Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a șasea după Sfintele Paști, a OrbuluiMă așez pe pământ cu slavă de cuvânt. Vine cuvântul Meu, vine cu norii, vine deasupra meleagului român și se așează în cartea sa și se împarte din răsărit în apus, căci scris este că Evanghelia împărăției lui Dumnezeu va fi vestită în toată lumea, spre mărturie slujind ea tuturor neamurilor de pe pământ, și apoi vor sfârși cele omenești și va fi Domnul Împărat cu ale Sale, El și ai Săi împărățind, iar cine va răbda până la sfârșit, acela va fi cu Domnul și va fi mântuit, precum este scris.

Pace vouă, celor ce cunoașteți pe Domnul în acest cuvânt, care vine cu norii și Se vestește dintr-o parte în alta! Cât este ziuă lucrez lucrările Tatălui, Care Mă trimite, că în vreme de noapte nimeni nu poate lucra. Cât sunt în lume, lumină a lumii sunt, precum este scris. Vin pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă, iar cei ce văd să ajungă orbi, căci cei ce zic că văd, au păcat și rămân sub păcat, iar dacă ar fi orbi, n-ar avea păcatul asupra lor atât de greu.

Să fie împărțit cuvântul lui Dumnezeu peste pământ și să lumineze pe tot omul care este și care vine în lume, căci cuvântul acesta este lumina cea adevărată, și prin el s-au făcut și se fac toate, iar cei ce primesc acest cuvânt primesc putere să se facă fii ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu.

Sunt Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Tatăl, și lucrez cu cuvântul peste pământ ca la început, ca la facerea lumii, și spun: Să fie lumină!

O, e gros de tot întunericul de pe pământ și de peste oameni, iar Duhul lui Dumnezeu Cuvântul Se poartă pe deasupra și rostește ca la facerea cerului și a pământului: Să fie lumină! Să se despartă lumina de întuneric, căci lumina luminează în întuneric, și întunericul n-o cuprinde.

Să fie credință în cuvântul lui Dumnezeu! Cei ce vor păzi cuvântul Meu vor fi păziți de ceasul încercării care vine peste toată lumea de pe pământ, iar ei să-și păstreze cununa, și nimeni să nu le-o ia și vor fi ei cu Domnul, și voi scrie pe ei numele lui Dumnezeu și numele cetății lui Dumnezeu, Noul Ierusalim, care vine din cer, și numele cel nou al Meu, Cuvântul lui Dumnezeu.

Am scaun de domnie pe vatra ta, neam român, căci din mijlocul tău curge peste pământ cuvântul Meu, râul cu apa vieții, curgând el din locul de domnie al Mielului, precum este scris, și de aceea se dovedește că aici este Domnul și Noul Ierusalim și taina Lui cerească, lumina care luminează peste întunericul de pe pământ, și care deschide ochii cei orbi ca să vadă ei lucrarea lui Dumnezeu.

O, e mare orbirea pusă peste toți oamenii. Dau să vin cu vindecarea de orbire și să poată ea peste cei cu duhul umilit, și fericiți vor fi cei ce se vor lăsa vindecați, că pe pământ e omul antichrist și oștenii lui, toți cu fața ascunsă sub mască de binefăcători, dar ei sunt cei vicleni, și vine Domnul să vindece orbirea peste oameni pusă de minciuna lui satana, și vai, vai și iar vai conducătorilor de popoare și mai-marilor lumii, vai celor care au de lucrat lucrarea întunericului lumii, și care vor să dea deoparte pe Dumnezeu ca să domnească lucrarea lui antichrist pe pământ și ca să facă un papalâc peste toate popoarele pământului! Vai căpeteniilor care s-au adunat într-un gând împotriva lui Dumnezeu și a bisericii Sale ca s-o ia în stăpânirea lor! O, îi chem la sfat cu Mine pe ei. Să stea aceștia cu degetul pe filele Scripturii și să citească la lumină cum Domnul îi va rușina, și nu se vor ridica ei la judecata drepților, și va veni urgia peste ei și-și vor atrage tulburări, și mai bine le-ar fi lor să ia învățătură și să se cutremure aplecându-se și învățând de la Mine calea vieții. O, dar cum să învețe ei de la Dumnezeu?

