Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Tăierii Împrejur cea după trup a Domnului. Sărbătoarea Sfântului Ierarh Vasile cel MareCuvântul Meu este lumina care vine din cer și cercetează și lucrează și aduce veste peste pământ ca să ia aminte neamurile pământului, și cele ce cred și cele ce nu cred că este Dumnezeu și că veghează de sus Domnul și lucrează din veci și până în veci ca Făcător a toate cele văzute și cele nevăzute ale facerii lui Dumnezeu.

Și iată, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh vine cuvântul lui Dumnezeu și cercetează peste pământ și se așează în cartea sa cea de azi și merge apoi de la margini la margini ca să fie împlinit, ca să-l împlinească Dumnezeu, Făcătorul cerului și al pământului.

De șapte mii de ani omul s-a lăsat cuprins de duhul semeției, duhul care-L dă deoparte pe Dumnezeu, duhul lui satana, care s-a amestecat încă de la început prin om în lucrul lui Dumnezeu Făcătorul ca să nu asculte omul de Dumnezeu, și de atunci omul se lasă dus de lângă Duhul lui Dumnezeu și purtat spre încântarea care acoperă dușmănia pe care duhul lui satana i-o poartă omului și ca să se războiască el cu Dumnezeu, Făcătorul omului, și așa este de șapte mii de ani pe pământul oamenilor.

Sunt Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul Tatălui Dumnezeu, și lucrez peste pământ dintru înălțimile cerești, privind de sus, și apoi Mă apropii și cuvintez. Am pe pământ așezată cartea în care este așezat cuvântul Meu și îl pun apoi pe cale peste pământ. E vremea de apoi, și este scris în Scripturi să vin cu sfinții și să Mă fac peste pământ Cuvântul lui Dumnezeu, numele Meu cel nou, și oștiri din cer am în coborârea Mea cea plină de slava cetelor cerești și îngerești, care Mă slujesc.

E zi de praznic împărătesc pentru Mine prin biserică și vin cu sfinții deasupra cetății cuvântului Meu pe vatra neamului român și las în cartea Mea de azi cuvânt peste pământ ca să fie așezat pe cale, căci am spus: Cuvântul Meu este lumina care vine din cer și cercetează și lucrează și aduce veste peste pământ ca să ia aminte neamurile pământului.

Sunt îmbrăcat în veșmântul milei ca și acum două mii de ani când M-am lăsat răstignit pe cruce pentru viața omului. Mă doare mereu depărtarea de Dumnezeu a omului, Mă doare semeția omului, Mă doare durerea pe care omul Mi-o face. Îndurerat este și omul pe pământ, dar depărtarea lui de voia lui Dumnezeu nu-i aduce decât dureri. Aș vrea să-l mângâi în dureri pe om, dar el nu știe prea mult despre Mine și Mă cheamă numai când îl doare, numai atunci își aduce aminte să Mă caute, să-Mi dorească ajutorul. Satana are stăpânire peste pământ prin slugile lui pline de duhul semeției și prin care el lucrează iubirea de păcat, depărtarea de Dumnezeu prin păcat a omului, o, și nu mai este cărăruță nepândită de satana ca să meargă omul pe ea și să caute la Dumnezeu.

Mă uit peste pământ. Nu se mai poate ajuta om pe om împotriva lui satana, care bagă teamă peste tot. Acest voievod al tărâmului întunecat de duhul necredinței și al netemerii de Dumnezeu, iată, iar și iar se scoală asupra Mea, dar Eu sunt Fiul lui Dumnezeu și am venit pe pământ ca să nu biruiască satana, ci Eu să biruiesc și să-I aduc Tatălui biruința pentru care M-a trimis, căci am venit să-l biruiesc pe satana ca și acum două mii de ani, ba și mai crunt îl voi birui acum, când lovește de peste tot în turma creștină, de teamă lovește, căci este fricos și-și întărește slugile la luptă și le păcălește de partea lui, și toate slugile lui vor vedea curând, chiar și cele care s-au strâns în luptă asupra lui Dumnezeu vor vedea curând că nu poate fi biruit Dumnezeu, și că satana îl biruiește pe om de partea sa, dar vine clipa acestui vrăjmaș să stea față în față cu puterea Mea cea sfântă și să-și ia papara cea pentru șapte mii de ani de ură asupra lui Dumnezeu și a celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu pe pământ, și cărora satana le pregătește vrăjmași prin slugile păcălite de el să lupte cu Dumnezeu, prin oameni care uită cât de mărturisit am fost și sunt prin puterea pe care am arătat-o în toate vremile pentru adevărul dumnezeiesc, care l-a rușinat mereu pe satana, dar lupta e scrisă să fie, și de aceea să se ridice la luptă fiii lui Dumnezeu cu post și rugăciune împotriva diavolului și a îngerilor lui cu trup și fără trup, căci vremea este să se arate biruința cea deplină a Mielului lui Dumnezeu, și sus armele sfinte, popor creștin, popor ortodox de peste tot, căci tu păstrezi datinile părintești pentru viața bisericii lui Hristos, dar dacă nu veghezi cu post și rugăciune în vremi de cumpănă, o, nu se poate să fie biruit satana.

