Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a patra după Sfintele Paști, a SlăbănoguluiDuhul mângâierii plutește și acum peste cetatea cuvântului Meu, odată cu întâlnirea cea de acum o săptămână aici, în grădină laolaltă în duh de sărbătoare de înviere cu ucenicii Mei și mironosițele mărturisitoare Mie atunci, și crucii și învierii Mele, iar ele erau cele care Mă urmau și slujeau cu avutul lor nevoilor cele pentru mersul lui Dumnezeu cu duhul mărturisirii, ca să rămână lucrarea venirii Mele pe pământ atunci, și să fie scrise toate spre mărturie, pentru credința celor ce vor afla apoi și se vor lepăda de sine ca să-Mi urmeze Mie, după cuvântul Meu cel de atunci peste pământ, iar cei ce Îmi urmau și Mă mărturiseau atunci, lucrau tainic, căci le spuneam mereu: «Nimănui să nu spuneți până ce se vor împlini toate cele despre Mine, spre credinţa în Mine a multora apoi».

O, şi a fost aici acum o săptămână întâlnirea cu martorii Mei cei de atunci, şi cu voi, martori ai Mei de azi, şi care Îmi pregătiţi aşternut sărbătoresc când vin cu cei din cer, fiilor. O, a fost în ziua aceea la masă cerească tot neamul adormit al celor născuţi de la Adam şi până acum, şi a fost petrecere plină de mângâiere pentru ei. Duhul mângâierii a plutit de jos şi până sus, sus, căci am lărgit în sus grădina Mea cu voi, şi rânduri-rânduri au stat cei sărbătoriţi, şi împreună cu ei cei pomeniţi pentru învierea lor, şi iată, încă duhul mângâierii pluteşte aici cu mângâierea lui, fiilor.

Mari au fost cei ce au crezut atunci şi-Mi urmau şi-Mi sprijineau mersul, o, și nu erau dintre oamenii de rând mironosițele Mele de atunci, și-Mi slujeau ele tainic, toate laolaltă, căci nu eram primit de cei mari de peste oameni, și trebuia să aibă grijă cei ce Mă urmau să nu-i afle arhiereii și preoții vremii, și care M-au dat apoi spre răstignire când le-a venit ceasul judecății lor, dar Eu am înviat apoi și le-am adus bucurie cerească celor ce Mă urmau și-Mi așteptau biruința după credința lor în Mine, și iată, amintiri sfinte scriu azi cu voi, și așa mici cum sunteți și stați în vremea aceasta înaintea venirii Mele cuvânt pe pământ, Eu pot prin voi să merg, și să nu stau, și v-am îmbrăcat în pază cerească înaintea celor necredincioși, ca să nu poată ei peste voi, și ca să pot Eu să-Mi împlinesc venirea și vestirea mai înainte de ziua pe care o pregătesc să se arate, și despre care este scris să vină să Mă dovedească Dumnezeu venit la oameni iarăși după două mii de ani, și apoi împărăția Mea cu fiii ei, precum este scris, o, fiilor.

Iată, v-am spus acum mângâierea care încă plutește aici pentru cei care acum șapte zile au petrecut cu Mine și cu voi praznicul femeilor mironosițe alături de ucenicii Mei, de toți mărturisitorii Mei de atunci, și a fost mângâiere aici, fiilor. Am spus aceasta în ziua aceasta vouă, din pricina duhului rămas încă peste grădină până acum, am spus și pentru cei care au stat aici cu voi oaspeți la masă, să ia și ei această veste mângâietoare, odată cu cei din cer și odată cu toți cei cărora li s-au făcut pomenire și mângâiere atunci aici, fiilor.

Iar acum, iată, încă o duminică a mărturisirii Mele de atunci, când puterea Mea dumnezeiască s-a apropiat de cel slăbănog de treizeci și opt de ani și s-a ridicat el pe picioare când i-am spus să se ridice, o, dar s-a dus și M-a spus la preoți și la arhierei și M-au aflat aceia și M-au urmărit cu ură până ce M-au și pus pe cruce, împlinind ei această Scriptură a faptelor lor ucigătoare de Dumnezeu.

