Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și maica sa, ElenaPace și putere pentru coborârea cuvântului lui Dumnezeu pe pământ!

Și pace și credință sfântă, cu putere de minuni lucrătoare de iubire de Dumnezeu, aceasta dăruiesc Eu, Domnul, peste neamul creștinesc de pe pământ, dar și înțelepciunea cea de la Dumnezeu, și care să ajute turma creștină să se asemene frate cu frate cât mai mult, cât mai sfânt, cetate cu cetate, în credință și în faptele credinței, fapte duhovnicești, ziditoare de împărăția cerurilor cu oamenii, nu fapte trupești și frățești și atâta, o, nu, ci fapte care să lucreze alături cu postul și cu rugăciunea bisericii creștine, ca să pot Eu, Domnul, în vremea aceasta să stârpesc cu biruință mare lucrul cel ascuns și primejdios al planului vrăjmașului antichrist, pus la lucru împotriva lui Dumnezeu și a turmei creștine, a ortodoxiei, o, căci azi își zic creștini mai mulți, nu numai creștinii, dar și cei ce vorbesc despre Hristos, dar creștinii drepți sunt numai cei care urmează ca la începutul bisericii Mele, calea crucii și a împlinirii lui Hristos, calea care nu s-a abătut în părți în mersul cu Hristos. Iar cei ce s-au rupt de turmă ca să-și facă deoparte așezare, și apoi tot rupându-se în multe feluri de viață și de biserici, o, aceste feluri de așa zis creștini, nu sunt oi, ci sunt capre, care au sărit gardul strungii oilor Mele și s-au dus cu păstori străini și i-au scos aceștia din staulul bisericii, care a rămas cu adevărul și cu sfinții lui, sfinții lui Hristos, și care au așezat anatemei pe cei ieșiți și plecați după glas străin, și iată, are duhul bisericii puterea cea de la Dumnezeu să binecuvinteze pe fiii cei ascultători și statornici, și iarăși, i s-a dat de la Dumnezeu și are puterea să anatemizeze pe cei ce au lepădat credincioșia cea pentru drumul crucii și al biruinței cu Hristos și pentru Hristos.

Iar Eu rostesc în ziua aceasta binecuvântare multă peste neamul creștinesc, peste calea ortodoxiei, iar pe ceilalți, care vorbesc și cântă despre Hristos, nu-i binecuvintez, căci sunt rupți de Mine și de sfinți și de cruce și de tainele bisericii și de apostolie și de proorocie și de străbunii cei păstrători de Dumnezeu pe pământ pentru ei și pentru urmași, căci un neam este și rămâne brav numai dacă urmează și păstrează zestrea părintească și datinile strămoșești ale începutului bisericii Mele, călăuzită pe cale de Duhul Sfânt Mângâietorul, nu de oameni, nu de duh de om, ci de Duhul Care proorocește și descoperă pe cele de la Dumnezeu vestite și care seamănă cu Dumnezeu, nu cu oamenii, nu cu cele pământește lucrate, o, nu, iar semnul sfintei cruci a biruit și biruiește mereu pe satana, numai să fie cu putere de împlinire a lui Hristos și cu credință sfântă toți cei care vor izbăvirea din toate prin cruce, și apoi biruința Mea prin ei și pentru ei, biruința lui Hristos asupra lui satana.

O, pace vouă acum, în coborârea Mea cu voi în cetatea cuvântului Meu de pe vatra neamului român, o, sfinți ai cerului! Astăzi voi aveți sărbătoare în cer și pe pământ pentru întâiul împărat al creștinilor Mei pe pământ, împăratul Constantin, și alăturea lui este mama sa, împărăteasa Elena, și a avut împăratul Constantin părinți împărați, iubitori de creștinii lui Hristos, așa încât și-au crescut fiul în iubirea de Dumnezeu și l-au întărit apoi pe el pe scaunul împărătesc al cetății, urmaș al tatălui său Constanțiu, cel care i-a iubit pe creștini cu milă și cu duioșie pentru cât sufereau ei de la împărații prigonitori de Hristos și de fii ai lui Hristos, fiii bisericii Mele.