O, stați cu degetul pe rândurile scrise în Scripturile care anunță această vreme a Mea și a voastră, voi, cei care vreți să înțelegeți și să învățați de la Domnul, și ca să vedeți cum rând cu rând se împlinesc toate cele vestite să vină, și că nu-s vise sau minciuni, de vreme ce se împlinesc întocmai.

Să facă ochii mari de tot cei ce-și zic că văd și care zic că Scriptura nu mai este la modă și că este o modă nouă acum, dar să stea și ei cu degetul pe Scriptură, că este scris că toate, toate, cerul și pământul, toate vor trece, dar nu și cuvintele lui Dumnezeu și împlinirea lor întocmai, și nimic, nimic nu este minciună în Scriptură, căci Dumnezeu este adevărat, iar cei ce sunt ai lui Dumnezeu vor fi biruitori cu El, căci sunt închinați pe frunte cu numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh pe veci de veci, și vor cânta ei cântarea biruitorilor lui antichrist și ai fiarei, precum este scris.

Celor însemnați cu numele lui Dumnezeu, Eu, Domnul, le dau din cer, îi învăț din cer și le spun lor așa: Candela arzând mereu cu untdelemn și cu rugăciune scrisă în ea, și muiat în ea pentru însemnare cu semnul sfintei cruci pe frunte, pe mâini, pe tălpi, pe toate încheieturile, așa să împliniți voi, cei credincioși Domnului, cei ce faceți voia Lui pe pământ. Până ce mânia va trece intrați și stați cuminți, cu ușa trasă după voi, căci așa este scris să lucrați acum, să ieșiți din lume este scris, fiilor, ca să nu beți din vinul ei, din pedepsele ei, ca să nu cădeți în cursa lui antichrist, căci cei care vor fi prinși și înșelați cu semnul lui antichrist, aceia vor primi prin îngerii mâniei o bubă dureroasă apoi, fiindcă ei se închină fiarei roșii, beată de sângele celor drepți și însetată mereu după sânge.

Voi, cei ce v-ați închinat Domnului viața și faptele ei, o, fiilor, stăruiți mult și tot mai mult în sfințenie, în credință, în rugăciune cu foc în ea, și fiți cu nădejde. Voi aveți pe frunte un nume mare și veșnic: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și în fața acestei peceți dumnezeiești se face pulbere toată puterea lui antichrist când ar da să treacă el hotarul, căci s-a mai făcut o dată încercarea aceasta asupra lucrării Mele, a cuvântului Meu de azi, și Dumnezeu a biruit pentru voi, iar voi ați fost feriți de încercări.

Fuge satana, fuge antichrist de puterea acestui semn, se teme de sfințenia Mea din om, și de aceea dă el să ia puterea pe pământ și peste oameni, și de aceea dă să se așeze în biserică și să fie crezut că este trimisul care izbăvește de dureri și de necazuri pe oameni. Eu însă lucrez cu întreită putere și sunt Mielul lui Dumnezeu, sunt Cel ce luptă cu fiara vremii, cu antichrist și cu oamenii lui ascunși sub văl, dar Eu îi dau de gol fățărnicia și va fi biruit prin cei ce-și fac semnul sfintei cruci tot timpul, și vor fi biruitori cei ce împlinesc toate rânduielile sfinte, creștinești: post, rugăciune, curățenie față de patimi, iubire sfântă între ei și Domnul, umilință, sfânta împărtășanie, Hristos Însuși dându-li-Se lor, și le spun lor așa:

Fiți împreună toți cu rugăciunea, voi, fii credincioși cuvântului Meu. Uniți într-un gând, așa să citiți cu evlavie mare cartea psalmilor, toată într-o zi fiecare, și toată rânduiala rugăciunilor creștinești din cartea ortodoxă numită Ceaslov. Apoi acatistele către sfinți, căci sfinții sunt cete-cete în jurul și în folosul creștinilor sfinți de pe pământ, dar sfințenia să se înmulțească tot mai mult, tot mereu să fie ea, căci Domnul sfințirea voastră o așteaptă mereu, ca să biruiască Domnul cu voi, fiilor.