L-am întâlnit în templu apoi pe cel vindecat și i-am spus să nu mai păcătuiască dacă l-am vindecat, ca nu cumva să-i fie lui și mai rău apoi. El însă n-a făcut ce i-am spus, și a urmat apoi prinderea Mea și crucea pe care M-au pus preoții vremii, și iată, nu știu, nici azi nu știu cei ce-Mi află cuvântul venirii Mele de azi, nu știu aceștia să nu meargă să Mă spună la preoți și la arhierei, căci Eu vin tainic, vin pentru cei ce cred și vin să-i ajut spre mântuirea lor, iar dacă ei nu sunt cuminți, pot face rău lui Dumnezeu, căci necredința e mai mare decât atunci, fiindcă este scris să nu găsesc credință pe pământ pentru venirea Mea cea de azi ca să-Mi pregătesc cărarea zilei celei mari, care Mă va înfățișa în toată slava Mea tuturor celor necredincioși, care atât de mult Îmi stau împotrivă, ca nu cumva să audă cineva cuvântul Meu și să creadă și să Mă urmeze ca mironosițele cele de atunci, care n-au mai putut fără dragostea Mea în ele, fără dragostea lor în Mine apoi.

Erau tainici cei ce Mă urmau cu credință, dar iată, cei ce Mă aflau, și nu Mă urmau apoi, și nu păstrau taina ca să nu Mă afle cei necredincioși mai înainte de ceasul care avea să vină, o, Mi-au făcut rău, și și-au făcut și lor rău, iar Eu nu eram primit și crezut de mai-marii de atunci, așa cum nici azi nu sunt primit și crezut de mai-marii bisericii de azi, care domnesc și nu vor să meargă pe urmele Mele cu viața lor, și de aceea ei spun celor mulți să nu creadă, să nu se apropie de taina cuvântului Meu, de venirea Mea cuvânt pe pământ, chiar dacă Eu trimit spre ei cuvântul Meu tot timpul ca să-l știe ei, ca să bat la ușa lor și să n-aibă vină că n-au știut, și iată, ceea ce a fost iarăși este, precum este scris, iar Eu rămân același ieri și azi, și numai cei ce-Mi știu taina cred și Mă urmează, ferindu-se ei de cei ce nu Mă vor cu oamenii pe pământ ca să le fac bine lor.

Așadar, v-am dat vestea cea dulce la o săptămână de la petrecerea cea prea frumoasă aici cu Mine și cu cei din cer, și cu voi, o, și plutește deasupra încă mângâierea aceasta, fiilor, iar în duminica de după aceasta de acum vin iar la voi, vin cu sărbătoarea fântânii întâlnirii și cu îngerul ei, cu femeia samarineancă vin la voi, și vom păstra încă duhul mângâierii din ziua când Eu am stat de jos până sus cu rânduri-rânduri de mese pline, cu priveliște cerească aici în zi de praznic pentru mironosițele Mele, cu care Tatăl Meu S-a sprijinit atunci, pentru ca să-Mi ajute mersul Meu cel de atunci pe pământ.

Acum, fiilor, rămâneţi în duhul mângâierii, care veghează peste cetate, şi aveţi grijă multă şi mereu de taina Mea cu voi, de lucrul Meu peste pământ cu voi, o, şi învăţaţi de la cei de atunci ai Mei să nu ţineţi cu voi înşivă, să nu vă alegeţi de partea voastră întru nimic, fiilor, căci pentru cei ce Mă urmează am lăsat lucrul lepădării de sine să-l lucreze, și numai pe Domnul să-L lase peste ei mare, iar voi să Mă urmați prin lepădare de sine tot timpul, fiilor, tot timpul între voi și Mine, între voi și voi, așa cum Eu am lucrat înaintea Tatălui și înaintea oamenilor, nealegându-Mi folos, ci numai dăruindu-Mă cu totul, și aceasta vă cer și vouă, ca să semănați cu Mine, fiilor, Eu în voi, și voi în Mine, și vor ști tot mai mulți că Tatăl M-a trimis la voi, o, fiilor. Amin, amin, amin.

26-05-2024