Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Schimbării la față a DomnuluiEu sunt Iisus Hristos, Domnul Dumnezeul vostru, fiilor care-Mi faceți întâmpinarea. Eu sunt Cel ce sunt, și deschideți cartea cuvântului Meu din vremea Mea cu voi ca să așezăm în ea grăirea Mea de azi și zi de praznic împărătesc. Eu sunt, fiilor, și n-are asemănare între cei din cer cel ce vine la Mine din partea acestei lucrări de Duh Sfânt, pe care o las Eu peste voi ca s-o trimiteți spre știre peste tot.

O, e mare în cer cel ce are pe el acest semn, cuvântul lui Dumnezeu din zilele cele de apoi. Și de ce așa trecere? O, e mare, fiilor, darul credinței lăsat peste cel ce cunoaște cu inima că Eu sunt acest cuvânt sfânt, și că voi sunteți cuvântul Meu, precum sunt Eu Cuvântul Tatălui. O, și l-am rugat din când în când pe poporul credincios acestei taine mari, l-am rugat să nu ridice cuvânt potrivnic asupra voastră, căci Eu v-am luat sub puterea Mea și v-am gătit pe voi așa cum aveam Eu nevoie ca să vin în vremea aceasta cuvânt pe pământ, și v-am făcut urechi de auzit cu ele, și milă de Dumnezeu am pus în voi, și duh iubitor și milă de oameni am pus în voi, dar și voia Mea am pus s-o urmați în lucrul Meu cu voi, și iată, zidim, fiilor, și prin Tatăl lucrăm și putem.

E zi de praznic sfânt al lucrărilor Mele pe pământ acum două mii de ani, și sunt cu Moise și Ilie la masa Mea de azi cu voi, și sunt cu ucenicii Mei cei trei, pe care M-am bizuit cel mai mult, și cărora le-am încredințat tainele lui Dumnezeu, duhul mărturiei, fiilor, așa cum voi azi duceți mărturisirea cea despre Mine cuvânt peste pământ, și iată, Eu Mă bizui pe voi. Mi se alină durerile Mele cele grele, Mi se alină de la credința voastră în lucrul Meu cu voi pentru venirea Mea cuvânt pe pământ, fiilor.

Și acum, popor al cuvântului Meu, pe unde mai ești și cât mai ești, păzește-ți bine darul credinței, fiule creștin, păzește-l mai mult decât pe tine însuți, că acest dar mare te mărturisește în cer prin martorii tăi dintre tine și Mine că ești iubitul Meu, iubitul lui Hristos Cuvântul, și apoi să cauți să fii asemenea Mie în iubire și ascultare, în supunere și veghe pentru cuvântul Meu de peste tine, și care te păzește de pierzare și de lume și de dureri, fiule creștin, căci cel ce se schimbă după chipul lui Dumnezeu este de nebiruit între cei ce viețuiesc pe pământ, iar duhul satanei se teme de cel îmbrăcat în Hristos, pe când cel gol de acest veșmânt este suflat din picioare la cea mai slabă ispitire din partea lui satana asupra celor ce au primit în dar credința să se facă fii ai lui Dumnezeu Cuvântul în vremea aceasta, fiii harului sfânt al acestei vremi, popor răsărit din cuvântul vieții, din credința în acest cuvânt sfânt, care are întru el duh de viață, Duhul lui Hristos și suflarea gurii Lui.

Ne pregătim de sărbătoare măreață, fiilor. Peste opt zile Îmi iau cetele cerești și venim în Betania, venim la masă aici cu voi. Iar voi intrați sub binecuvântarea Mea și strângeți-vă buchețel sfânt și așezați popasul cel pentru Noi cu voi, și apoi masa și ziua de serbare, și mama Mea slăvită de îngeri și de sfinți și de voi și cadoul vostru cel pentru ea, căci voi aveți harul Meu, cu care bucurați puterile și cetele cerești, fiilor.

