Trâmbiţarea lui Dumnezeu şi a sfintei Virginia peste cetatea Pucioasa şi peste cei din casa ei. Sărbătoarea izvorul tămăduirii

Ierusalime, poporul Meu cel din români, vin cu cerul la tine, vin cu Măicuţa Mea şi cu Verginica şi cu sfinţi şi cu îngeri. Vin cu sărbătoare de Paşti nou şi de tămăduire a sufletelor, căci sufletele sănătoase aduc sănătate trupurilor lor, iar tu, Ierusalime, Îmi eşti martor întru venirea Mea. Amin.

Vin cu salutul învierii Mele: Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Vin în cartea lui Verginica. Şi am venit. Amin.

Iată, Verginico, pregăteşte-ţi cuvântul cel pentru cetatea ta, că tu ai fost trâmbiţa Mea pe pământ, şi eşti şi în cer trâmbiţa Mea, că scris este cuvântul Meu în Scriptura care spune aşa: «Eu sunt Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, şi Dumnezeu nu este Dumnezeu al morţilor, ci al viilor, căci toţi trăiesc în El». Tu eşti vie, Verginica Mea, că ai fost trâmbiţa Mea din care am sunat Eu pe pământ ca să-Mi strâng un popor şi ca să-l am al Meu pentru venirea Mea. Eu sunt Dumnezeul tău, Verginico, aşa precum am spus lui Moise în rug, că sunt Dumnezeul lui Avraam şi al lui Isaac şi al lui Iacov, că ei sunt vii şi trăiesc în Mine, precum tu trăieşti în Mine şi eşti trâmbiţa Mea în cer şi pe pământ. Îţi fac Eu Însumi intrare în cartea ta, ca să mai laşi în ea un cuvânt de strigare peste cetatea ta de unde Eu te-am luat la cer. Îţi dau însoţitoare pe Maica Mea cu har de tămăduire a sufletelor, căci sufletele cele sănătoase tămăduiesc trupurile lor cele bolnave. Îţi dau sfinţi şi îngeri, ca să lucrezi ajutată de puteri cereşti, căci necredinţa şi fărădelegea care s-au aşezat peste cetatea ta Mă fac pe Mine să-Mi dezlănţui jalea Mea peste cei care Ne-au părăsit. Cât ai fost tu cu ei pe pământ, ei făceau cele creştineşti şi se temeau de Dumnezeu, dar acum au gustat din plin din duhul lumii, şi duhul lumii i-a încălzit pentru lume şi pentru viaţa cea vremelnică, iar Eu, Domnul, a trebuit să-Mi caut alţi copii credincioşi în locul lor, că nu se putea să Mă opresc cu lucrarea Mea şi a ta pentru ca să-Mi pregătesc venirea şi pe poporul venirii Mele. Cei dintâi n-au mai voit să meargă înainte cu Mine şi cu tine, iar pe cei din urma lor i-am făcut cei dintâi, şi merg cu ei înainte, că sunt credincioşi şi sunt iubitori de Dumnezeu şi de viaţa cea veşnică, pentru că scris este: «Nu fiii cei după trup moştenesc pe cele din cer, ci fiii cei după duh». Le-am arătat toată iubirea Mea şi i-am numit fii ai Mei pe cei ce au rămas cu Mine şi cu tine, dar lumea care nu Mă cunoaşte pe Mine nu-i cunoaşte nici pe ei, iar când Eu Mă voi arăta, ei vor fi asemenea Mie, după cum este scris despre fiii care Mă vor vedea cum sunt, că ei şi-au pus nădejdea în Mine şi s-au curăţit pe sine, aşa cum Eu, curat sunt; că Eu celor credincioşi Mie le-am ridicat păcatele, şi oricine rămâne întru Mine, nu păcătuieşte, că scris este: «Cine este născut din Dumnezeu, nu săvârşeşte păcat, pentru că sămânţa lui Dumnezeu rămâne în acesta şi nu poate să păcătuiască, pentru că este născut din Dumnezeu». Amin.

