Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica tuturor sfinţilor

Se binecuvintează şi se sfinţeşte cântarea de slavă pe care o aduceţi în ziua aceasta de serbare cerească. Se serbează şi pe pământ şi întru cele cereşti sărbătoarea duminicii tuturor sfinţilor.

Pace şi binecuvântare cerească peste aşezământul ieslei cuvântului Meu şi peste voi toţi cei care staţi, şi cei care sunteţi alăturaţi, şi cei care iubiţi aşezământul Domnului Iisus Hristos. Iată Eu şi ieslea Mea în mijlocul oamenilor, ca să-Mi pot lucra împărăţie veşnică între cei iubiţi care vor îmbrăţişa viaţa împărăţiei Mele. O, şi când văd sfinţii cerului, care astăzi sunt serbaţi, când văd că se găteşte plata răbdării şi a credinţei şi a iubirii lor cu care au luptat spre Domnul, se veselesc sfinţii şi vă înconjoară şi vă învăluie, fiilor, şi vă poartă pe aripile slavei cereşti din iubire în iubire, căci sfinţii sunt iubire şi vă poartă pe voi din slavă în slavă, căci sfinţii sunt în slavă cerească.

E mare sărbătoare, şi în mijlocul serbării stă Verginica în haina slavei şi serbează cu sfinţii trecerea a şaptezeci de ani de la venirea ei între oameni. E mare taina venirii lui Verginica, dar e mare taina venirii ei între sfinţii cerului, căci puterea cea pentru voi este de atunci o îmbrăcare cerească şi o tărie cu care aţi fost îmbrăcaţi voi, cei care aţi fost găsiţi lângă ea atunci când ea a pătruns în slava cerească. Ferice creştinilor care o au pe Verginica. Ferice celor care ştiu bine cum să o aibă pe ea. Ea se poartă alături de Maica Fiului lui Dumnezeu. Ea are trecerea zilelor de acum când cei din necazul cel mare au pătruns şi pătrund în taina împărăţiei cea din cer lucrată pe pământ.

Ferice celor ce au înţeles taina acestei lucrări dumnezeieşti, care s-a născut de la Verginica. Eu am spus că ea se va arăta celor ce o ştiu pe ea, şi i se va vedea slava pe care o are de la Dumnezeu, căci trupul ei a fost sălaşul Meu cel supus, şi Eu voi lucra cu ea mai mult decât cu Moise în faţa slavei cereşti. Ea este însoţită în lucrarea ei de Moise şi Ilie, aşa cum am fost Eu, dar ea are pe Măicuţa Mea şi pe fiul cel dăruit de Mine ei când eram pe cruce, şi toţi lucrează în vremea lui Verginica, toţi sfinţii şi părinţii, toţi arhanghelii şi îngerii, toţi au intrat cu Verginica în sărbătoarea pregătirii României pentru slava cea văzută a împărăţiei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Şi va veni Stăpânul viei şi va fi frumuseţe cerească şi se vor împărţi fericirile pentru fiecare ceată, pentru fiecare slavă, şi se vor aşeza scaunele, dar se va aşeza masa apoi, şi Domnul lucrează împreună cu cerul şi va sta la masă cerească împreună cu cei ce lucrează de pe pământ pentru gătirea cămării de nuntă şi pentru muzica ce va fi cântată de corurile îngereşti deasupra pământului nou care răsare din el şi care va da din el rodul vieţii cea fără de moarte a veşniciei.

Lucraţi cu sfinţii, fiilor, şi fiţi precauţi şi iarăşi fiţi, ca nu cumva să se mai stingă flacăra care arde la voi. Să nu cumva să slăbească fierbinţeala cu care stăruiţi acum. Să nu aveţi grijă mai mare ca şi grija pentru a ţine aprins focul jertfei care arde de la rugăciunea cea vie a Duhului Sfânt lucrător în voi. Asta a fost aşteptarea Mea de veacuri, să am lucrarea Duhului Sfânt, Cel fără robie, Care lucrează din Sine şi Care grăieşte din Sine. Nu cumva să se stingă această trăire la voi, şi din zi în zi să fiţi tot mai adevăraţi prin ceea ce aduceţi voi jertfă din inimile voastre, din duhul vostru spre Duhul Sfânt, căci Tatăl Meu aşa închinători voieşte. Vă dau pe Duhul Sfânt ca să lucreze în voi, şi mereu vă dau puteri cereşti ca să purtaţi pe Duhul Sfânt şi să daţi din El lui Dumnezeu şi celor ce vor fi cu Dumnezeu. Duhul să nu-L stingeţi, iubiţii Mei, dar aici trebuie să vă lăsaţi ajutaţi încă. Nimic nu este mai de preţ ca viaţa Duhului Sfânt în voi, dar în privinţa asta nu se poate copilărie în voi, nu se poate. Puneţi-vă control şi staţi sub semnul atenţiei de duh, şi staţi, iubiţii Mei, dar nu staţi voi. Staţi întru Duhul Sfânt ca să staţi, că iar vă spun: nimic nu-i mai de preţ ca Duhul Sfânt din voi; din voi spre Mine, şi din Mine spre voi. Căutaţi această libertate de neînvins şi nu veţi fi învinşi întru nimic, pentru că Duhul Sfânt vă face liberi şi cu îndrăzneală la Sfânta Treime.

