului meşteşugul şi îl învaţă cu mâna lui cum să lucreze ca să-şi deprindă mâna.

Eu sunt Învăţător adevărat, căci sunt din cer venit, şi i-am arătat omului să lucreze ca Mine pe pământ. M-am coborât din cer pe pământ şi M-am suit de pe pământ în cer, ca să vadă omul şi să lucreze şi el tot aşa. Am fost slujit de îngeri şi i-am arătat omului să lucreze tot aşa, slujit de îngeri, aşa cum am lucrat Eu. Omul trebuie să se nască din cer, ca şi Mine, şi trebuie să trăiască pe pământ cum am trăit Eu, şi trebuie să se suie la cer cum M-am suit Eu, şi să vină la Mine în cer precum Eu vin la el pe pământ, slujit de îngeri, dar omul nu M-a luat Învăţător peste el. Iată de ce vin din cer la om. Vin să-l deprind să Mă ştie omul de Învăţător din cer; vin să-l fac să ştie că este cer, şi că este Dumnezeu în cer; vin să-i spun că nu numai pământ este, ci este şi cer, şi că pe pământ locuieşte omul, iar în cer este Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul şi pământul. Amin. Învăţ ca un Învăţător pe cei mici, şi încep învăţându-l pe om să se facă mic ca să înveţe, căci cei mari nu mai iau de la Dumnezeu învăţătură, şi şi-au luat averea şi s-au dus cu ea în iad, în lumea cea fără Dumnezeu pe pământ, şi iadul s-a deschis şi l-a înghiţit pe om, şi s-a făcut lumea mormânt pentru omul cel fără Dumnezeu pe pământ, şi s-a făcut omul antichrist, iar aceasta înseamnă om fără Dumnezeu, om fără Învăţătorul Cel din cer.

Antichristul nu lucrează împotriva Mea, că nu poate, fiindcă Eu sunt Dumnezeu în cer şi pe pământ. El lucrează împotriva lui, el îşi sapă prăpastia lui, că el este pe pământ şi este neputincios pentru el şi pentru tot omul, căci este în întuneric, fiindcă lumina lui este minciună, nu lumină. Curând, curând lumina cea făcută de el se va stinge de însăşi mâna lui. Când el se va sui ca să vină din cer, aşa cum zice el că va face, atunci îngerul Meu va lua foc din focul slavei Mele şi îl va arunca pe pământ, şi va lua foc lumina cea făcută de mâna omului antichrist. Atunci va înceta tot lucrul făcăturilor omului şi se va stinge înţelepciunea cea strânsă de om, şi omul va zice că n-o mai vede şi că n-o mai ştie, fiindcă ea a fost făcătură, nu înţelepciune, făcătură mai înţeleaptă ca omul, mai harnică decât omul, aşa cum a făcut-o omul cel semeţ. Eu am lucrat înţelepciune din cuvânt, nu din fier, nu din păcură, nu din aur şi argint, nu din minciună. Când am făcut cerul şi pământul, din cuvânt le-am făcut, dar când l-am făcut pe om, l-am făcut cu cuvântul, şi apoi mâna Mea a împlinit cuvântul cel dumnezeiesc, şi apoi Duhul Meu a suflat peste pământ, şi pământul s-a făcut om cu suflet viu. Omul însă a făcut fier cu suflet viu, spre moartea sufletului său, căci scris este: «I s-a dat duh să grăiască icoana; i s-a dat să insufle duh chipului fiarei ca să grăiască, că a zis celor de pe pământ să facă fiarei chip». Omului nu-i mai trebuie înger. Ce-i mai trebuie lui înger? Îngerul lui este televizorul, este calculatorul, este farfuria căreia îi zice OZN, nu înger. Iată, toate se vor opri la trâmbiţa Mea cea de apoi, care este îngerul Meu, cel de al şaptelea înger care sună.

