Cuvântul lui Dumnezeu către preotul Ştefan şi preotul Gheorghe, din Prahova

Domnul Iisus Hristos binecuvintează din dreapta Tatălui acest sfat ceresc.

Pacea Preasfintei Treimi şi puterea Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh să lucreze peste sfatul acestei zile şi să dea rod lucrător de minuni şi de înviere apoi! Dumnezeu Cuvântul lucrează prin această lucrare a Duhului Sfânt şi voieşte să-Şi trezească lucrătorii viei, căci via Mea este pe sfârşite, şi iată, voiesc să fac vin nou, vin curat şi neamestecat, vin de viţă nouă, lucrătoare de înviere, viţă de soi bun, căci am ridicat în mijlocul ei un turn de mărturie şi am aşezat teasc în mijlocul ei.

Pace vouă! Pace peste cei iubiţi ai Mei pentru care am coborât acest sfat ceresc, căci aceşti slujitori ai viei Mele au lucrat bine în via Mea şi a făcut struguri via lor şi n-a făcut aguridă.

Pace vouă! Domnul Iisus Hristos stă în sfat cu voi ca să plângă cu voi de durere, căci străjerii viei Mele n-au purtat grijă de via Mea, şi au crescut peste ea spini şi ciulini şi Mi-au acoperit-o, iubiţii Mei. Străjerii Mei dorm şi s-au făcut stăpâni pe via Mea şi dorm străjerii viei Mele, dorm în sângele lor. Israel este via Mea. Israel cel binecredincios este casa Mea, iar străjerii Mei sunt cei din casa lui Iuda, şi iată, plânge Domnul. Aşteptam ca Iuda să fie fără de păcate, şi iată, plânge Domnul, că Iuda este plin de sânge, iar Eu din viţa lui Iuda am ridicat legământ nou de preoţie nouă.

Iubiţii Mei, Mi-a fost dor de voi, tată, căci din casa lui Iuda nimeni nu voieşte să audă glasul Meu şi să-Mi deschidă. A venit vremea să Mă scol la judecată ca să fac dreptate şi adevăr pentru via Mea, iar voi, iubiţii Mei, apostolii Mei, voi sunteţi martorii Mei. Ce să fac Eu cu via Mea? Am dat cuvânt, am spus să stau în sfat cu voi; cu voi, cei ce iubiţi via Mea. O, de atâta vreme lucrez prin cuvânt în mijlocul acestui neam, şi cine a voit să vină, a venit după Mine şi a gustat de la Mine şi s-a înfruptat din fructul vieţii, dar şi acest popor, vai, unii au rodit struguri, iar alţii, aguridă. Mă doare rana poporului Meu, dar Mă doare rana Sionului Meu, şi iată, M-am ridicat şi am luat capacul de pe această fântână şi am spus servilor Mei să scoată din această apă vie şi să dea din ea Sionului Meu ca să-l vindec, aşa cum am vindecat inima samarinencii. O, şi era de neam străin aceea, dar n-a tăgăduit pe Domnul, şi s-a dus samarineanca şi a vestit în cetatea ei despre arătarea Mea în lume. Era cu inimă mare această fiică şi credea pe proorocii care au scris despre Mine şi M-a primit samarineanca; M-a primit, căci a cunoscut vremea cercetării.

Iubiţii Mei, apostolii Mei, martorii Mei, vă spun şi Eu vouă durerea Mea, căci în vremea trupului Meu, în vremea patimilor şi a gloriei Mele, am avut dintre cei din casa Tatălui Meu, am avut pe Nicodim, care a crezut că Eu am venit de la Tatăl, precum a fost scris despre Mine. Am şi astăzi pe unul din casa Tatălui Meu, arhiereu care a crezut pe Dumnezeu Cuvântul, Care cuvintează şi apoi împlineşte cuvântul; şi acesta a făcut după cuvântul Meu, căci Eu şi acum ca şi atunci n-am venit să stric legea, ci am venit să Mă supun legii, şi apoi am venit s-o împlinesc, după cum este cuvântul legii.

