Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de MirPace vouă, pace vouă, fiilor! N-am unde să mai rostesc această urare, acest salut sfânt, n-am unde, decât aici, la voi, unde sunt primit, unde Îmi deschideți când vin să vă grăiesc și să-Mi las în carte cuvântul în vremea aceasta a Mea cu voi. Stau deasupra cu oștiri cerești ori de câte ori Mă aștern cuvânt peste voi ca să-l împărțiți voi apoi, să-l scrieți și să-l împărțiți spre hrană și spre mângâiere, fiilor. Mângâiere caut și Eu, căci sunt Cel ce am zidit omul, ca să Mă mângâi cu el l-am zidit, dar el Mi-a întors spatele și și-a ales altă mângâiere, altă viață decât cea pentru care Eu, Domnul, l-am zidit pe om.

Fiilor, fiilor, am stat tainic, am stat acoperit acum zece zile când au venit aici la voi și v-au privit de aproape cei ce stau la locurile de cârmuire pentru acest oraș, Pucioasa. V-am dat povață să-i primiți frumos și să-i așezați la masă și la petrecere frumoasă și să le dați lor de știre lucrarea Mea cu voi aici, pe acest meleag. Am privit tainic în inimile lor, mai ales la inimioara cea mărturisitoare între ei, și pe lângă a cărei gură s-au strâns îngerii Mei ca să-i asculte mărturisirea despre Mine și despre voi și s-o ducă la cer, căci la începutul Meu cu voi aici ea v-a fost mult aproape și v-a îmbrățișat cu inima ei și v-a crezut cuvintele prin care îi descopereați taina Mea de aici, iar astăzi ea vede împlinirile spuse de voi de pe atunci că se vor ivi. O, și au fost unii din ei plini de fiori și de mângâierea cea de la voi pregătită lor pentru vizita lor aici, strânși laolaltă într-o voință și o așteptare toți ca să poposească la voi.

Vreau, fiilor, să Mă apropii și să ridic la rang înalt acest oraș al venirii Mele cuvânt pe pământ acum, la sfârșit de timp, că am promis prin graiul gurii Mele că va fi cel mai frumos loc de pe pământ acest oraș cu nume din Scripturi peste el. O, dacă voi veți fi crezuți de la Mine și iubiți pentru că sunteți ai Mei, Eu, Domnul, voi îmbrăca tainic acest oraș în haină de basm ceresc pe vatra neamului român, căci cerul cel de deasupra e plin de veghe aici și plin de lumini de sus, fiilor. Aș căuta să vadă ei mai deslușit taina Mea cu voi și slava acestui oraș, așa cum Noi o vedem de sus că este ea, și voi privi inimile lor și credința lor în cele spuse de Mine, căci vă am aici pe voi, și am cetatea cuvântului Meu pe vatra aceasta și curge din gura Mea cuvânt ca râul, din care apă ud pământul cu învățătură sfântă și cu duh de înviere peste om, că Mi-am ales pământul și neamul român vatră și popor acum, la sfârșit de timp, că două mii de ani am așteptat făgăduința Tatălui că-Mi va găti această țară ca să fie ea țara venirii Mele cuvânt pe pământ la sfârșit de timp, și iată împlinirea, fiilor.

M-a alungat, M-a răstignit, M-a micșorat de tot poporul Israel, că n-a putut să înțeleagă și să primească pe Fiul lui Dumnezeu peste el, iar Tatăl M-a mângâiat atunci și Mi-a dat pământul român, în care flacăra Duhului Sfânt se va aprinde și-Mi va da primire și găzduire și ucenici cu credință de la Mine în ei, și iată, făgăduința Tatălui este acum mângâierea Mea, ca și credința voastră, o, ucenici ai Mei micuți, dar mari după har, fiilor.

Am binecuvântat tainic întâlnirea voastră de acum zece zile cu toți cei de la cârma cetății, și tot rodul acesta se va vedea, iar voi fiți cu grijă să fiu împlinit în voi, ca să puteți pentru Mine și pentru mulți, fiilor, să puteți din partea Mea, că măreață este lucrarea Mea cu voi, chiar dacă această măreție este acum sub văl.