O, a fost tatăl lui Constantin înconjurat pentru domnie de cei mai tari creștini, și așa cârmuia el, cu Hristos cârmuia și cu fiii lui Hristos. A venit apoi la tron fiul său, iar Eu, Domnul, l-am așezat întărit cu credința și cu mila și M-am arătat lui, și apoi i-am ieșit întru întâmpinare cu crucea cea din stele lucrată și l-am îndemnat la biruința cu Hristos asupra împăraților păgâni, o, și ce mare biruință a avut oastea lui cu cruce pe arme, iar crucea a făcut minuni mari, de l-a aruncat în vâltoarea apei chiar pe împăratul păgânilor, și au fost aceste minuni prin cruce și s-a întărit iubirea lui Constantin și a fost el întâiul împărat creștin, sprijinit de sfinții și de părinții bisericii Mele, cei care s-au adunat atunci într-un cuget cu credință tare la Niceea ca să anatemizeze pe cei ce dinăuntrul bisericii încercau șubrezirea unității duhului și mersul sfânt al turmei, o, și a fost minunea dărâmării dușmanului care rodea corabia ca să intre în ea valuri pe dedesubt, și Arie a fost anatemizat, iar corabia lui Hristos nu s-a scufundat nici atunci, o, și nici acum nu va fi altfel, că este scris să vină Domnul împotriva dușmanilor Lui și ai bisericii Lui. Și iată-Mă cuvânt peste tine, o, biserică a dreptei credințe! Stau în sfat cu voi, slujitori ai bisericii neamului român. Iar și iar, Eu, Domnul Iisus Hristos, stau în mijlocul vostru cuvânt. Intru tainic între voi și vă grăiesc cu părinteasca iubire a Tatălui Dumnezeu.

Rostesc despărțire scrisă a oilor de capre și spun: Cei rămași cu credincioșie în staulul bisericii zidită pe piatra ei cea de la început prin apostoli, prin sfinți și prin părinți, aceștia au fost și sunt oile, iar cei ce au sărit gardul strungii de oi, trăgând afară din turmă și luând cu ei, aceia sunt caprele, și apoi capre din capre s-au tot desprins, ca un blestem al celor ce au fugit furând din staul, iar azi își spun toți și toate, își spun biserici ale lui Hristos.

Iată ce vă povățuiesc și vă îndemn pe voi, cei din fața turmei: Ridicați-vă acum cu credință și cu putere pentru apostolie cu mult curaj sfânt, căci toți cei care au fugit din una sfântă sobornicească și apostolească biserică, aceia trebuie să fie vestiți numaidecât, căci a venit vremea să fie vestiți că s-au tras singuri anatemei, s-au depărtat de biserica Mea, iar această rătăcire a fost proorocită de apostolii Scripturii încă de la început. Acum, lucrați cu deamănuntul și cu înțelepciune mare și puneți pe masă cartea temeliei bisericii lui Hristos și numaidecât faceți așezarea cea temeinică a ascultării de părinți și de sfinți, ca nu cumva să rămâneți și să vă tot faceți vinovați pentru stricarea legilor sfinte și pentru mersul cel sfânt de peste biserică.

Iată ce vă mai povățuiesc pe voi: O, îndrăzniți pentru Domnul și pentru paza turmei și a cetății Domnului, căci țara română este țara venirii Mele cu Duhul Sfânt Mângâietorul acum, la sfârșit de timp, ca să așez la loc pe cele stricate și să vă păzesc de pierzare pe voi și turma creștină, că iată vremea omului vrăjmaș, antichrist, care trebuie oprit, și apoi nimicit prin semnul sfintei cruci, așa cum a biruit împăratul Constantin toată înspăimântarea împrăștiată atunci de antichristul acelei vremi, o, și tot așa Eu, Domnul, voiesc și acum să biruiesc cu împărăția cerurilor, cu voi și cu turma creștină.

Așadar, ascultați: Să fie împodobite ulițele toate, casele, locuri din văi, din munți și din dealuri, drumurile, zidirile de orice fel, și între hotare, și peste tot să se așeze semnul sfintei cruci, multe, multe cruci peste tot, și căile toate să fie împodobite cu semnul biruinței Mele prin cruce, așa cum Eu, Domnul, am biruit. O, luați pildă de la fiii cetății cuvântului Meu, care așa lucrează în jurul cetății și în cetate. Nici o casă, nici o poartă, nici un zid, nici o zidire, nici un drum, nici o ulicioară, să nu fie lipsite de semnul sfintei cruci și de numele Meu pus pe cruce, și nu cu răstignirea Mea, ci cu taina cea care va învia lumea toată, taina raiului, așa cum fiii cetății cuvântului Meu lucrează și împart cruci cu flori pe ele, și orice cruce e un loc de rai, o grădină de rai, și fiecare cruce are un cuvânt scris pe ea pentru zidirea sufletului sfânt în om, și fiecare are binecuvântare de înviere peste lume, căci lumea trebuie ridicată spre iubire de Dumnezeu și spre praznic de bucurie, căci Eu am spus: «Rugați-vă și bucurați-vă neîncetat cu Domnul!», așa am spus.

O, așezați-vă cu credință înaintea Mea și ascultați-Mă ca niște fii, că voiesc ocrotire mare peste pământul român, și aici voiesc să-l biruiesc Eu pe satana, pe vrăjmașul antichrist, pe cel ascuns, pe cel pitit cu lucrul său potrivnic lui Dumnezeu și fiilor lui Dumnezeu, o, că-i țară ortodoxă această țară, și numai ea este atât cât este ea înaintea lui Dumnezeu.