Am strigat mereu peste pământ, am strigat peste turma creștină să părăsească păcatul și faptele lui toate, căci păcatul aduce prigoană, aduce furtuni apoi. Privesc cu Tatăl lupta împotriva lui Dumnezeu, nu împotriva bisericii Lui, căci satana are ce are cu Dumnezeu, și de aceea caută să-l deprindă chiar și pe creștin potrivnic voii lui Dumnezeu. O, nu! Mă ridic la luptă cu sfinții, cu armata cerului, cu cea de sus, că Mă doare câtă prigonire Îmi face satana cu slugile lui.

E zi de sfântul Vasile cel Mare în ziua aceasta de sărbătoare bisericească și Mă scol cu sfinții și fac certare lui satana și îl gonesc, așa cum dă el să-Mi facă Mie și slujitorilor iubitori de Dumnezeu și de turmă a neamului creștin și român, căci satana are ce are cu românul, neamul Meu cel ales la sfârșit de timp pentru slava Mea, pentru credința lui purtată din străbuni, pentru căutarea lui după Dumnezeu, pentru dragostea lui de Dumnezeu și de neam.

Și hai, români de peste tot, sus crucea, sus ruga spre cer, căci diavolul a turbat de tot dacă slugile lui se simt tari și de nebiruit, o, și trebuie să-și piardă puterea cea rea acești slujitori dușmani asupra lui Dumnezeu și a omului, și chiar asupra celor ce slujesc purtați de duhul lui satana de teama cu care el suflă peste tot de nu mai știe că este cerul deasupra și-Mi umple cerul de mărturisitori ca în toate vremile, și vai lui când îi va veni răsplata pentru lupta lui oarbă, căci am spus: n-a fost vreodată luptă și război decât asupra lui Dumnezeu ori de câte ori neamurile sunt amenințate de război și de temeri și de pierderi, o, și așa a fost mereu pe pământ, că mereu satana se luptă cu Dumnezeu și nu poate să nu facă aceasta.

Așadar te cert, satano, te cert în ziua aceasta, te cert cu toți sfinții cerului și dau să-ți ologesc pașii care lovesc în fiii bisericii Mele, că nu ai dreptul tu acolo, și ia mâna de peste ce este al Meu și ia-ți partea ta, ia-i pe cei ce-ți slujesc ție și rușinează-te cu ei cu tot, căci întunericul tău pălește în față luminii cuvântului Meu, și ce vei face tu dacă Eu, Domnul, voi lovi pe slugile tale care caută să se războiască asupra Mea și care sunt cu trup și stau la conducerea popoarelor și vor aceștia păgânie peste tot să fie și să piară dreptul Meu de peste tot?

O, nu! Dar ducem luptă dreaptă de o parte și de alta și puterea este la Mine, iar la tine este minciuna cu care tu înșeli conducători și popoare că e rău cu Dumnezeu și că e bine cu satana.

O, nu uita tu, satană cu nume de antichrist, nu uita că Eu am venit acum două mii de ani pe pământ Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și am venit să așez împărăția Mea și am așezat-o, și ia mâna tu de peste ce este al Meu, iar dacă este greșeală în fiii împărăției Mele, îndrept Eu pașii bisericii Mele, iar tu stai deoparte și du-te cu ai tăi și nu uita că puțin de tot mai ai să te încerci asupra Mea și a bisericii Mele și vei păți rușinea pe care cu mult ți-ai pregătit-o, căci vin sfinții cu Mine, vin biruitorii pe care zici tu că i-ai biruit, dar ei sunt în slava Mea, și teme-te de ei, și iar îți spun: teme-te, satană, dă-te în lături, că vine Domnul cu cetele cerești și îngerești și vine cu sfinții biruitor asupra ta, și să te certe pe tine Domnul și sfinții Săi, și apoi să-ți vezi de-ai tăi, căci în curând te vor părăsi și ei, căci puterea lor se va stinge pic cu pic din pricina venirii Mele cu sfinții și se face judecata după fapte, așa cum este scris!

O, popor român de peste tot pământul, și voi fii creștini de peste tot ai poporului ortodox, grăiesc cu voi atât cât pot acum să grăiesc, căci Eu Îmi ocrotesc biserica Mea. O, ridicați-vă toți la război cu arme cerești împotriva lui satana, cu post și rugăciune, fiilor, ca să se teamă satana și slujitorii lui și conducătorii de popoare care ațâță la război asupra bisericii lui Hristos.

O, nu va fi cum vor dușmanii Mei, căci va fi împărăția Mea tot mai tare, că vin cu sfinții. Auzi tu, satano? Vin cu sfinții cerului, vin cu cetele de sus, cu biruitorii tăi ca să te fac să te temi, și voi da și Eu în tine cum dai tu în Mine și în zidirile împărăției Mele și vei fi rușinat de Dumnezeu precum este scris.

Sunt Fiul Tatălui Savaot, Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu și am grăit cuvânt peste satana, care dă cu prigoană asupra împărăției lui Dumnezeu de pe pământ.