Este scris în cartea cea din cer coborâtă, este scris de această lucrare de Duh Sfânt care va să se arate în zilele acestea. Este scris, dar cine să înţeleagă? Căci am trimis pe martorul Meu, am trimis pe îngerul bisericii Mele ca să vestească bisericilor despre această minune cuvântată de cer pe pământ. Am trimis pe trimisul Meu, şi acela a păţit ca şi Mine şi i-au spus şi lui că are demon. L-am trimis, că a venit vremea plinirii gloriei Mele, căci iată, şi vouă vă spun, aceasta este vremea să se aşeze la loc împărăţia lui Israel cel binecredincios.

Eram cu ucenicii Mei după învierea Mea, şi aceia M-au întrebat: «Doamne, oare, acum este vremea să se aşeze la loc împărăţia?». Şi Eu aşa le-am spus lor: «Nu este al vostru să ştiţi aceasta», şi vorbind cu ei M-am înălţat la Tatăl. Şi iată vremea! Sionul Meu nu cunoaşte vremea cercetării sale şi nimeni nu mai voieşte să audă de la Domnul. Au uitat rânduiala cea de la Mine, căci am lăsat biserică vie, curată şi nepătată, atunci când am plecat la Tatăl, şi am lăsat peste ea Trupul şi Sângele Meu şi am zis să fie toate mădularele în biserica Mea: să fie apostoli, să fie prooroci, să fie făcători de minuni şi cârmuitori, să fie tălmăcitori şi vindecători şi să fie Domnul prin cuvânt în biserică. Dar ei au uitat Scriptura aceea care spune: «Vai de cetatea peste care nu este cuvânt de prooroc, că aceea nu are pe Domnul în sfatul ei!». O, iată, Sionul Meu rătăceşte şi nu Mă primeşte, că nu cunoaşte Scripturile, nu împlineşte Scripturile.

În toată cartea acestei lucrări este scris că Eu voi ieşi la suprafaţă cu acest izvor care curge din tronul Preasfintei Treimi, şi iată, am despecetluit această învăţătură, căci a venit vremea celei de a doua arătări a slavei dumnezeieşti pe pământ. Voiesc să fac din România Sion binecuvântat şi ceresc, voiesc să fac din ea munte al Domnului şi să vină spre el popoarele cele îndepărtate ca să asculte legile Domnului şi să meargă pe cale cu Domnul. Aşa este scris despre România pe masa Sfintei Treimi, şi este numită cu nume nou, de nou Ierusalim, nou Eden, nou Canaan, aşa precum scrie în Scripturi. Toate vor trece, dar nici o cirtă din carte nu va fi să treacă şi să nu se împlinească.

M-am ridicat să sun peste poporul cel hrănit de Mine cu cuvinte din cer, peste poporul cel de mii de ori binecuvântat şi împuternicit cu putere cerească, dar n-a folosit bine acest popor puterea care a fost peste el de la cer, şi iată, şi peste el este potrivită Scriptura care spune: «Aceştia rătăcesc, căci nu cunosc Scripturile. Aceştia pier din picioare din lipsă de înţelepciune». O, de s-ar găsi credinţă pe pământ! Căci aşa am spus: «Când va veni Fiul Omului, va mai găsi El, oare, credinţă pe pământ?».

