Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Schimbării la faţă a DomnuluiE zi de praznic sfânt, praznic împărătesc, zi din zilele mărturiei Mele, zilele de slavă a Mea înaintea martorilor care au mărturisit apoi slava Mea cea de la Tatăl, căci Tatăl Mi-a dat-o mai înainte de întemeierea lumii, iar Eu am arătat-o când am venit pe pământ, și am făcut aceasta ca să fie cunoscut Dumnezeu pe pământ ca și în cer și ca să știe cei de pe pământ că peste domnii și împărații pământului este Dumnezeu, este Împăratul împăraților și Domnul domnilor peste toți cei care împărățesc pe pământ, și că la cuvântul Lui s-au întărit cerurile și toată puterea lor și să se teamă de Domnul tot pământul și toți locuitorii lumii, căci El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit, și El risipește și leapădă sfaturile și gândurile popoarelor și ale căpeteniilor lor defăimându-le, iar sfatul Domnului și gândurile inimii Lui rămân în veac, din neam în neam rămân, precum este scris, și fericit este neamul și poporul căruia Domnul este Dumnezeul lui, și pe care El l-a ales Luiși moștenire ca să Se slăvească Domnul în mijlocul lui cu slava Lui, și să fie mărturisită pe pământ în lung și în lat slava Lui.

E zi de aducere-aminte de ziua când Eu, Domnul, Mi-am luat trei dintre ucenicii Mei și M-am tras spre loc de rugăciune sus pe munte, loc de liniște, departe de lume, și rugându-Mă Tatălui în miez de noapte M-a îmbrăcat în slavă Tatăl înaintea ucenicilor Mei, care, îngreuiați fiind de somn așa cum este omul, s-au deșteptat în clipa aceea și au văzut cu ochii lor slava Mea cea de la Tatăl, îmbrăcămintea Mea cea de taină, cea alb-strălucitoare, iar chipul feței Mele la fel, și aveam în dreapta și în stânga Mea pe Moise și pe Ilie, pe cei cuprinși cu trupul lor întru cele ce nu se văd, și cu care Eu grăiam despre cele ce urmau să vină pentru Mine în Ierusalim, iar Petru a prins a grăi cu Mine, și pe când el grăia au fost cuprinși în nor ucenicii Mei și s-au spăimântat ei în clipa aceea, căci Tatăl le-a zis din nor: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit, pe El să-L ascultați!», iar ei, căzând de spaimă, i-am atins și le-am zis: «Sculați-vă și nu vă temeți!», și apoi Mi-am luat înfățișarea cea de om obișnuit și le-am spus: «Să nu spuneți la nimeni ceea ce ați văzut!».

O, ce măreață amintire, ce clipă măreață a fost în noaptea aceea pe munte sus între Mine și ucenicii Mei când ei au văzut slava Mea și sfătuirea Mea cu cei din cer, slava Mea cerească, fiilor! O, cum să nu grăiesc Eu despre aceasta în acest timp, dacă am venit să grăiesc pe pământ?

Aș vrea, poporul Meu, aș vrea să simțim împreună clipa aceea mare și să trăim din ea, că iată câtă slavă are Domnul și cât și-o tăinuiește când stă de vorbă cu ucenicii, chiar dacă aceștia sunt îngreuiați de somn și când Eu Îmi pregătesc slava pentru ca s-o așez în ochii lor. O, chiar dacă tu nu vezi norul care Mă acoperă între Mine și tine, sau care te acoperă pe tine între tine și Mine ca să pot să stau de vorbă cu tine mereu, Eu vin în nor și stau în nor înaintea ta și-Mi slobod peste tine glasul cuvântului Meu și-Mi las pe pământ lucrarea slavei Mele ca să mărturisească ea, și-ți spun aceasta ca să te încălzesc la suflet și la inimă pentru slava Mea cea tainică între Mine și tine ca s-o dorești, poporul Meu, căci Eu stau în sfat cu tine mereu, fiule, și slava Mea este cu tine mereu în cuvânt, măi poporul Meu.

O, fiilor, o, fiilor, hrăniți-vă mult unul pe altul cu dragoste pentru Domnul așa cum vă hrănesc Eu, așa cum vă dau Eu, că nu este bogăție mai mare pe care omul poate s-o dobândească. O, nu lăsați, nu lăsați să vă răcească iubirea pentru Domnul, căci cei ce pățesc așa cad în rătăcirea iubirii de sine, a grijii de sine și-L lasă pe Domnul din inimă mai jos decât ar fi să fie locul Lui în om. O, trebuie băgare de seamă pentru această pază sfântă și pentru aducerea-aminte de lucrarea ei.

