Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea cuvioasei Parascheva

Am venit, fiilor din grădină. Amin, amin, amin. Sunt cu norii slavei Mele deasupra voastră, că scris este: «El vine cu norii».

Nimeni nu mai aşteaptă venirea Mea, că Scripturile cerului nu mai sunt citite şi crezute. Eu sunt mereu peste voi cu venirea Mea, dar oamenii sunt iubitori de sine de şapte mii de ani şi nu mai cheamă venirea Mea, nu vor să fiu cu ei şi să stau cu ei; şi dacă vor, Eu nu pot să vin cum vor ei, şi vin precum scrie în Scripturi, vin cu ziua slavei Mele, şi ea este zi înfricoşătoare peste oameni, că oamenii au traiul lor, plăcut lor, iar cuvântul Meu cel cu voi este ziua Mea cea mare şi înfricoşată. Iată, se tem de ea toţi oamenii şi fug de cuvântul Meu cel ce este cu Mine peste voi, căci Eu dacă vin, grăiesc cuvântul zilei venirii Mele.

Amin, amin zic vouă: cuvântul cel rostit de Mine peste voi este ziua Mea cea mare şi înfricoşată, este râvna Mea şi durerea Mea, care plânge din Mine de dorul omului care nu mai vrea să aibă Dumnezeu adevărat peste el. Omul nu vrea să domnesc Eu peste el ca un Dumnezeu mare şi adevărat, şi Eu plâng, căci cuvântul Meu aşa a spus la îngeri: «Pe cei care n-au voit să domnesc peste ei luaţi-i şi tăiaţi-i şi aruncaţi-i». Oamenii se tem de venirea Mea, şi iată, se tem de cuvântul Meu care vine cu Mine, care vine cu norii şi pe care îl vede tot ochiul, şi omul închide ochii înaintea Mea ca să nu Mă vadă.

Fiilor, vin la voi cu sărbătoarea cuvântului Meu şi cu sfinţii Mei la praznic de cuvânt peste voi, căci cerul este scaunul Meu de domnie, iar pământul este aşternut picioarelor Mele. Vin la voi, căci v-am făcut credincioşi cuvântului Meu. Vin şi Mă desăvârşesc în voi, şi vă împlinesc întru Mine şi întru venirea Mea, căci cuvântul Meu cel de peste voi este ziua venirii Mele. Amin, amin, amin.

Fiilor, am cu Mine praznic de sfinţi şi de mucenici şi de cuvioşi, şi pomenim în cer şi pe pământ pe cuvioasa Parascheva. Ea a iubit sărăcia de duh şi de trup, căci a iubit duhul şi trupul Meu, pe care Eu l-am lăsat celor iubiţi ai Mei ca să Mă aibă şi să fie sfinţi, precum Eu sunt. M-am dat ucenicilor Mei mai înainte de slava patimii Mele, M-am dat ca să rămân cu ei, iar apoi Mi-am dat trupul pe mâna omului păcătos ca să Mă jertfească pentru iertarea păcatelor celor ce se sfinţesc. Le-am dat ucenicilor Mei viaţa Mea, ca s-o aibă în ei. M-am dat pe Mine Însumi lor, şi n-au ştiut atunci taina dăruirii Mele lor. Eu le-am spus: «Luaţi şi mâncaţi din Mine, că acesta este Trupul şi Sângele Meu, care se frânge pentru iertarea păcatelor voastre». Atunci n-au ştiut ce le-am spus Eu lor, dar după trei zile au văzut adevărul frângerii Mele pentru ei prin mâna omului păcătos, care ştie să-L omoare pe Dumnezeu ca să nu mai aibă Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu Unul este. Amin. Cine Mă are pe Mine, acela este sfânt; cine nu Mă are, este păcătos.

Trei ani şi mai bine Mi-am pregătit ucenicii pe care i-am cules dintre oameni ca să-i fac sfinţi lui Dumnezeu, şi apoi le-am iertat păcatele mai înainte de a Mă da pentru viaţa lumii. Dar lumea n-a vrut viaţa nici după ce M-am dat pentru viaţa ei, căci viaţa este Dumnezeu în om cu viaţa Lui; viaţa este asemănarea omului cu Dumnezeu, Cel ce S-a dat pe Sine jertfă şi pildă de viaţă pentru oamenii care se fac sfinţi prin viaţa Mea. Le-am spus ucenicilor Mei să mănânce şi să bea viaţa Mea, Trupul şi Sângele Meu, ca să aibă viaţă, viaţa Mea, căci Eu sunt Cel veşnic, şi cel ce Mă ia pe Mine în el are viaţă veşnică, are pe Domnul, Cel veşnic în el. Le-am spus apoi să facă aceasta spre pomenirea Mea, spre amintirea Mea în ei, şi le-am spus: «Ori de câte ori veţi face aceasta, moartea Mea veţi vesti, Trupul şi Sângele Meu, care s-a frânt de mâna omului păcătos pentru viaţa celor credincioşi care se sfinţesc prin viaţa Mea în ei, prin iertarea păcatelor lor, ca să fie fără de păcat apoi». Iată, fiilor, ce înseamnă biserică, ce înseamnă templul lui Dumnezeu în omul cel credincios. Apostolul Pavel aşa le spunea sfinţilor de atunci: «Oare, nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi şi că voi nu sunteţi ai voştri?».

