Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Înălțării DomnuluiPace,fiilor, pace vouă de la Dumnezeu. Amin.

E zi de praznic împărătesc, și așezăm masă de cuvânt, o, fiilor. De două mii de ani sunt creștinii pe pământ, iar ei sunt fiii împărăției lui Dumnezeu așezate atunci între oameni cu slava ei, cu tot ceea ce Eu, Domnul, am adus de la Tatăl pe pământ pentru cei care se vor lepăda de sine și-și vor purta crucea pe urma Mea, venind după Mine și lăsând lumea și vremelnicia ei, căci Eu am venit cu viața veșnică și am dat-o în dar celor ce Mi-au urmat, și pe care i-am luat în veșnicia Mea, acolo unde sunt Eu, precum le-am spus ucenicilor Mei că pregătesc loc Mie și lor și tuturor celor ce-Mi vor da viața ca să le port mersul spre veșnicie, și pe care i-a tot purtat credința în Mine, în Fiul lui Dumnezeu, trimisul Cel din cer pe pământ cu împărăția Sa între oameni, o, fiilor.

Am stat treizeci și trei de ani cu oamenii pe pământ acum două mii de ani, de când se numără timpul Meu, timpul lui Hristos. La sfârșitul călătoriei Mele de atunci M-au răstignit pe cruce mai-marii de atunci, din pricina multor semne și minuni, pe care le-am lucrat și le-am așezat între oameni spre pomenirea veșnică a lui Dumnezeu, și am pus în vremea aceea temelia împărăției lui Dumnezeu cu oamenii, o, fiilor. Am înviat din răstignire după trei zile și M-am scris pe pământ Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, iar apoi au mai trecut încă patruzeci de zile și Mi-am lăsat ucenicii în urma Mea zidari pe mai departe ai lui Hristos între oameni cu împărăția Sa, iar Eu am fost luat din ochii lor de un nor, care M-a acoperit chiar când îi binecuvântam și le deslușeam despre cele cu privire la împărăția lui Dumnezeu și le spuneam: «Voi veți primi din cer o putere, căci Se va coborî Duhul Sfânt peste voi și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului», și apoi M-am înălțat la cer, și un nor M-a ascuns din ochii lor și am slobozit la vedere pe cei doi martori înveșmântați în alb și le-a spus ucenicilor Mei: «Acest Iisus Se va întoarce așa cum L-ați văzut mergând la cer».

Venirea Mea cea de la Tatăl acum două mii de ani i-a avut pentru ea martori pe cei de atunci ucenici ai Mei, iar pentru venirea Mea de acum cu norii vă am martori pe voi, fiilor care-Mi împărțiți cuvântul de la margini la margini peste pământ, și iată, ca și atunci, nici acum lumea nu caută după venirea Mea și-și vede de ale ei, iar Eu stau cu fiii împărăției Mele în mijlocul oamenilor și-Mi fac lucrarea cea de la sfârșit de timp, iar după ea vine veșnicia, vine la vedere, vine precum este scris, vine cu cele ale ei, iar Eu, Domnul, am deschis calea spre ea și le-am dat pregătirea cea pentru ea la cei care cred venirea Mea cuvânt pe pământ și pregătirea cea de rai a celor care se dăruiesc fii ai împărăției lui Dumnezeu, hrăniți prin cuvântul Meu și învățați de Mine lucrarea vieții veșnice pe pământ, plata celor ce cred în venirea Mea cea de acum două mii de ani și cea de acum, de la sfârșit de timp, și care o desăvârșește pe cea de atunci, și iată viața celor ce-Mi urmează pentru veșnicie: sfințenia, credința, iubirea, lucrarea cea de rai și bucuria lor cu Dumnezeu pe veci de veci ca fii ai Tatălui, precum Eu sunt.