O, Verginico, prin aceasta se cunosc fiii lui Dumnezeu şi fiii diavolului. Cel ce nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu, nu este fiu al lui Dumnezeu, că acela nu poate iubi pe cei ce sunt ai lui Dumnezeu, aşa precum şi Cain a urât pe fratele său, pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau bune.

O, Verginica Mea, mare durere ai tu pentru cetatea ta în care ai trăit cu trupul. Ai luat copii din copiii surioarei tale şi i-ai făcut ai tăi, ca să fie şi ai Mei, dar ei nu mai vor să fie nici ai tăi, nici ai Mei, şi le este ruşine cu Dumnezeu şi cu cei din cer, şi cu tine, şi cu surioara ta pe care ţi-am dat-o acum în cer, ca să fie cu tine; că ea a tot aşteptat să-şi poată trage copiii de partea Mea, dar ei n-au voit cu nici un chip. Cele ale duhului lumii s-au făcut prea dulci pentru ei, căci cel ce nu iubeşte pe Dumnezeu, se pierde, măi Verginico. Dar Eu intru cu tine şi cu Maica Mea în cetatea ta, că necredinţa lor nu este piedică pentru Noi, cei din cer. Iată cum vom lucra: voi cuvânta Eu, şi va cuvânta Măicuţa Mea peste ei, şi apoi tu, Verginico. Amin.

Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine când lucrez. Mă fac cuvânt peste cetatea lui Verginica, peste casa lui Verginica, peste căsuţa în care Eu, Domnul, coboram de Mă făceam cuvânt prin graiul lui Verginica, trâmbiţa lui Dumnezeu pentru cea de a doua venire a Mea pe pământ. Mă fac cuvânt de strigare peste cei care au rămas în urma ei în acoperământul ei care trebuia să fie sfânt în veci de veci, căci urma Mea din casa aceasta va sta la judecată cu cei din casa aceasta.

O, fii ai lui Verginica, fii luaţi de la surioara ei, din porunca Mea! O, măi copilaşi răzleţi de Dumnezeu, cum de n-aţi voit să fiţi fii de prooroci, aşa cum v-a fost alegerea pe pământ? Verginica şi surioara ei de la care vă avea ea, au fost proorocii Mei pentru cea de a doua venire a Mea. Cum de n-aţi voit voi să fiţi cereşti pe pământ? Mă uit în urma voastră cu durere, căci voi M-aţi părăsit. Strigă cerul pe pământ la voi, ca să audă tot pământul durerea Mea, că aţi avut alegere să fiţi copiii cerului şi ai slavei care se va coborî peste casa în care aţi rămas voi pe urma lui Verginica. O, unde vă veţi ascunde de slava care va cuprinde locul tronului Meu cu care Eu veneam din cer până la voi ca să stau la judecată cu fărădelegea de pe pământ? Au venit fii din depărtări şi M-au iubit şi au luat în ei sămânţa Mea, iar voi M-aţi dat afară din voi şi din casa cuvântului Meu şi v-aţi lipit de duhul lumii, care desparte pe om de Dumnezeu. Am în mâna Mea cerească planul slavei casei acesteia. Plâng îngerii şi sfinţii de prigoana pe care le-o faceţi voi, că ei vor să poposească aici cu cerul, iar voi faceţi loc duhului rău, care râde de Dumnezeu. Cine câştigă viaţa cea vremelnică şi se bucură de amăgirile ei, acela o pierde pe cea care este veşnică, şi îşi face rost de judecata faptelor rele, care-l fac pe om rece de Dumnezeu. Pe cine aveţi voi în locul Meu? Către ce se îndreaptă paşii voştri? Iată, rostesc cuvânt pentru voi. Dacă nu veţi voi să vă întoarceţi pe calea Mea şi să iubiţi cuvântul învierii sufletelor voastre, Eu, Domnul, vă voi lua bucuria din inimi, vă voi lua pacea şi liniştea din suflet, că nu este pace fără Domnul. Bucuria şi pacea şi liniştea din voi nu sunt adevărate, că voi luptaţi împotriva Mea şi a adevărului Meu care a fost prin Verginica între voi, şi din pricina voastră numele Meu a fost defăimat în această cetate. Căderea voastră de la sânul Meu i-a făcut şi pe ceilalţi alăturaţi vouă să cadă de la Mine şi să se facă hulitori şi defăimători şi călcători de cele sfinte.