Trebuie frică de Dumnezeu, și întru ea să vegheați, voi, cei ce sunteți de partea Domnului pe pământ. Când cetele îngerești au văzut căzând în jos ceata lui Lucifer și înnegrindu-se toată, s-au înfricoșat cu mare cutremur și au auzit atunci glasul lui Mihail arhanghelul strigând: «Să stăm cu frică și să luăm aminte la Dumnezeu și tot timpul să-I cântăm laude ca să nu cădem și noi», și de atunci cetele îngerești cântă neîncetat: Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Dumnezeu Savaot, și plin e cerul și pământul de mărirea Lui prin îngeri, care-I cântă neîncetat.

Voi, cei ce v-ați ales cu Dumnezeu pe pământ între oameni, cântați și lăudați neîncetat pe Domnul, ca să nu cădeți din sfințenie și din credință, din iubire și din veghe, din credincioșie și din cumințenie, că vremea de acum este pentru veghe tot timpul. Ridicați crucea ca armă de biruință, iar credința să vă fie putere vouă, și totul este cu putință prin credință și prin faptele credinței, fiilor.

Nu grăiesc acestea cu cei neîmplinitori, ci cu cei ce urmează cuvântul Meu împlinit peste ei, căci omul neiubirii de Dumnezeu nu este învățat cu ascultarea, ci, din contra, este învățat să se ascundă de om cu neîmplinirea lui în Dumnezeu, iar Eu văd aceasta ce face omul, și cum uită el că Dumnezeu îl vede ca pe Adam în rai când s-a ascuns să nu fie văzut de Dumnezeu, o, și s-a supărat dacă a umblat la purtarea lui ascunsă și s-a răcit Adam de Dumnezeu, de Cel ce l-a făcut pe el, o, și cade omul de la Dumnezeu, cade ca Adam, iar cel ce cade se întunecă. De ce se întunecă? Păi fuge de lumină, și de aceea se întunecă, și iată cât de ușor se poate înțelege de ce se întunecă cel ce cade și de ce cade de la Dumnezeu.

O, feriți-vă de ascunderi, feriți-vă să fiți ascunși cu faptele voastre, voi, cei ce trageți să fiți cu Dumnezeu! O, nu puteți fi și cu lumina și cu întunericul. Adică voi puteți, dar nu poate Dumnezeu cu voi, căci Domnul este lumină, iar întunericul fuge de lumină, fuge de Dumnezeu, fuge și se ascunde.

Voi, români, ascultați glasul Domnului de peste voi! Fiți cu ochii în șapte, nu în patru. Ba chiar în opt fiți cu ochii, adică: în sus, în jos, în dreapta, în stânga, în față, în spate, înăuntrul vostru, dar și în Scripturi, fiilor români, și stați cu degetul pe rândurile Scripturii vremii de azi, căci omul antichrist se tot frământă cum să vă prindă să vă așeze sub sceptrul lui ca pe dobitoace, și apoi să vină peste voi mânia lui Dumnezeu ca peste cei despărțiți de Dumnezeu, peste care va veni bubă rea prin înger, precum este scris în Scripturi despre cei ce primesc pe fruntea lor, pe mâna lor pecetea despărțirii de Dumnezeu, semnul lui antichrist.

O, fiți înțelepți și treji, fii români, căci țara română este țara venirii Domnului, e țara Mea și a voastră, că peste ea curge ca râul cuvântul gurii Mele ca să păstoresc cu el și ca să biruiesc fiara antichristă cu suflarea gurii Mele, cu cuvântul Meu, precum este scris în Scripturi să împlinesc.