Eu voi vorbi peste pământ, şi pământul va auzi glasul Meu şi se va bucura. Eu voi cuprinde în Duhul Sfânt mare parte din făptura Mea din România, şi apoi multe gloate vor sta aplecate la slava Mea din ea şi vom vedea lucrarea credinţei care va ieşi din România, dar staţi lumină în faţa Mea, şi Eu voi da lumină peste mulţi, care vor primi vestea cea mare a împărăţiei care vine cu Mine.

Verginica are armură cerească pentru voi. Ea este armură pentru voi. Ea şi cordoanele de sfinţi şi de îngeri vă învăluiesc pe voi şi acoperă de jur împrejur ieslea Mea de la voi. Ea este stăpâna grădinii de la voi şi are în grijă pătuţul Meu de la voi.

Verginica aşează serbare cerească peste voi. Amin, amin, amin.

– Mama Gigi grăieşte de deasupra şi din lături şi de jur împrejur şi se dă vouă ca o sărbătorită între cei cereşti, care sunt aici cu voi pentru ea, pentru sărbătoarea ei în mijlocul sfinţilor.

Pace dumnezeiască, şi vestire de pace vă dau vouă! Pace vouă de la Domnul Iisus Hristos, Cel ce este în Tatăl! Pace vouă întru cei cereşti, care sunt la voi! Sunt cu voi, sunt, şi voiesc să ţinem strânsă legătura, dar voiesc să fiţi mari cu atenţia şi cu lumina Duhului Sfânt, căci vreau să trec cu voi din slavă în slavă, şi iarăşi să aduc la voi şi peste voi slavă cerească. Vreau să lucrez mereu peste voi lucrarea duhului descoperirilor cereşti, aşa cum sunt proorociile cele din Scripturi. Vreau să mă vadă cerul lucrând în voi şi de la voi, dar vouă vă trebuie lucrare de atenţie în voi şi din voi. Vreau să înţelegeţi cu Duhul Sfânt şi să ştiţi să ieşiţi mereu din voi, ca să nu greşiţi în luptă, măi copii. Acum nu mai este vreme să staţi voi în voi, că uitaţi-vă şi voi ca să vedeţi ce bine se cunoaşte la voi atunci când sunteţi voi înăuntrul vostru, şi să nu vă pară rău apoi când lucraţi voi din voi. O, să nu vă ascundeţi în voi! Eu am vedere cerească între voi, şi o pun la lucru dacă o am, dar cel mai greu este atunci când voi daţi să vă ascundeţi chiar şi atunci când nu mai aveţi cum. Aici este măsurătoarea mea peste voi, şi vă măsor curăţia inimii şi duhul umilinţei faţă de cele cereşti, şi vă măsor mărimea lucrării voastre lăuntrice, dar pentru mine nu puteţi intra înăuntrul vostru şi ca să nu ştiu ce faceţi înăuntru, pentru că eu vă am de la Domnul, şi dacă vă am, nu se poate ascundere în voi. O, dacă aş vedea bucurie pentru scoaterea celor ascunse din voi, aş lucra încontinuu şi v-aş curăţi înăuntrul din voi, şi aţi vedea atunci puterea luminii Duhului Sfânt care ar ieşi din voi spre Dumnezeu. Sunteţi atât cât sunteţi, şi nimeni din voi nu are întâietate peste voi; nimeni. Dar să aibă Duhul Sfânt libertatea Sa în voi şi de la unul la altul, căci eu sunt cu cerul peste voi, iar voi slujiţi unul altuia în numele cerului, şi aş voi să fiţi plini de toate darurile ca să slujiţi unul altuia cu ele spre desăvârşirea sfinţeniei, măi copii. Lucraţi lucrarea desăvârşirii sfinţeniei din voi. Lucraţi, şi va fi lucrarea Duhului Sfânt pe faţă lucrând şi văzându-se lucrând. Eu v-am spus mereu că pacea de la voi este cel mai frumos şi mai prielnic aşternut pentru Duhul Sfânt al Domnului şi pentru învederarea lucrării Duhului Sfânt.

Ascunderea înăuntru se numeşte moarte, atunci când lucrarea învederării Duhului Sfânt stă lucrând peste voi şi între voi. Nici măcar cea mai mică mâhnire sau tăcere în voi nu trece peste voi fără să nu lucreze moarte pentru Duhul Sfânt. De aceea stau de atâtea ori între voi şi lucrez prin cine pot în fiecare clipă ca să dobor şi să scot moartea din voi şi s-o ard şi s-o arunc apoi în braţele ei ca să nu mai caute la voi, căci când vreunul din voi se caută mai mare decât altul, atunci acela cade prăbuşindu-se în clipa aceea, şi iată, nu iese decât prăbuşire pentru cel ce se măreşte pe sine împotriva celui mai slab sau mai stângaci sau mai răbdător. Lucrarea iubirii dintre voi, aceea s-o căutaţi, iar lucrarea măririi deşarte nici să se pomenească între voi, aşa cum se cuvine sfinţilor.