Eu sunt Fiul Cel din Sfânta Treime. Un picuţ, şi va fi văzută slava Mea prin această lucrare. Dar iată, plâng răstignit, căci Duhul Fiului lui Dumnezeu plânge ţintuit de necredincioşi. Nici un suflet, nici o inimă, nici un ochi şi nici o ureche, nici un pas şi nici un cuvânt nu va putea să rămână tăinuit în zilele ce vin, căci cei ce au gustat din această mană coborâtă din cer prin această lucrare, aceia nu vor putea tăgădui slava acestei lucrări, căci pe fruntea lor va fi văzut numele lui Dumnezeu Care a lucrat prin această lucrare. Am dat de veste poporului Meu să se ridice şi să mărturisească această lucrare de Duh Sfânt şi să vestească fiecare minunile lui Dumnezeu care au fost lucrate prin această rază cerească. Am dat de veste o vreme plăcută Domnului, dar iată, iată durere, căci din acest popor s-au desprins iude şi s-au dus la Irod şi s-au dus la Anna şi la Caiafa ca să dea la moarte această lucrare şi pe fiii acestei lucrări, căci cei ce-au rămas sub această viţă, aceia sunt fiii cei credincioşi ai acestei proorocii. S-au dus cei cârtitori să făurească vină după lege ca să răstignească Duhul lui Dumnezeu, Care este viu şi veşnic prin această lumină, căci cuvântul Domnului este lumină. Am voit să trec şi să nu Mă mai ascund, am voit să trec prin mijlocul bisericii de peste tot, dar Sionul Meu Îmi pune mâna la gură, că nu voieşte să asculte pe Domnul, şi iată încă o Golgotă, încă un urcuş dureros, căci Duhul lui Dumnezeu Cuvântul plânge însăgetat, plânge întru ai Săi, iar necredincioşii caută cruce şi vină pentru cei cu Dumnezeu.

Vai ţie, Sioane, vai, că voi da la o parte gardul viei Mele şi Mă voi ridica să fac dreptate pentru cei care gem şi plâng din pricina ticăloşiei tale, Sioane necredincios din vremea cea dinaintea arătării gloriei Mele! Vai, Sionul Meu, că Eu voiesc să Mă apropii de tine să-ţi leg rana, să-ţi iau tina de pe ochi şi să vezi pe Domnul tău, şi tu, Sionul Meu iubit, Îmi dai peste mână şi Mă pui sub obroc ca să nu luminez peste tine cu minunile Mele. O, şi ce ai să faci, oare? Unde te vei băga? Un picuţ mai este şi vei auzi din cer cuvintele Scripturii: «Bine este cuvântat Cel ce iarăşi vine întru al Său nume binecuvântat!». Aşa am spus, aşa am rostit, şi din durere am rostit: «Ierusalime care-Mi ucizi şi Îmi nimiceşti cu pietre pe trimişii Mei! Căci n-ai voit tu să te laşi adunat sub mantia Mea, şi iată, iarăşi Mă vei vedea şi vei auzi cuvintele Mele şi ţi se va lăsa casa pustie», măi Israele necredincios şi tare la cerbice, căci am trimis acum la tine pe solul Meu ca să-Mi gătească spre tine cale şi să te întoarcă cu faţa spre Mine mai înainte de ziua aceea despre care scrie în Scripturi. Este scris că voi trimite sol ca să nu vin şi să te lovesc pe neştire, măi Israele mic şi necredincios. Şi tu ce faci? Iată ce faci: faci şi tu ca şi cei de atunci şi spui că nu sunt Eu şi spui că am demon şi că sunt cu desfrânaţii şi cu păcătoşii.

Eu am venit la tine, iubitul Meu popor, şi iată, am venit să trec prin mijlocul tău, Sioane, şi tu iei pietre şi dai în Dumnezeu. Dar acum nu Mă voi ascunde şi voi împlini cele ce stau scrise pentru tine pentru vremea aceasta a gloriei cereşti. Iată, s-au ridicat preoţii din jur cu mărturii mincinoase şi nici unul din ei n-a înţeles taina acestui aşezământ pe care Eu l-am ridicat şi l-am pecetluit şi am pus peste el legile sfinţeniei şi ale pregătirii pentru slava care vine, căci au venit şi au călcat peste ieslea cuvântului Meu şi au sărit pe deasupra şi nu pe porţi, căci poarta cea de aici este legea sfinţeniei, care este aşezată de la Mine peste locul slavei Mele. Au venit şi au întinat ieslea Mea, căci ei nu cred că nu este de pe pământ această cetate sfântă.