O, copilaşi ai venirii Mele, mare a fost puterea bisericii Mele în cei de la începutul trupului Meu în om. Apostolii Mei stăteau zi şi noapte treji peste cei sfinţi prin trupul Meu, care era în ei prin mâna apostolilor Mei. Fiilor scumpi, Mi-a fost dor să unesc începutul cu sfârşitul. Mi-a fost dor să am şi la sfârşit biserică sfântă ca atunci când i-am sfinţit pe ucenicii Mei, făcându-Mă una cu trupul lor mai înainte de patima Mea. Am făcut cu cuvântul Trupul şi Sângele Meu din pâine şi vin, că mare este puterea cuvântului Meu, care se face Dumnezeu prin rostire, şi numai după aceea M-am arătat împlinitor în cele ce am grăit, căci aşa am grăit: «Trupul şi Sângele Meu se va frânge pentru voi spre iertarea păcatelor». Atunci ei au ştiut că Eu sunt Dumnezeul lor, Care S-a coborât din cer pentru viaţa lumii care va crede în Mine prin ei. Cel ce crede în Mine, acela se face sfânt şi se leapădă de sine prin viaţa Mea în el. Cel ce arată viaţa Mea în el, acela este cel ce se leapădă de sine, şi la acela îi dau putere să se facă fiu al Meu, fiu al Tatălui Meu.

O, copilaşi din grădină, mergem să împărţim puterea Mea spre lucrul cel pentru judecata lui antichrist, potrivnicul Meu, care şi-a spălat veşmântul de sângele sfinţilor, dar pata a rămas. Voiesc să-i spun lui antichrist că este vrăjmaşul Meu şi că biserica lui este a lui, nu este a Mea. Voiesc să-i spun că el nu este slujitor al Meu precum se dă, înşelându-i pe cei fără de cunoştinţă, căci biserica Mea a tot căzut de la începutul ei şi până azi prin mâna lui antichrist, cel ce a stat în numele Meu peste biserică chinuindu-i pe sfinţi şi punându-le mâna la gură ca să nu Mă mărturisească în trupul lor de sfinţi ai Mei, căci antichrist e gelos pe sfinţii Mei; e gelos, fiindcă el nu poate fi sfânt, de vreme ce Mi-a luat domnia Mea din biserică. Dar el este fără de minte, căci biserica Mea este sfinţii, şi nu orice este biserica Mea.

Iată câtă biserică am în cer! Câtă frunză, câtă iarbă, aşa e şi biserica Mea din cer, care a fost chinuită pe pământ prin mijlocirea lui antichrist, care s-a îmbrăcat în haină de biserică pentru ca să-i poată chinui pe sfinţii Mei, care Mă aveau cu adevărat în ei spre pomenirea Mea pe pământ. Mi-a fost dor să unesc pe sfinţii din cer cu sfinţii de pe pământ, şi de aceea am făcut din voi sfinţi ai Mei, fiilor din grădina Mea, că Mi-e dor să am sfinţi pentru venirea Mea, pentru cuvântul Meu, care este ziua Mea cea mare şi înfricoşată, venirea Mea cu sfinţii cei de sus, pentru ca să Mă războiesc cu antichrist, călăul creştinilor Mei, şi să răscumpăr sângele sfinţilor, sângele bisericii Mele, care s-a jertfit pentru numele Meu peste pământ.

Fiilor, închidem gura lui antichrist ca să nu mai vorbească în numele Meu, şi să vorbească în numele lui dacă vorbeşte, căci numele Meu este sfânt, nu este ca al lui. El a stat mereu pe loc sfânt şi Mi-a ucis biserica, aşa cum face azi cu voi, căci se teme de voi, fiindcă voi sunteţi de partea Mea şi nu a lui. O, dacă v-aţi fi dat de partea lui, Eu nu mai aveam azi mireasă, nu mai aveam biserică întru întâmpinarea zilei Mele. Dar v-am făcut dârzi şi v-am luat frica, fiindcă frica este cu cei vinovaţi, şi aceia se ascund în peşteri şi în stânci de faţa venirii Mele.