Așadar, ce au de lucrat cei ce-Mi urmează spre viață de rai? Ei trebuie să lucreze ceea ce omul nu a ascultat la început și a căzut din rai. Am așezat pic cu pic legea raiului pentru cei ce s-au ales Mie în zilele acestea și le-am spus lor să mănânce mâncare de rai, fructe, verdețuri, semințe, legume, și toate cele pentru hrană de rai. Le-am spus lor să asculte de Dumnezeu, și nu de ei înșiși. Le-am spus celor ce-Mi urmează: «Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt!». Sfințenia este legea raiului, și cu ea este cuvioșia, este smerenia, și toate prin lepădare de sine, cu mare atenție lucrate acestea toate, căci amestecarea celor omenești și pământești și firești îl cad pe om din rai ca și acum două mii de ani, o, că e greu, fiilor, e greu să înțeleagă întreg și să vrea apoi omul să fie pentru Dumnezeu cu viața lui pe pământ. Eu însă, iată, stau între voi și vă grăiesc și vă aduc din cer și Mă dau vouă trup și cuvânt și-Mi las între voi puterea cea pentru voi, pentru paza voastră, fiilor, căci dincolo de hotar e satana cu iadul lui cel murdar și negru între cei ce-i slujesc lui, iar Eu vă ascund în Mine, sunt împreună cu voi, vă port de mânuță, vă îndrept dacă vă aplecați spre greșeală, vă dau din cer, și tot adaug mereu la veșmântul vostru și vă țin în taina Mea și stau cu voi în Tatăl, căci Eu în Tatăl sunt, o, fiilor.

Am o grăire să le dau celor ce stau sub numele Meu slujitori peste oameni, căci ei stau împotrivă la multe, iar turma Mea piere prin neascultare, prin nesupunere, și iată, le spun mai-marilor, care stau așa de mari peste turma nevindecată de păcat, le spun lor că acum două mii de ani am lucrat mult și multe pe pământ, și au rămas scrise unele în cartea Scripturii, iar cele multe și mai multe au rămas în mintea și în obiceiurile creștinilor, de atunci și până azi, și care cărare spre cer are nume de sfânta tradiție, la care s-au tot adunat în vreme multe lucrări sfinte scrise, sau din unii în alții prin viu grai, prin legătura cu Mine a fiilor turmei Mele, și toate sunt închinate lui Dumnezeu și luate spre lucrare de credință cu faptă, o, și am o carte pentru cei de la cârmă ca să le-o dau, și le-o voi da, fiilor, că multe sunt de lămurit și de așezat pentru credință și lucrare, și de aceea binecuvântarea Mea o întăresc peste voi ca să lucrez cu voi, ca să aduc la voi spre împărțire și spre lămurire multe lucrări, fiilor, că mulți din cei ce-Mi știu cuvântul nu împlinesc frumos și întreg sfatul cuvântului Meu, și li se șubrezește mersul spre viața veșnică la Mine și lângă Tatăl, măi fiilor.

Iată, se apropie praznicul cel mare al Rusaliilor, iar voi sunteți în pregătirea lui, și văd cei din cer că se ridică deasupra cortul alb și tot așternutul sărbătoresc în grădina Mea cu voi, iar Eu, Domnul, desfac calea celor adormiți pentru iarăși pomenirea cea de vară înaintea Mea pentru ei, aici la voi, sub cort.

Suitele puterilor cerești tresaltă și așteaptă întâlnirea Mea cu voi și cu ei aici, în cetatea cuvântului Meu, iar îngerii ajutători lângă voi și cu voi aici, la lucrul pregătirii, sunt plini de mișcare și de cer lângă voi cu toată graba cea sfântă, și care supune timpul, o, fiilor, căci voi sunteți puțini și mici, iar lucrul Meu cu voi e mult și mare, dar slavă Domnului, ca să lucreze cu putere credința voastră, căci Eu cu aceasta am lucrat totul pe pământ, cu ea și cu fiii ei, totul prin credință, precum este scris, fiilor.

