Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfinților Trei Ierahi: Vasile, Grigorie și IoanMai întâi întăresc pacea peste cetatea cuvântului Meu, că e zi de sărbătoare de sfinți arhierei și am de așezat masă de cuvânt și Îmi trebuie cale cu putere pe ea ca să-Mi fac coborârea și lucrarea zilei.

Vă găsesc plăpânzi de tot și apăsați la inimioară și cu duhul neputincios, fiilor din porți. Eu, Domnul Iisus Hristos, am nevoie de putere în voi pentru Mine și trebuie să repar mereu vlaga voastră și să vă ridic să-Mi stați în întâmpinare, o, că nu pot să vă cruț dacă am atât de mult de lucru peste pământ, fiilor. V-aș vrea numai pentru Mine să puteți, ca să pot Eu prin voi lucrul Meu pentru care v-am pregătit, dar vin peste voi neputințe să purtați și să slăbiți ca și acum și să nu vă găsesc tari la lucrul Meu cu voi.

O, cum să fac să știe bine aceasta toți cei care caută și așteaptă de la voi pentru ei puteri, când Eu, Domnul, sunt Cel Care împart și dăruiesc, Eu și sfinții Mei biruitori și alinători pentru cei care îi cheamă de lângă Mine, fiilor? O, am nevoie de voi pentru Mine și nu pot prin voi pentru că sunteți plăpânzi și storși de puteri. Eu sunt Cel ce dau alin și mângâieri, și Eu pot pentru cei ce-Mi cer, iar voi sunteți slujitori Mie și cuvântului Meu care vine pe pământ, și poate el, nu voi.

Vă voi povățui, fiilor, iar și iar, ca să știți cum să vă păstrați puterea și pacea gata pentru lucrul Meu cel din vremea aceasta peste pământ, și iată, azi e zi de masă de cuvânt și am de așezat pe masă carte cu trimitere, sfatul părinților din cer în sobor adunați în ziua aceasta lângă cuvântul Meu, și pe care obștea creștină îi numește sfinții părinți care au lăsat peste biserica Mea mersul cel sfânt și bine așezat pentru totdeauna al turmei și al păstorilor de turmă, iar pe pământ s-a șubrezit de tot ascultarea din partea păstorilor și a turmei, față de legea sfântă care este lăsată de părinți să cârmuiască biserica Mea, și iată zi de sfat ceresc se așează în cartea cuvântului Meu, iar la masa de sobor între părinții și ierarhii cei dintâi ai bisericii Mele stau azi cu sfatul lor cei mai mari pe atunci: Vasile, Grigorie și Ioan, ierarhi ai temeliei și ai tăriei așezate de Mine prin ei ca să stea tot timpul biruitoare, și nu culcată de vrăjmași biserica Mea cea de două mii de ani cu numele și cu taina Mea prin ea pe pământ.

Hai să Ne așezăm, Eu și voi, părinți sfinți ai turmei lui Hristos din vremea cea dintâi a bisericii Mele! Binecuvântată să fie lucrarea cuvântului ceresc și cartea care se întocmește în ziua aceasta prin sfatul cel din cer al sfinților părinți, începătorii care au întărit apoi zidul și mersul prin vreme al bisericii Mele!

Eu, Iisus Hristos, și voi de o parte și de alta cei sărbătoriți azi, arhierei ai turmei Mele la început, iar cu voi în ziua aceasta apostolul Andrei de un rang cu voi, și apoi ceata ierarhilor din cer, și lucrăm de sus și așezăm pe pământ sfatul Nostru.

Am început cu voi în anul 1955 temelia și binecuvântarea lucrării cuvântului Meu peste pământ prin trâmbița Mea Verginica, și se împlinesc în anul care vine șaptezeci de ani de atunci. A fost atunci că ați coborât în căsuța ei săracă după postul ei de patruzeci de zile, că a fost să-Mi încep prin ea trâmbițarea cuvântului Meu peste pământ. O, ce frumos, ce mare început atunci! Ați venit voi și ați îngrijit de ea și i-ați dăruit sfintele taine, trupul și sângele Meu, și de atunci ați rămas arhiereii turmei care se numea poporul lui Verginica și ați lucrat tainic tot timpul prin lucrarea cuvântului Meu și numai Eu știam lucrarea voastră tainică în toată vremea peste poporul cuvântului Meu.