Fiilor, ce spune antichrist despre venirea Mea? Nimic nu spune. El spune despre venirea lui în vremea venirii Mele, şi e război între Mine şi el, iar voi sunteţi armata Mea, şi cu voi e tot cerul Meu de sfinţi şi de îngeri, şi cu voi sunt Eu, Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, iar Aceşti trei, una sunt, amin, şi sunt peste tot, căci peste tot pământul am sufleţele plăcute Mie, cărora le hrănesc iubirea lor de Dumnezeu; şi pe aceştia îi voi aduce la voi, căci îngerii Mei călătoresc de la o margine la alta a cerurilor ca să-i adune la praznicul zilei Mele celei mari pe toţi plăcuţii Mei. Amin.

Iată început şi sfârşit, biserică lucrătoare prin iubire de Dumnezeu: cei de la început, cu cei de azi, şi vom prinde la mijloc pe vrăjmaşul bisericii Mele, că s-a vrut mai tare decât sfinţii Mei, mai mare decât biserica Mea cea slujitoare prin iubire, cea care s-a jertfit pentru adevărul Meu peste pământ. Am spus că se va ridica omul rău ca să răstoarne biserica Mea, dar îl biruim.

Fiilor, arătăm pata de pe veşmântul lui antichrist. Amin. Fiilor, ridicăm armele. Amin, amin, amin. Voi sunteţi armata Mea, iar Eu sunt arma voastră. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, sabia cu două tăişuri, care vine peste pământ să pedepsească minciuna şi fărădelegea, pe antichrist şi pe toată armata lui, care înseamnă fărădelegea a tot pământul. Nu vă temeţi. Eu sunt Cel ce conduc războiul cel mare, război care n-a mai fost de când veacurile şi nici nu va mai fi. Sculaţi-vă să mergem la luptă cu întunericul acestui veac, că lumina Mea s-a ridicat să răsară şi să răsplătească pe sfinţi. Fiţi cu iubire mare, că încă o dată Mă scol să vestesc adevărul Meu pe care l-am vestit pe vremea ucenicilor Mei cei dintâi care M-au dat lumii spre iertarea păcatelor celor ce s-au botezat ca şi ei în numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt.

Duhul Meu Cel Sfânt este Cel ce S-a coborât în Fecioară şi a umbrit-o pe ea, de M-am făcut apoi trup din ea, ca să Mă jertfesc ca un om pentru omul cel păcătos de şapte mii de ani. Duhul Meu Cel Sfânt, pe Care L-am dat din cer apostolilor Mei, pe Acela vi L-am dat şi vouă, şi prin El vă înnoiesc clipă de clipă şi nu-L iau de peste voi, căci vouă vi L-am dat, ca să Mă purtaţi pe Mine până la toate marginile cerurilor, spre adeverirea Scripturilor venirii Mele a doua oară de lângă Tatăl Meu şi al vostru, şi spre judecata lui antichrist, omul fărădelegii a tot pământul. Duhul Meu Cel Sfânt este cu voi, căci sunteţi puţini, dar păstraţi adevărul Meu aşa cum este el, aşa cum sunt Eu.

În numele Meu, sculaţi-vă şi împliniţi lucrarea nimicirii lui antichrist, căci cuvântul Meu cel de peste voi este arma care va tăia cuvântul lui cel mincinos, cu care s-a ridicat să strice dogma dumnezeirii. El ţipă ca un leu rănit şi se repede la Mine, ca să Mă despartă pe Mine de Duhul Meu Cel Sfânt, pe Care Eu L-am dat sfinţilor care biruiesc prin sfinţenia Mea în ei.

Fiilor din grădină, luaţi ungerea cea de la Mine şi însemnaţi cu ea lucrarea cea împotriva lui antichrist. El va ţipa de durere, şi apoi se va prăbuşi, că mare este numele Meu cel de peste voi. Luaţi apoi mâinile voastre pe care le ţin în mâna Mea şi puneţi-le peste cei drepţi cu inima ca să le dau prin voi putere să lucreze în numele Meu moartea minciunii care s-a aşezat ca un dumnezeu peste cei fără de pricepere din cer. Cei care vor primi ungerea Mea ca să împlinească semnul atenţiei pe calea fărădelegii lui antichrist, să se îmbrace în platoşa credinţei şi în puterea cea lucrătoare prin Duhul Meu Cel Sfânt. Şi le voi da lor din slava biruinţei Mele, iar vouă vă voi da împărăţia Mea ca s-o ridicaţi între cer şi pământ înaintea Mea.

Luaţi Duh Sfânt! Amin. Luaţi şi daţi şi învăţaţi lucrarea umilinţei de duh pe toţi cei care lucrează Mie alături de voi.

Binecuvântată să fie biruinţa voastră cu Mine. Sfinţii şi îngerii sunt în toată vremea cu voi şi cu cei ce-Mi lucrează Mie lângă voi şi cu voi pentru numele Meu. Eu sunt mereu cu voi, şi sunt arma voastră de biruinţă pentru libertatea împărăţiei cerurilor între cer şi pământ. Amin, amin, amin.

27-10-1998