O, fiilor, nu așteptați unul de la altul, ci dați-vă unul altuia iubirea cea pentru Domnul ca să stea ea ca flacăra între voi, căci slava Mea de peste voi e mare. Nu stați muți pentru ea, că vă judecă satana că aveți grai și că nu purtați iubirea Mea în grai și în cuvânt, fiilor.

O, nimic nu înseamnă iubire, nimic decât Dumnezeu și iubirea cea pentru El, lucrare pentru temelia vieții ce va să fie, și pe care o așteaptă viii și morții să vină, cei dintâi neștiind că asta caută prin căutarea lor pentru viață, iar cei de-ai doilea știind și plângând după ea ca s-o aibă ei pentru vecia lor, spre care au trecut, iar voi trebuie să stăruiți și pentru ei cu iubirea cea pentru Dumnezeu și cu graiul ei, din care Eu Mă hrănesc de la voi, și din care tot ce este pe pământ și în văzduh se hrănește, fiilor.

Iar acum suntem în pregătire, măi fiilor, și Noi, și voi, Noi de sus iar voi de jos, ca să așternem popas de praznic sfânt și să deschidem apoi calea celor ce așteaptă să pornească cu pasul lor spre izvor, aici, și să ne închinăm unii altora clipe de bucurie cerească și pline de fior sfânt, hrană pentru suflet, fiilor, căci sufletul tânjește mereu după hrana lui ca și pământul uscat după apă, ca să odrăslească el apoi. Duhul Sfânt să vă înzestreze din cele de sus, și cu El să pregătiți slava sărbătorii și s-o așterneți înaintea celor de sus și a celor de jos, care se vor strânge lângă voi și lângă Noi, iar mama Mea Fecioara să ia din vistieriile de har și să vă dea vouă, fiilor.

Binecuvintez acum pentru ziua aceea pașii care vor călători spre izvor, aici, unde Eu și cu voi îi vom întâmpina și unde inimile se vor întâlni întru cerească sărbătoare, iar îngerilor călători le dau de veste să-i însoțească și să-i călăuzească cu pază cerească, iar lor le vestesc să vină cu inimile pline de daruri și să le pună pe masă, așa cum și Eu le dau la toate popasurile Mele cu ei aici la voi, căci din trupești trebuie să devină duhovnicești și cerești cei ce vin și se hrănesc din cuvântul gurii Mele.

Iar voi, fiilor de la izvor, pregătiți-vă frumos, căci harul cel de sus vă stă în ajutor. Grijile și multele lucrări, pe care le aveți de purtat și de așezat la vedere, să nu vă încordeze acestea, ci să vă îndulcească și să vă înhărnicească sculându-vă la datorie cu multă dăruire, și cu bucurie pentru dăruire, și totul va fi cald și frumos ca în cer în ziua aceea și va fi slavă, fiilor.

Iubire pentru Domnul să fie ziua aceea, și să se hrănească din ea cei din cer și cei de pe pământ care vin la sărbătoarea cea pentru mama Mea, iar voi să serviți pe cei ce vor sta la masa Mea, fiilor. Cuvânt dulce pregătesc Eu, și Mă voi revărsa cu el și voi hrăni cu slava lui pe mesenii sărbătorii ca în zi de nuntă.

Iată, fiilor, le voi spune norilor să vină și să adape grădinile de la voi, că stă pământul cu gurița deschisă după apă, căci oamenii Mă îndurerează mult, că se duc la lucrul lor în zile de sărbătoare și în zile de odihnă și se închide cerul sub jalea aceasta și se trage în lături ploaia, și Mi-e milă de suferința de pe pământ, că suferă pomii și iarba și florile, care slujesc oamenilor, fiilor, și slujesc frumuseții de pe pământ.

O, iată cât lucru trebuie așezat peste oameni, iar voi faceți-vă loc în inimile lor, că vă fac vad spre ei ca să-i puteți călăuzi spre cele plăcute celor din cer, spre cele așezate de sfinții Mei peste cei de pe pământ, ca să fie lucrare sfântă pe pământ cu omul, și nu voia omului împotriva voii Domnului.

O, cereți milostivirea Mea peste pământ, fiilor. Pace vouă! Cereți Domnului, cereți cu iubire, cereți cu credință, cereți cu stăruință, fiilor!

Binecuvântată să fie pregătirea sărbătorii cea pentru mama Mea Fecioara! Spornice să vă fie inimile și duhul și mânuțele și iubirea și dăruirea, și bucuria pentru acestea, fiilor. Prin toate Eu voi fi, Eu, și nu voi, că vreau să pot pentru voi, și vreau să pot prin voi, o, fiilor. Amin, amin, amin.

19-08-2015