Eu, Domnul Iisus Hristos, strig la voi: treziţi-vă! Amin. Treziţi duhurile voastre, întoarceţi Duhul lui Dumnezeu în voi, şi trăiţi cereşte întru venirea Mea. Am aşezat pe poporul Meu de azi să ţină postul venirii Domnului şi să trăiască înaintea Mea ca omul cel dintâi în rai, că Eu vin să le dau viaţă veşnică celor ce s-au aşezat înaintea Mea cu post şi cu veghe întru venirea Mea. Trageţi-vă în părţi dinaintea mâniei Mele, căci vin cu foc şi cu pucioasă pentru cei ce defaimă numele Meu între neamuri. Trageţi-vă sub mantia Mea, ca să vă iert depărtarea voastră de Mine. Veniţi spre bucuria care va rămâne pe pământ cu cei plăcuţi Mie, că vin să fac cerul sul, şi pământul să-l înnoiesc şi să-l dau de moştenire veşnică celor ce trăiesc dreptatea Mea pe pământ. Deschideţi Scripturile şi citiţi în ele venirea Mea, care se împlineşte curând, curând. Antichrist şi îngerii lui sunt pregătiţi să înşele toate neamurile cu venirea lui Hristos, venire făcută din minciuna lui antichrist. Timpul s-a făcut sul şi nu mai este timp pentru necredinţă, că vine coasa lui antichrist ca să strângă pentru foc pe toţi cei care n-au iubit pe Dumnezeu cu trăirea lor.

O, copilaşi rătăciţi pe căile lumii! Poporul Meu cel nou se pregăteşte de sărbătoarea slavei Mele cu el, dar voi lepădaţi harul Meu. Curând, curând Eu vin. Treziţi-vă! Treziţi-vă voi! Sau vă trezesc Eu? Dacă vă voi trezi Eu, vă veţi trezi plângând, că prea mult am plâns Eu fiindcă M-aţi părăsit. Vă voi da din plânsul Meu şi nu voi fi nedrept cu voi. Vă voi da ce Mi-aţi dat voi Mie, că v-am strigat şi vă strig azi din nou. Întoarceţi-vă în voile Mele şi îndrăgiţi-le şi bucuraţi-vă de Dumnezeu, ca să fiţi fii de prooroci şi să luaţi plată de prooroci. Amin, amin, amin.

O, mamă a Mea, mamă Fecioară, strigă şi tu la cei pierduţi din Mine, că Eu înmulţesc harul cuvântului tău, mamă, că tu grăieşti ca şi Mine, şi eşti întru venirea Mea, după cum este scris: «Domnul îi va aduce cu El pe cei întru El. Amin».

– O, Fiule îndurerat şi rănit la inimă de cei pe care i-ai iubit şi i-ai îngrijit prin lucrarea cuvântului Tău în Verginica! O, Fiule înlăcrimat, Care suspini de jalea care vine peste pământ, căci oamenii şi-au făcut rost de judecată pentru fărădelegile lor! O, Fiule părăsit de cei ce i-ai iubit! O, părăsitul meu copil, o, Domnul meu şi Dumnezeul meu, Care Te-ai smerit făcându-Te Om din mine ca să iei peste Tine ocara neamului omenesc cel depărtat de Dumnezeu! Plâng şi eu cu Tine, Fiule. Plâng şi eu. Plâng ca atunci când erai pe cruce părăsit de ucenici. Plâng de durerea Ta, Fiule al durerii, Fiu părăsit de ucenici şi de fii. Dacă toţi Te-au părăsit atunci când ai fost dispreţuit pe pământ, tot aşa şi acum, Fiule dispreţuit de cei pe care i-ai îngrijit cu mila Ta. Harul cuvântului meu dă să Te mângâie. Harul iubirii mele voieşte să-i umple de har pe cei din cetatea lui Verginica, pe cei ce Te-au părăsit, Fiule al Tatălui.