Iar tu, vrăjmașule, omule antichrist, tu, și toți slujitorii tăi, înfricoșați-vă toți de Cel ce a făcut cerul și pământul și omul! Vine Domnul cu oastea cerească și sună din trâmbițe cu putere, ca să cădeți la zgomotul trâmbițelor și să vă apuce frica și cutremurul și orbirea, căci vine împărăția cerurilor, nu voi, ci Domnul vine, vine cu oștiri de sus, cu cei îmbrăcați în alb, precum este scris, iar cei din întuneric vor fi scoși deasupra cu toată neagra lucrare a lor, cea împotriva lui Hristos, căci vine Hristos cu ce este scris să vină și vine!

Și iată-Mă în luptă asupra ta, vrăjmașule antichrist, bătrânule în rele noi și vechi de două mii de ani, și vai ție, că te întâlnești acum cu Cel ce a înviat nimicind moartea pentru toți cei care iubesc învierea Mea și viața veacului ce va să fie, și când vrăjmași nu vor mai fi!

O, lasă-te înfrânt, satană neagră la faptă și la duh! Îți voi da pe față toată șiretenia ta, toată minciuna ta. Îți voi strica tot ce ai pus la cale, îți voi zdrobi munca ta toată, că de două mii de ani te lupți în gol, că Eu am fost și sunt mereu biruitorul tău ca atunci prin cruce, când nu te așteptai să vezi tu aceasta atunci.

O, binecuvântat să fie neamul creștinesc de pe tot pământul! Iar ție și slujitorilor tăi anatema! Ai auzit, satană? Să audă tot pământul și omul de pe el, și să auzi tu și ai tăi, căci Domnul spune acum peste cei necredincioși: Anatema!

O, spune și tu, fiule de împărat, tu, cel serbat azi în cer și pe pământ, anatema să spui și tu peste toți vrăjmașii noștri, căci tu ești fiu de împărat de două ori, și de pe pământ, și din cer cu Tată Împărat.

— O, Împărate Doamne, numai Tu ești Împărat, numai Cel ce stă pe tronul crucii este Împăratul, o, Doamne, căci împărații de peste cetăți sunt fiii lui Dumnezeu Împăratul, dacă sunt ei de partea Ta.

Am dorit cu dor mare să zidesc cetate numelui Tău, și nu numelui meu, căci am așezat sub numele meu cetatea cea creștinească de pe pământ, și de care știu toate neamurile că pentru dăinuirea slavei bisericii Tale a fost ea așezată pe pământ în vremea mea, dar omul cel vrăjmaș, antichrist, are coada băgată în ascuns peste tot, ca și atunci când Ți-a lucrat răstignirea prin mai-marii poporului, Doamne, numai că toată lucrarea lui satana Ți-a lucrat numai biruință Ție și bisericii Tale și fiilor lui Dumnezeu din toate vremile de sub soare. O, și așa va fi și azi, căci pentru azi este scris să fie vremea cea mare a biruinței Tale, nimicirea fiarei, după spusele Scripturii, și apoi bucuria, Doamne.

Vine praznicul Duhului Sfânt Mângâietorul, îi vedem pregătirea în cetatea Ta, și iar ne vei lua cu Tine aici, deasupra cetății cuvântului Tău, o, și se va ridica spre cer praznic de bucurie, cântec, joc și voie bună, iubire și credință, și iată, sunt râvnite acestea de sfinții Tăi, Doamne, o, și-Ți așteptăm mereu, mereu ziua cea mare a biruinței Tale, când satana va fi aruncat în focul lui.

Tu m-ai mărturisit acum, iar eu la fel, Te-am mărturisit biruitorul lui satana, și Păstorul blând pentru turma Ta, dar să Te audă și să Te asculte toți slujitorii bisericii Tale și să facă ei apostolie pentru întoarcerea în staulul cel de la început a celor câți vor vrea să se întoarcă, și care, neștiind, neavând înțelepciunea cea de sus, s-au lăsat amăgiți și rupți de turma Ta creștină.

O, pace Ție, Împărate Doamne! Crucea este calea cu Dumnezeu. Slavă Ție, Celui ce ai biruit moartea prin cruce, și tot prin cruce biruiești și acum, la sfârșit, Doamne Împărat!

— Vouă, sfinților iubiți, din cer veniți cu Mine, și vouă, celor din cetatea cuvântului Meu, vă dau acum împreuna-îmbrățișare sărbătorească, și pace vouă laolaltă, aici.

Iar peste neamul creștinesc de peste tot pământul aduc bucuria și pacea Mea lor, și spun:

Nu te teme tu, o, nu te teme, turmă mică! Tatăl Meu voiește să-ți dea ție împărăția, precum este scris, precum ți-a și dat, iar tu s-o păstrezi și s-o înnoiești tot mai sfânt, tot mai frumos, și crucea este calea ta, și crucea este paza ta, și tu vei sta de-a dreapta Mea, iar caprele, o, lor, anatema este a lor! Amin, amin, amin.

03-06-2021