Îi voi da la suferință pe cei puternici ca să Mă cunoască de Dumnezeu al cerului și al pământului și al omului și de Stăpân peste satana și peste slujitorii lui, că e vreme de biruință pentru Domnul, precum este scris.

Ierarhul cel mare, Vasile cel Mare pe pământ și în cer pentru Dumnezeu, dimpreună cu puterile cerești și cu cetele de sfinți și de îngeri, îți fac certare diavole cu numele de satană și de antichrist, și iată, ascultă tu:

— În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, noi, cei din cer, noi, slujitori în cer pentru biserica lui Hristos, arhierei și mărturisitori, te certăm satană necredincios și hulitor de cele sfinte, te certăm și-ți poruncim: pleacă din calea lui Dumnezeu și a fiilor lui Dumnezeu! Îți poruncim cu Hristos, trage-te din luptă, ia-ți oștirile și lasă-te biruit, căci biserica și fiii ei credincioși sunt împărăția lui Hristos pe pământ, nu a ta!

Să te certe, satană, fiii neamului român, împreună cu noi, cei din cer, căci neamul român este alesul Domnului, și nu te atinge tu de credința acestui neam, și apleacă-te acum și închină-te cu toată armata ta cea văzută și cea nevăzută, închină-te planului lui Hristos! Nu ai voie peste cele ale lui Hristos! Noi, sfinții din cer intrăm în luptă cu tine acum ca să te biruim și ca să te temi de puterea lui Dumnezeu și a sfinților Săi! Du-te la păgânii care nu vor cu Dumnezeu, du-te, satană, la cei ce te întărâtă asupra creștinilor ortodocși, du-te la ei, că n-au ei dreptul să-și arate puterea peste pământ, fiindcă nu ei au făcut cerul și pământul și omul, și du-te, auzi?! Du-te!

O, Doamne Împărat și Stăpân în cer și pe pământ, stăruim înaintea Ta pentru biserica Ta. Rușinează-l pe satana, căci se fălește! Stai în luptă cu noi și scoate-l din lucru pe el, căci Tu ești Dumnezeu, iar el este potrivnicul chiar și al celor ce slujesc pentru el, căci el este dușmanul cel mascat, cu numele de antichrist!

Binecuvintează, Doamne, biruința luptei asupra lui satana și a slujitorilor lui, iar fiii bisericii să stea cu noi în luptă și să biruiască pentru Tine dimpreună cu noi acum, prin puterea Ta. Amin.

— Eu, Domnul, cobor har din cer peste cei încercați pe pământ de satana cel potrivnic, și dau povață sfântă creștinilor ortodocși din neamul român de peste tot pământul, să caute ei cu mare dragoste să împlinească poruncile vieții și să trăiască pe pământ după voia cea de sus și după orânduielile lăsate prin părinții cei de la început ai bisericii lui Hristos. Iar cei ce au căzut din har și din rânduiala bisericească de la început, aceia dacă voiesc, să se pocăiască după rânduială, căci biserica lui Hristos nu este cea amestecată, ci este cea aleasă prin har și prin împlinirea poruncilor vieții și a rânduielilor cele de la început.

E zi de slavă și de biruință asupra lui satana și se face în această zi certare bisericească pentru slăbirea puterii lui antichrist și pentru pieirea acestui duh de pe pământ.

Pace ție, popor român! Ridică-te ca un viteaz, ca un voievod, și roagă-te și stăruiește în credința cea dreaptă, căci una este biserica Mea, și aceea este păstrată sub mantia ortodoxiei, nu și altfel. O, roagă-te, fiu român, și strigă la părinții din cer, căci antichrist este încăpățânat, și unim cetele de luptă din cer și de pe pământ ca să-l biruim. Trebuie credință mare și prin credință și stăruință poate Domnul pentru tine, popor creștin, popor român, ales la sfârșit de timp pentru slava Mea.

Vremea e să faceți voia lui Dumnezeu pe pământ, fii creștini, iar tu, popor român, rămâi cu Domnul și întărește-te întru poruncile Lui, căci satana se teme mult de numele de român, și știe el de ce.

Așadar binecuvântată să fie biruința cea prin credință a neamului român de peste tot pământul, iar pentru vremi cu pace pe pământ trebuie să fie voia lui Dumnezeu împlinită, și aceasta depărtează toată împotrivirea dușmană, căci unde sunt împlinite poruncile vieții, acolo are Domnul biruința Sa. Amin.

Și voi cuvânta cuvânt sfânt în zi de praznic de Bobotează și îl voi așeza pe pământ ca să lucreze el prin puterea sa peste cei ce se simt puternici fără Dumnezeu, căci Eu sunt Domnul și lucrez prin cuvânt sfânt.

Și acum să meargă cuvântul Meu peste pământ și să poată el prin puterea sa, prin puterea Mea.

Sunt Domnul Iisus Hristos și am așezat în carte cuvânt ca să-l împlinesc și să știe satana că Dumnezeu cârmuiește prin cuvântul Său. Amin, amin, amin.

14-01-2023