Harul meu de mamă a lui Hristos vă cheamă pe voi, cei din casa lui Verginica, şi pe voi, cei din cetatea trâmbiţei lui Dumnezeu. Harul meu de mamă cerească suflă spre voi şi vă îndeamnă la iubire pentru Fiul meu, Care vine pe pământ cuvânt în grădina Sa din România. Vă rog din cer, daţi loc harului ceresc în voi. Mila mea e pentru Fiul meu, Care-Şi strigă oile pierdute ca să le adune şi să le acopere mai înainte de ziua cea mare şi înfricoşată a venirii Fiului meu întru dreptatea Sa peste pământ. Întoarceţi-vă la Fiul meu, ca să fiţi fii de prooroci şi să primiţi plată de prooroci, căci cei ce cred proorocilor iau plată de prooroci, după cum a promis cuvântul Fiului meu în Scripturi.

Sunt cu dar de tămăduire în mâini şi voiesc să vă tămăduiesc sufletele, că plâng trupurile voastre în voi, bolnave şi netămăduite. Voiesc să vă vindec şi să vă fac veşnici prin harul Fiului meu, şi să fiţi de cinste între neamuri, că duhul cel potrivnic a pus mâna pe voi şi caută să vă facă ocară a neamurilor; pe voi, cei care aţi fost aleşi să fiţi cinstea lui Dumnezeu şi bucuria Domnului, Care locuieşte în mijlocul poporului Său cel hrănit cu cuvânt nou, cuvânt pentru venirea Sa. Voiesc să vă vindec de neputinţe dacă şi voi voiţi. Eu sunt izvorul tămăduirii pentru cei credincioşi şi sfinţi. Eu sunt cea plină de dar şi de har, ca să dau celor ce iubesc pe Dumnezeu pregătindu-se pentru venirea Fiului meu. Treziţi-vă! Am venit cu Fiul meu şi cu Verginica, să vă facem trezirea pentru cer. Treziţi duhurile voastre, căci cel ce doarme înaintea Domnului, acela este fără de minte, dar voi treziţi-vă cu duhul şi luaţi în cugetele voastre dreptatea Domnului. Amin, amin, amin.

– O, mamă a Mea, mamă plină de durere pentru Mine! Cuvântul tău cel dulce mişcă şi morţii din morminte. Să Ne uităm şi să vedem ce vor face copiii cei din cetatea lui Verginica. Ei zic că sunt mai deştepţi decât oricine, de vreme ce au întors spatele până şi lui Dumnezeu.

Verginica Mea, binecuvântată să-ţi fie strigarea peste cetatea ta. Amin, amin, amin.

– Eu, Doamne, mă ruşinez înaintea Ta cu cei din cetatea în care Te făceai cuvânt prin graiul gurii mele. Eu, Doamne, suspin de jalea pe care mi-a făcut-o duhul rău, de mi-a răpit de partea lui pe cei pe care i-am ţinut aproape de Tine în vremea mea cu ei. Mă uit la ei şi suspin, şi fac cerului suspin cu suspinul meu. Dar mai strig o dată peste ei, precum am proorocit din cer că voi striga. Amin.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, sună trâmbiţa lui Dumnezeu peste cetatea ei de pe pământ. Sună Verginica peste casa ei, peste cetatea ei. Amin.