O, voi sunteți apăsați de griji, de osteneală, de neputințe, fiilor, dar iată, vine și se apropie sărbătoarea cea cu strângere la izvor și avem nevoie de putere pentru toate câte aveți de pregătit, iar Eu, Domnul, vă umplu de har, stau aproape aici, cu voi, vă ajut, vă alin, vă învăț, și nu mai este pe pământ un loc mai dulce, mai minunat ca și aici, unde Eu, Domnul, sunt și lucrez cu voi și Îmi desăvârșesc biserica Mea cea purtătoare de Dumnezeu în mijlocul ei, căci voi ați înțeles voia Mea, fiilor, iar Eu vă mulțumesc vouă cu bucurie și cu aplecare și cu mângâiere, că iată, alții de pe pământ nu pot atât de mult cu Dumnezeu, de vreme ce atât de mult își au ei grijă de viața lor, de starea lor, și mai ales de păcat, căci viața cu păcat în ea a oamenilor M-a pus pe Mine pe cruce acum două mii de ani, și nu de altceva am fost dat crucii atunci.

O, fiilor, v-am găsit plăpânzi, dar am încă să așez în carte spre trimitere binecuvântarea Mea peste cei care cu inimile sunt porniți, iar cu pașii lor pornesc curând și vin la masă aici, cu voi și cu Noi, cei din cer, în zi de serbare a îngerilor. Le binecuvintez călătoria la toți cei care vor porni spre izvorul Meu de cuvânt aici, și le dau lor oștiri de îngeri însoțitori și călători pe cale cu ei și-i rog pe toți, îi rog să fie frumoși și acum și atunci, tot mereu, că frumos este drumul Meu pe pământ cu cei ce cred venirea Mea de azi cuvânt de naștere de sus a omului credincios, dar și cei necredincioși vor ști și vor auzi și se va întâmpla minune cerească, fiindcă dragostea Mea pentru om este milă acum, dacă și omul va afla și va avea milă de Mine, de răstignirea Mea cea pentru el și de plânsul Meu cel prelung după om, ca să-l trag de la satana la Mine și să-l golesc pe satana de bucuria pe care omul i-o aduce necălcând el cu umbletul lui pe calea Mea.

Fiilor, fiilor, e ceata mucenicilor cu Mine la masă la voi, iar mucenicul Dimitrie aduce vouă cuvinte sfinte spre mângâierea voastră și a duhului lui și a sfinților toți, căci așa este mângâierea, și ea se face cuvânt, fiilor.

— O, sunteți plăpânzi în ziua aceasta, dar Domnul vă întărește pe voi la lucrul Său cu voi, iar eu din mijlocul cetei mucenicilor vă aduc pe masă duh de nădejde că Domnul Se desăvârșește mult și tot mai mult pe acest meleag sfințit, și de jur-împrejur, până va cuprinde în slava Sa țara și pământul român, de la care vor lua lumină popoare multe, precum este scris, iar Noi, cei din cer, umblăm cu Domnul oriunde merge El și privim pe hartă, și după ea mergem și desăvârșim împliniri.

Tărie dă-le, Doamne, și mereu să lucrezi la ea, și la credința celor ce se vor mângâia de la slava aceasta a Ta cu ei, căci cuvântul Tău se împlinește negreșit, și toți cei necredincioși vor lăsa sulițele în jos și-și vor înțelege înfrângerea, și biruința Ta apoi, căci Tu ești Mielul, ești Biruitorul, o, Doamne. Amin.

— Da, biruința Mea este prin credința voastră, sfinți iubiți ai Mei, și a celor ce vor crede ca și voi, cei în cer locuitori, și, iarăși, ca și voi, fiilor purtători de Dumnezeu pe pământ, și va crește credința în mulți, și mulți vor înțelege taina Mea cu voi pe vatra neamului român.

Binecuvântat să fie începutul și sfârșitul pregătirii sărbătorii îngerilor, iar voi, fiilor, fiți harnici, căci lucrul vostru este cu cerul, chiar dacă pe pământ lucrăm. Vă alin, vă întăresc, vă dau har și pricepere și stau cu voi în toată vremea pregătirii sărbătorii care ne va întâlni aici cu cei ce se vor strânge sub slava Mea cu voi.

Cetele de îngeri primesc porunca Mea acum să aducă cu ei la masă de pomenire pe cei ce așteaptă învierea și ridicarea lor, căci li se va face aici pomenirea cea de toamnă, fiilor.

O, cereți Domnului puteri în lucrul vostru cu El. Cereți, ca să vă dau, fiilor. Toți uniți și frați în lucrul cel pentru Mine, așa să lucrați, și cu dăruire să lucrați, iar pentru ea, dragoste, fiilor.

O, este nevoie mereu de mângâiere de la voi la Noi, și de la Noi la voi, căci duhul mângâierii l-am promis Eu celor ce rămân cu Mine și întru Mine, și celor cu care Eu rămân pentru dragostea lor de Mine. Duhul Sfânt Mângâietorul este Cel ce Se face mângâiere de la Noi la voi, și de la voi la Noi, o, fiilor. Amin, amin, amin.

08-11-2017