Ridicaţi-vă şi puneţi umărul cu Mine, că au călcat la pământ gardul acestei viţe răsărite din această lucrătură de Duh Sfânt. Am dat cuvânt să se aşeze această împărăţie a Mea, şi cuvântul s-a făcut faptă, căci aşa este Dumnezeu, este prin cuvânt, căci toate s-au lucrat prin cuvânt, din veac şi până în veac, şi iată plinirea cerurilor, şi iată, nimeni n-o poate trezi pe cea iubită ca să se deştepte şi să-Mi asculte glasul. Aşezaţi-vă lângă trimisul Meu. El este singur între cei ce se zic pe sine arhierei, dar mint aceştia, căci trupul lor e plin de bube, şi în inima lor este cuvânt de hulă şi de nedreptate şi de asuprire. Aceştia zic proorocilor să nu proorocească şi zic văzătorilor că nu văd, şi Eu Mă frâng de mila oilor Mele, căci ei nu poartă de grijă de turma Mea şi şi-au făcut câştig nedrept cu lâna oilor Mele, precum este scris în Scriptură. O, Eu n-am stat pe scaunul legii, şi am stat cu cei sărmani, cu cei plăpânzi, cu cei neluaţi în seamă, ca să-i învăţ să trăiască legea sfinţeniei şi să se hrănească din cuvântul care vine de la Dumnezeu.

O, de s-ar găsi cineva să meargă pentru Mine şi pentru aceşti prunci pe care Mi i-a dat Mie Tatăl! De s-ar găsi cineva care să biruiască întru adevărul Meu! O, nu pot da această carte pe mâna celui ce se îndoieşte întru Mine. Am găsit un ucenic, dar acela nu are rădăcină întru această lucrare, şi vai, e mare taina aceasta, mare şi nepricepută, în afară de cei ce au Duhul lui Dumnezeu spre pricepere.

A venit ziua să vă cer ajutorul, iubiţii Mei. A venit ziua să vă cer să mergeţi pentru Mine. Iată, iar întreb ca odinioară când am zis către Isaia: «Cine va vorbi pentru Mine?»; şi Isaia aşa a răspuns: «Iată-mă, Doamne!».

Iubitul Meu, apostolul Meu, părinte iubit al poporului Meu, căci hrăneşti pe poporul Meu cu Trupul şi Sângele Meu! Iată, am privit după tine adeseori şi te-am văzut odată judecând cu dreptate, căci ai fost trimis pe meleagurile Betleemului Meu din vremea aceasta şi te-am privit şi am pus cerul să te cânte şi să-ţi cânte dragostea cu care ai judecat pricina nedreptăţii. Cine te-a trimis pe tine atunci? Căci ai fost trimis aici, aproape de aşezământul Meu, te-au trimis mai-marii bisericii, măi tată. Iată ce-ţi spun Eu ţie: Eu sunt mai înainte de Avraam. Eu sunt mai înainte de cei ce sunt stăpânitori peste biserica Mea. Eu sunt Cel mare, iubitul Meu, şi iată ce-ţi spun Eu ţie: precum M-a trimis pe Mine Tatăl, şi Eu te trimit pe tine. Fă-ţi intrare chibzuită ca să poţi pune în faţa bisericii ceea ce am lucrat Eu pe pământ în vremea aceasta prin această lucrătură de Duh Sfânt. Eu îţi voi da ţie dintru ale Mele, iar tu le vei aşeza şi vei merge cu ele şi vei lucra cu Mine peste învăţătorii legii din zilele acestea.

E prea singur cel ce este cu Mine printre ei. E plăpând şi e silit să tacă şi să nu audă aceia de la Mine prin el. Le este teamă de adevăr, căci ei nu lucrează în adevărul Meu. Eu voiesc cu milă să-Mi trezesc turma, dar ei s-au făcut stăpâni până şi peste Duhul Sfânt, Care nu lucrează cu măsură şi Care va curge de la Mine peste fii şi fiice, peste bătrâni şi tineri, ba şi peste robi şi roabe, ca să proorocească şi să vadă cele cereşti şi să le vestească peste lume. Dar n-am spus Eu că voi fi până la sfârşit şi că voi da peste voi pe Duhul Sfânt, Care va lua de la Mine şi va vesti până la sfârşit?