Iată, sun peste voi, copii care aţi rămas în casa mea pe urma plecării mele la cer. Domnul m-a trimis la voi ca să mai strig o dată peste voi, că vine Domnul să facă dreptate peste cele sfinţite de El. V-am luat de la surioara mea ca să fiţi copiii mei şi să rămâneţi în casa Domnului, de la plecarea mea la cer şi până la întoarcerea mea cu Domnul, că vine Domnul să-Şi răscumpere ale Sale prin dreptatea Sa. Casa în care aţi rămas voi este casa Domnului. Voieşte Domnul să fiţi şi voi ai Lui la venirea Lui, dar iată, voi nu voiţi. A adus Domnul la cer şi pe mama voastră, că ea e surioara mea şi m-a ajutat în lucrarea mea cu Domnul după plecarea mea la cer, dar nici pe ea n-aţi ascultat-o ca să iubiţi cerul şi pe Domnul şi faptele cele cereşti cu voi. Mila ei a plecat cu ea în cer, că n-aţi preţuit mila. Aţi rămas să hotărâţi singuri. Vă simţiţi mari şi deştepţi şi cu putere, dar eu vă spun că sunteţi neputincioşi şi slabi şi fără minte, şi nu veţi putea să vă luptaţi să-L biruiţi pe Domnul, Care vine să facă dreptate cuvântului Său care a fost în vremea voastră peste voi, şi pe care voi l-aţi dat laolaltă cu minciuna. Dar nu e minciună Domnul, şi nici cuvântul Său de ieri, şi nici cuvântul Său de azi. Minciună sunt cei ce nu vor să facă voia lui Dumnezeu pe pământ, şi tot ce este mincinos va pieri acum, că vine Domnul cu adevărul Său, ca să-l pună în sfeşnic şi ca să lumineze pe toţi cei care vor vedea pe Domnul adevăr întru acest cuvânt care este cu voi de mai bine de patruzeci de ani. Vai celor ce au fost minciună lângă acest cuvânt adevărat care a venit de la Dumnezeu ca să lumineze lumea care nu ştie să trăiască pe pământ după voia lui Dumnezeu! Vine Domnul, şi lumea nu ştie să trăiască în voile Domnului. Tot omul se crede deştept, precum şi voi vă credeţi, dar smerenia şi umilinţa inimii n-aţi cunoscut-o până acum. Iată, o veţi cunoaşte, că Domnul S-a pregătit să vă ceară socoteală de toate cuvintele pe care le-aţi auzit din gura Lui şi de cele pe care n-aţi voit să le auziţi.

E ultima mea strigare peste voi, şi nu sar peste porţi la voi, căci fiecare îşi este sieşi poartă a inimii, dar poarta casei mele e poarta lui Dumnezeu, nu e a mea, nu e a voastră. Eu nu I-am închis Domnului această poartă niciodată, iar voi vă ţineţi tari şi închideţi Domnului. Necredinţa voastră nu este necredinţă, căci voi aţi fost copiii acestei lucrări de cuvânt ceresc peste pământ, şi pentru acest cuvânt sunteţi voi în casa mea în urma mea. Necredinţa voastră nu este de vină pentru depărtarea voastră de Dumnezeu, că nu e necredinţă, ci este mândrie şi este răutate asupra lui Dumnezeu, şi este dor de libertate pentru voile voastre cele fără Dumnezeu. Nu necredinţa este pricina cea pentru care L-aţi părăsit pe Domnul. Pricina este dorul de viaţă vremelnică. V-aţi lăsat amăgiţi de minciuna veacului acesta şi voiţi să vă acoperiţi ruşinea cu necredinţa pe care ziceţi că o aveţi drept pricină împotriva adevărului Cuvântului lui Dumnezeu. Voi aţi vorbit de rău pe cei mai mici care s-au născut prin cuvântul acestei lucrări cereşti. Şi voi ce aţi făcut apoi dacă aţi căutat dreptatea voastră împotriva celor mai mici, cei mai din urmă care sunt acum cei dintâi şi care ajută pe Domnul în truda Lui peste pământ? Voi aţi părăsit pe Dumnezeu şi voile lui Dumnezeu, şi n-aţi ajutat pe nimeni să nu-L părăsească pe Domnul. Ba dimpotrivă, aţi îndemnat la nepăsare pe mulţi din cei care au fost poporul meu. Voi aţi vorbit de rău credinţa celor credincioşi cu adevărat şi aţi zis că voi sunteţi drepţi şi credincioşi. Iată, vă cere Domnul să vă dovediţi credinţa din faptele voastre, din dragostea voastră de Dumnezeu şi de legile Lui cele sfinte peste pământ. Eu am ajutat de lângă Domnul poporul cel rămas pe calea cea cu dreptate şi am împlinit peste el proorociile făcute de Domnul prin mine, că I-am fost Domnului trâmbiţă proorocească. Şi va fi să se împlinească slava Domnului şi peste casa mea care a rămas pentru voi de la Domnul, dar nu să-L daţi afară pe Dumnezeu şi voile lui Dumnezeu din casa mea.