O, fiu român, lasă-te sub povața Mea, că te-a prins din părți lucrarea lui antichrist și n-are cine să-ți spună că bate la ușa ta primejdia. Eu am spus celor ce vor scăparea și mântuirea de sub greu, le-am spus lor din vreme: «Ieșiți din lume, poporul Meu!». O, puțini, prea puțini ascultă ceea ce strig Eu. O, cum să ieși, cum să mai ieși tu din lume când porți lumea în buzunarul tău, în casa ta, unde ai icoane de închinare, iar tu stai tot timpul cu ochii în lume și în minciuna cu care te mânuie cum vrea omul vrăjmaș lui Dumnezeu? O, cum de poți tu cu mirosul cel greu din lume? O, numai a păcat miroase în lume, iar tu te uiți și iei de la gura celor ce iubesc păcatul și-ți vorbesc ție prin fereastra lumii și sunt plătiți pentru împrăștierea minciunii peste tot.

Ar fi să-i fie greu celui ce este creștin, dar iată ce văd și ce aud, căci fiecare își găsește o îndreptățire, cum că-i trebuie din lume ceea ce-i folosește. O, așa îi aud pe toți cei pe care i-am învățat să iasă din lume, dar ce voi mai auzi de la ei când îi voi vedea sub plata neascultării de Dumnezeu, Care le-a spus lor cuvânt din cer? O, că n-au ascultat să iasă din lume, n-au ascultat la vreme, că le-am spus la toți încă din vremea începutului cuvântului Meu din anul 1955, și le-am mai spus să-și aibă o pălmuță de pământ și o fântâniță în grădinița lor și o căsuță smerită și viață sfântă cu care să stea în așteptarea Domnului mereu, o, și au rămas în cartea sa cuvintele Mele de peste ei. Le-am spus mai apoi cu strigăt prelung: «Ieșiți din blocuri, copiii Mei!», și acesta este cuvântul cu care am vegheat peste ei, și nu mai trebuia și nu mai trebuie să fiu tras de limbă pentru fiecare, dar cine s-a grăbit să asculte?

O, fii români, vă strig pe toți, că sunt îngrijorat pentru voi, de vreme ce văd pe cei mari de peste voi că nu veghează pentru voi, ci, din contra, vă lasă pe mâini străine, care vă tot strâng ca pe niște dobitoace, o, și nu mai văd conducători de partea lui Dumnezeu și a poporului lor, și toți slujesc planului lui antichrist vrând-nevrând, o, că nu le place cu Dumnezeu, ci le place ca pe pământ, dar pe pământ vin urgii pentru păcatele oamenilor nepăsători de suflet, și e numai distracție păgânească pe pământ, iar adunătura la un loc a țărilor care se pretind creștine, laolaltă cu cele adevărat creștine, această adunătură dă să legifereze până și peste țara română legea Sodomei și a Gomorei, ca să apropie de focul pentru acest păcat și această țară. Dar Eu, Domnul, strig la poporul român și-i spun lui că e vremea să se scoale bine la veghe ca să nu bea din vinul mâniei care vine pentru păcate, căci păcatul atrage moarte, iar paza sfințeniei este viață și slavă sfântă, și stă Domnul pe pământ prin cei ce se sfințesc pentru El.

O, iată, văd jucăriile omului antichrist cum sunt plimbate de colo-colo peste oameni pe pământ și pe deasupra și cum înșeală neamurile de pe pământ cu ele, și cum se văd lucrate de antichrist cele scrise în Scripturi să le încerce el peste neamurile pământului, și cum stă el în cotloane, scoțându-și doar armele cu care să înșele lumea și să facă tot un papalâc și să domine peste tot, și să nu mai aibă Hristos moștenire pe pământ din pricina celui ce este anti Hristos. O, ce păcăleală va îndura acest ucigaș ascuns sub perdea! O, ce bocete, ce hule, ce batjocuri vor curge de pe limba celor chinuiți de înseși faptele minții lor, cu care dau să creadă că-I iau Domnului Iisus Hristos partea și împărăția!

Iată ce a ieșit din neamul lui Israel, că a ieșit vrăjmașul lui Hristos, și se luptă el de două mii de ani împotriva Mea și e orb de tot, iar el zice că vede. O, strig acum la acest popor, în mijlocul căruia Mi s-a făcut răstignirea, dar a venit apoi și învierea Mea, iar acest popor a fost atunci judecat, precum este scris.