O, fiți numai ai Mei, numai ai Mei, că n-are nimeni pe pământ atâtea podoabe cerești cât am pus Eu, Domnul, peste cei ce cred venirii Mele de azi cuvânt peste pământ, și nu este om mai mare ca și cel dăruit cu această credință că Eu vin pe pământ cuvânt, Eu Însumi, fiilor.

V-am împărțit lucrare la cea din urmă sărbătoare și masă cu voi și v-am spus să întăriți și să înnoiți umbreluța sub care Ne strângem, Noi cei din cer, și voi, cei ce Ne pregătiți popas cu voi. Acum, pentru că ați împlinit acest cuvânt sfânt, Mă aplec în fața duhului ascultării cu care ați împlinit voi așa uniți înnoirea acestui chivot, iar Eu, ați văzut, am pregătit tot ajutorul, și ați pus cortul alb la locul lui acum și l-am binecuvântat și l-am curățat cu apă, cu ploaie trimisă să-l spăl ca la botez pe cel botezat, și l-am pus înaintea Mea înnoit și sănătos și lucrător Mie și vouă, iar vouă sănătate de duh vă dăruiesc, și veste dulce vă dau și vă spun că mare fericire aduceți pentru Domnul când Îmi arătați credință și ascultare, lucru cu Mine, după cuvântul Meu, fiilor.

Mare este cel ce ascultă de cele ce vin de la Dumnezeu, și mari să fiți în ascultarea de Dumnezeu, mereu mari, fiilor, mari prin ascultare, și nu uitați cât de mici trebuie să fiți ca să fiți ascultători, căci cum ar asculta cel mare în îndărătnicie? Cum ar putea aceasta cel ce stă mai mare ca Dumnezeu când e vorba să se supună Domnului și cuvântului cel de sus?

Așadar, voiesc să fiți copii înaintea Mea, fiilor, ca să-Mi pot purta cu voi povara crucii Mele de azi, iar grijile cele pentru voi nu mai au loc, că e de lucru pentru Domnul, Care vă poartă vouă de grijă pentru lucrul Meu cu voi, iar voi vedeți aceasta, fiilor.

Și acum iată, martorii Mei Moise și Ilie, Petru, Iacov și Ioan, Tatăl Meu și al lor lângă ei, toți martori ai zilei când Tatăl a lăsat descoperită peste Mine slava Mea cea de la început, cea de la Tatăl Meu, că pe munte fiind cu cei trei ucenici, trei și Noi, cei din cer, am luat parte la fața luminii lui Dumnezeu, la care pământenii nu pot privi, dar Eu Mi-am întărit ucenicii și i-am ridicat pe picioarele lor apoi, o, că am voit să le întăresc credința și s-o las prin ei peste veacuri, și mult lucrez și azi pentru credința voastră, fiilor, căci toate, toate cele ce mai sunt scrise să se arate vor fi așezate și împlinite prin credința voastră și a celor ce intră sub darul credinței ca și voi, fiilor.

Acum toți cei de pe munte din ziua aceea suntem în cer, suntem sus și lucrăm peste pământ, lucrăm pe pământ cu voi, fiilor, iar martorii acelei zile iată ce spun ei vouă:

— O, fii ai lui Hristos Cuvântul, păstrați-vă în fericirea adusă vouă de Domnul! Cea mai mare lucrare pe care o aveți de lucrat este mântuirea, grija cea de căpătâi a fiilor lui Dumnezeu, și de care oamenii pe pământ s-au depărtat pentru grijile lor trupești și pământești, care îi iau din fața Domnului spre lucrul cel care nu dăinuiește.

Cad ca merele din pom cei nesănătoși cu credința și cu faptele credinței, și de aceea fiți destoinici cu duhul și stați alipiți de cei ce vă poartă spre Tatăl și spre voia Sa, căci voi știți că sluga care știe și nu face voia Stăpânului va fi bătută mult, nu ca lumea care nu știe, ci ca cel ce știe și nu ascultă de voia Stăpânului său.