Treziţi-vă! Treziţi duhurile voastre şi întoarceţi Duhul lui Dumnezeu în voi, şi trăiţi cereşte în casa Domnului, în cortul de unde Domnul a grăit proorociile Sale pentru venirea Lui. O, voi sunteţi bolnavi. O, nu voiţi să vă vindecaţi?

Am lăsat doi stâlpi în această casă. Unul a rămas de partea dreptăţii Domnului, şi celălalt s-a despărţit de Dumnezeu, el şi toată casa lui, şi aşa trăiesc în curtea casei mele.

Vor veni neamurile pământului, din mari depărtări, ca să vadă locul coborârii Domnului în mine, locul venirii Domnului cu cuvântul Său cel de pregătire a poporului credincios. Mărturisirea voastră va fi pentru Domnul, sau împotriva Domnului? Vă veţi lupta împotriva Domnului, sau vă veţi lăsa biruiţi de Dumnezeu, şi apoi luminaţi cu harul cel de sus? Ori vă pregătiţi să înduraţi ruşinea cea pentru depărtarea voastră de Dumnezeu?

Eu, ca o mamă duhovnicească ce v-am fost, vă îndemn din cer: treziţi-vă! Treziţi-vă şi lăsaţi copiii voştri să cunoască pe Dumnezeu în această lucrare şi să se lumineze de la Dumnezeu, ca să trăiască şi copiii voştri, şi voi să trăiţi. Eu voiesc să vă vindec sufletele şi trupurile, că aţi greşit lui Dumnezeu şi v-aţi făcut sminteală pentru mulţi iubitori de Dumnezeu, şi Domnul v-a lăsat în voile voastre, părăsindu-vă. Casa în care staţi voi este casă pentru Dumnezeu, nu pentru lume, nu pentru cei fără de lege, iar voi aţi stat nepăsători pentru sfinţenia casei Domnului.

Treziţi-vă! Acesta este cel din urmă cuvânt care vă strigă din cer cu cuvântul. Şi să ştiţi că Domnul va birui împotriva nepăsării voastre şi vă va umili cu puterea Sa, că sunteţi scrişi în cartea acestei lucrări de cuvânt dumnezeiesc, şi cartea aceasta va mărturisi prin toate cuvintele din ea. Amin.

Am strâns pe lângă voi creştini, ca să aibă Domnul cetate în jurul casei mele. Unde sunt creştinii cei din jurul casei mele? Aceştia vor fi aduşi de îngeri în faţa Domnului spre mărturie, şi vor fi ruşinaţi de înseşi faptele lor cele fără Dumnezeu, şi nu va fi ruşine mai grea de purtat ca aceea pe care o vor purta cei ce au fost şi nu mai sunt lângă cuvântul Domnului.