Am luat-o la cer pe Verginica după douăzeci și cinci de ani ai lucrului Meu prin ea și au trecut apoi zece ani și iarăși ați stat voi lucrători tainici și ați lucrat lângă arhiereul cel credincios cuvântului Meu pe pământ atunci, și au fost așezați la lucrul cel sfânt fii ai cuvântului Meu pentru slujire înaltă și înnoită din cer pe pământ prin cuvânt. Tot timpul voi sunteți din partea celor din cer arhierei peste poporul cuvântului Meu, o, și cum să înțeleagă și să creadă aceasta slujitorii cei de azi la altare când ei abia, abia dau să creadă că este Dumnezeu și că sunt sfinții lucrători din cer și că este rânduială care trebuie păstrată peste biserică? Cum să creadă ei că din cer se lucrează prin duhul proorociei și este hrănit un popor pe pământ și este mărturisitor acest popor și-Mi împarte el cuvântul de la margini la margini?

O, nu mai găsim credință pe pământ, iubiților. Mă țin la ușă preoții din biserică, nu-Mi deschid ca să le grăiesc, dar Eu intru și le dau cuvântul chiar dacă ei tac și nu dau semn, căci la ei este cuibărit vrăjmașul antichrist și-și face lucrarea lui potrivnică și este primit și urmat de păstorii bisericii. Eu însă ca și acum două mii de ani sunt lăsat la o parte, nu Mi se răspunde. De două mii de ani este cuibărit acest vrăjmaș între slujitorii de altare, ca și în vremea voastră, iubiților, dar voi îl descopereați de peste tot și dădeați cu el lupta și ocroteați turma și învățătura sfântă și curată și luptați de partea lui Hristos.

Mi-am început lucrarea cuvântului Meu în anul 1955 și Mi-au luat trâmbița și Mi-au dat-o spre prigoană preoții bisericii. Niciunul din ei n-au căutat să cerceteze proorocia și puterea cuvântului Meu, ba au dat să stârpească tot mersul Meu prin cei care Mă purtau și Mă urmau cu credință și cu nădejde, și cărora Eu le dăruiam aceste daruri sfinte. Numai din cer am întărit Noi mersul acestui cuvânt și popor, iar de pe pământ cei dintâi vrăjmași erau preoții. Eu însă am mers și n-am stat și n-am tăcut, și Mi-am scris istoria aceasta și grăiește ea acum la lumină și se împarte în cele patru zări, iar slujitorii de la altare tac și-și culeg așa rușine mare peste capetele lor, și curând, curând vor suporta ei rușinea aceasta, căci Eu Mă dovedesc tot mai mult, tot mai adevărat, tot mai împlinitor prin cuvânt.

Sunt două feluri de preoți slujitori în casele numite biserici. O parte din ei sprijină și zidesc turma și o păstoresc cu milă, dar cea mai mare parte între ei au dat mâna cu antichrist, pitit de două mii de ani în mijlocul lor și-i fac pe plac din unii în alții lucrând dărâmarea așezării lui Dumnezeu și mersul cel sfânt al turmei creștine și nu le pasă de pierderea și de viața oilor, ci doar le trebuie lâna și untul și brânza lor și le lasă să piară de partea vrăjmașului pitit în haină de sfânt și dau la moarte pe cei sfinți dintre ei și nu se tem de judecata faptelor lor.

Iată, vin să judec între oaie și oaie precum este scris, și vin să Mă judec cu păstorii turmei Mele, care trebuia să-Mi îngrijească turma, nu să Mi-o lase vrăjmașului, și spun lor așa în sobor de sfinți:

Păcat mare faceți voi spunând să se unească turmele laolaltă sub cuvântul care spune că va fi o turmă și un Păstor! O, e bine că luați să citiți cuvântul Scripturii, dar vă întreb acum pe voi despre acest cuvânt. Răspundeți-Mi voi cine este Acest Păstor Unul? O, iată cum împliniți voi acest cuvânt, că dați turma și pe voi înșivă în mâna lui antichrist, care se vrea unul să fie peste turmă și să fie a lui turma voastră, și se vede aceasta prin lucrarea pe care o faceți voi împotriva lui Iisus Hristos, Păstorul Care vine să păstorească și nu-L primiți, o, și nu lăsați creștinii să urmeze glasul Lui, căci a venit vremea să păstoresc Eu Însumi turma cea nepăstorită.