Grăiesc vouă, fiilor din grădină; vouă, şi poporului Meu cel mic. Îmi pun pecetea Mea pe fruntea voastră. Mă aplec până la voi şi vă sărut fruntea cu gura Mea, cu cuvântul Meu, ca să rămână pecetea Mea pe frunţile voastre, şi cu ea să aduc moartea omului mincinos care minte asupra lui Dumnezeu. Vă însemnez căsuţele cu pecetea Mea, a viului Dumnezeu, şi vă însemnez frunţile, căci îngerul Meu, curând, curând sună ca să moară cei vii, şi să învieze cei morţi; să moară cei vii care n-au pe Dumnezeu, şi să învieze cei morţi care au pe Dumnezeu. La început când aţi venit la Mine, am pus pecetea Mea pe fruntea voastră şi v-am sărutat fruntea ca să pecetluiesc Eu pecetea îngerului Meu peste voi, şi ca să se teamă satana de voi, să se teamă antichristul, care se închină chipului fiarei.

Îngerul Meu a surpat pe satana de la început şi până azi. Îngerul Meu este lumina Mea cea mai dinaintea luminii. El a fost cel ce M-a acoperit pe Mine când eram înaintemergătorul poporului Israel, în chip de stâlp de foc şi în chip de nor acoperindu-Mi poporul. Îngerul Meu a scris cu focul lui poruncile Mele de pe muntele Sinai când cuvântul Meu grăia peste Moise. Îngerul Meu s-a făcut foc care a biruit focul omului şi i-a scos nevătămaţi pe cei din cuptorul cu foc. Îngerul Meu l-a purtat pe Avacum spre Daniel când flămânzise în groapa cu lei. Îngerul Meu s-a aşezat înaintea lui Valaam ca să-l oprească să-Mi blesteme poporul. Pe Petru, apostolul Meu, l-a scos din lanţuri şi din temniţă îngerul Meu, îngerul Domnului, trâmbiţa cea din urmă.

Încă şi încă grăiesc vouă despre această taină care se cheamă îngerul Domnului. Îngerul acestei lucrări care a fost şi care este cu voi, este îngerul Meu, îngerul Domnului. Îngerul lui Verginica a fost şi este îngerul Meu, îngerul Domnului. Îngerul acestei grădini, şi al vostru, este îngerul Domnului, voievodul şi arhanghelul Mihail. Amin, amin, amin. El este îngerul Meu, care a lucrat pentru Israel, înecând pe egipteni, învingând pe cananeeni, întărind pe Moise şi pe Aaron şi pe Iosua şi pe David şi pe Mine, Domnul; Domnul Cel slujit de îngeri. El este îngerul Meu, care a lucrat pentru voi scoţându-vă din lume şi învingând lumea din voi şi întărindu-vă pentru Mine, pentru Domnul.

Fiilor, încă o taină grăiesc vouă: îngerul Meu vă va acoperi pe voi când pentru lume va suna judecata, şi pentru morţi, învierea. Vă veţi uita şi nu veţi mai vedea lumea, şi nici lumea pe voi, lumea care va alerga după voi. Eu însă vă voi acoperi pe voi cu îngerul Meu, aşa cum el Mă acoperă pe Mine, Domnul. Când Mi-am început lucrarea prin Verginica, am spus aşa: «Când va lua pământul foc, credincioşii Mei nu vor arde. Când totul se va dărâma, ei vor rămâne, că au pe frunţile lor pecetea Mea şi sărutarea Mea, căci credincioşii sunt de partea Mea şi nu părăsesc calea Mea cu ei, căci au cu ei pe îngerul Meu». Amin.

Mihail arhanghelul este îngerul Domnului, îngerul Meu, care l-a păzit pe unsul cel din urmă al românilor. A stat mereu cu cel uns, şi nu s-a lipit de el sabie sau glonţ sau altă vătămare, şi am împlinit Scriptura zilelor voastre, că aşa v-am spus: «El va veni înapoi în ţara Mea şi a lui şi a voastră». Şi a venit, slujit de îngerul Meu, căci cuvântul Meu este adevărul.