Nimeni dintre fiii cei hrăniți cu hrana cuvântului Meu să nu se clatine de pe un picior pe altul pentru ținerea zilelor de marți și de joi de nouă ori după Sfintele Paști, căci vine din străbuni această jertfă închinată Domnului pentru păzirea grădinilor și a caselor, pentru păzirea rodului, pentru depărtarea dăunătorilor, pentru ploi curate și hrănitoare, nu stricătoare de rod, o, că multe păcate fac oamenii, și nu mai aduce nimeni la Dumnezeu jertfă pentru păcat, și de aceea străbunii cei sfinți au afierosit aceste nouă zile de marți și de joi până după Rusalii, ca prin această jertfă să vină de la Domnul paza cea bună peste grădini și livezi, peste oameni și animale și păsări, pentru ferirea de tunete, de fulgere, de prăpăd cu grindină, de ape revărsate peste albii asupra gospodăriilor oamenilor.

Iar pe preoții care îndeamnă oamenii să nu se ia după aceste datini greșite, spun ei, Eu, Domnul, îi rog pe ei să țină seama de străbunii cei sfinți, de la care au rămas aceste jertfe de rugăciune, aceste zile pe care ei le-au făgăduit ca jertfă adusă Domnului, cum că nu vor spăla hăinuțele de pe ei și din casă, că nu vor coase cu acul, că nu vor folosi uneltele pentru lucrarea prin grădini, că nu vor lovi cu ciocanul, că nu vor lovi piatră de piatră și că vor lăsa aceste lucrări pentru celelalte zile din săptămână, ca să fie ei ocrotiți de Dumnezeu tot restul timpului, și feriți de boli și de pedepse pentru păcate, căci omul face păcate zi și noapte peste viața lui pe pământ, și nu aduce Domnului jertfă de împăcare și de curățire apoi, căci omul a uitat de Dumnezeu și-și vede de ale lui, de cele fără Dumnezeu peste viața lui.

Voi, fii ai cuvântului Meu, nu vă îndoiți, ba, din contra, fiți bucuroși și ascultători ca să ţineţi rânduiala acestor de nouă ori marţi şi joi după Sfintele Paşti, o, că de mult am tot dat să spun, mai ales pentru cei care nu dau să lase lucrul cel pentru ei în aceste zile ca să aducă Domnului împăcare cu ei prin această jertfă sfântă, care se socotește la Domnul ca și vremurile de post sau de rugăciune sau de zile aparte rânduite prin sfinți, ca și lucrarea mântuitoare pentru viața creștinului.

O, multe lucruri sunt de deslușit pentru cei ce nu se apleacă încă, și trebuie totul pus pe hârtie ca să se știe apoi și ca să se aducă la împlinire pentru viață de rai pe pământ, că am spus că așteaptă raiul la hotar, odată cu venirea Mea cu norii, o, fiilor.

Eu, Domnul, binecuvintez acum truda voastră pentru gătirea praznicului de Rusalii și vă sprijin cu ajutor din cer și de pe pământ, cu sfinții și cu îngerii, și vă ies în cale cu ajutorul în toate, iar voi vedeți deslușit aceasta, fiilor.

Binecuvântare așez și pentru intrarea la praznic a celor adormiți, a tuturor celor de la Adam și până acum, și vom așeza mesele, de pe pământ, și până sus, sus, fiilor, și va fi ca în cer, și numai ochi și urechi vor fi toți și toate atunci, și va fi bucurie cerească, fiilor.

Toate să fie ca în cer, și tot așa să se și lucreze și să se pregătească de sărbătoare aici. Să nu se pomenească la voi duh de sine sau de cârtire sau de îndoială, și numai statul vostru în Mine și cu Mine, căci Eu sunt în toate, că voi sunteți mici, așa cum Îmi place Mie să fie fiii lui Dumnezeu, prin care Domnul să poată, și nu ei, o, fiilor.

Acum, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, slavă Domnului prin voi pe pământ în tot ceea ce voi lucrați în numele Meu și cu Mine, fiilor! Mângâierea Duhului Sfânt să vă mângâie pe voi! Puterea cea din cer să vă însoțească prin Duhul Sfânt. Pacea și lucrarea ei să rodească între voi cer nou și pământ nou și Ierusalim nou, căci venirea Mea este cu voi, e Domnul cu voi pe pământ, o, fiilor. Amin, amin, amin.

13-06-2024