Întemeiem procesul în ziua aceasta și scriem faptele și așezăm adevărul să grăiască acum, căci voi, arhierei și preoți, îi numiți eretici și sectanți pe cei care s-au desprins de turmă și au rătăcit din lipsă de păstori peste ei, o, și tot așa îi numiți și pe cei care merg după datini sfinte pe cale spre cer, și îi numiți rătăciți numai pentru că vouă nu vă place să vă lucrați sfințenie vouă, și mai degrabă îi dați soborului vostru pe cei ce se leapădă de sine pentru mers cu Mine spre cerul sfânt.

O, faceți-vă pe voi înșivă vinovați și jefuitori și vânzători de fii ai bisericii Mele și recunoașteți-vă lucrarea cea potrivnică cu care slujiți păstorului antichrist, iar pe cei ce merg după Mine îi păstoresc Eu Însumi, căci așa este scris încă din vremea proorocilor, și apoi și Eu Însumi am spus aceasta acum două mii de ani despre venirea Mea Păstor al turmei creștine, și iată, împlinesc și vin, o, și nu vă pare bine, dar nici nu puteți să-Mi stați potrivnici, că iată, sunteți sub vină, sunteți străini de ceea ce trebuie să fiți și să lucrați, căci voi ați vândut și vindeți lui antichrist turma Mea, iar voi sunteți o turmă de păstori, și turma Mea e părăsită de voi, e vândută, e îngenuncheată și e oprită să vină să audă de la Dumnezeu glasul Păstorului Care vine să strângă oile și să le dea din cer.

Iată ce fac! Mă folosesc și Mă sprijin cu acest popor micuț, prin care vă grăiesc și vouă, și Mi-l păstrez curat de orice stricăciune amestecată și îl învăț să nu se atingă de câștig străin pentru mersul Meu cu el, căci pământul este murdărit de tot, murdărit de păcat, de înșelăciuni, de poftă de păcat, de duh de desfrânare și de lăcomie, dar Eu, Domnul, îl povățuiesc aparte și de aproape pe poporul Meu cel mic și îi spun să-și aibă mânuțele lui pentru cele de trebuință Mie și lui, și așa Mă ajut Eu cu ai Mei și nu Mă fac dator nimănui nici Eu, nici ei, și așa îi păzesc să-și aibă mâinile curate și să fie harnic poporul Meu cel mic și să culeagă pietrele de pe râu și să-Mi zidesc cu el cetate de piatră, cetatea Mea cu ei, iar ei ascultă așa, și lucrează cu mânuțele lor pentru cele de trebuință, o, și așa îi învățam și pe ucenicii Mei cei de acum două mii de ani, și iată-i pe cei de azi ucenici ai Mei, și se miră lumea toată de hărnicia lor, de lucrul lor frumos și curat, curat de câștig murdar și nemuncit.

Voi spuneți mereu că nu mai este proorocie, iar Eu vă spun că Dumnezeu este mereu astăzi, și am făgăduit că voi fi și că iarăși voi veni, dar voi depărtați venirea Mea și ziceți: „Nu acum”. Eu însă stau cu voi în sfat și vă întreb: Când? Îmi puteți răspunde? O, n-ați învățat Scripturile și semnele vremilor scrise în ele. Nu voiți nici de acum înainte să citiți și să credeți, iar Eu nu Mă las socotit de voi ca să vin și când să vin. Am grăit vouă în ziua aceasta de sărbătoare arhierească și am stat în sobor de arhierei și-și lasă ei numele pe cartea Mea cea de azi spre voi și spun și ei ca și Dumnezeu și le dau lor cuvânt să spună.

— Suntem arhierei slujitori din cer prin lucrarea cuvântului Tău din vremea aceasta, Doamne. Suntem mai vii decât cei vii cu trupul și suntem sfinții cei din cer lucrători pe pământ și se roagă nouă creștinii pentru ei, pentru cei de pe pământ. Slavă Ție pentru cartea Ta cea de azi cu noi spre turma de păstori fără de cârmă din cer peste ei și care s-au dat păstorului antichrist, care sugrumă oile și le împrăștie și le înstrăinează, precum este scris!