Eu, Domnul, vă ocrotesc pe voi şi vă dau pe îngerul Meu în vreme de strâmtorare şi vă izbăvesc, că aşa este scris despre zilele voastre: «În vremea aceea se va ridica Mihail, marele voievod, care ocroteşte pe poporul Meu în vreme de strâmtorare, vreme cum n-a mai fost de când popoarele şi până în vremea de acum, dar cel ce este scris în cartea aceasta, va fi izbăvit. Ba se vor deştepta dintre cei mulţi care dorm în ţărâna pământului, unii spre viaţă veşnică, şi alţii spre scârbă veşnică, iar înţelepţii Mei vor străluci pe bolta cerului, şi cei ce au adus pe mulţi pe calea cea dreaptă, vor fi ca stelele în vecii vecilor». Amin. Eu, Domnul, am trimis pe îngerul Meu ca să vă vestească vouă aceste cuvinte. Vin curând, însoţit de îngerul Meu, precum M-am şi suit. Îngerul Meu este împreună slujitor cu voi şi cu cei ce păzesc cuvintele cărţii acesteia, iar voi închinaţi-vă Mie, ca şi îngerul Meu. Să nu pecetluiţi aceste cuvinte, că este vremea lor, şi Eu vin curând. Amin.

Fiilor, fiţi vrednici de paza îngerului Meu. Când au vrut cei mari de peste România să vă piardă pe voi pentru că eraţi ai Mei (16 decembrie 1989, n.r.), îngerul Meu s-a băgat între ei şi voi şi i-a pierdut pe ei, iar pe voi v-a izbăvit, şi nu se numeşte nici revoluţie, nici lovitură de stat ceea ce a fost atunci prin vărsare de sânge, ci se numeşte lucrarea îngerului Meu pentru ocrotirea voastră. Fiţi vrednici de paza îngerului Meu, fiilor, căci lucrarea cuvântului Meu are de înger pe îngerul Meu, Mihail arhanghelul, voievodul oştirilor cereşti, care a rostit cuvântul Meu peste firea îngerilor care se semeţiseră împotriva Mea, zicând oştirilor cereşti: «Să stăm bine şi cu frică şi cu luare-aminte!». Amin.

Fiilor, luaţi aminte la tainele pe care vi le aduc. Eu am fost slujit de înger şi i-am arătat omului să lucreze tot aşa, slujit de îngeri. Îngerul Meu va lua foc din focul slavei Mele şi îl va arunca pe pământ şi va lua foc lumina cea făcută de mâna omului cel fără Dumnezeu, şi atunci va înceta tot lucrul făcăturilor omului, şi se va stinge înţelepciunea cea din om ieşită şi omul n-o va mai vedea, fiindcă ea a fost făcătura omului, nu înţelepciune. Toate se vor opri la trâmbiţa cea de apoi, care este îngerul Meu, cel de al şaptelea înger care va suna. Pecetluiesc pecetea îngerului Meu peste voi. Cuvântul Meu întăreşte peste voi pe îngerul Domnului. Lucraţi lucrare îngerească şi slujiţi-Mi Mie cu ea, că v-am dat de lucru pentru Mine. Iar pentru omul minciunii, antichristul, aşa grăiesc: îl voi arunca pe pământ, căci se va sui pe cer ca să vină în locul Meu şi să-şi zică „rege“ şi să-şi zică „hristos“. Îl voi arunca pe pământ şi va fi zdrobit, el şi îngerii lui, el şi slujitorii lui. Iar Eu vin curând însoţit de îngerul Meu, precum M-am suit la Tatăl. Vin să fac dreptate sfinţilor, care-Mi zic mereu: „Când, Doamne?“. O, un pic, un picuţ încă, şi vin. Curând, curând vin, căci sunt gata şi vin, şi îngerul Meu merge înaintea Mea, căci vin. Amin, amin, amin.

15-02-1999