Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul BuneivestiriCând glasul Meu se deschide și se apropie să vă grăiască vouă de deasupra, Eu, Domnul, curăț calea dintre Mine și voi și rostesc cuvântul întâlnirii: Pace vouă, copiii Mei, pace vouă, fiilor!

O, așa lucram pe vremea când Îmi călăuzeam prin Moise pe poporul Israel ca să-l scot din Egipt, din lume, fiilor, și să-l am al Meu, al poruncilor vieții veșnice, și-l țineam de mânuță și tainic îl țineam, până ce el n-a mai voit să rămână sub taina aceasta sfântă a cuvântului Meu de peste el, taina lui Dumnezeu cu omul, fiilor. O, cum adică aceasta?

Iată, am spus acum două mii de ani: «Atât cât sunt în lume Eu sunt lumina lumii, iar altfel vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze nimic din cer, și nici de pe pământ, iar fiii lui Dumnezeu sunt fiii zilei» și de aceea pot Eu să le dau din cer, iar ei să creadă și să ia din mâna Mea, din gura Mea călăuzire pașilor vieților lor, căci vai celor ce nu-L au pe Domnul de deasupra cuvântând și ghidând pașii lor, căci omul are atât cât are dat de la Dumnezeu, iar partea lui Dumnezeu e a Domnului, și o are Domnul tainic peste el, numai să nu respingă el părtășia Mea cu el, trăirea Mea în trăirea lui. Iar dacă un creștin face altfel cu viața lui, neluând de la Mine cârmuire, ci numai de la el ca și Adam care M-a dat de peste el, acela este un om trufaș, chinuit de însăși mintea sa de om, neodihnindu-Se Domnul peste el cu taina cea de Părinte de sus, și iată, Duhul Sfânt, duhul proorociei nu pleacă, nu lipsește de peste copiii lui Dumnezeu, și sunt aceștia ai cerului prin acest semn, prin duhul proorociei, cârma care nu lipsește de pe calea celor ce aleg să fie ai cerului pe pământ, și vine Domnul cu ale Sale și le dă lor lumina vieții, iar ei stau în așteptare ca puii din cuib care primesc din ciocul mamei lor hrană pentru creștere până ce pot și ei zbura prin cerul lui Dumnezeu, aducând la rândul lor laudă Domnului și rod din unii în alții păsări cântătoare, lăudători ai Domnului între pământ și cer, și nu se îngrijesc de viața lor ca și omul care nu mai sfârșește să tot adune pe lângă el de toate cu trudă, și stau ei sub grija cea de sus, sub taina dintre Dumnezeu și făpturi, așa cum Eu am grăit despre această taină a vieții și le-am spus despre ea celor de acum două mii de ani când Mi-am lăsat învățătura pe pământ ucenicilor Mei ca s-o ducă ei pe mai departe din unii în alții până iarăși la venirea Mea cuvânt peste pământ, până azi, fiilor, când iată cât de mult vin și luminez ca să Mă ia omul de lumină a sa și să se facă tot mai mic întunericul care a acoperit fața pământului atât de mult, din pricina necredinței, iar necredința este partea celor trufași, a celor ce nu vor cu Dumnezeu pentru pașii vieții lor, și Domnul le stă împotrivă lor, precum este scris.

O, fiilor, e praznic împărătesc în ziua aceasta sfântă, e amintirea tainei dintre Dumnezeu și om, căci mama Mea Fecioara a iubit și a stat înaintea cerului cuprinsă în taina proorociei și a venit sol ceresc spre ea îngerul buneivestiri și i-a spus ei din lumină: «Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine și vei purta pe Fiul lui Dumnezeu și Îl vei arăta lumii, și Duhul Sfânt te va umbri ca să iei în pântece sămânță și nașterea Fiului lui Dumnezeu pe pământ!».

Iată, fiilor, așa lucrează cerul pe pământ când își așează lucrările sale între oameni, și numai celor cărora le este dat de la Dumnezeu înțelepciune să creadă și să priceapă pe Domnul lucrând, numai aceia pricep și înțeleg și împart celor ce simt ca și ei pentru credință, pentru părtășia cu Dumnezeu, iar aceasta nu este pentru mintea celor ce nu le este dat să priceapă, căci Tatăl descoperă după planul Său pe cele purtate cu cei aleși de El să-L poarte pe El lumină pe pământ și lucrare a luminii Sale pentru cei aleși ai Săi, și pe care doar El îi cunoaște și îi știe, o, și fericiți sunt cei care Îl poartă pe Domnul prin credință și prin faptă și prin cumințenia firii și a purtării! Iar pentru acestea cu omul pe pământ trebuie umilință și credință apoi, și mai ales credincioșie până la sfârșit de la fiecare mădular al bisericii Fiului lui Dumnezeu între oameni pe pământ, și numai aceia Îl poartă pe Dumnezeu prin taina Sa între oameni.