O, strig la tine, Israele, popor după trup Israel, te strig și-ți spun: treci de partea lui Hristos, că nu este minciună în Scripturi! O, nu te lăsa iarăși, nu te lăsa sub înfiere străină de Dumnezeu, nu te lăsa mințit de anti Hristos, că Eu pe pământul tău Mi-am dat trupul și sângele pe cruce pentru tine atunci, dar și pentru toate popoarele care vor fi chemate la mântuire prin Hristos, căci din tine a ieșit Hristos Mântuitorul, Care cheamă sub iubirea Lui noroadele toate! O, nu fi necredincios, nu sta să rămâi necredincios până în ultimul ceas! Vei vedea în curând pe Domnul cum vine cu putere și cu slavă multă ca să doboare lucrarea vrăjmașului antichrist, care se vrea mare peste biserica Mea ca să ia viața ei din mâna Mea și ca să intre ea sub mâna lui. O, nu sta până atunci sub necredință! Vino spre Hristos, că vine Hristos, vine pe nori ca să biruiască fiara antichristă și păcatele Babilonului, și voi întâlni căpeteniile popoarelor și Mă voi judeca cu ele în Armaghedon, locul judecății necredinței de pe pământ, și toate se împlinesc așa cum sunt scrise în Scripturi.

O, poporule Israel, crezi că pierzi ceva dacă te apleci să crezi în Hristos Cel răstignit și înviat cu biruință mare? Iată minciuna de atunci, plătită cu bani ca să fie pusă împotriva învierii Mele prin oamenii minciunii de atunci! Am înviat adevărat, și am stat pe pământ patruzeci de zile și am împărțit har peste har peste ucenicii și peste toți cei credincioși, și sunt acum de-a dreapta Tatălui și sunt cuvânt peste pământ și am cetate de venire pe meleagul românesc, și-ți spun și ție că vin cu milă și cu iubire cuvânt peste pământ și strig și la tine, că iată, iarăși dă să-și facă loc și să fie iarăși lucrată lucrarea minciunii, și să fie vândută drept adevăr pe piață pentru cei tari la cerbice și fără de credință că vine Domnul. O, vine, vine Domnul, chiar dacă nu mai este credință că vine! Eu sunt Cel ce vin, și pun credință în oameni și va fi credință.

O, voi, împărați ai popoarelor, strig la voi, strigă Hristos la voi! Umblați peste cursul vremii, priviți istoria timpurilor toate, și toate cele ce s-au întâmplat prin vreme: încleștări, încordări, războaie, vești de războaie, cutremure, molimi, jertfe multe cât neamul sfinților cerului, dorințe de cotropire în mintea împăraților, suferință mare peste oameni din pricina ambiției stăpânitorilor de peste popoare. O, ajunge! Ajunge! Îl puneți pe Dumnezeu la prea mare răbdare, iar pe cei credincioși la răbdare mereu. Vine Domnul, iar Evanghelia Lui se vestește de la o margine la alta a pământului și este ea semnul venirii Lui, precum este scris. Iar Eu vă strig și vă spun: lăsați-Mă la cârmă ca să nu scufundați voi pământul în adânc, de unde Eu l-am scos și l-am așezat pe ape la facerea lumii și i-am pus deasupra cer și soare și lună, frumuseți fel de fel jos și sus, oameni și dobitoace, păsări și vietăți felurite. O, nu voi ați făcut aceste felurite frumuseți, ape și câmpii poleite cu flori, codri și izvoare. O, ajunge! Dați Domnului dreptul să cârmuiască lumea, că nu voi ați făcut lumea, iar voi aplecați-vă Celui ce vă strigă din cer și umiliți-vă, căci sunteți niște oameni și atât, și nu sunteți dumnezei, căci Eu sunt Unul Dumnezeu Făcătorul, dar voi vă îngâmfați prea mult, prea sus, o, și veți cădea ca îngerii care s-au trufit, veți cădea în adânc, unde este focul și pucioasa și scrâșnirea dinților, precum este scris pentru cei potrivnici lui Dumnezeu pe pământ.