Iată, pun duhul înţelepciunii peste tine, pun duhul sfatului. Pun peste tine cele şapte duhuri dumnezeieşti, şi mergi pentru Domnul tău, mergi şi desţeleneşte cerbicea cea tare a celor ce stăpânesc biserica. Ajută-Mă! Nimeni nu-ţi va putea face nici un rău, iar Eu te voi aşeza apoi să stai de-a dreapta Mea când voi rosti dreptate peste biserica Mea, căci voiesc să-l ridic pe cel ce este de la Mine şi să-i dau cârma bisericii Mele, şi voiesc să am în preajma lui fii cereşti şi destoinici, care să-i ajute lui să cârmuiască prin legea sfinţeniei pe cea binecuvântată. Şi iarăşi voiesc să lucrăm, şi cu grabă să lucrăm, căci prin puterea aceasta care este lucrată peste voi de la Mine va fi să aduc la locul lui pe cel uns peste România. M-am ridicat să curm vremea înstrăinării lui, şi iată, îl voi aduce din Egipt, căci cei ce l-au vândut şi au voit viaţa lui, aceia în curând nu vor mai fi, şi va fi Domnul şi cu planul Său peste România.

Am ridicat prin cuvânt această iesle, această bisericuţă curată, lucrată de fii curaţi, şi am zis că voi aşeza un semn la cârma ei, şi am împlinit dacă am zis, căci Eu sunt puternic şi credincios întru făgăduinţele Mele. Am zis să meargă servii Mei şi să înscrie această piatră pe pământ, dar toţi Mă ţin la uşă, şi copiii Mei sunt plăpânzi, sunt mici, sunt firavi, sunt vorbiţi de rău şi loviţi de peste tot, şi Eu am zis să fie înscrisă în cartea acestei vremi piatra aceasta de început a Ierusalimului cel nou, care vine de la Dumnezeu.

Hai, iubitul Meu, ridică-te şi vorbeşte pentru Mine, iar Eu voi fi cu tine la tot pasul. Hai, tată, vremea e târzie, şi Eu vestisem o zi de serbare peste această iesle. Mai am un picuţ de lucru peste ea, dar au îngrădit pe copiii Mei şi i-au oprit să săvârşească lucrul după cum a fost cuvântul Meu. Hai, că rana Domnului sângerează din greu, şi am ajuns să Mi se pară ziua cât un veac acum când sunt aproape de arătare. Tot cerul aşteaptă slava zilelor ce vin, dar am această minune de împlinit, am de înscris şi de terminat această înălţime cerească. Eu sunt Domnul, iar cei ce lucrează cu Mine prin credinţa lor, aceia sunt mâinile şi picioarele Mele, aceia sunt glasul Meu, care strigă pe uliţe; aceia sunt mâna Sfintei Treimi, Care este în lucru.

Iată, suflu peste voi. Luaţi din Duhul Meu, ca să suflaţi înviere şi înţelepciune peste cei necredincioşi care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor, care nu ştiu să cunoască vremea cercetării lor, căci aluatul lor este amestecat cu cel străin de Mine şi de legile sfinţeniei, care sunt de la Mine pentru pregătirea slavei Mele.

Binecuvântat să fie sfatul Treimii Dumnezeieşti care a lucrat cu voi în ziua aceasta. Iată, iar vă spun: precum M-a trimis pe Mine Tatăl, şi Eu vă trimit pe voi. Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea, şi veţi lucra minuni mai mari decât atunci, căci aşa am spus atunci pentru toţi cei care vor crede în Mine.

Pace vouă! Prin uşile deschise pace vouă, martori ai lucrului Meu din vremea aceasta, şi vom întâmpina zilele Domnului despre care scrie în Scripturi. Pace şi Ierusalim nou peste voi! Amin, amin, amin.

19-02-1992