Suntem însoțitorii Domnului pe calea venirii Lui cuvânt pe pământ, căci Domnul merge cu martori. Așa să lucrați și voi pe cale cu Domnul, cu inimă curată în voi, și martori ai Lui să fiți, că mult Îl aveți pe Domnul cu voi, mult învățându-vă El pe voi, iar voi să spuneți mereu: „Noi nu mai trăim, căci Domnul trăiește în noi, și prin El suntem”.

O, dă-le, Doamne, credință tare și râvnă pentru credință, și apoi statornicie pe vecii, o, că mulți au fost nestatornici și au căzut ca merele din pom, iar statornicia se dovedește prin credință și prin ascultare, și acestea îi statornicesc pe cei statornici, iar altfel duhul lui satana împrăștie farmece și vrăji înaintea și în urma celor ce se abat spre duh de neascultare și de lume și cu lumea, căci cele de la diavol nu au drum spre creștinul nestatornic decât prin neascultare și prin credință înjumătățită, o, și nu poate Domnul întru cei nestatornici, fiindcă poate satana asupra lor.

O, aveți grijă de credință, voi, cei iubiți de Dumnezeu, și nu uitați de datoria cea mare pentru această iubire a Sa vouă!

— Acum, Eu, Domnul, așez îngerii în ajutorul vostru și veți lucra cu îngerii ca să fie gătită ziua de serbare pentru mama Mea Fecioara, zi de slavă cerească, fiilor, căci slava cerească este s-o așezăm peste pământ în chip văzut curând, curând, și toate se așează prin cuvânt, iar voi purtați-Mă cu cuvântul Meu, fiilor.

O, popor hrănit și miluit din cer, ai grijă de iubirea ta de Domnul, nu te împărți cu ea, ci dă-I-o toată Lui, că altfel greșești, fiule creștin. Dă-I Lui cârma minții tale și a iubirii tale, ca să ți-o crească El în folosul Lui și al tău, căci tu ești om pe pământ, iar pe pământ toate îți fac cu ochiul ca să te slăbească, să te atragă, să te cheme, să te încânte, să te despartă de ascultarea de Dumnezeu și de voia Sa apoi. O, păstrează-te, dar! Fericiți cei săraci de toate cele, dar bogați de Dumnezeu, fericiți aceia pe pământ și în cer!

O, căutați cu crucea Mea, sub crucea Mea, fiilor, ca să fiți adăpostiți de cele rele de pe pământ! Sunt străini de Dumnezeu cei ce nu stau sub crucea Mea.

O, fiilor, înstrăinarea de Dumnezeu vine când nu vă gândiți, și nu vă mirați de ce caut Eu, Domnul, cu atât de mult cuvânt peste acest popor, care ar fi să fie străin de lume și de cele din lume, și bogat în Dumnezeu și de la Dumnezeu, și care îl țin sub ocrotire, căci ocrotirea voiesc Eu, Domnul, să așez peste cei ai pregătirii celei de azi a unui popor pus deoparte pentru Dumnezeu și pentru slava care se va arăta curând, curând, precum este scris să vină Domnul și să Se slăvească cu ziua Sa.

Nu stăm mult în cuvânt în ziua aceasta, și iată, vă pornesc la lucrul cel pentru praznic sfânt, și, iarăși, la sporul cel pentru înnoirea și sfințirea crucii care străjuiește aici colina din deal, căci i s-a făcut înnoirea și adăpostul și vom așeza sfințirea și împrospătarea cea frumoasă și vom împărți la hotare îngeri, fiilor.

Binecuvântare pentru trudă, ajutor pentru cele ce trebuiesc așezate, putere pentru jertfă și osteneală, și pecete de dragoste cerească de sus și de jos peste toate aici, fiilor!

Vă așez în pacea Mea pe voi, iar voi așezați-vă întru iubirea Mea și rămâneți așa, rămâneți întru iubrea Mea, o, fiilor! Amin, amin, amin.

19-08-2021