Iată, Se ridică Domnul între cer şi pământ cu lucrarea cuvântului Său, şi se apropie ziua cea mărită de Domnul. Treziţi-vă! Amin. Şi vă veţi trezi, că Domnul vă va trezi. Amin, amin, amin.

Eu, Doamne, am făcut după cuvântul Tău şi am strigat cea din urmă strigare peste cetatea cuvântului Tău, peste cetatea Pucioasa. Cuvântul Tău este foc şi pucioasă peste pământ, că oamenii nu sunt pregătiţi pentru mila Ta, ci pentru judecata faptelor lor rele pe care încă le fac fără nici o oprelişte, Doamne. Aceasta este cetatea din care Tu trimiţi cuvântul Tău peste pământ, ca săgeţile pe care le-ai făcut din jurămintele rostite cu cuvântul Tău din vremile de demult şi din vremea aceasta. Foc şi pucioasă este cuvântul Tău pentru cei ce nu vor să părăsească fărădelegea, dar ea va fi curăţită de pe pământ cu cuvântul Tău care împlineşte voia Ta. Amin, amin, amin.

– Verginico, mila ta şi a surioarei tale s-a tras în cer, căci cerul plânge de dorul venirii Mele pe pământ a doua oară cu sfinţii.

Antichrist cel ascuns de mintea oamenilor de pe tot pământul va face lucrarea cea mincinoasă a venirii lui Hristos, că de mult lucrează antichrist ca să-Mi zădărnicească adevărul venirii Mele, dar Eu aşa am grăit peste fiii bisericii şi le-am spus: «Cel ce vine înaintea Mea este fur şi tâlhar, este hristos mincinos între hristoşi mincinoşi», şi vor fi aceştia prinşi în însăşi cursa lor, şi vor fi aruncaţi în iezerul cu foc şi cu pucioasă prin rostirea acestui cuvânt.

Verginico, facă-se voia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, căci în numele acesta ai grăit tu peste cetatea ta. Amin. Iar tu, Ierusalime nou, poporul Meu cel nou, să fii ocrotit de Dumnezeu Cuvântul. Toate cetăţile tale cu fii în ele să fie acoperite de acoperământul Meu cel ceresc. Toţi fiii cei credincioşi şi cuminţi şi sfinţi să se învioreze cu cerul sus şi jos şi în lături, aşa cum cerul i-a învăţat în toată vremea acestui cuvânt coborât din cer pe pământ.

Israele, Israele nou, să trăieşti patru părţi din cele patru părţi ale timpului tău pentru Domnul, şi să faci din fiii tăi temple ale venirii Domnului, fii ai venirii Mele în mijlocul tău, ca să Mă arăt apoi în mijlocul tău, popor al venirii Mele.

Tu, cel ce eşti acum cu Mine, şi tu, cel ce vei veni să fii! Să nu te sminteşti întru Mine, să nu te sminteşti de cei slabi şi reci care au fost şi nu mai sunt cu cuvântul venirii Mele. Tu să te uiţi sus în cer, nu jos pe pământ. Tu să iei din cer, nu de pe pământ. Amin. Tu să fii popor viu, căci viaţa e din cer, şi din cer s-o iei, căci lumea care nu Mă cunoaşte pe Mine nu te cunoaşte nici pe tine, dar când Eu Mă voi arăta, voi veţi fi asemenea Mie şi Mă veţi vedea cum sunt, fiilor iubiţi. Aşa cum antichrist are fii asemenea lui şi îl vor vedea cum este când se va descoperi lucrarea lui cea mincinoasă şi pieritoare de oameni, tot aşa şi voi, veţi fi asemenea Mie când Mă voi arăta şi când Mă veţi vedea cum sunt, căci veţi avea din slava Mea şi veţi vedea cu Duhul Sfânt pe Care Tatăl Îl va da vouă ca să vedeţi venirea Mea cea de la Tatăl. Amin, amin, amin.

24-04-1998