Sunt cu voi în cuvânt în această zi de praznic sfânt și așezăm în carte cuvânt, fiilor, căci cu voi Îmi scriu pe pământ venirea Mea de azi în cuvânt ca să-Mi gătesc calea zilei slavei Mele și salvarea multora de la necaz, căci cei necredincioși își pregătesc dezamăgire mare și vine ea peste ei când nu se așteaptă, vine ca să-i doară necredința și nepăsarea lor, să-i doară așa cum Îl doare pe Dumnezeu despărțirea lor de El pentru viața cea vremelnică în care cu nepăsare își petrec zilele lor trupești, căci sunt numai trup cei care nu petrec cu Dumnezeu între pământ și cer, și sunt ei pleava care nu ajunge în hambarele cerești la strânsul recoltei, o, și asta este soarta celor ce nu au iubirea ca viață, și au doar păcatul care îi păcălește ca să-i țină fără de călăuzire din cer, fără Dumnezeu, fără taina cerului cu omul pe pământ, taina proorociei, taina care a înștiințat-o pe mama Mea Fecioara ca să Mă aducă ea pe pământ ca dar al Tatălui pentru oamenii cărora Tatăl voiește să li Se descopere lor, precum este scris despre cei ce pricep de la Dumnezeu.

O, mama Mea, cântă lumea păsărilor slavă acestui praznic sfânt, mamă. Cânți și tu cu cetele cerești în ziua aceasta de amintire sfântă între cer și pământ când tu acum două mii de ani ai fost pețită prin înger pentru sălaș al Fiului lui Dumnezeu ca să vin Eu pe pământ prin naștere și să cresc și să Mă fac Mântuitor din cer venit al celor ce le este dat apoi de la Dumnezeu să priceapă taina venirii Mele pe pământ Mântuitor, după cum este scris în prooroci, mama Mea.

Cuprindem în dragostea de sus această zi de taină și ne scriem cu ea în cartea lui Dumnezeu, cartea cuvântului Meu cu poporul cel ales de Tatăl popor al Său în zilele acestea, mamă.

Să cânte poporul ca păsările văzduhului, să cânte lui Dumnezeu acest popor, căci plăcută Îi este lui Dumnezeu cântarea, iar Noi să cântăm cu ei întru taina Noastră cu ei, cu cei cărora Tatăl Se descoperă lor, mama Mea!

— O, Fiule Iisus, copil ascultător de Tatăl, ești pildă de ascultare din veci și până-n veci, până ce Îi vei da Tatălui lucrarea toată împlinită, și apoi Tatăl Îți va dărui rodul răbdării sfinte, Ție și lor, și vom simți atunci odihna dorită, Fiule Iisus.

Trebuie întărită binecuvântarea lucrului istoriei cărții care va așeza pe pământ mersul lucrării cuvântului Tău prin trâmbița Ta Verginica, pețită ea de Tine prin înger ca să-Ți fie locaș și trâmbiță să-Ți fie și să-Ți cuvintezi prin ea învățătura și tainele cele de la sfârșit lucrate de Tine prin cei cărora Tatăl Se descoperă de sus ca să le așezi Tu cu ei între oameni, Fiule Iisus.

Suntem cu veghe mare peste ei și lângă ei, iar Duhul Sfânt este călăuza acestei zidiri, cartea lucrării cuvântului Tău, istorie începută odată cu nașterea lui Verginica, și până la ei, până la cei care astăzi lucrează să așezi pe pământ mersul Tău prin proorocie, prin nor și prin stâlp de foc ca odinioară prin Moise ca să-Ți lucrezi mersul Tău de atunci cu poporul Israel. Și iată iarăși taina muntelui sfânt și grăirea Ta cu omul cel ales de la Tine pentru lucrările Tale cu poporul care stă la pregătit întru întâmpinarea Ta, Fiule Iisus!

Așadar să rostim binecuvântare proaspătă și dulce peste lucrătorii Tăi, încununându-i pe ei cu puteri de sus, cu taine de sus, așa cum Îți este lucrarea Ta din veac și până în veac cu ai Tăi, Fiule al Tatălui, și al meu copil. Amin.

— Da, mama Mea, multă și dulce binecuvântare să rostim peste poporul de azi care lucrează pentru Noi, pentru taina cerului între oameni, ca să fie cunoscută ea prin cartea care se zidește acum, mamă.

O, stați sub această binecuvântare, copii ai cerului! Stați legați cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, căci ceea ce lucrați voi cu Dumnezeu acum va fi lumină mare peste mulți, fiilor, chiar și peste cei care n-au avut credința aceasta până la sfârșit și s-au tras în lături și au părăsit proorocia, dar dragostea de sus îi va învălui iarăși ca la început și se vor umili și se va îndulci inima lor.

O, slava Mea este cu voi, iar voi sunteți sub ea, fiilor. Amin, amin zic vouă: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt lucrează peste voi și cu voi și vom întocmi cu har de sus această minune sfântă, cartea Mea cu trâmbița Mea Verginica și cu poporul ei din vremea aceasta, începând de la ea, și până la voi, o, fiilor. Amin, amin, amin.

07-04-2023