O, țara Mea de azi, o, neam român, Mă aplec cu tot cerul deasupra ta ca să te ocrotesc. Tu ești pământul întoarcerii Mele de la Tatăl la oameni, și în tine este biserica Mea ortodoxă, pe care o aștept să o gătesc pentru nuntă, și-i spun ortodoxă ca s-o deosebesc de atâtea nume care s-au tras în părți și s-au numit biserici cu tot felul de nume peste ele, spre bucuria vrăjmașului diavol, chiar dacă unii din ei se laudă atât de mult cu iubirea lor de Dumnezeu, dar Domnul nu Se bucură de la iubirea lor pentru El, dacă au părăsit ei calea strămoșească a bisericii cea din părinți, căci la sfârșit se vor a fi multe proorocii, dar nu de la Domnul, și sunt ele de la trufia omului care încântă cu bani pe mulți din cei mânuiți, și care nu știu cine sunt cei mari de peste ei și ce fac, de fapt, nevăzuți ei de cei înșelați din loc în loc pe pământul tot.

O, țara Mea de azi, vin la tine cuvânt. Curge din tronul Meu cuvântul Meu în mijlocul tău. Scoală-te la glasul Meu de peste tine și veghează să nu fii înghițită pe neștire de ștampila omului antichrist și de numărul lui, căci necredința de pe pământ va prinde multe popoare sub robia aceasta, și zi-i tu acestui duh rătăcitor și răzbunător pe Dumnezeu și spune-i că tu ești biserica lui Iisus Hristos, și blesteamă-l să piară din pământul tău și să se ducă la ai săi, nu la ai Mei să caute.

Aici este o țară creștină. Aici au fost aduse lăstare de neam străin și s-au lăsat altoite în trunchiul acestui popor, și s-au lăsat botezați regi și prinți în biserica și dogma bisericii ortodoxe, o, și așa s-a păstrat puterea lui Dumnezeu pe creștetul acestei țări, creștină de la nașterea ei pe pământ ca popor.

O, hai, scoală-te, țara Mea de azi, că e vremea să veghezi cu mare grijă ziua și noaptea, iar preoții bisericii să facă pocăință și ridicare spre păstorirea turmei, și să nu facă ei jocul lui antichrist, că aici e țara Domnului, și strălucește Domnul în ea prin cuvântul Său peste popoare, și toate popoarele să vină să ia apa vieții veșnice, să vină la căință și la împăcare cu Dumnezeu, iar Domnul să aducă biruința pentru toți cei umiliți și credincioși Lui!

Omului antichrist îi spun iar și iar, cu suflarea gurii Mele îi spun: Du-te! Nu te atinge de ce este al Meu, și du-te la ceea ce ți-ai agonisit prin tatăl minciunii, prin satana, și du-te, că aici este Dumnezeu cuvânt peste pământ, și suflă peste tine cu putere cuvântul lui Dumnezeu și-ți poruncește cu putere multă: Du-te!

O, hai, popor român, Eu, Domnul, te trezesc la veghe, că vrăjmașul sufletului tău stă la pândă, și tu n-ai veghe și ocrotire de pe pământ, o, n-ai, decât din cer pe mama Mea Fecioara, și cetele sfinților și ale îngerilor Mei.

Cerul este tronul Meu, iar pământul Îmi este așternut, și sunt pe pământul român cu cetatea Mea de scaun și curge din tronul Meu râul cuvântului Meu peste pământ, iar cel ce însetează, să vină să bea, și vor fi cu el binecuvântările scrise pentru cei ce biruiesc cu Domnul și voi scrie pe el numele Meu și numele cetății Mele, Noul Ierusalim, și numele Meu cel nou: Cuvântul lui Dumnezeu.

Eu vin curând, și port în mâini cununi pentru ei, pentru cei cu numele lui Dumnezeu pe frunțile lor, pe care stă scris nume mare, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin, amin, amin.

24-05-2020