E ziua mea în voi, şi eu vă sărbătoresc pe voi întru numele meu pe pământ, dar şi între cei din cer, pentru că voi sunteţi întru mine şi vă am cu mine între cei din cer. De aceea am zis vouă să cereţi în numele meu şi veţi primi de la Domnul. Cereţi, şi veţi vedea primind şi veţi înţelege ce mare trecere am la Dumnezeu. Cereţi în numele meu, dar e mare înţelepciune ca să ştiţi cum să cereţi în numele meu. Nimic să nu vă despartă de numele meu. Purtaţi numele meu când vă rugaţi, purtaţi-vă spre cer cu mine în faţă şi luaţi numele meu. Fiţi precauţi, ca să nu se cuibărească răul duhului rău între voi. Stricaţi de fiecare dată cuibarul duhului rău, ca să nu-şi lase rod în voi. Împotriviţi-vă răului cu toţii laolaltă, şi el va pleca de la voi, dar iară vă rog, şi mereu vă rog: faceţi cât mai des cercetare peste voi. Cercetaţi-vă unul pe altul şi desfiinţaţi mărirea de sine şi ascunderea de sine dintre voi. Nu staţi ascunşi în voi, nu staţi nici unul, şi să vă vedeţi unul pe altul, căci aşa puteţi lucra unul peste altul cu iubire şi cu mântuire.

Nu mai folosiţi dezvinovăţirea faţă de cele rău lucrate sau neatent judecate. Învăţaţi rugăciunea nedezvinovăţirii voastre înşivă. Eu nu pot mătura bine colţurile şi cele ascunse ale voastre dacă puneţi mâna ca să nu se vadă praful care vă îneacă, dar se vede; şi nu vreau să suflu, şi vreau să mătur cu blândeţe şi cu răbdare, numai să am uşa deschisă în voi şi să pot face curat în voi. Aş voi să nu mai am ce curăţi de peste voi, şi de aceea caut să lucrez mai mult cu cele curate, ca să vă deprindeţi să nu vă mai murdăriţi niciodată, dar să şi ştiţi cum vine şi în ce fel se pune murdărie pe voi.

Voi sunteţi fiii hăinuţei albe şi ai cununiţei albe şi neprihănite. Fiţi vrednici şi faceţi-vă vrednici de acest veşmânt dat vouă de Împăratul nunţii cereşti. Fiţi fii ai nunţii care s-a coborât la voi şi staţi în haina nunţii la masă. Am venit la masă cerească, am venit cu ea la voi, cu masă cerească şi cu meseni cereşti la ea între voi.

Binecuvântată să fie sărbătoarea tuturor celor din cer între voi. Iată ce rostesc eu azi la voi: rostesc mulţumire pentru darul ridicat de voi şi zic: se sfinţeşte şi se binecuvintează crucea cea întreit lăudată şi lucrătoare, pe care aţi pus-o de strajă în numele meu, iar voi, stropiţi peste ea cu apa cuvântului acesta, şi stropiţi şi peste voi, şi stropiţi tot aşezământul ceresc de la voi, şi staţi apoi de prânziţi, şi cerească să vă fie hrana voastră!

Mama Gigi vă dăruieşte vouă sănătate de duh şi de trup, şi pecete cerească peste voi, faţă de cele din jurul vostru prin care treceţi.

Cei doi copii ai mei care poartă grijă de grădina mea, să aibă binecuvântarea cerească pentru călătoria lor şi să se întoarcă pentru lucrul de aici şi să aibă rod dumnezeiesc peste lucrul şi prin lucrul lor. Să stea atenţi cu faţa spre mine, că eu sunt aceea care cercetez tot ce trebuie să se lucreze şi tot ce e nevoie, şi aduc la timp. Vă voi trimite mereu tot ce este nevoie şi vă veţi minuna pentru grija ce o port eu pentru lucrarea lui Dumnezeu prin care voi lucraţi.

La toţi copiii mei cei lipiţi de voi le dau îmbrăţişarea mea care este cu voi. Staţi atenţi la semnalul ceresc, căci voiesc să mângâi şi să dau putere celui ce este în biserica cea din afară, să-i mai întărească Domnul nădejdea şi răbdarea încă un pic. Un pic, şi picul acesta va pleca de la el şi se va scula pentru dreptatea cea cerească. Staţi atenţi, că va veni Domnul pentru el.

Măi copii, las lucrarea păcii peste voi, şi să pătrundă în voi lucrarea păcii, ca să pot lucra prin ea. Lucraţi lucrarea păcii unul peste altul şi staţi descoperiţi prin ea. Staţi în duhul păcii cereşti, căci cerul vă învăluieşte pe voi în mantia sa.

Binecuvântarea cerului să rămână peste voi. Ocrotirea cea fără de sfârşit a cerului sfânt să vă facă demni de ea şi tari prin ea.

Mama Gigi vă sărută frunţile şi inimile, în duhul sărbătorii de azi. Amin, amin, amin.

13-06-1993