Va fi o turmă și un Păstor, așa este scris. Păstorul ești Tu, iar turma Ta numai Tu o știi și o numeri, căci ei nu au ce număra, de vreme ce nici ei nici cei de sub ei nu Te urmează, Doamne. O turmă de păstori slujitori lui antichrist pitit în casa numită biserică, atât mai este, iar turma s-a risipit din lipsă de păstori peste ea. Suntem martorii Tăi de două mii de ani, și am rămas cârmacii turmei Tale, pe care numai Tu o știi și o cunoști și o păstorești tainic, Doamne. Rămânem slujitori pentru poporul cuvântului Tău, și binecuvintează Tu lucrarea lui înaintea Ta în toată vremea, Doamne, așa cum Tu ne-ai așezat încă de la începutul cuvântului Tău peste pământ în anul 1955 prin trâmbița Ta Verginica, iar în ziua aceasta ne scriem pe nume în cartea Ta scrisă acum și trimisă spre turma de păstori din neamul român, în mijlocul căreia Tu lucrezi de șaptezeci de ani cuvântul Tău peste pământ.

— Da, iubiții Mei martori, mai întâi numele Meu, Iisus Hristos, și apoi al vostru, cei trei, Vasile, Grigorie și Ioan, în ziua aceasta de pomenire a voastră între cei sfinți ai cerului Meu, și merge acum cartea aceasta și se așează de mărturie în dreptul turmei de păstori numiți cu nume sfânt pentru turma neamului român. Amin.

Acum, fiilor care Mă purtați ca să vin cuvânt pe pământ, stați și iar stați sub întărirea cea de la Mine, că prea apăsată vă este mereu inimioara din voi și vă slăbesc prea mult toate câte se vor a fi purtate de voi, căci Eu, numai Eu trebuie să am de la voi loc ca să Mă purtați, și e grea povara voastră.

Să vă ocrotească tot poporul care se hrănește din cuvântul Meu. Este în cer tot ce are nevoie cel căruia îi trebuie din cer, este în cer, nu la voi este, fiilor. Eu dau celui ce-Mi cere, Eu alin, Eu pansez, Eu am în cer, numai să caute spre cer cel ce caută pentru el. Așadar, aveți grijă de voi pentru Mine, că Mă uit la voi cât sunteți de plăpânzi ca să purtați atâtea, fiilor. O, stați la adăpost, că am nevoie de liniște, de pace, de lucru cu voi, și iată, oamenii din lume dau să vină pe urma Mea când aud cuvântul Meu, care suflă peste pământ și strigă oile pierdute, o, și ce să-ți fac, omule, ce să-ți fac dacă păstorii nu te caută, ba te și opresc să nu iei de la Dumnezeu. O, caută-ți tu vindecarea, că n-are cine să te îndemne de pe pământ, iar tu stai în păcate mereu și ești nevindecat de duhul vremelniciei. O, vino-ți în fire, omule botezat cu nume și cu duh de creștin! Nu mai umbla după femeie. Umblă după Dumnezeu, căci femeia te scoate din viața cea veșnică încă de pe pământ, că ea se vrea iubită și îți curmă umblarea ta după Mine O, nu mai sta pe pământul lui Dumnezeu făcând păcat și iar păcat, că iată, e plin pământul peste tot de păcat, și umblă omul numai cu păcatul în gând și umblă să-și ostoaie dorul de păcat. Te-ai botezat cu numele lui Iisus Hristos, Care ți-a plătit viața cu moartea Sa pe cruce și a înviat apoi ca să te învețe și să te cheme spre El. Tu însă ce faci? O, nu te lăsa vremelniciei, că dacă faci așa îți pierzi veghea cea pentru veșnicia ta pe pământ și în cer, iar viața de creștin adevărat e tot o veghe pentru veșnicie, și dacă această veghe nu este, este cădere mereu, este petrecere vremelnică și atât, și niciun rod nu se strânge ca să te aștepte și să-ți deschidă poarta raiului.

O, fă-te raiul lui Dumnezeu, omule botezat cu nume și cu duh de creștin, și apoi Îl vei recunoaște pe Dumnezeu, căci El ți se va descoperi ție și vei fi purtător de Dumnezeu. Amin.

Punem pana jos, fiilor, și, aplecându-Mă pentru primirea Mea cuvânt în carte, spun cu duioșie și cu alin, cu mângâiere și cu alifie sfântă spun: Pace vouă, fiilor primitori de Dumnezeu! Pace inimioarelor voastre și puterii din ele! Păstrați-vă puterile numai pentru Mine, numai pentru slava cuvântului Meu, care vine pe nori deasupra ca să-l așezați voi în cartea Mea cea de azi cu voi, o, fiilor. Amin, amin, amin.

12-02-2024